VÕTA kampaania

VÕTA on protsess, mis lihtsustatult tähendab seda, et varasemalt omandatud teadmisi ja kogemusest õppimist on võimalik ülikoolis sisseastumistingimuste või õppekava täitmisel arvestada, et vältida juba õpitu taasõppimist. VÕTA eesmärgiks on muuta nähtavaks ja väärtustada kõiki inimese teadmisi ja oskusi, olenemata nende omandamise ajast, kohast ja viisist.

VÕTA ON VÕIMALUS, MITTE KOHUSTUS!

 

VÕTAt reguleerib õppekorralduse eeskiri. Arvestamisel lähtutakse omandatud teadmiste, oskuste ja kogemuste sisulisest sobivusest. 

Juhendmaterjal TAOTLEJALE on leitav siit.

 

VÕTA põhimõtted VÕTA puhul hinnatakse VÕTA eripärad
Varasem kogemus peab vastama meil õpetatavale ainele. Mitte kogemust, vaid sellest õpitut. Taotlust on võimalik esitada ainesse, kuhu üliõpilane ei ole varem registreerinud. ÕKE § 24 lg 10
 
Oluline on, et varasema kogemusega oleks omandatud arvestada soovitava aine kõik õpiväljundid (st toimub võrdlemine õpiväljundid vs varasemast kogemusest õpitu).  Teadmisi/oskusi/pädevusi, sh oskust neid teadmisi üldistada ja rakendada. Õppekavas võib olla aineid, mida ei saagi VÕTAga arvestada (siis on vastav märge ÕISis ainekaardil). ÕKE § 24 lg 4
 
Ainetel ei ole ajalist aegumist, aga on sisuline aegumine (nt Sissejuhatus IT-sse täna vs 10 a tagasi).  Õpiväljundite vastavust (teab vs oskab analüüsida jms). Üle ei saa kanda lõputööd/-eksamit. ÕKE § 24 lg 4
 
    VÕTAga ülekantud õppeained lähevad koormuse arvestusse, kuid ei lähe arvesse tulemusstipendiumi taotlemise puhul. (vt link p 3.4)
 
    VÕTA arvestamine õppeaine osana toimub üliõpilase ja vastavat õppeainet õpetava õppejõu kokkuleppel ning selle kohta VÕTA taotlust ei esitata. Üliõpilane registreerib end ainesse ja tal on võimalus sõlmida õppejõuga kokkulepe. ÕKE § 24 lg 13
 
    Üle ei saa kanda bakalaureuses läbitud ELU ainet magistri õppekava täitmisel. ÕKE § 24 lg 4
 
 
 • MIDA MILLEKS ARVESTADA?
Õppekava täitmisel Kohtustuslik aine Valikaine Vabaaine
Varasemad sama astme õpingud + + +
Varasemad eelmise astme õpingud + (+)* (+)*
Täienduskoolitused + + +
Töökogemus + + +
Muu elukogemus +    
Esinduskollektiivides osalemine**     +
Õpilasakadeemia**     +

* Eelmises lõpetatud kõrgharidusastmes sooritatud aineid, mis on kantud
lõpudokumendile, arvestatakse vaba- ja valikaineteks vaid mahus, mille võrra eelmisel
õppeastmel on õppekava täitmisel ületatud õppekava nõutavat mahtu.

** Tutvu täpsustava infoga.

NB! ELU aineks arvestamisel tutvu eraldi juhendiga.

Viide õppekorralduse eeskiri § 24 lg 5.

 
 • VÕTA VÕIMALUSED
Dokumendipõhine Eneseanalüüsipõhine
Kõrgkoolis läbitud varasemad õpingud õppekava täitmiseks (aine > aineks ülekanne). Täienduskoolitused, töö- jm kogemused õppekava täitmiseks (kogemus > aineks ülekanne).
  MA ja PhD sisseastumistingimuste täitmisel.

VÕTA taotlemine MA ja PhD sisseastumistingimuste täitmisel.

 

 •  NÄITED, MILLIST ÕPPIMIST SAAKS NÄHTAVAKS TEHA:
Formaalõpe Mitteformaalne õpe Informaalne õpe
 • Haridusasutuses õppekava alusel toimuv eesmärgistatud õpe, mida viivad läbi spetsiaalse ettevalmistuse ja kvalifikatsiooniga õppejõud (õpetajad).
 • Täiendkoolitus.
 • MOOC-id (The Massive Open Online Course), e-kursused.
 • Seminarid, konverentsid, arengupäevad, webinarid.
 • Sisekoolitused (tööandja juures).
 • Taotletud kutse.
 • Teaduskoolides, olümpiaadidel, akadeemiates osalemine.

