Tasuta = 30 EAPd semestris 

Selleks et sul oleks võimalik Tallinna Ülikoolis tasuta õppida, peaksid tegema vähemalt 30 ainepunkti õppekavajärgseid aineid semestris. Seda arvutatakse kumulatiivselt, mis tähendab, et kui oled näiteks ülikoolis õppinud juba kolm semestrit, siis iga semestri kohta peab olema tehtud 30 EAPd ehk konkreetsel juhul kokku 90 EAPd. See, kas 90 EAPd tuleb kokku 30+30+30 või 28+36+26 pole sel juhul oluline. Tallinna Ülikoolis õpinguid alustava üliõpilase jaoks on oluline täita esimese semestril vähemalt 30 EAPd ning teise semestri (esimese õppeaasta) lõpuks peaks koos olema vähemalt 60 EAPd.

Mõistame, et mõnikord võib ootamatutel põhjustel mõni aine tegemata jääda ning sellest lähtuvalt ei pruugi 30 EAPd kokku tulla. Seetõttu võib kõigi semestrite kokkuvõttes sooritamata olla kuni 6 EAPd. Sooritamata ained tuleb sul sellegipoolest hiljem läbida. Kui tegemata on kõigi semestrite peale rohkem kui 6 EAPd, siis nende eest tuleb tasuda osalist õppekulude hüvitist sooritamata ainepunktide eest (kuni 2017/18 sisseastunud üliõpilased 1 EAP=10€, alates 2017/18 sisseastunud üliõpilased 1 EAP=30€).

Õppekulude hüvitamist hakatakse nõudma alates esimesest semestrist ning pärast iga semestri lõppu. Näiteks kui sul on pärast teist semestrit koos 51 EAPd, siis tuleb tasuda osalist õppekulude hüvitist 60-6-51 = 3 EAP eest. Kui pärast kolmandat semestrit on koos 78 EAPd, siis 90-6-78 = 6 EAP eest. Pärast nominaalkestuse lõppemist täiskoormusega õppides on enne 2017/18 õa sisseastunud üliõpilaste lõputöö/lõpueksami osaline hüvitamine 1 EAP=5€, ainete eest 1 EAP=10€. Alates 2017/18 õa sisseastunud üliõpilastelt pärast nominaalkestuse lõppu lõputöö/-eksami eest trahviraha ei küsita, ainete eest tuleb tasuta 1 EAP=30€. Hüvitist tuleb maksta iga nominaalkestust ületava täiskoormusel õpitud semestri eest (osakoormusesse langemisel rakendub ainepunktitasu).

Õppekoormuse muutmisel (täiskoormusega õppest osakoormusesse) ei nõuta alates 2017/18. õa immatrikuleeritud üliõpilastelt osaliste õppekulude hüvitamist tingimusel, et üliõpilane jätkab õpinguid osakoormusega õppes ja registreerib ennast vähemalt ühele ainekursusele või lõpueksamile või talle määratakse lõputöö juhendaja ning üliõpilane tasub talle väljastatud arved. Kui üliõpilane ühtegi eelnevatest punktidest ei täida, esitatakse talle trahviraha arve.

Õppekulude hüvitamist ei nõuta ning õpingute mahu täitmisel tehakse erisusi üliõpilastele, kes:

  • õpivad õppekavadel, mille osas on erikokkulepe Haridus- ja Teadusministeeriumiga (magistriastme õpetajakoolituse õppekavad, mille lõpetamisel omandatakse põhikooli ja/või gümnaasiumi aineõpetaja kvalifikatsioon);
  • on keskmise, raske või sügava puudega või alla 7-aastase lapse või puudega lapse vanem või eestkostja;
  • on õppinud vähemalt kolm kuud välisriigi õppeastutuses ja sealt tagasi toonud vähemalt 15 EAP mahus õppeaineid (õppekulude hüvitamist ei nõuta välisõppele järgneval semestril);
  • kuuluvad üliõpilaskonna või üliõpilasnõukogu juhatusse.

Pane tähele, et kui sulle on määratud eritingimus seoses alla 7-aastase lapse või puudega lapsega ning see saab õpingute ajal läbi, siis edasi tuleb sul õppekulusid hüvitada. Samuti tuleb õppekulusid hüvitada, kui saab läbi üliõpilaskonna või -nõukogu juhatusse kuulutud aeg.

Maksetähtaja pikendamine ja trahvirahade tagastamine

Juhul kui sul tekib erakorraline vajadus pikendada õppekulude hüvitamise arve maksetähtaega, tuleb esitada maksetähtaja pikendamise ÕISis avaldus muude avalduse vormil, mis sisaldab mõjuvat põhjust tähtaja pikendamiseks ning ettepanekut uue maksetähtaja määramiseks hiljemalt arvel esitatud tähtajaks. Õppijal on õigus taotleda õppekulude hüvitise arvel märgitud maksetähtaja:

  • pikendamist maksimaalselt 3 kalendrikuu võrra;
  • ajatamist maksimaalselt 5 kalendrikuu pikkuseks perioodiks, kusjuures ühes kalendrikuus peab toimuma vähemalt üks maksegraafiku järgne osamakse, mille summa on vähemalt 50 eurot. Ajatamist on õigus taotleda alates 150 euro suurusest õppekulude hüvitise arvest.

Ole teadlik, et juhul kui sa ei ole eksami või arvestuse toimumise ajaks õppekulusid hüvitanud, ei ole sul õigust eksamil või arvestusel osaleda. Eksamile ja arvestuse registreerimise ja sooritamise õigus tekib pärast õppekulude hüvitamist. Maksetähtaja pikendamine, mille uueks maksetähtajaks taotletakse sügissemestril kuupäeva enne 25. oktoobrit ja kevadsemestril enne 25. märtsi, otsustab akadeemilise üksuse juht. Maksetähtaja pikendamine, mille uus maksetähtaeg on hilisem eelnimetatud kuupäevadest, otsustab majandustegevuse valdkonnajuht. Õppekulude arvete maksetähtaja pikendamise korraga saad tutvuda siin.

Juhul kui sa oled pidanud Tallinna ülikoolile ülalmainitud tingimustel raha maksma, siis ülikool maksab sulle raha tagasi, kui lõpetad ülikooli nominaalkestusega. Selleks tuleb esitada ÕISis avaldus (dokumendid - avaldused - osalise õppekulude hüvitamise tagastamine). Avalduse esitamise tähtaeg on 30 kalendripäeva üliõpilase lõputöö kaitsmisest arvates.

NB! Üliõpilase omal soovil eksmatrikuleerimise korral nõutakse üliõpilastelt õppekulude hüvitamist alates esimese aasta esimese semestri lõpust (kui semester lõpeb 21. jaanuaril, siis alates 22. jaanuarist esitatud eksmatrikuleerimise avaldusega kaasneb ka arve). Kuni selle ajani omal soovil eksmatrikuleeritud üliõpilastelt õppekulude hüvitamist ei nõuta. Õppekulude hüvitamise kohustus on neil üliõpilastel, kes ei ole sooritanud nõutud mahus ainepunkte (vt ülal olevat teksti). Hüvitamist nõutakse sooritamata jäänud ainepunktide eest või semestri õppeteenustasu maksvatelt üliõpilastelt (ingliskeelsed õppekavad) proportsionaalselt õpitud ajaga.

Täpsemalt saab lugeda sooritusnõuete, õppekulude hüvitamise ja erisuste kohta õppekorralduse eeskirjast. Samuti saab lisa küsida oma õppetöö koordinaatorilt. Tutvu ka ainepunktitasude määraga 2018/19. õppeaastal.