Kultuuride uuringud

Kultuuride uuringud on doktoriõppekava, kus on võimalik spetsialiseeruda mitmele kultuuride eri aspekte käsitlevale suunale, nagu kultuuriteooria, eesti kirjandus ja kultuur, ingliskeelsed kirjandused ja kultuurid, saksakeelsed kirjandused ja kultuurid, romanistika, vene kirjandus ja kultuur, Lähis-Ida ja Aasia kirjandus ja kultuur, kultuurigeograafia, sotsiaal- ja kultuurantropoloogia ning filosoofia.

Õppetase Doktoriõpe

Õppe kestus 4 aastat

Õppekeel Eesti keel Inglise keel

Doktorandid saavad oma uurimisvaldkonnale läheneda interdistsiplinaarselt, põimides võrdlevat kirjandusteadust, kultuuri toimemehhanismide praktilist ja teoreetilist uurimist ning mitmeid muid uurimissuundi ja meetodeid. 

Õpingute käigus on doktorantidel võimalus süveneda humanitaarteaduste ja kultuuride uuringute tänapäevastesse uurimismeetoditesse.

Humanitaarteaduste instituudi doktorantide kohta leiab lisainfot siit


2022 suvises vastuvõtus kuulutatakse välja järgmised kohad:

 • 1 Doktorant-nooremteaduri koht (finantseeritav)
 • 1 Doktorant-üliõpilase koht (mittefinantseeritav)
 • 1 Doktorant-nooremteaduri koht uurimistöö tegemiseks teemal 'Õiglane ja säilenõtke ühistransport'
 • 1 Doktorant nooremteaduri koht uurimistöö tegemiseks Hiina uuringutes
 • 1 Doktorant-nooremteaduri koht uurimistöö tegemiseks anglistikas
 • 1 Doktorant-üliõpilase koht uurimistöö tegemiseks ISISe progagandasõnumite analüüsi teemal
 • 1 Doktorant-üliõpilase koht uurimistöö tegemiseks karnevali mõiste ja Bahtini teemal
 • 1 Doktorant-üliõpilase koht uurimistöö tegemiseks slaavi / vene / ukraina kirjanduse ja kultuuri teemal

Temaatiliste kohtade lisainfo

Miks tulla meile õppima?

 • Õppekava on suunatud kõigile kultuuriteooriast, eesti kirjandusest ja kultuurist, ingliskeelsetest kirjandustest ja kultuuridest, saksakeelsetest kirjandustest ja kultuuridest, romanistikast, vene kirjandusest ja kultuurist, Lähis-Ida ja Aasia kirjandustest ja kultuuridest, kunstiteadustest, kultuurigeograafiast, sotsiaal- ja kultuurantropoloogiast ning filosoofiast huvitatutele.
 • Sobid meie doktorandiks, kui soovid teha eelmainitud suundades teaduskoostööd meie ekspertidega ning kirjutada doktoritööd meie juhendajatega neis kompetentsivaldkondades.
 • Õppekava on paindlik ja võimaldab igal doktorandil koostöös juhendajaga korraldada oma õpinguid ja valida uurimistemaatikaga sobiv ettevalmistus. Lisaks soodustab õppekava interdistsiplinaarsust ning pidevat dialoogi juhendaja ja õppejõududega.
 • Rahvusvaheliste kogemuste omandamiseks on võimalik osaleda konverentsidel, seminaridel, suvekoolides ning õppida Erasmuse programmi toel välisülikoolis.

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

 • Doktoriõppes on suur osakaal iseseisval tööl koostöös juhendajaga.
 • Üldained ja mõned erialaained toimuvad kontaktõppe vormis.
 • Doktorandid saavad kogu õpingute jooksul osaleda doktoriseminarides.
 • Täiskoormusega doktoriõppe kestus on neli aastat.

Olulised erialaained

Doktoriõppes on kesksel kohal interdistsiplinaarsed teadusseminarid, mille käigus doktorandid saavad esineda ettekannetega oma doktoritöö teemal. Kohustuslik on esineda vähemalt kahel korral. Doktorandid saavad tagasisidet nii kaasdoktorantidelt kui ka seminari korraldajatelt.

