Loetu mõistmise ja ennastjuhtiva õppimise arendamise programm „Me loeme“ on õpetaja töövahend, et toetada õpilaste teadlikkust lugemise protsessist ja lugemisstrateegiatest, harjutada strateegiate kasutamist ning õppima oma õppeprotsessi eesmärgistama ja hindama. Programm põhineb neljal mõistmisstrateegial, mida head lugejad kasutavad: ennustamine; küsimuste esitamine; selgitamine; kokkuvõtte tegemine. 

Programmi „Me loeme“ tunnid on koolitunni osad, mille tegemiseks kulub 30–45 minutit. Need tuleb läbi viia ainetundide (nt emakeel, loodusõpetus, inimeseõpetus) raames, 1–2 korda nädalas. On efektiivsem, kui haridusasutusest osalevad õpetajad vahetavad omavahel kogemusi, sh külastavad üksteise tunde ja tagasisidestavad neid. Programmi sobib rakendada 1.– 4. klassis.

Liitu meiega! Uus grupp alustab jaanuaris 2024

Õpilast aitab, kui ta teab, kuidas juhtida oma lugemisprotsessi juba enne lugema hakkamist, lugemise ajal ning pärast lugemist. Kuid teadmisest üksi ei piisa. Õpilane peab lugemisstrateegiate kasutamist ka sihipäraselt harjutama ning õppima iseenda toimetulekut ja endale seatud eesmärke hindama. 

 

Maris Juhkam, Tartu katoliku hariduskeskuse eripedagoog ja Tallinna ülikooli doktorant

 

Programm jaguneb kolme etappi: 

1.–3. tund: Üldine sissejuhatus lugemise tähtsusest ja vajalikkusest, nelja lugemisstrateegia tutvustamine ja demonstreerimine, rühmatöö tutvustamine, oma tegevuse eesmärgistamine, oma oskuste ja pingutuse hindamine.

4.–17. tund: Lugemisstrateegiate harjutamine rühmatöös, oma tegevuse eesmärgistamise ja hindamise harjutamine.

18. tund: Kokkuvõtte tegemine õpitust, enesehindamine, tagasiside.

Programmi rakendamise koolitusel antakse õpetajatele:

  1. Manuaal, mis sisaldab programmi teoreetilisi aluseid ja ajakava, tundide läbiviimise põhimõtteid ning tunnikavasid.
  2. Lisafail abimaterjaliga (ppt slaididega), mida tundides kasutada.
  3. Lugemistekstid koos lisaülesannetega erinevatest valdkondadest (käitumine ja kombed, loodus, tehnoloogia).
  4. Abimaterjalid: rollikaardid, järjehoidjad, postrid, tunnivaatluslehed jm.
  5. Programmi tunnid on koolitunni osad, mille tegemiseks kulub 30–45 minutit. Need tuleks läbi viia ainetundide (nt emakeel, loodusõpetus, inimeseõpetus) raames, 1–2 korda nädalas. On efektiivsem, kui koolist osaleb mitu õpetajat, kes saavad omavahel kogemusi vahetada, sh üksteise tunde külastada ja neid tagasisidestada. Programmi sobib rakendada 2.– 4. klassis.

Programmi rakendamise koolitusel kohtutakse neljal korral: 

  1. Enne programmi rakendamist toimub sissejuhatav koolitus, kus tutvustatakse programmi aluseid, materjale ja ülesandeid (maht 8 akadeemilist tundi, koht TLÜ-s).
  2. Programmi esimeses pooles toimub seminar, kus arutletakse tundides toimunu üle, pöörates erilist tähelepanu probleemsetele kohtadele. Koolituse maht 2 akadeemilist tundi, koht TLÜ-s või koolis.
  3. Programmi keskel viiakse läbi koolitus, kus keskendutakse rühmatöö läbiviimise võimalustele ja tekstide kohandamise temaatikale. Maht 4 tundi, koht TLÜ-s.
  4. Pärast programmi lõppu analüüsitakse tehtut ja õpetajad saavad tagasiside õpilaste arengu kohta (maht 2 tundi, koht TLÜ-s).

Õpetajaid toetatakse kogu programmi jooksul, vastates küsimustele e-kirja teel. Õpetajatele luuakse logid, kuhu saab tekkinud probleeme ja tähelepanekuid kirja panna. Enne ja pärast programmi läbimist hinnatakse õpilaste lugemisoskust ja teadlikkust lugemisstrateegiatest. Hindamist viib läbi TLÜ uurimismeeskond.

Programmi meeskond: Piret Soodla, Kristi Jakobson, Maris Juhkam

Loe ka Õpetajate Lehest!