 

 • Mentorlus, tööalane juhendamine.
 • Koolitaja, projektijuhi roll (tööalane kogemus).
 • Vabatahtlik töö.
 • Õpipoisiõpe, iseseisev õppimine.
 • Keeleõpe (nt välismaal elamine).
 • Erialaliitudes, võrgustike töös osalemine.
 • Projektitöö
 
 • TÕENDUSDOKUMENTIDE NÄITED:
Dokumendipõhine Eneseanalüüsipõhine
Tõendus aine positiivse soorituse kohta. Varasemaid tasemeõpinguid tõendavad dokumendid (nt akadeemiline õiend, ainekaart, ainete sisu kirjeldus).
Ainekaardid. Täienduskoolituste ja kursuste läbimist tõendavad dokumendid (nt kursuste diplomid, tunnistused, koolituskava jms).
Väljavõte õpingukaardist. Dokumendid töökogemuse jm tegevuste kohta (nt töölepingu koopiad, ametijuhend, tõend asutusest, koopia publikatsioonist, ürituste vm tegevuste dokumentatsioon).
  Muu kandidaadi poolt oluliseks peetav materjal.
 
 • KUIDAS KAJASTUVAD TULEMUSED?
Dokumendipõhine Eneseanalüüsipõhine
Positiivse otsuse korral kajastuvad üliõpilase õppekaardil originaalaine andmed: nimetus, soorituse kuupäev, hinne (NB! kui hindamissüsteemid ei kattu, märgitakse tulemuseks arvestatud), õppejõud ning lõpetamisel väljastataval akadeemilisel õiendil on viide ka kõrgkooli kohta, kus aine läbiti. 
 
Üliõpilase õppekaardil kajastuvad TLÜ vastavusaine andmed (kood, maht, nimetus), kuid puudub õppejõud (kuna õppejõud ei ole antud ainet õpetanud), tulemuseks on "arvestatud" (kuna varasema kogemuse eest ei panda hinnet) ning aine sooritamise kuupäevaks tuleb hindamisotsuse kuupäev. Lõpetamisel väljastataval akadeemilisel õiendil on viide selle kohta, et aine on saanud arvestatud VÕTAt rakendades. 
 

NB! VÕTA-ga õppetulemustesse üle kantud ained lähevad arvestusse küll õppekoormuse arvestamisel, kuid tulemusstipendiumi taotlemise puhul need arvesse ei lähe. Täpsemalt loe tulemusstipendiumi taotlemise, määramise ja maksmise korrast (p 3.4).

 

 • VÕTA TAOTLEMINE
 1. Veendu, et varasem kogemus on piisaval määral säilinud, vastab sisult/tasemelt/ulatuselt/ajakohasuselt/mahult õppeaine eesmärkide ja õpiväljunditega ning on tõendusdokumentidega tõendatav.
 2. Tutvu taotluse esitamise tähtaegadega akadeemilises kalendris. Pea meeles, et taotleda saad nende ainete arvestamist, mis algavad järgmis(t)el semestri(te)l, taotluse esitamine lõpeb semestri vahenädala lõpuga (NB! Erandiks on esimest semestrit õppivad üliõpilased, kes saavad õpingute alguses ka sama semestri ainete arvestamist taotleda).
 3. Taotluse ja vajaliku lisamaterjali kokku panemine ning esitamine on taotleja vastutus ja ülesanne.
 4. Enne taotlemist soovitame käia nõustamisel, kas oma õppenõustaja või karjäärinõustaja juures.
 5. Üliõpilane saab esitada taotluse ÕISis, vaata juhendit. Sisseastuja või ekstern saavad esitada taotluse failina. Avalduste blanketid on leitavad siit.

 

 • VÕTA TASUD

NB! Enne 2024. aastat immatrikuleeritud üliõpilastele hakkavad uued VÕTA tasud kehtima 01.07.2025. 2024. aastal immatrikuleeritud üliõpilastele jõustuvad need 2024. aastal. Loe täpsemalt siit.

Õppekava täitmisel:

VÕTA taotluse esitamisel tuleb tasuda 12 eurot ühe arvestatava EAP kohta. Tasu ei nõuta TLÜ tasemeõppes sooritatud ainepunktide ning mikrokraadide eest. 
Tasu arvestatakse TLÜ tasemeõppe aine alusel, mille osas VÕTA-t taotletakse. Kui taotletakse vabaainete arvestamist, siis arvestatakse tasu originaal soorituse ainepunkti mahu eest.

Näide: Üliõpilane soovib üle kanda aine KAA6005.HR Mäng ja lapse areng 4 EAP, siis tuleb tasuda 4x12=48 eurot.

Kandideerimine eksternõppesse või vabanenud õppekohale:

Taotluse tasu on 60 eurot ning ainepunkti tasu 12 eurot. Taotluse tasu maksavad kõik kandidaadid, olenemata taotluses esitatud VÕTA kategooriatest. Lisaks nõutakse ainepunkti tasu nende ainete VÕTA eest, mis ei ole TLÜ-s läbitud. 

Näide: Kandidaat esitab eksternõppeks 50 EAP mahus VÕTA taotluse, kus on 12 EAP mahus õppeaineid, mis on sooritatud teises kõrgkoolis, siis tuleb tasuda taotluse tasu 60 ja lisaks 12x12=144 ehk kokku 204 eurot.