Metodoloogilise baasi loomiseks on oluline õppeaine humanitaaria aktuaalsed meetodid. Doktorantidele pakutakse võimalust arendada nii akadeemilist kirjaoskust inglise keeles kui ka eesti teaduskeelt. Pakutakse ka võimalust arendada avaliku esinemise oskust. Olulisel kohal on koostöös juhendajaga planeeritavad eriala- ja individuaalained.

Tutvu õppekavaga

Õppejõud

Daniele Monticelli on itaalia uuringute ja semiootika professor, humanitaarteaduste doktorinõukogu esimees ning kultuuride uuringute doktorikava kuraator. Ta on õppinud, õpetanud ja teadurina töötanud Itaalias, Saksamaal, USAs ja Eestis nii Tallinna kui ka Tartu ülikoolis. Ta õpetab eesti, itaalia ja inglise keeles kursusi tänapäeva itaalia ühiskonnast, kultuurist ja poliitikast, keelefilosoofiast, võrdlevast kirjandusteadusest, tõlkimisest ning kureerib mitu uurimisseminari nii BA-, MA- kui ka doktoriõppe tasemel. Ta on osalenud ja osaleb mitme nõukogu ja komisjoni töös nii Eesti ülikoolides kui ka ühiskonnas ning on oluliselt panustanud romanistika ja tõlke programmide arengusse Tallinna ülikoolis. Ta on aktiivne ka ilukirjanduse tõlkijana eesti-itaalia suunal ning panustab kultuurilisse ja poliitilisse arutelusse Eesti meedias ja ühiskonnas. 

Daniele Monticelli teadustegevust iseloomustab lai interdistsiplinaarne haare. Ta uurib tõlkimise ja tõlgete kultuurilist ja ideoloogilist aspekti, eriti seoses rahvusliku identiteedi kujunemise, sotsiaalsete muutuste ning totalitaarsete režiimide ja tsensuuriga. Tema teoreetilised huvid seostuvad kõigepealt kultuurisemiootika, poststrukturalismi ning kriitilise teooriaga, eriti Giorgio Agambeni, Jacques Rancière’i ja Alain Badiou poliitiliste kontseptsioonidega. Ta on analüüsinud poliitilisi kujutelmaid ehk utoopiaid ja düstoopiaid ning tunnete, kirede ja aistingute konstrueerimist ilukirjanduses. Ta esindab Eestit Euroopa teadusvõrgustiku HERA (Humanities in the European Research Area) juhatuses. Ta on juhtinud ja koordineerinud mitut uurimisrühma ja teadusprojekti tõlke ja lingvistika valdkonnas.


Tõnu Viik on filosoofiaprofessor. Ta on õppinud ja töötanud Moskvas, Helsingis, Atlantas, Marburgis, Berliinis ja Reykjavikis. Ta on olnud Eesti Humanitaarinstituudi (EHI) rektor ja TLÜ humanitaarteaduste instituudi (TÜHI) direktor. Eestis on ta õpetanud filosoofiat alates 1993. aastast ning andnud kursusi, mis põhinevad filosoofia ajalool, kontinentaalsel filosoofial, kultuurifilosoofial ja fenomenoloogial.

Tõnu Viigi teadustöö lähtub fenomenoloogia, kultuurifilosoofia ja kultuuriteooria traditsioonidest. Tema uurimistöö keskendub kultuurisõltelisele tähenduseloomele ja selle käsitlemisele fenomenoloogilisest vaatenurgast. Tõnu Viigi uurimistööde kohta loe veel siit.

