Tasuta = 30 EAPd semestris 

Selleks et sul oleks võimalik Tallinna Ülikoolis tasuta õppida, peaksid tegema vähemalt 30 ainepunkti õppekavajärgseid aineid semestris. Seda arvutatakse kumulatiivselt, mis tähendab, et kui oled näiteks ülikoolis õppinud juba kolm semestrit, siis iga semestri kohta peab olema tehtud 30 EAPd ehk konkreetsel juhul kokku 90 EAPd. See, kas 90 EAPd tuleb kokku 30+30+30 või 28+36+26 pole sel juhul oluline. Tallinna Ülikoolis õpinguid alustava üliõpilase jaoks on oluline täita esimese semestril vähemalt 30 EAPd ning teise semestri (esimese õppeaasta) lõpuks peaks koos olema vähemalt 60 EAPd.

Mõistame, et mõnikord võib ootamatutel põhjustel mõni aine tegemata jääda ning sellest lähtuvalt ei pruugi 30 EAPd kokku tulla. Seetõttu võib kõigi semestrite kokkuvõttes sooritamata olla kuni 6 EAPd. Sooritamata ained tuleb sul sellegipoolest hiljem läbida. Kui tegemata on kõigi semestrite peale rohkem kui 6 EAPd, siis nende eest tuleb tasuda õppekulude hüvitamise tasu sooritamata ainepunktide eest (kuni 2017/18 sisseastunud üliõpilased 1 EAP=10€, alates 2017/18 sisseastunud üliõpilased 1 EAP=30€).

Õppekulude hüvitamist hakatakse nõudma alates esimesest semestrist ning pärast iga semestri lõppu. Näiteks kui sul on pärast teist semestrit koos 51 EAPd, siis tuleb tasuda 60-6-51 = 3 EAP eest. Kui pärast kolmandat semestrit on koos 78 EAPd, siis 90-6-78 = 6 EAP eest. Pärast nominaalkestuse lõppemist täiskoormusega õppides on enne 2017/18 õa sisseastunud üliõpilaste lõputöö/lõpueksami osaline hüvitamine 1 EAP=5€, ainete eest 1 EAP=10€. Alates 2017/18 õa sisseastunud üliõpilastelt pärast nominaalkestuse lõppu lõputöö/-eksami eest trahviraha ei küsita, ainete eest tuleb tasuda 1 EAP=30€. Hüvitist tuleb maksta iga nominaalkestust ületava täiskoormusel õpitud semestri eest (osakoormusesse langemisel rakendub ainepunktitasu).

Õppekoormuse määramine toimub iga kahe õpitud semestri järel (semestri eelnädalal). Kui kahe semestri lõpuks on kumulatiivselt täidetud 50-74,9% õppekava mahust, siis määratakse üliõpilane osakoormusesse. Õppimine osakoormuses on tasuline (erisused allpool), tasuda tuleb õpingukavasse registreeritud ainete ainepunktitasu alusel, lõputöö juhendamise ning lõputöö eest.

Õppekulude hüvitamist ei nõuta ning õpingute mahu täitmisel tehakse erisusi üliõpilasele, kes:

 • õpib eestikeelsel õppekaval täiskoormusega ja täidavab kumulatiivselt igal semestril nõutava õppe mahu;
 • õpib õppekaval, mille osas on erikokkulepe Haridus- ja Teadusministeeriumiga (õppekavad, millel toimub ainult osakoormusega õpe);
 • magistriastme õpetajakoolituse õppekavad, mille lõpetamisel omandatakse põhikooli ja/või gümnaasiumi aineõpetaja kvalifikatsioon;
 • on keskmise, raske või sügava puudega, osalise või puuduva töövõimega või alla 7-aastase lapse või puudega lapse vanem või eestkostja;
 • on õppinud välisriigi õppeastutuses ja sealt tagasi toonud vähemalt 15 EAP mahus õppeaineid (õppekulude hüvitamist ei nõuta välisriigis õppimise ja sellele järgneva semestri eest);
 • kuulub üliõpilaskonna või üliõpilasnõukogu juhatusse või töötab üliõpilaskonna kontoris;
 • õpib võõrkeelsel õppekaval õppekava nominaalkestusele järgneva kahe semestri jooksul ning on lepingus ettenähtud mahus õppekulud hüvitanud.

Sisseastumisel kehtivate erisuste kohta vaata siit.

Õppekoormuse muutmisel (täiskoormusega õppest osakoormusesse) ei nõuta alates 2017/18. õa immatrikuleeritud üliõpilastelt osaliste õppekulude hüvitamist tingimusel, et üliõpilane jätkab õpinguid osakoormusega õppes ja registreerib ennast vähemalt ühele ainekursusele või lõpueksamile või talle määratakse lõputöö juhendaja ning üliõpilane tasub talle väljastatud arved. Kui üliõpilane ühtegi eelnevatest punktidest ei täida, esitatakse talle trahviraha arve.

Pane tähele, et kui sulle on määratud eritingimus seoses alla 7-aastase lapse või puudega lapsega ning see saab õpingute ajal läbi, siis edasi tuleb sul õppekulusid hüvitada. Samuti tuleb õppekulusid hüvitada, kui saab läbi üliõpilaskonna (ka üliõpilaskonna kontoris töötamine) või -nõukogu juhatusse kuulutud aeg.

