õpetaja

õpetajad, kes soovivad toetada õpilaste õpioskuste ja sotsiaal-emotsionaalsete oskuste arendamist, on oodatud osalema programmide "Me loeme", "Õpime mõttega"  ja "Meie maailm" rakendamist toetavatele koolitustel.

Programmides testitakse õpilaste õpistrateegiaid ja sotsiaal-emotsionaalseid oskusi enne ja pärast õpetajate koolitusi. Õpetajate koolitustel tutvustatakse programmide aluseks olevaid põhimõtteid ning tundides kasutatavaid materjale (kolmel kuni neljal kohtumisel).

Programmi käigus viivad õpetajad läbi tunnid lähtudes programmi materjalidest ning peavad logi kogemuste ja probleemide kaardistamiseks. Arendusprogramm viiakse ellu projekti "Haridusuuenduse kompetentsikeskuse arendamine Tallinna Ülikoolis", mida rahastavad Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium. 

Loe programmis osaleva kooli kogemusest meie haridusblogist.

Tallinna Ülikooli haridusuuenduse kompetentsikeskus ning märgitud programmid on ellu kutsutud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ning haridus- ja teadusministeeriumi toel.

ELS

Programm "Me loeme"

Programmi eesmärk on anda õpetajatele vahendid, et toetada õpilaste teadlikkust lugemise protsessist ja lugemisstrateegiatest, harjutada strateegiate kasutamist ning õppima oma õppeprotsessi eesmärgistama ja hindama. Programm põhineb neljal mõistmisstrateegial, mida head lugejad kasutavad:

 • ennustamine; 
 • küsimuste esitamine;
 • selgitamine;
 • kokkuvõtte tegemine. 

Registreeru 

Õppeprogramm jaguneb kolme etappi: 

1.–3. tund: Üldine sissejuhatus lugemise tähtsusest ja vajalikkusest, nelja lugemisstrateegia tutvustamine ja demonstreerimine, rühmatöö tutvustamine, oma tegevuse eesmärgistamine, oma oskuste ja pingutuse hindamine.

4.–17. tund: Lugemisstrateegiate harjutamine rühmatöös, oma tegevuse eesmärgistamise ja hindamise harjutamine.

18. tund: Kokkuvõtte tegemine õpitust, enesehindamine, tagasiside.

Programmis antakse õpetajatele:

 1. Manuaal, mis sisaldab programmi teoreetilisi aluseid ja ajakava, tundide läbiviimise põhimõtteid ning tunnikavasid.
 2. Lisafail abimaterjaliga (ppt slaididega), mida tundides kasutada.
 3. Lugemistekstid koos lisaülesannetega erinevatest valdkondadest (käitumine ja kombed, loodus, tehnoloogia).
 4. Abimaterjalid: rollikaardid, järjehoidjad, postrid, tunnivaatluslehed jm.
 5. Programmi tunnid on koolitunni osad, mille tegemiseks kulub 30–45 minutit. Need tuleks läbi viia ainetundide (nt emakeel, loodusõpetus, inimeseõpetus) raames, 1–2 korda nädalas. On efektiivsem, kui koolist osaleb mitu õpetajat, kes saavad omavahel kogemusi vahetada, sh üksteise tunde külastada ja neid tagasisidestada. Programmi sobib rakendada 2.– 4. klassis.

Programmi jooksul kohtutakse neljal korral: 

 1. Enne programmi rakendamist toimub sissejuhatav koolitus, kus tutvustatakse programmi aluseid, materjale ja ülesandeid (maht 8 akadeemilist tundi, koht TLÜ-s).
 2. Programmi esimeses pooles toimub seminar, kus arutletakse tundides toimunu üle, pöörates erilist tähelepanu probleemsetele kohtadele. Koolituse maht 2 akadeemilist tundi, koht TLÜ-s või koolis.
 3. Programmi keskel viiakse läbi koolitus, kus keskendutakse rühmatöö läbiviimise võimalustele ja tekstide kohandamise temaatikale. Maht 4 tundi, koht TLÜ-s.
 4. Pärast programmi lõppu analüüsitakse tehtut ja õpetajad saavad tagasiside õpilaste arengu kohta (maht 2 tundi, koht TLÜ-s).

Õpetajaid toetatakse kogu programmi jooksul, vastates küsimustele e-kirja teel. Õpetajatele luuakse logid, kuhu saab tekkinud probleeme ja tähelepanekuid kirja panna. Enne ja pärast programmi läbimist hinnatakse õpilaste lugemisoskust ja teadlikkust lugemisstrateegiatest. Hindamist viib läbi TLÜ uurimismeeskond.

Programmi meeskond: Piret Soodla, Kristi Simso, Kaja Mädamürk, Maris Juhkam, Eliis Härma

Loe ka Õpetajate Lehest!

Programm "Õpime mõttega"

Programmi eesmärk on anda õpetajatele vahendid, et toetada õpilasi efektiivsete õpistrateegiate rakendamisel ja teadvustamisel.