Tõnu Viik meedias:


Marek Tamm on kultuuriajaloo professor ja vanemteadur Tallinna ülikooli humanitaarteaduste instituudis. Ta on TLÜ kultuuridevaheliste uuringute tippkeskuse ning Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli nõukogu esimees. Ta on lõpetanud Tartu ülikooli ajaloo ja semiootika erialal (1998), omandanud magistrikraadi keskaja-uuringutes Pariisis, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales’is (1999) ja doktorikraadi ajaloo alal Tallinna ülikoolis (2009). Ta on avaldanud viis monograafiat, üle seitsmekümne teadusartikli mitmes keeles ja toimetanud tosinat teaduskogumikku. Tema peamised uurimisvaldkonnad on keskaja Euroopa kultuuriajalugu, ajalookirjutuse teooria ja ajalugu ning kultuurimälu uuringud.

Marek Tamm meedias:


Anna Verschik on üldkeeleteaduse professor, kelle teaduslikud huvid on seotud sotsiolingvistikaga. Tema äärmiselt laialdane võõrkeelepagas toob õppekavasse rahvusvahelise mõõtme. Neile, kes huvituvad keelekontaktidest, on Anna Verschiku loengud äärmiselt väärtuslikud. Ta on avaldanud töid eesti-vene keelekontaktidest, mitmekeelsusest internetis, Balti sotsiolingvistikast, jidiši keele kontaktidest Balti riikides, postsovetlike riikide keelesituatsioonist võrdlevas perspektiivis ja õpetab oma uurimisvaldkonnaga seotud aineid.

Anna Verschik meedias:

 • Anna Verschik oli "Plekktrummi" (28.02.2017) saatekülaline.
 • Intervjuu Anna Verschikuga ajakirjas Keel ja Kirjandus.

Õppekeskkond

 • Kultuuride uuringud koondavad endas meie suundade - kultuuriteooria, eesti kirjanduse ja kultuuri, ingliskeelsete kirjanduste ja kultuuride, saksakeelsete kirjanduste ja kultuuride, romanistika, vene kirjanduse ja kultuuri, Lähis-Ida ja Aasia kirjanduste ja kultuuride, kultuurigeograafia, sotsiaal- ja kultuurantropoloogia ning filosoofia -  kompetentse ning nende valdkondade teadlasi ja õppejõude. Olulised on TLÜ kultuuridevaheliste uuringute tippkeskus ja maastiku ja kultuuri keskus.
 • Doktorantidel on võimalik kasutada nii TLÜ akadeemilise raamatukogu kui ka rahvusraamatukogu inforessursse.
 • TLÜs paikneb Eesti Semiootikavaramu.
 • Doktorandi õpinguid toetab kultuuriteaduste ja kunstide doktorikool.
 • Doktorandid on väga oodatud akadeemilistele üritustele: TÜHI teadusseminar, TÜHI pop-up seminar, TÜHI saal jm.

Vastuvõtutingimused

Üldised vastuvõtutingimused leiate siit.

Õppekava täiendavad vastuvõtunõuded 2022 aasta vastuvõtul

 


Kandideerimisperioodil (23.05.-30.06) tuleb kandidaatidel kandideerimisbaasi üles laadida:

1) Koostöös juhendajaga täiendatud (ja tema poolt allkirjastatud) doktoritöö kavand (pikkus u 5 lk/2500 sõna ilma kirjanduse nimekirjata) sisaldab vähemalt järgmisi komponente:

 • kavandatava uurimistöö teema;
 • uurimistöö eesmärgid ja peamised uurimisküsimus(ed);
 • ülevaade kasutatavatest meetoditest ja/või põhimõistetest;
 • senise uurimisseisu ülevaade;
 • ülevaade, millist teemakohast uurimistööd on kandidaat juba varem teinud;
 • ülevaade plaanitava uurimistöö sisust;
 • visioon uurimistöö esmaste võimalike tulemuste kohta (mida loodetakse teada saada);
 • esmane nimekiri töös kasutatavatest allikatest ja kirjandusest;
 • uurimistöö ajaline graafik (sh info välisõpingute kohta nt Erasmus, arhiivide ja raamatukogude külastus jms).