Kui üliõpilane alustab õpinguid osakoormuses (v.a õppekavad, kus vastuvõtt toimub ainult osakoormusega tasuta õppesse), siis on õpingud tasulised, olenemata eritingimustest, mis üliõpilasele kehtivad, või sellest, kui palju ainepunkte ta sooritab (täiskoormusesse tõustes on õpingud endiselt tasulised).

NB! Üliõpilase omal soovil eksmatrikuleerimise korral nõutakse üliõpilastelt õppekulude hüvitamist alates esimese aasta esimese semestri lõpust (kui semester lõpeb 21. jaanuaril, siis alates 22. jaanuarist esitatud eksmatrikuleerimise avaldusega kaasneb ka arve). Kuni selle ajani omal soovil eksmatrikuleeritud üliõpilastelt õppekulude hüvitamist ei nõuta. Õppekulude hüvitamise kohustus on neil üliõpilastel, kes ei ole sooritanud nõutud mahus ainepunkte (vt ülal olevat teksti). Hüvitamist nõutakse sooritamata jäänud ainepunktide eest või semestri õppeteenustasu maksvatelt üliõpilastelt (ingliskeelsed õppekavad) proportsionaalselt õpitud ajaga.

Täpsemalt saab lugeda sooritusnõuete, õppekulude hüvitamise ja erisuste kohta õppekorralduse eeskirjast. Samuti saab lisa küsida oma eriala õppenõustajalt. Tutvu ka ainepunktitasude määraga  2023/2024 õppeaastaks ja 2024/2025. õppeaastaks.

Õppimine ingliskeelsel õppekaval

Ingliskeelsel õppekaval õppides tuleb õpingute eest tasuda semestritasu alusel. Tasumine toimub valitud maksegraafiku alusel. Valida on võimalik kolme variandi vahel:
A – kogu aasta õppekulude hüvitamine korraga ühes osas (üks kord õppeaastas, makse tähtaeg 25. septembril*)
B – õppekulude hüvitamine üks kord semestris (kaks korda õppeaastas, makse tähtajad 25. septembril* ja 25. veebruaril)
C –  õppekulude hüvitamine neli korda semestris (kaheksa korda aastas, esimese makse tähtaeg 25. septembril*)

*Makse/osamakse tähtaeg võib olla ka hilisem.
NB! Kogusumma on sama kõigi graafikute puhul, intresse ei lisandu.
 
Välisõppes viibides:
 • Enne 2018 immatrikuleeritud üliõpilased välisõppes viibimise ajal semestritasu ei hüvita. Kui õpivad samal ajal siin ka, hüvitavad 100 %
 • Alates 2018 immatrikuleeritud üliõpilased hüvitavad semestritasu 50% ulatuses, kui õpivad ainult välisõppes.  Hüvitavad 100%, kui õpivad lisaks ka siin. 
 • Alates 2022/2023 immatrikuleeritud üliõpilased hüvitavad semestritasu täismahus, olenemata sellest, kas õpivad ainult välisõppes või lisaks ka siin. 

Maksetähtaegade pikendamine

Juhul kui sul tekib erakorraline vajadus pikendada või ajatada õppekulude hüvitamise arve maksetähtaega, tuleb esitada maksetähtaja pikendamiseks või ajatamiseks avaldus ÕISis muude avalduste vormil, mis sisaldab põhjendust tähtaja pikendamiseks või ajatamiseks ning pikendamise taotlemisel ettepanekut uue maksetähtaja määramiseks ja ajatamise taotlemisel ettepanekut maksegraafiku määramiseks koos osamaksete suuruse ning maksetähtpäevadega hiljemalt arvel märgitud tähtajaks. Õppijal on õigus taotleda õppekulude hüvitamise arvel märgitud maksetähtaja:

 • pikendamist maksimaalselt 30 kalendripäeva võrra;
 • ajatamist maksimaalselt 5 kalendrikuu pikkuseks perioodiks, kusjuures igas kalendrikuus peab toimuma vähemalt üks maksegraafiku järgne osamakse, mille summa on vähemalt 50 eurot. Osamaksed on üldjuhul võrdsed. Ajatamist on õigus taotleda tingimusel, et õppija on avalduse esitamise hetkeks hüvitanud ülikoolile vähemalt 10 protsenti õppekulude hüvitise arvel märgitud summast, kuid mitte vähem kui 50 eurot.

Ole teadlik, et juhul kui sa ei ole eksami või arvestuse toimumise ajaks õppekulusid hüvitanud, ei ole sul õigust eksamil või arvestusel osaleda. Eksamile ja arvestusele registreerimise ja sooritamise õigus tekib pärast õppekulude hüvitamist. Maksetähtaja pikendamise või ajatamise otsustab akadeemilise üksuse juht või akadeemilise üksuse juhi korralduse alusel määratud akadeemilise üksuse õppe- või administratiivjuht. Õppekulude hüvitamise arvete maksetähtaegade pikendamise ja ajatamise korraga saad tutvuda siin.

Trahvirahade tagastamine

Juhul kui sa oled pidanud Tallinna Ülikoolile hüvtama õppekulusid sooritamata ainepunktide eest (maksma nn trahviraha), siis ülikool maksab sulle raha tagasi, kui lõpetad ülikooli nominaalkestusega. Selleks tuleb esitada ÕISis avaldus (dokumendid - avaldused - õppekulude hüvitamise tasu tagastamine). Avalduse esitamise tähtaeg on 30 kalendripäeva üliõpilase lõputöö kaitsmisest arvates (pärast seda ei ole ka avalduse vorm ÕISis nähtav).