Programm "Õpime mõttega"Programmi eesmärk on anda õpetajatele vahendid, et toetada õpilasi efektiivsete õpistrateegiate rakendamisel ja teadvustamisel.

Efektiivsete strateegiate hulka kuuluvad: visuaalsete abivahendite (mudelite, jooniste jm) kasutamine; õpitava seostamine isiklike kogemustega ning varasemalt õpituga; õpitava grupeerimine; süstematiseerimine.

Nende strateegiate efektiivsus on põhjendatud mälu ja mõtlemise seaduspärasustega, mida programmis samuti õpilastele tutvustatakse, et õpilased oma õppimist, enda tugevaid ja nõrku oskusi paremini teadvustaksid. Efektiivsete strateegiate kasutamine võimaldab õpitavast paremini aru saada, seda meelde jätta ja kasutada.  

Telli programmi rakendamise koolitus kohapeale

Programm koosneb kolmest blokist:

1.–3. teema: Üldine sissejuhatus mälu ja mõtlemise toimimisest ja kuidas see on õppimisega seotud. Õpilaste individuaalsete erinevuste tundma õppimine. 

4.–7. teema: Kolme õpistrateegia (visualiseerimise-modelleerimise ehk pildilise materjali kasutamise, seostamise, grupeerimise ehk rühmitamise) õpetamine.

NB! Strateegiaid peaks rakendama ainetundides vastavalt õpitavale osale. Lisamaterjalis on ainetundide kohta näited, kuidas võib strateegiat kasutada.

8.–9. teema: Kõigi strateegiate kasutamine-võrdlemine, õpilase enda tugevuste-nõrkuste analüüsimine.

Programmis antakse õpetajatele:

 1. Juhend üldteemade läbiviimiseks. Manuaalis esitatakse tundide kavad ja ülesanded õpetajale.
 2. Juhend näidetega strateegiate rakendamise kohta matemaatika, emakeele ja loodusõpetuse tundides. Näited on 2. ja 4. klassi õppematerjali kohta. Ülesandeid tuleks luua juurde ja modifitseerida vastavalt õpitavale materjalile.
 3. Lisafail abimaterjaliga (ppt slaididega), mida tundides kasutada.
 4. Töölehed õpilastele, mida kasutada üldteemade õpetamisel. Õpilastele on töölehed iga tunni kohta. Töölehti täidavad õpilased õpetaja juhendamisel. Töölehed paneb iga õpilane oma kausta. 
 5. Töölehed näidetega strateegiate rakendamisest matemaatika, emakeele ja loodusõpetuse tundides. 
 6. Programmi tunnid on koolitunni osad, mille läbiviimiseks kulub 10–45 minutit (olenevalt tunnist ja konkreetsest klassist). Need tuleks läbi viia tavatundide raames, 1–2 korda nädalas. Tegevusi tehakse vähemalt 18 tundi. On efektiivsem, kui koolist osaleb mitu õpetajat, kes saavad omavahel kogemusi vahetada. Programmi sobib rakendada 2.–9. klassis.

Programmi jooksul saadakse kokku kolm korda:

 1. Enne programmi toimub sissejuhatav koolitus, kus tutvustatakse programmi aluseid, materjale ja ülesandeid.
 2. Programmi keskel arutletakse esimese poole tundides toimunu üle, pöörates erilist tähelepanu probleemsetele kohtadele. Antakse sissejuhatus II poole teemadesse ning vastavad materjalid.
 3. Pärast programmi lõppu analüüsitakse tehtut ja õpetajad saavad tagasiside õpilaste arengu kohta.

Õpetajaid toetatakse kogu programmi jooksul, vastates küsimustele e-kirja teel. Õpetajatele luuakse logid, kuhu saab tekkinud probleeme ja tähelepanekuid kirja panna. Enne ja pärast programmi läbimist peaks hindama õpilaste õpistrateegiaid. Selleks saab kasutada TLÜ teadurite poolt välja töötatud teste.

Programmi meeskond: Eve Kikas, Hardi Sigus, Teri Talpsep, Liis Hennok, Valentina Kivi, Olga Luptova

Programmi tõhusust erinevate õpistrateegiate arengu toetamisel on käsitletud järgmistes uurimistöödes: 

 • Kikas, E. et al. (2021). Evaluating the efficacy of a teacher-guided comprehension-oriented learning strategy intervention among students in Grade 4. European Journal of Psychology of Education. https://doi.org/10.1007/s10212-021-00538-0 (4.klass, seostasmisstrateegiate teadlikkuse tõus sekkumisrühmas)

 • Merilo, K., Eisenschmidt, E., Kikas E. (2021). Õpilaste õpistrateegiate arendamine sekkumisprogrammi "Õpime mõttega" toel ja nende vanemaid kaasates. EESTI HARIDUSTEADUSTE AJAKIRI, 9. https://doi.org/10.12697/eha.2021.9.1.09 (3.klass, seostamisstrateegiate teadlikkuse paranemine sekkumisrühma õpilastel, vanemate teadlikkuse tõus)

 • Tolsberg, K. (2021). Jooniste koostamine 2. ja 4. klassi matemaatikaülesannete lahendamisel ja nende muutumine sekkumisprogrammi "Õpime mõttega" rakendamisel. TLÜ magistritöö.