Juhul kui kavandatav doktoritöö sisaldab välitöid, lisada info nende ulatuse, kestuse ja finantseerimise kohta (nii eelarve kui ka kavandatavad finantseerimisallikad)

Projektiteemade puhul selgitus projektiga haakumise ja projekti raames tehtavate tegevuste kohta. Projektiga mitte seotud teemadel põhjendus, miks seda uurimistööd peab tegema just Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudis

2) Täpsustatud ja juhendajaga kooskõlastatud korraldatava õppetöö visioon õppekavade ja ainete lõikes ning info doktorandi rollist neis ainetes (doktorantidelt oodatakse 4 aasta doktorantuuri jooksul assisteerimist loengute ja seminaride korraldamisel vähemalt kolmel kursusel ja vähemalt ühe kursuse iseseisvat / kaasvastutusel läbi viimist).

3) CV (sisaldab infot kandidaadi publikatsioonide ning IT alaste pädevuste kohta)

4) Tõend keeleoskustaseme kohta (inglise keel C1-tasemel)

Vastuvõtueksam

Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis kandideerimiseks esitatud ja potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel. Doktorant-nooremteadurilt eeldatakse selget visiooni oma doktoriõpingute kestuse kohta.

Kandidaatide hindamiskriteeriumid

Hinnatakse järgmisi aspekte:

 • Kandidaadi akadeemiline kompetents (sh eelneva hariduse sobivus, muud antud uurimisteemat toetavad teadmised ja kvalifikatsioon, keeleoskuse sobivus soovitud teema uurimiseks) (max 35 palli)
 • Uurimistöö kava (sh ajakohasus ja interdistsiplinaarsus, uurimistöö sisu, kasutatavad meetodid, sobivus humanitaarteaduste instituudi profiiliga või haakuvus projektiga) (max 35 palli)
 • Õppetöö kompetentsid (sh kandidaadi haakuvus humanitaarteaduste instituudi õppetööga) (max 20 palli)
 • Üldmotivatsioon õppida doktoriõppes (ja panustada projekti) (max 10 palli)

Kandidaadil on võimalik saada maksimaalselt 100 palli.

Temaatilised kohad 2022

Üks doktorant-nooremteaduri koht projekti Capacities for Resilient and Inclusive Urban Public Transport Infrastructure and Built Environment (CARIN-PT)  juures.

Doktorant-nooremteadurilt eeldatakse doktoritöö tegemist projektiga haakuval teemal. Sobival kandidaadil on eelnev haridus linnauuringutes, antropoloogias, geograafias või muus sotsiaal- ja humanitaarteaduste valdkonnas. Eeldatakse eesti ja inglise keele oskust väga heal tasemel. Eelnev uurimistöö kogemus kestliku arengu, linnaplaneerimise, sotsiaalse õigluse või transpordi ja mobiilsuse teemal tuleb kasuks. Vastu võetud doktorant immatrikuleeritakse kultuuride uuringute õppekavale.

Juhendaja: Tauri Tuvikene


Üks doktorant-nooremteaduri koht uurimistöö tegemiseks Hiina uuringutes.

Doktorandilt eekdatakse uurimistöö tegemist Hiina intellektuaalse ajaloo, kirjanduse ja /või kultuuri teemal. Võrdlevad ja kultuurideülesed perspektiivid on samati teretulnud. Eelnev uurimistöö kogemus hiina poliitilise mõtte teemal on eelistatud. Sobival kandidaadil on eelnev haridus sinoloogia või aasia uuringute alal. Kandidaat peab valdama heal tasemel inglise ja hiina keelt, eesti keele oskus tuleb kasuks. Klassikalise hiina keele ja/või teise aasia keele oskus on suuresti kasuks. Vastu võetud doktorant immatrikuleeritakse kultuuride uuringute õppekavale.