Efektiivsete strateegiate hulka kuuluvad:

 • visuaalsete abivahendite (mudelite, jooniste jm) kasutamine;
 • õpitava seostamine isiklike kogemustega ning varasemalt õpituga;
 • õpitava grupeerimine;
 • süstematiseerimine.

Nende strateegiate efektiivsus on põhjendatud mälu ja mõtlemise seaduspärasustega, mida programmis samuti õpilastele tutvustatakse, et õpilased oma õppimist, enda tugevaid ja nõrku oskusi paremini teadvustaksid. Efektiivsete strateegiate kasutamine võimaldab õpitavast paremini aru saada, seda meelde jätta ja kasutada.  

Programm koosneb kolmest blokist:

1.–3. teema: Üldine sissejuhatus mälu ja mõtlemise toimimisest ja kuidas see on õppimisega seotud. Õpilaste individuaalsete erinevuste tundma õppimine. 

4.–7. teema: Kolme õpistrateegia (visualiseerimise-modelleerimise ehk pildilise materjali kasutamise, seostamise, grupeerimise ehk rühmitamise) õpetamine.

NB! Strateegiaid peaks rakendama ainetundides vastavalt õpitavale osale. Lisamaterjalis on ainetundide kohta näited, kuidas võib strateegiat kasutada.

8.–9. teema: Kõigi strateegiate kasutamine-võrdlemine, õpilase enda tugevuste-nõrkuste analüüsimine.

Programmis antakse õpetajatele:

 1. Juhend üldteemade läbiviimiseks. Manuaalis esitatakse tundide kavad ja ülesanded õpetajale.
 2. Juhend näidetega strateegiate rakendamise kohta matemaatika, emakeele ja loodusõpetuse tundides. Näited on 2. ja 4. klassi õppematerjali kohta. Ülesandeid tuleks luua juurde ja modifitseerida vastavalt õpitavale materjalile.
 3. Lisafail abimaterjaliga (ppt slaididega), mida tundides kasutada.
 4. Töölehed õpilastele, mida kasutada üldteemade õpetamisel. Õpilastele on töölehed iga tunni kohta. Töölehti täidavad õpilased õpetaja juhendamisel. Töölehed paneb iga õpilane oma kausta. 
 5. Töölehed näidetega strateegiate rakendamisest matemaatika, emakeele ja loodusõpetuse tundides. 
 6. Programmi tunnid on koolitunni osad, mille läbiviimiseks kulub 10–45 minutit (olenevalt tunnist ja konkreetsest klassist). Need tuleks läbi viia tavatundide raames, 1–2 korda nädalas. Tegevusi tehakse vähemalt 18 tundi. On efektiivsem, kui koolist osaleb mitu õpetajat, kes saavad omavahel kogemusi vahetada. Programmi sobib rakendada 2.–9. klassis.

Programmi jooksul saadakse kokku kolm korda:

 1. Enne programmi toimub sissejuhatav koolitus, kus tutvustatakse programmi aluseid, materjale ja ülesandeid.
 2. Programmi keskel arutletakse esimese poole tundides toimunu üle, pöörates erilist tähelepanu probleemsetele kohtadele. Antakse sissejuhatus II poole teemadesse ning vastavad materjalid.
 3. Pärast programmi lõppu analüüsitakse tehtut ja õpetajad saavad tagasiside õpilaste arengu kohta.

Õpetajaid toetatakse kogu programmi jooksul, vastates küsimustele e-kirja teel. Õpetajatele luuakse logid, kuhu saab tekkinud probleeme ja tähelepanekuid kirja panna. Enne ja pärast programmi läbimist peaks hindama õpilaste õpistrateegiaid. Selleks saab kasutada TLÜ teadurite poolt välja töötatud teste.

Programmi meeskond: Eve Kikas, Hardi Sigus, Teri Talpsep, Liis Hennok, Valentina Kivi, Olga Luptova

Programm II klassile "Meie maailm"

Sotsiaal-emotsionaalse pädevuse arendamise programm  "Meie maailm" on universaalne, ennetusele suunatud klassipõhine sekkumisprogramm II klassile, mis on kasutatav kogu klassiga inimeseõpetuse ainetundide raames ning lähtub riiklikust õppekavast.

Registreeru! Esimene kohtumine juba 16.06!

Eesmärk

Laste parem toimetulek suhtlus- ja õpiprobleemidega läbi süstemaatilise sotsiaal-emotsionaalse pädevuse arendamise nende õpetajate poolt lõimituna 2. klassi inimeseõpetuse ainetundidesse.

