laps

Meie Maailm logoSotsiaal-emotsionaalse pädevuse arendamise programm  "Meie maailm" on universaalne, ennetusele suunatud klassipõhine sekkumisprogramm II klassile, mis on kasutatav kogu klassiga inimeseõpetuse ainetundide raames ning lähtub riiklikust õppekavast.

Liitu meiega! 2023/24 õ.a saab liituda 1. klassi kokkulepete sõlmimise programmiga ning järgneval õppeaastal jätkata 2. klassiga. Materjalide jm info saamiseks võtke palun ühendust riina.stahl@tlu.ee.  

"Teemasid õpiti tegevuste kaudu, mis toetasid õpilaste suhtlus-, koostöö- ja enesejuhtimisoskuste arengut. Projekti käigus arenes kaaslaste kuulamisoskus, reeglitest kinnipidamisoskus, kaaslastega arvestamine, oma mõtete selge väljendusoskus ja koostööoskus."

Anne Kruus, Lihula Gümnaasiumi klassiõpetaja

Programm sisaldab põhjalikke materjale nii õpetajale kui ka õpilastele. Õpetajate koolitustel tutvustatakse programmide aluseks olevaid põhimõtteid ning harjutatakse tunni materjalide sihipärast kasutamist (kolmel kuni neljal kohtumisel). Lisaks on programmiga liitunud õpetajatel võimalik saada abi programmi tõhususe kaardistamisel ning muudatuste jälgimisel õppeaasta jooksul. 

Programmi käigus viivad õpetajad läbi tunnid lähtudes programmi materjalidest ning peavad logi kogemuste ja probleemide kaardistamiseks.

Uuri lisa: riina.stahl@tlu.ee

Arendusprogramm loodi projekti "Haridusuuenduse kompetentsikeskuse arendamine Tallinna Ülikoolis", mida rahastas Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium. 

Tallinna Ülikooli haridusuuenduse kompetentsikeskus ning märgitud programmid on ellu kutsutud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ning haridus- ja teadusministeeriumi toel.

ELS

Programmi eesmärk ja sihtrühm

Programmi eesmärgiks on laste parem toimetulek suhtlus- ja õpiprobleemidega läbi süstemaatilise sotsiaal-emotsionaalse pädevuse arendamise nende õpetajate poolt lõimituna 2. klassi inimeseõpetuse ainetundidesse.

Sotsiaal-emotsionaalne (SE) pädevus tähendab teadmisi, oskusi ja hoiakuid, mis aitavad lastel:

 • ära tunda ja juhtida oma emotsioone;
 • arvestada teiste perspektiiviga;
 • seada positiivseid eesmärke;
 • teha vastutustundlikke otsuseid ja suhtlusolukordades tõhusalt toime tulla (CASEL, 2003; Lemerise & Arsenio, 2000)

SE pädevused, mille arendamisega programmis tegeletakse (Jones jt, 2017):

 • emotsionaalsed protsessid,
 • sotsiaalsed/interpersonaalsed oskused,
 • kognitiivne regulatsiooni või täidesaatva funktsioneerimise oskused,
 • prosotsiaalsed hoiakud ja uskumused.

Sihtrühm 

2. klassi õpilased, nende õpetajad ja lapsevanemad

Programmi sisu

Programm lähtub 8–9-aastaste õpilaste sotsiaal-emotsionaalse pädevuse arengutasemest ning järgib 2. klassi inimeseõpetuse ainekava teemasid ja oodatavaid õpiväljundeid.

Tunnid on üles ehitatud SE pädevuse arengut toetavaid tegevusi kasutades ning sisu on täiendatud SE pädevust toetavate teemadega. Programmi materjal sisaldab ka soovitusi kohandamaks tegevusi õpilastele, kes vajavad lisatuge. 

Kasutatud on ainekursust läbivat, mängulist ja koostööd toetavat tegevusplatvormi (pusled, Sõpsiku tegelaskujud jne). Õpilastele suunatud tegevusi toetavad ülesanded ja materjalid täiskasvanutele, nii õpetajatele kui lapsevanematele. 

