Pilt

Õpetajauurimus on TLÜ HIKi kooliuuringu raames läbiviidav küsitlus üldhariduskoolide õpetajate hulgas, mis on toimunud alates 2016. aastast. 

Õpetajauurimus 2023 ümarlaud

Ümarlaua salvestus   Ümarlaua slaidid  Näide kooli tagasisideraamatust 2023

Õpetajauurimus 2023

Kutsume teie kooli osalema Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni keskuse (HIK) poolt läbiviidavas Eesti ühes suurimas haridusuuringus, Õpetajauurimus 2023. Alates 2016. aastast korraldatud TLÜ Kooliuuringu näol on tegemist küsitlusega, milles osalemine annab koolile võimaluse ühe uuringu raames saada nii individuaalset kui võrdluspõhist tagasisidet aktuaalsetel koolielu puudutavatel teemadel. Kooliuuringu küsimustik on koostatud TLÜ uurijate poolt ning koosneb nii Eestis kui rahvusvaheliselt väljatöötatud ja kontrollitud mõõtmisvahenditest (skaaladest).

Mida uurimus sisaldab?

Seekordse Õpetajauurimuse fookuses on kaasav haridus, muukeelsed õpilased, autonoomia toetamine õpetamisolukorras, huvihariduse ja -tegevuse lõimimine formaalõppesse, distantsõppe kogemus ja koolikultuur. 
Korduvad teemad varasematest küsitlustest on: õpetajate rahulolu tööd ja suhteid puudutavate aspektidega, hoiakud enesereguleeritud õppimise suhtes, professionaalne agentsus ning koostöine ja mõtestatud õpetamine.

Mida kool sellest saab?

Iga osalenud kool saab tagasisideraamatu formaadis kõigi mõõdetud näitajate kohta võrdleva tagasiside – pildi sellest, kus meie kool teiste koolidega võrdluses (nt rahulolu, koolikultuur) paikneb. Osalenud koolid kutsutakse 2023. aasta mais toimuvale ümarlauale, kus arutatakse läbi uurimuse tulemused ning räägitakse nende kasutamise võimalustest kooli arendamisel. Kokkuleppel on osalenud koolil võimalus individuaalkonsultatsiooniks täpsustamaks, kuidas uurimuse tulemusi interpreteerida ja kasutada. 

Kui palju uurimuses osalemine maksab?

Kuni 2021. aastani olid TLÜ kooliuuringud koolidele tasuta, nende läbiviimise kulud kaeti Euroopa Liidu Sotsiaalfondi projekti vahenditest. Kuna EL projekt on lõppenud, küsime uurimuse korralduskulude katmiseks koolidelt osalemistasu 250 EUR.

Ajakava

- koolide registreerumine uurimuses osalemiseks: kuni 16. jaanuar 2023 
- küsitlusperiood: 23. jaanuar kuni 28. veebruar 2023 
- osalenud koolid saavad individuaalse tagasisideraamatu oma tulemustega võrdluses teiste koolidega: aprill 2023
- ümarlaud uurimuses osalenud koolidele: 5. mai 2023
 

Õpetajauurimus 2021

Õpetajauurimused on HIK-i poolt läbiviidav uurimuste seeria, mille käigus kaardistatakse õpetajate õpikäsitust, suhtumist kooliuuendustesse, ootusi muutustele nii oma koolis kui Eesti hariduses laiemalt. Eraldi tähelepanu pöörati 2021. aasta uurimuses koolide ja õpetajate toimetulekule distantsõppega. Kokku osales õpetajauurimuses 2610 õpetajat 95 koolist. Kuna esmakordselt sai küsimustikule vastata ka vene keeles, osalesid uurimuses nii vene õppekeelega koolid Eestist ning ka 14 kooli Peterburist.

26. mail 2021 toimus Õpetajauurimus 2021 ümarlaud, kus tutvustati üldiselt uuringus osalejaid, tagasisideraamatut ning täpsemalt kolme teema (toimetulek distantsõppega, õpioskused ja enesereguleeritud õppimine) esmaseid tulemusi. 

Tutvu ümarlaua I osa esitlusega 

Tutvu ümarlaua II osa esitlusega 

Näide kooli tagasisideraamatust 2021

Õpetajauurimus 2019

2019. aasta uurimuse fookuses oli kooli areng – analüüsiti viise ja võtteid, kuidas koolijuht ja õpetajad saavad panustada kooli arengueesmärkide kujundamisse ja nende elluviimisse. Uurimistöös kasutati rahvusvaheliselt välja töötatud ja Eestis kontrollitud mõõtmisvahendeid ning uuringu käigus: 

  • kaardistati kooli tänane olukord: organisatsioonikultuuri tüüp, õpetajate õpikäsitus ja enesetaju, õpetajate emotsionaalne seotus kooliga;
  • hinnati valmisolekut muutusteks: uuritakse tajutud eestvedamisstiile, oma tööle omistatavat tähenduslikkust, koostöisust, tajutud (üle)koormust ja läbipõlemist;
  • kirjeldati muutusi, mida õpetajad oma koolilt ja Eesti hariduselt tervikuna ootavad ning õpetaja osalemisvalmidust nende elluviimisel.
Mida kool sellest sai?

Iga osalenud kool sai kõigi mõõdetud näitajate kohta võrdleva tagasiside – pildi sellest, kus antud kool teiste koolidega võrdluses (organisatsioonikultuuri, õpikäsituse jt näitajate osas) paikneb.

Osalenud koolid kutsuti ka ümarlauale, kus arutati läbi uurimuse tulemused ning räägiti nende kasutamise võimalustest kooli arengu kavandamisel. Soovi korral sai osalenud kool HIK-i individuaalkonsultatsiooni, et täpsustada, kuidas uurimuse tulemusi interpreteerida ja kasutada. 

Näide kooli tagasisideraamatust 2019  

Õpetajauurimus 2017

Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsiooni keskus viis 2017 aasta märtsis-mais läbi kooliuurimuse, mis sisaldas: A-õpetajate uuringut; B-põhikooli õpilaste (III kooliaste) uuringut; C-gümnaasiumiõpilaste uuringut. Uurimuse meetodiks oli kirjalik internetipõhine küsitlus, valdavalt kasutati varem kontrollitud nõustumispõhiseid skaalasid (küsiti vastaja nõustumist etteantud väidetega), aga ka sarnasuspõhiseid skaalasid (küsitikuivõrd sarnane on väites kirjeldatud isiku tegevus vastaja tegevusega).

Uurimuses osales 1198 õpetajat ja 3610 õpilast. 

Näide kooli tagasisideraamatust 2017

 

Õpetajauurimus 2016

Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni keskus viis 2016 aasta jaanuaris-veebruaris läbi uurimuse Eesti õpetajate ja õpilaste hinnangutest koolielu erinevatele aspektidele. Uurimus oli osa projektist "Õpikäsituse rakendamist toetavate koostöövormide loomine ja toetamine".

Uurimus viidi läbi internetipõhise küsitluse vormis, selles osales 1281 õpilast ja 800 õpetajat kokku 32 koolist, milledest 26 olid gümnaasiumid ning 6 alg- ja põhikooli. Õpetajaid osales 28st erinevast koolist ning õpilasi 20st erinevast koolist. Mõlemaid, nii õpilasi kui õpetajaid, osales 16 erinevast koolist.

Projekti aruanne