Sotsiaal-emotsionaalne (SE) pädevus tähendab teadmisi, oskusi ja hoiakuid, mis aitavad lastel:

 • ära tunda ja juhtida oma emotsioone;
 • arvestada teiste perspektiiviga;
 • seada positiivseid eesmärke;
 • teha vastutustundlikke otsuseid ja suhtlusolukordades tõhusalt toime tulla (CASEL, 2003; Lemerise & Arsenio, 2000)

SE pädevused, mille arendamisega programmis tegeletakse (Jones jt, 2017):

 • emotsionaalsed protsessid,
 • sotsiaalsed/interpersonaalsed oskused,
 • kognitiivne regulatsiooni või täidesaatva funktsioneerimise oskused,
 • prosotsiaalsed hoiakud ja uskumused.

Sihtrühm 

2. klassi õpilased, nende õpetajad ja lapsevanemad.

  Kirjeldus

  Programm lähtub 8–9-aastaste õpilaste sotsiaal-emotsionaalse pädevuse arengutasemest ning järgib 2. klassi inimeseõpetuse ainekava teemasid ja oodatavaid õpiväljundeid.

  Tunnid on üles ehitatud SE pädevuse arengut toetavaid tegevusi kasutades ning sisu on täiendatud SE pädevust toetavate teemadega.

  Kasutatud on ainekursust läbivat, mängulist ja koostööd toetavat tegevusplatvormi (pusled, Sõpsiku tegelaskujud jne). Õpilastele suunatud tegevusi toetavad ülesanded ja materjalid täiskasvanutele, nii õpetajatele kui lapsevanematele. 

  Programm sisaldab:

  • koolitusi, põhjalikke tugimaterjale ja veebituge õpetajale ning infomaterjale lapsevanematele;
  • viieks teemaplokiks jaotatud inimeseõpetuse ainekursuse tunnikavasid terveks õppeaastaks ja õppevahendeid 2. klassi inimeseõpetuse tundideks;
  • iga teemaplokiga seotud koostöiseid ülesandeid lapsevanematele; 
  • õpetajate ja õpilaste kogukonna kujunemist, sh koostöö ülesandeid õpilastega teistes koolides ning õppeaastat kokkuvõtvat sündmust. 

  Programmi “Meie maailm” teoreetilised lähtealused

  • SE-pädevuse arendamisel on kasulik lõimitus kooli tavapraktikatesse, mitte eraldi lisanduv programm (Greenberg et al., 2003), “Meie maailm” baseerub inimeseõpetuse ainel. 
  • Teaduspõhisus – programmis on kasutatud põhimõtteid ja tegevusi, mida uuringud hindavad SE pädevuse arendamisel tõhusaks. 
  • Suhtlusoskusi käsitletakse sotsiaalse infotöötluse mudeli abil (SIT, Crick & Dodge, 1994; Lemerise & Arsenio, 2000), mis võimaldab täpsemini määratleda ning arendada edukaks suhtlemiseks vajalikke teadmisi, oskuseid ja hoiakuid. 
  • SE pädevuse arendamise meetodite valikul lähtutakse SAFE põhimõttest (Durlak et al., 2011):
   a) süsteemsus – omavahel seotud ja koordineeritud järjestikused tegevused, mis viivad oskuste kujunemiseni;
   b) aktiivsus – õppijad on aktiivsed, aktiivõppe meetodid;
   c) fookus – tunnis on fookuses üks või rohkem SE oskust;
   d) eksplitsiitsus – SE oskustega tegeletakse otseselt, mitte möödaminnes. 
  • Täiskasvanute SE pädevuse arendamine toetab laste SE arengut (Jones jt, 2017), “Meie Maailm” sisaldab tegevusi ja materjale õpetaja SE pädevuse ja õpetamisoskuste arendamiseks.
  • Õppimise tõhusust suurendab laste laiema kogukonna, keskkonna ja konteksti arvestamine läbi kool-kodu koostöö, et toetada lapsi kodus ja koolivälistes oludes, soodustada kultuuriliselt sobilikke reageerimise viise ja arvestades hariduskorralduslike aspektide mõju lastele (Jones jt, 2017). “Meie maailm” sisaldab mitmeid ülesandeid ja tegevusi, mille abil on laste õppimisse kaasatud ka nende vanemad (nt nädala ülesanded, teemasündmused).

  Programmi arendusmeeskond

  Elina Malleus, PhD
  Tallinna Ülikooli hariduspsühholoogia uurimisrühma pikaaegne liige, teadmiste arengu teemasid uuriv psühholoogia eriala doktor 

  Kristiina Treial, MSc
  Tallinna Ülikooli koolipsühholoogia lektor, varem töötanud koolipsühholoogina ja õpetajakoolituse õppejõuna Tartu Ülikoolis, sotsiaal-emotsionaalse pädevuse arengut käsitlevate raamatupeatükkide autor, SA Kiusamisvaba Kool sisuekspert.

  Evelin Õunap, MA
  tegev klassiõpetaja

  Kontakt:
  elina.malleus@tlu.ee, 5565 5630 Elina Malleus
  kristiina.treial@tlu.ee, 5663 5571 Kristiina Treial