Tutvustus

Halliki Põlda on töötanud Tallinna ülikoolis eesti keele ja kommunikatsiooni õppejõuna, hetkel töötab ta haridusteaduste instituudis ning õpetab hariduskommunikatsiooniga ja üldise väljendusoskusega seotud õppeaineid, samuti täiskasvanukoolitust ja elukestvat õpet ning kvalitatiivanalüüsi hõlmavaid kursusi. Halliki lähtub õpetamisel andragoogilistest, täiskasvanud õppijat arvestavatest põhimõtetest ja väärtustab lisaks formaalõppele ka mitteformaalset õppimist. Ta rõhutab kõigi õppijate annete ja vajadustega arvestamist igapäevases õppes ning kasutab õppijate andeid ja nende annete arengut toetavaid õppemeetodeid. Tema doktoriväitekiri kajastab andekusfenomeni keelelist tõlgitsemast ning edasised uuringud keskenduvad täiskasvanuandekuse konstrueerimisele.

Põhitööülesanded

Õpetamine, teadustöö, täiendkoolitused (sh ülikoolididaktika koolitused), bakalureuse-, magistri- ja doktoritaseme tööde juhendamine.

Uurimisvaldkonnad

Haridus- ja kommunikatsiooniuuringud, rakenduslingvistika, mõistete ja fenomenide analüüsi ja interpreteerimise võimalused avalikus kommunikatsioonis, kvalitatiivanalüüsi metoodika (kriitiline diskursuseanalüüs)