Juhendaja: Lisa Indraccolo


Üks doktorant-nooremteaduri koht uurimistöö tegemiseks ühel või kombineeritult mitmel järgnevatest teemadest: Anglistika ja kaasaegne inglise kirjandus ja/või audio-visuaalsed narratiivid; soouuringud ja intersektsionaalne feminism kirjanduse- ja kultuuriteaduses; ökokriitika; ökofeminism; diasporaa- ja migratsioon tänapäeva ingliskeelses kultuuris ja audio-visuaalsetes narratiivides; inglise keelt kõnelevate maade kirjandus, kultuur, film; meditsiinihumanitaaria ja ingliskeelsed audio-visuaalsed narratiivid.
Sobival kandidaadil on eelnev haridus, mis seostub planeeritava uurimistöö valdkondadega. Eelise annab inglise keele oskust C2 tasemel või emakeelena. Kasuks tuleb eelnev uurimistöö kogemus plaanitava doktoritöö teemal; eesti 
keele oskus võib olla kasuks. Vastu võetud doktorant immatrikuleeritakse kultuuride uuringute õppekavale.

Juhendaja: Julia Kuznetski


Üks mittefinantseeritav doktorant-üliõpilase koht ISISe propagandasõnumite uurimiseks. Sobival kandidaadil on eelnev kogemus selle uurimisvaldkonnaga. Eeldatakse eesti ja inglise keele oskust väga heal tasemel. Varasemad publikatsioonid valdkonnas tulevad kasuks. Vastu võetud doktorant immatrikuleeritakse kultuuride uuringute õppekavale.

Juhendaja: Helen Geršman


Üks mittefinantseeritav doktorant-üliõpilase koht Bahtinist tõukuva karnevalimõiste uurimiseks. Sobival kandidaadil on eelnev kogemus selle uurimisvaldkonnaga. Eeldatakse inglise keele oskust väga heal tasemel. Varasemad publikatsioonid valdkonnas tulevad kasuks. Vastu võetud doktorant immatrikuleeritakse kultuuride uuringute õppekavale.

Juhendaja: daniele Monticelli


Üks mittefinantseeritav doktorant-üliõpilase koht slaavi uuringute alal fookusega vene ja/või ukraina kultuurile.

Doktorant tegeleb uurimistööga ühel või kombineeritult järgnevatest teemadest: slaavi uuringud ja kaasaegne slaavikeelne kirjandus; slaavi keelte ajalugu; dasporaa- ja migratsioon tänapäeva slaavikeelses kirjanduses; slaavikeelne kirjandus Balti riikides (eelistades Eestit); multikultuurilisus slaavi maailmas.
Sobival kandidaadil on eelnev kogemus selle uurimisvaldkonnaga. Eeldatakse vene ja inglise keele oskust väga heal tasemel, ukraina ja eesti keele oskus ning varasemad publikatsioonid valdkonnas tulevad kasuks. Vastu võetud doktorant immatrikuleeritakse kultuuride uuringute õppekavale.

Kontakt: Natalia Tshuikina

Doktorandi koht projekti „õiglane ja säilenõtke ühistransport“

Tallinna Ülikool pakub täisrahastusega doktorandi-nooremteaduri kohta aktiivsele linnauuringute, planeerimise, antropoloogia, geograafia või muu sotsiaal- ja humanitaarteaduste taustaga magistrikraadiga inimesele, et aidata ellu viia projekti õiglasest ja säilenõtkest ühistranspordist.

Doktorant-nooremteaduri koht on rahvusvahelisele projektile „Capacities for Resilient and Inclusive Urban Public Transport Infrastructure and Built Environment (CARIN-PT)“ (1.3.2022 – 28.2.2025), mida juhib Prof. Tauri Tuvikene 

Projekti kirjeldus
Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi juhitud projekti toetab ERA-NET Cofund Urban Transformation Capacities (ENUTC) programmist. Projekti keskmes on liikuvuse õiglus ja ühistranspordi tulevik seoses ühistranspordi hinnapoliitika, mikromobiilsuse, paindliku transpordi ja digitaliseerumisega. Projektis osalevad Eesti, Norra, Belgia ja Rootsi teadlased ning era- ja avaliku sektori esindajad. CARIN-PT projekt on jätkutegevus HERA rahastatud PUTSPACE projekti töögrupile, mis uuris ühistransporti kui avalikku ruumi. 

