Bänner

Tulevikukooli metoodikat kasutades on välja arendatud mitmeid kooliarendusprogramme, sh nii erinevate teemafookustega kui ka uutele sihtrühmadele.

Tulevikukooli satelliidid

Tulevikukooli jätkuprogramm 

Tulevikukooli jätkuprogramm “Tõenduspõhise haridusuuenduse jätkusuutlikkus kooli ja ülikooli koostöös” on mõeldud koolimeeskondadele, kes on osalenud varasemalt tulevikukooli programmis. 

Programmi eesmärk on tagada õppijast lähtuva tõenduspõhise haridusuuenduse jätkusuutlikkus kooli ja ülikooli koostöös. 

Käsitletavad teemad: Parimad praktikad ja õppetunnid tõenduspõhisuse dimensioonidest lähtuvalt, õpetajad kui eestvedajad, õppetunnid muutuse kommunikatsiooniks ja võimalused muutuse levikuks, tõendite kasutamise oskuse edendamine koolis, juhi kui eestvedaja ja koolikultuuri kujundaja eneseanalüüs ja -areng, võrdlusanalüüs ja koolikülastused, muutuse kinnistamine koolikultuuri eri elementides, andmete kasutamine otsustamisel.

Jätkuprogrammi jooksul saab kool jätkata muutuse edasiarendamist ülikooli meeskonna toetusel.

Haridusühenduste juhtide arenguprogramm

Haridusühenduste juhtide arenguprogramm on mõeldud ühenduste 3-5 liikmelistele juhtmeeskondadele, kes koos kavandavad oma ühenduse tulevikutegevusi jätkusuutlikkuse tagamiseks.

Programmi eesmärk on tugevdada õpetajate ja koolijuhtide ühenduste rolli Eesti haridusmaastikul. Programmis osalemine aitab osalejatel suurendada  haridusvaldkonnas tegutsevate ühenduste juhtimise pädevust, et rakendada koostöist tegutsemiskultuuri, kasvatada liikmete aktiivsust ja valmidust osaleda haridusdebattides. 

Käsitletavad teemad: Ühenduse tegevusmudeli ja hetkeolukorra analüüs. Ühenduse roll ja eesmärkide seadmine. Ühenduse juhtimine ja tegevused, projektide algatamine. Ühenduse kaasatus ja mõju haridussüsteemis. Ühenduse kommunikatsioon ja koostöö partneritega. Rahvusvaheline koostöö ja võrgustikud. 

Programmi raames töötavad võrgustike meeskonnad ühe muutuse kavandamisega, et tugevdada oma võrgustikku, olles nähtav Eesti haridusmaastikul ja ühendades oma valdkonna õpetajaid/juhte. Iga võrgustiku arengut toetab programmi vältel üks mentor. 

Koolieelse lasteasutuse juhtimise arenguprogramm  

Koolieelse lasteasutuse juhtimise arenguprogramm on mõeldud lasteaeade meeskondadele, kuhu kuuluvad juht ja 3-5 õpetajat, kes meeskondlikult soovivad kavandada üht oma asutuse muutust ja seda aasta jooksul ellu viia.

Programmi eesmärk on õppida looma tingimusi koostöiseks muutuste juhtimiseks lapse arengukeskkonna kujundamisel. 

Käsiletavad teemad: Õppimise ja õpetamise juhtimine, Tõenduspõhine muutuste juhtimine, Visiooni loomine, koostöö ja muutuste juhtimine, Õpetajate motivatsioon ja võimestamine, õpetaja kui eestvedaja, Õppija areng ja arengukeskkonna loomine, Muutuse jätkusuutlikkus ja andmete kasutamine muutuse hindamiseks, Õppimist eestvedav juhtimine, juhtimine hariduses, Muutuse hindamine; sisehindamise läbiviimine lasteaias.

Lisaks pakutakse võimalust mõtestada oma asutuse kontekstis järgmisi teemasid: kaasav haridus: lapse arengu toetamine ja võrgustikutöö, mitmetasandiline koostöö lapsevanematega; kogukonna loomine ja projektõpe, juhtimine ja õpetamine tehnoloogiarikkas keskkonnas ning digipädevused, juhi ja õpetaja oskus toime tulla stressiga.

Programmi raames töötavad meeskonnad ühe muutuse kavandamise ja rakendamisega, et luua koos uusi lahendusi ja kujundada oskust tõenduspõhiselt muutusi juhtida. Programmis on seni osalenud 19 Tallinna lasteaeda. 

Muutuse rakendamise näiteid

Õppejuhtide arenguprogamm “Õppimist eestvedav juhtimine”

Õppejuhtide arenguprogamm on mõeldud õppejuhina vähemalt aasta üldharidus- või kutsekoolis õppejuhina töötanud juhtkonna liikmetele.

Arenguprogrammi eesmärk on õppejuhtide juhtimiskompetentside arendamine ning nüüdisaegset õpikäsitust toetavate hoiakute kujundamine. Programmi käigus kavandab iga osaleja oma kooli haridusliku muudatusprojekti. 

Käsitletavad teemad: Haridusmuutuse kavandamine ja juhtimine. Tõenduspõhise kooliarenduse, sh arengu kavandamise, sisehindamise ja õppekava arendamine. Õppimise eestvedamine ja õppijakeskne õppeprotsess - õpistrateegiad ja ennastjuhtiva õppimise toetamine, mitmekülgne klassiruum, hariduslikud erivajadused, individuaalne õpitee, tehnoloogia kasutamine. Õpetaja professionaalse arengu toetamine ja koostöö. 

2022. aasta kevadeks on programmi lõpetanud kolm lendu kokku 60 osalejaga.

Kogupäevakooli mudeli rakendamine

Kogupäevakooli mudeli rakendamise programm on mõeldud koolimeeskondadele, kes plaanivad sisse viia või juba rakendavad kogupäevakooli mudelit. Igast koolis osaleb kuni 6 liikmeline meeskond, sh koolijuht.

Arenguprogrammi eesmärk on toetada osalevaid koole koolipäeva ülesehituse eesmärgistamisel ning tulemuslikkuse hindamisel. Igast koolist osaleb meeskond, seal hulgas koolijuht, läbi aasta kestvas programmis, mis lisaks TLÜ poolsetele koolitustele sisaldab koolikülastusi teistesse kogupäevkooli rakendavatesse koolidesse ning koolimeeskondade individuaalset nõustamist.

Käsitletavad teemad: Rahvusvaheline vaade kogupäevakoolile. Tõenduspõhine muutuste/arenduste juhtimine. SEL oskused. Õpistrateegiate rakendamine kogupäevakoolis. Formaal- ja mitteformaalõppe lõimimine. Mudeldamise põhimõtted.