VÕTA on protsess, mis lihtsustatult tähendab seda, et varasemalt omandatud teadmisi ja kogemusest õppimist on võimalik ülikoolis sisseastumistingimuste või õppekava täitmisel arvestada, et vältida juba õpitu taasõppimist. VÕTA eesmärgiks on muuta nähtavaks ja väärtustada kõiki inimese teadmisi ja oskusi, olenemata nende omandamise ajast, kohast ja viisist.

 

Juhendmaterjal TAOTLEJALE on leitav siit.

Enne taotlemist mõtle, kas sinu varasem kogemus ja sellest õpitu:
  • on piisaval määral säilinud, et saaksid oma edasiste õpingutega edukalt hakkama;
  • vastab oma sisult, tasemelt ja ulatuselt TLÜ õppekava moodulite ning õppeainete eesmärkidele ja õpiväljunditele;
  • sisu on ka praegusel ajal kehtiv, aja- ja asjakohane ning mahult sobiv;
  • on dokumentide või muude tõendusmaterjalidega tõendatav.

VÕTA on üliõpilastele eelkõige võimalus, mitte kohustus! Sul on alati võimalus ka end ainesse registreerida ning oma teadmisi värskendada. Kui aga otsustad VÕTA taotluse esitada, siis ole teadlik, et:

  • taotlust on võimalik esitada ainesse, kuhu sa ei ole varem registreerinud või millel ei ole negatiivset sooritust;
  • õppekavas võib olla ained, mida ei saagi VÕTAga arvestada;
  • taotleda saad nende ainete arvestamist, mis algavad järgmis(t)el semestri(te)l, taotluse esitamine lõpeb semestri vahenädala lõpuga (NB! Erandiks on esimest semestrit õppivad üliõpilased, kes saavad õpingute alguses ka sama semestri ainete arvestamist taotleda, tähatajad leiad akadeemilisest kalendrist);
  • taotluse ja vajaliku lisamaterjali kokku panemine ning esitamine on sinu vastutus ja ülesanne.

Tungivalt soovitav on pöörduda nõustamisele oma üksuse õppenõustaja poole, et tagada sisuline taotlus ning vältida ebavajalikku tööd! 

Tallinna Ülikoolis saab arvestada varasemaid:

VÕTAt reguleerib õppekorralduse eeskiri. Arvestamisel lähtutakse omandatud teadmiste, oskuste ja kogemuste sisulisest sobivusest. VÕTA taotlemine on tasuta Tallinna Ülikooli üliõpilastele ja neile, kes taotlevad VÕTAt sisseastumistingimuste täitmisel. Tasud kehtivad eksternidele ja mitteüliõpilastele.

Avalduste blanketid leiat siit.

Lisainformatsioon

Lisainformatsiooni ja nõustamise saamiseks on võimalus pöörduda õppekava kureeriva akadeemilise üksuse õppenõustaja poole.
Juhend üliõpilasele: Teises kõrgkoolis sooritatud varasemate õpingute ülekandmin

Juhend üliõpilasele: Tallinna Ülikoolis sooritatud varasemate õpingute ülekandmine

Juhend üliõpilasele: Varasemate õpingute ja/või töökogemuse arvestamine ELU õppeaine ülekandmiseks

Järgnevad küsimused võivad olla Sulle abiks oma murele-küsimusele vastuse leidmisel: 

Küsimus Vastus          
Ma registreerisin end ainesse aga ainet kuulates tundub mulle, et ma olen seda juba enne õppinud. Kas saan veel VÕTA-t esitada?     Võta taotlus õppekava täitmise kohta tuleb esitada hiljemalt õppeaine õpetamisele eelneval semestril st hetkel loetavate ainete kohta ei ole võimalik enam VÕTA taotlust esitada. Taotlust on võimalik esitada semestri eelnädala algusest kuni vahenädala lõpuni. Esimese õppeaasta esimesel semestril õppival üliõpilasel on õigus samal semestril loetava aine taotlus esitada kuni semestri eelnädala lõpuni. 
Küll aga on võimalus varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine õppeaine osana ja seda üliõpilase ja õppejõu kokkuleppel. Selle kohta VÕTA-t ei esitata, kokkulepe sõlmitakse kirjalikult ja allkirjastatakse mõlema poolt. Kokkulepe kehtib aine sooritusõiguse ajal.
     
Kas lõpetamiseks vajalikke võõrkeelt ja arvutikursust on võimalik VÕTA-ga arvestada?    

Ülikooli lõpetamiseks vajalikele keele- ja arvutioskuse tasemenõuetele vastavust hinnatakse vastavas üksuses. Selleks VÕTA taotlust ei esitata.
Õppekavaversiooniga kehtestatud erialase ja valdkondliku võõrkeele ainete täitmist arvestatakse VÕTAga juhul, kui üliõpilane tõendab vastavat keeleoskust Euroopa keeleõppe raamdokumendi C2 tasemel.

     
Kui suures mahus saan vabaaineid VÕTA-ga arvestada?     Vabaaineid kantakse üle vaid õppekavas ettenähtud mooduli mahus, seejuures arvestatakse keele- ja arvutiõppe nõuete täitmiseks kuluvat ainepunktide mahtu.      
Mul arvestati VÕTA-ga aine, aga nüüd ma ei soovi, et see kajastuks minu õppetulemustes. Kas ainet on võimalik minu õppetulemustest eemaldada?     Ei. Ained, mida üliõpilane taotles ning mis said positiivse hinnangu, jäävad üliõpilase õppetulemustesse. Seetõttu tuleks enne taotluse esitamist hoolikalt kaaluda, kas ja millise aine arvestamist taotleda. Nii näiteks võib rutakalt tehtud otsus hiljem osutuda komistuskiviks välisülikoolis õppimisel (oht: puuduv vabaainete maht) või diplomi kiitusega (cum laude) saamisel (oht: madalam kaalutud keskmine hinne).      
Millisteks aineteks saab VÕTA-ga arvestada TLÜ Õpilasakadeemias läbitud kursuseid?     Õpilasakadeemias läbitud kursused on täiendkoolitused (need ei ole ühegi akrediteeritud õppekava ained). Täienduskoolituse vabaaineks arvestamisel võib üksus eelistada õppekavasse sisult sobivaid ning õppekava õpiväljunditele vastavaid koolitusi. Sh vabaaineteks arvestamisel peab samuti olema vastavusaine TLÜ õppekavadest. Seega, kui soovid Õpilasakadeemias kuulatud ainet kanda vabaaineks, pead leidma TLÜs õpetatavate ainete seast vastavusaine.      
Kandsin VÕTA-ga ained üle, minu õppekava täitmisprotsent on 100%, minu kaalutud keskmine hinne (KKH) on väga kõrge, aga ma ei saanud heade õppetulemuste eest tulemusstipendiumit. Miks?     VÕTA-ga õppetulemustesse üle kantud ained lähevad arvestusse küll õppekoormuse arvestamisel, kuid tulemusstipendiumi taotlemise puhul need arvesse ei lähe. Täpsemalt loe stipendiumi statuudist.