Ühistransport on oluline linna infrastruktuuri osa. Kuigi soov kiirendada ühistranspordi kasutuselevõttu tugineb keskkonnasäästu ja majandusliku arengu vajadustel, vajab uurimist, kuivõrd sotsiaalselt õiglased on vastavad arengud ja nende tulemused. Uurimisteemadeks CARIN-PT projektis on, kes saavad kasu (jaotus), kelle vajadusi arvestatakse (teadvustamine) ning kes ja kuidas otsustab (osalus). Projekti raames elluviidavad uuringud käsitlevad vajadusi, võimekusi, otsuste tegemise protsesse ning ligipääsetavuse ebavõrdsust. Samuti analüüsitakse, kuidas ja mil määral ühistransport ja olemasolevad keskkonnapoliitikad arvestavad liikuvusvõimaluste jaotamise, erinevate huvide teadvustamise ja huvigruppide osalemisega.

Tööülesanded
Doktorant-nooremteadur saab töötada rahvusvahelises töögrupis. Doktorant-nooremteaduri tööülesandeks on nii uurimistöö läbiviimine kui ka suhtlus projekti partneritega ja panustamine oskuste arendamisse. Ootame valdkonna seniste  teadmiste kaardistamist ja baasi loomist, intervjuusid poliitikakujundajate ja ekspertidega, töötubade ja huvigruppidega kohtumiste korraldamist ja Tallinna linnaregiooni ühistranspordi kasutajatega intervjuusid. Doktorant-nooremteadur peaks olema võimeline töötama omavalitsuste ja transpordikorraldajatega tihedas koostöös.  

Kuigi projekt sätestab ootused doktorant-nooremteaduri uurimisteemale, siis ootame selle piires iseseisvat teemale lähenemist. Täpsema teema saab välja pakkuda kandidaat ise. 

Doktorant immatrikuleeritakse kultuuride uuringute õppekavale. Õppekava sees on võimalik spetsialiseeruda kultuuriteooriale, antropoloogiale, kultuurigeograafiale ja teistele erialadele. 

Doktorant-nooremteadur peaks alustama 1. septembrist 2022. Töökoha maksimaalne kestus on 4 aastat. Kohaga kaasub täielik tervisekindlus ja brutotöötasu 1500 EUR kuus. Projekti rahastus toetab rahvusvaheliste visiitide ja konverentsi külastamise osas. Doktorant-nooremteadurilt oodatakse publitseerimist, konverentside külastamist ja ennekõike doktoritöö kirjutamist. CARIN-PT projekt pakub tuge rahvusvahelisel tasemel teadustöö avaldamisel. Doktorandid osalevad ka õppetöös.

Doktorant-nooremteadur aitab ellu viia CARIN-PT projekti panustades allolevatesse ülesannetesse. Saadud materjali baasil töötab ta iseseisvalt oma doktoritöö projektiga, saades tuge juhendajalt Tallinna Ülikoolis ning kogu rahvusvaheliselt projektimeeskonnalt. 

Ülesanded projektis

•    Tallinn Urban Region Urban Living Lab koordineerimine (kohtumiste kokkukutsumine ja kava väljatöötamine (koostöös projekti meeskonnaga).
•    Töörühmade/fookusgruppide korraldamine huvipoolte vahel teemal integreeritud ja õiglane ühistransport.
•    Ekspertintervjuud uurimaks teadmisi ja oskusi integreeritud ja õiglasest ühistranspordist Tallinna linnaregioonis.
•    Kasutajakogemuse intervjuud ühistranspordi kasutajatega Tallinna linnaregioonis uurimaks liikuvuskogemust seoses erinevate piletisüsteemide ja muude liikumisvõimalusi puudutavate aspektidega (vähemalt 30 intervjuud).
•    Hinnangud ühistranspordi integreerimise võimalustele, arvestades tasuta ühistransporti ja erinevaid rahastusmudeleid Tallinna linnaregioonis.