Programm sisaldab:

 • koolitusi, põhjalikke tugimaterjale ja veebituge õpetajale ning infomaterjale lapsevanematele;
 • viieks teemaplokiks jaotatud inimeseõpetuse ainekursuse tunnikavasid terveks õppeaastaks ja õppevahendeid 2. klassi inimeseõpetuse tundideks;
 • iga teemaplokiga seotud koostöiseid ülesandeid lapsevanematele; 
 • õpetajate ja õpilaste kogukonna kujunemist, sh koostöö ülesandeid õpilastega teistes koolides ning õppeaastat kokkuvõtvat sündmust. 
  Meie maailm materjalid

Programmi teoreetilised lähtealused

SE-pädevuse arendamisel on kasulik lõimitus kooli tavapraktikatesse, mitte eraldi lisanduv programm (Greenberg et al., 2003), “Meie maailm” baseerub inimeseõpetuse ainel. 

Teaduspõhisus – programmis on kasutatud põhimõtteid ja tegevusi, mida uuringud hindavad SE pädevuse arendamisel tõhusaks. 

 • Suhtlusoskusi käsitletakse sotsiaalse infotöötluse mudeli abil (SIT, Crick & Dodge, 1994; Lemerise & Arsenio, 2000), mis võimaldab täpsemini määratleda ning arendada edukaks suhtlemiseks vajalikke teadmisi, oskuseid ja hoiakuid. 
 • Täiskasvanute SE pädevuse arendamine toetab laste SE arengut (Jones jt, 2017), “Meie Maailm” sisaldab tegevusi ja materjale õpetaja SE pädevuse ja õpetamisoskuste arendamiseks.
 • Õppimise tõhusust suurendab laste laiema kogukonna, keskkonna ja konteksti arvestamine läbi kool-kodu koostöö, et toetada lapsi kodus ja koolivälistes oludes, soodustada kultuuriliselt sobilikke reageerimise viise ja arvestades hariduskorralduslike aspektide mõju lastele (Jones jt, 2017). “Meie maailm” sisaldab mitmeid ülesandeid ja tegevusi, mille abil on laste õppimisse kaasatud ka nende vanemad (nt nädala ülesanded, teemasündmused).

SE pädevuse arendamise meetodite valikul lähtutakse SAFE põhimõttest (Durlak et al., 2011):

 • süsteemsus – omavahel seotud ja koordineeritud järjestikused tegevused, mis viivad oskuste kujunemiseni;
 • aktiivsus – õppijad on aktiivsed, aktiivõppe meetodid;
 • fookus – tunnis on fookuses üks või rohkem SE oskust;
 • eksplitsiitsus – SE oskustega tegeletakse otseselt, mitte möödaminnes. 

Programmi tõhususe uurimine

Programmiga liitudes on soovituslik sellega seotud tegevuste tõhususe kaardistamine. Seda saab teha erinevate testide ja küsimustikega, mis viiakse läbi tegevuste alguses ja lõpus. Programmi meeskond pakub koolidele sobivad ja usaldusväärsed vahendid ning aitab kaasa tegevuste korraldamise ja tulemuste analüüsimisega. 

Senised tulemused on näidanud, et õpetajate hinnangul on programmi läbides paranenud õpilaste koostööoskused ning eneseväljendusoskus. Samuti on õpilastel lihtsam kokkulepetest kinni pidada ning õppimise rütmi hoida. Õpetajad on pidanud kõige väärtuslikumaks programmiga kaasnevaid põhjalikke materjale ning võimalust katsetada õpilastega uudseid süsteemseid tegevusi ainetundide raames. 

Kooli investeering

Programmi raames saavad õpetajad:

 • aasta jooksul 5 päeva koolitust (sh kohvipause ja kerget lõunat auditoorse töö päevadel);
 • põhjaliku juhendamaterjal programmi kasutamiseks (nn õpetajaraamat);
 • toestatud praktikumi (on-line tugi programmi rakendamisel) terve aasta vältel;
 • programmi materjalid tervele klassile (sh pusled, töövihikud ja Sõpsikud igale klassi õpilasele, plakatid);

Programmis osalemise tasu on ühele klassile 640 EUR (hinnale ei lisandu km).

Programmi arendusmeeskond

 

Elina Malleus, PhD
Tallinna Ülikooli hariduspsühholoogia dotsent ja üldpädevuste uurimisrühma pikaaegne liige. 

Kristiina Treial, MSc
Tallinna Ülikooli koolipsühholoogia lektor, varem töötanud koolipsühholoogina ja õpetajakoolituse õppejõuna Tartu Ülikoolis, sotsiaal-emotsionaalse pädevuse arengut käsitlevate raamatupeatükkide autor, SA Kiusamisvaba Kool sisuekspert.

Evelin Õunap, MA
Klassiõpetaja, Viimsi Kooli 1. kooliastme õppedirektor, Tallinna Ülikooli kooliarenduse konsultant.

Meie maailm meeskond