NB! Isikud, kes on õppekava eksternõppijana täitnud ning kandideerivad eksternlõpetajaks ei pea VÕTA taotluse ja ainepunkti tasu maksma, kui nad on juba sama õppekava täitmisel VÕTA-t taotlenud.

MA ja PhD sisseastumistingimuste täitmisel:

VÕTA hindamise tasu ei nõuta, kui kandidaat taotleb varasemate õpingute ja/või töökogemuse vastuvõtutingimustele vastavuse hindamist Tallinna Ülikooli õppekorralduse eeskirja paragrahvi 23 alusel.

Näide: Kandidaadil on olemas eelnev haridustase, kuid see haridus ei vasta magistri- või doktoriõppesse kandideerimisel õppekavale kehtestatud vastuvõtutingimustele, seetõttu esitab ta eelnevat töökogemust ja haridust tõendavad dokumendid ja vormikohase taotluse akadeemilisse üksusesse vähemalt kuu enne vastuvõtuavalduste esitamise perioodi algust. Tasusid ei rakendu.

Täiendusõppe õppekava täitmisel:

Taotluse tasu 60 eurot.
 

 • LISAMATERJALID
 1. Eneseanalüüsi koostamisel on abiks tööleht 1 ja tööleht 2.
 2. Kokkuleppe vorm õppejõuga VÕTA arvestamiseks õppeaine osana.
 3. VÕTA käsiraamat taotlejale.
 4. VÕTA taotlemine sisseastumistingimuste täitmiseks.

Järgnevad küsimused võivad olla Sulle abiks oma murele-küsimusele vastuse leidmisel: 

Küsimus Vastus
Ma registreerisin end ainesse aga ainet kuulates tundub mulle, et ma olen seda juba enne õppinud. Kas saan veel VÕTA-t esitada? Võta taotlus õppekava täitmise kohta tuleb esitada hiljemalt õppeaine õpetamisele eelneval semestril st hetkel loetavate ainete kohta ei ole võimalik enam VÕTA taotlust esitada. Taotlust on võimalik esitada semestri eelnädala algusest kuni vahenädala lõpuni. Esimese õppeaasta esimesel semestril õppival üliõpilasel on õigus samal semestril loetava aine taotlus esitada kuni semestri eelnädala lõpuni. 
Küll aga on võimalus varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine õppeaine osana ja seda üliõpilase ja õppejõu kokkuleppel. Selle kohta VÕTA-t ei esitata, kokkulepe sõlmitakse kirjalikult ja allkirjastatakse mõlema poolt. Kokkulepe kehtib aine sooritusõiguse ajal.
Kas lõpetamiseks vajalikke võõrkeelt ja arvutikursust on võimalik VÕTA-ga arvestada?

Ülikooli lõpetamiseks vajalikele keele- ja arvutioskuse tasemenõuetele vastavust hinnatakse vastavas üksuses. Selleks VÕTA taotlust ei esitata.
Õppekavaversiooniga kehtestatud erialase ja valdkondliku võõrkeele ainete täitmist arvestatakse VÕTAga juhul, kui üliõpilane tõendab vastavat keeleoskust Euroopa keeleõppe raamdokumendi C2 tasemel.

Kui suures mahus saan vabaaineid VÕTA-ga arvestada? Vabaaineid kantakse üle vaid õppekavas ettenähtud mooduli mahus, seejuures arvestatakse keele- ja arvutiõppe nõuete täitmiseks kuluvat ainepunktide mahtu.
Mul arvestati VÕTA-ga aine, aga nüüd ma ei soovi, et see kajastuks minu õppetulemustes. Kas ainet on võimalik minu õppetulemustest eemaldada? Ei. Ained, mida üliõpilane taotles ning mis said positiivse hinnangu, jäävad üliõpilase õppetulemustesse. Seetõttu tuleks enne taotluse esitamist hoolikalt kaaluda, kas ja millise aine arvestamist taotleda. Nii näiteks võib rutakalt tehtud otsus hiljem osutuda komistuskiviks välisülikoolis õppimisel (oht: puuduv vabaainete maht) või diplomi kiitusega (cum laude) saamisel (oht: madalam kaalutud keskmine hinne).
Millisteks aineteks saab VÕTA-ga arvestada TLÜ Õpilasakadeemias läbitud kursuseid? Õpilasakadeemia ained saab TLÜ ainena üle kanda.
Kandsin VÕTA-ga ained üle, minu õppekava täitmisprotsent on 100%, minu kaalutud keskmine hinne (KKH) on väga kõrge, aga ma ei saanud heade õppetulemuste eest tulemusstipendiumit. Miks? VÕTA-ga õppetulemustesse üle kantud ained lähevad arvestusse küll õppekoormuse arvestamisel, kuid tulemusstipendiumi taotlemise puhul need arvesse ei lähe. Täpsemalt loe tulemusstipendiumi taotlemise, määramise ja maksmise korrast (p 3.4).