Doktorant-nooremteadurilt oodatakse panustamist uuringuraportitesse, mis kajastavad ühistranspordi integratsiooni võimalusi linnaregioonis ning säilenõtke ühistranspordi saavutamist tasuta ühistranspordi ning multimodaalse linnatranspordi süsteemis. Raportite baasil ja muu materjali põhjal ootame doktorant-nooremteadurilt teadusartiklite kirjutamist (koostöös juhendajate ja ülejäänud projektimeeskonnaga).  

Ootused kandidaadile
•    Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon lähedases valdkonnas. 
•    Hea inglise keel nii kõnes kui kirjas. Samamoodi on oodatud väga hea tase eesti keeles (et viia läbi intervjuusid ja töötada eestikeelsete materjalidega).
•    Varasem uurimistöö kogemus liikuvuse ja transpordi, säilenõtkuse, kasutajakogemuse jms teemadel on oluline eelis (sellekohane info lisage palun CV-sse).

Palun esitage järgmised dokumendid prof. Tauri Tuvikesele ülevaatamiseks enne lõplikku taotluse esitamist:

•    1-2 lk CV
•    Uurimistöö kava mahus ca 2500 sõna (kirjutatud inglise keeles; kirjanduse loetelu ei lähe mahu piiridesse). Uurimistöö kava peab arvesse võtma siin kirjeldatud teemafookust ja doktorant-nooremteaduri ülesandeid projektis, kuid peab välja pakkuma ka iseseisvad uurimisküsimused ja võimaliku originaalse lähenemise teemale. Uurimistöö kava peab demonstreerima kandidaadi teadmisi valdkonnast, meetoditest ja olulisemast kirjandusest. 
•    eelneva hariduse dokumendid. 

Kandideerimise info, sh. tähtajad on leitav ülikooli kodulehelt, õppekavaspetsiifilised nõuded leiab siit.

Täiendav info kandideerimise kohta:
Maris Peters
E-mail: maris.peters@tlu.ee

 

Vilistlased

 

Kaitsesin doktorikraadi kultuuriuuringute (antropoloogia) erialal 2020. aastal Tallinn Ülikoolis. Minu doktoritöö uuris maskide valmistamise tavasid jupikite ehk edela-Alaska põliselanike seas. Olen Alaskal läbi viinud mitmeid arheoloogilisi ja etnograafilisi välitöid, mis aitasid rekonstrueerida selle traditsiooni dünaamika jupikite ajaloo jooksul: koloniseerimiseelsel perioodil, koloniaalajastul ning nüüdisajal. Oma doktoritöös käsitlen muuhulgas ka seda, kuidas maskide valmistamisega seotud teadmisi ja traditsioonilisi väärtusi taaselustatakse kaasaegsete põliskunstnike töös. Traditsiooni taastamise kaudu soodustavad kunstnikud nii iseenda kui ka kohalike kogukondade tervenemist koloniaaltraumast ning tugevdavad oma pikalt represseeritud kultuurilist identiteeti. Tänan Tallinna Ülikooli minu multidistsiplinaarse, väljakutsuva ja kindlasti veidi
ebatavalise uurimisprojekti toetamise eest.


Malemängumotiividega tegelesin juba bakalaureauseõpingute ajal. Diplomitöö oli pühendatud malemängu motiividele Sigizmund Krzizhanovski proosas. Seda teemat oli vähe uuritud. Doktoriõpingute ajal sain aru, et malemängu teema on vähe uuritud mitte ainult Krzizhanovski proosas, vaid üldse vene kirjanduses ja otsustasin seda arendada. 2019 aastal olen kaitsnud doktoritööd “Malemängu fenomen 1920. – 1930. aastate vene kirjanduses“ teemal.
Doktorantuur Tallinna Ülikoolis minu jaoks oli imeline aeg enesetäiendamiseks, mõtlemiseks, arutamiseks, kontakti loomiseks ja maailma avastamiseks. Arvan, et see viimane on kõige tähtsam põhjus, miks peab kindlasti jätkama õpinguid doktorantuuris.


"Doktoriõpe Tallinna ülikoolis on meeldiv proovikivi: interdistsiplinaarne rahvusvaheline doktorikool avardab pilku ja annab võimaluse oma uurimisvaldkonda uute nurkade alt vaadelda ja käsitleda. See omakorda on aidanud minul kui õppejõul oma valdkonda (tantsu- ja balletiajalugu) siduda teiste aladega, leida kokkupuutepunkte erinevate teadusharude vahel. Kogenumad kolleegid-õppejõud on toetanud uudseid perspektiive ning julgustanud samme suundadesse, mida kitsam distsipliin sageli ei soosi. Doktoriõpe arendab iseseisvat mõtlemist ja keskendumist meie üha enam killustuvas maailmas, aitab leida kaasmõtlejaid ja -töötajaid edasisteks, doktoriõppele järgnevateks projektideks."

 • Heili Einasto doktoritöö võitis 2016. aastal üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil ühskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas doktoriõppe astmes 3. preemia ja Tallinna ülikooli üliõpilaste 2015/2016 õppeaasta teadustööde konkursil parima doktoritöö preemia humanitaarteadustes.
 • Loe ka intervjuud Heili Einastoga, mis avaldati kultuurilehes Sirp. 
 • Kuula Heili Einasto miniloengut Miks inimene tantsib?

"Lõpetasin Tallinna ülikooli kultuuride uuringu eriala doktoritöö "Irratsionaalsuse poeetika A. H. Tammsaare loomingus" kaitsmisega 2011. aastal. Doktorikraad on märk akadeemilisest pädevusest, mis võimaldab tulemuslikumalt ja autoriteetsemalt tegutseda erinevatel kultuurialadel. Oma tööd tehes näen, et süvenemine on igati ära tasunud. Näen ka seda, et rahvuskultuuri intelli-gentsest ja haritud liikmetest on kultuurivaldkonnas ikka ja jälle puudus ning vajaduse selle järele olemas."

 • Tutvu doktoritööga.
 • Maarja Vaino teos "Tammsaare irratsionaalsuse poeetika" nomineeriti ka 2016. aasta kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastaauhinnale, vt lähemalt ERR kultuuriportaali videost.

"2007. aastal jõudsin järeldusele, et soovin edasi uurida oma emakeele, ersa kirjakeele arenemisprotsesse mitte ainult lingvistilisest, vaid ka kulturoloogilisest vaatenurgast, uurida, kuivõrd täidab kirjakeel oma rolli ersade kaasaaegse kultuuri kontekstis. Eesmärgi saavutamiseks astusin doktorantuuri kultuuride uuringute erialale, kus minu jaoks avanesid suurepärased võimalused saada paralleelselt teadmisi ka eesti kultuurist. Siinkohal tänan südamest oma doktoritöö juhendajat, emeriitprofessorit Rein Veidemanni huvitavate loengute eest eesti kultuurist nii magistrantuuris kui ka doktorantuuris õppimise ajal."

Kuhu edasi?

Millistel erialadel võib tööd leida?

Rahvusvaheliselt akrediteeritud doktoridiplom võimaldab töötada doktorikraadi nõudvatel ametikohtadel, näiteks Tallinna ülikoolis või Tartu ülikoolis.

Edasiõppimisvõimalused

Pärast doktoriõpingute lõpetamist on võimalik kandideerida järeldoktorantuuri või jätkata iseseisvalt akadeemilise enesetäiendamisega.

Võta ühendust!

PostiaadressNarva mnt 29, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 640 9344

Sarnased erialad

Ajalugu

Humanitaarteaduste instituut

Ajaloo doktorikava on neile, kes tunnevad süvendatud akadeemilist huvi ajaloo ja sellega piirnevate uurimisvaldkondade (kunstiajalugu, arheoloogia) vastu ning näevad oma tulevikku uurijana, teadurina või õppejõuna.

Doktoriõpe
Eesti keel
Inglise keel
Vaata eriala