Avapilt

Vabatahtlik mentorlus kogenud õppejõu ja alustava õppejõu vahel on Tallinna Ülikoolis toiminud juba varem, kuid mentorsüsteemi pole siiani süsteemselt rakendatud. Selleks, et pakkuda õppejõududele võimalust üksteiselt rohkem õppida ning toetada õppejõudude professionaalset arengut, alustab kevadsemestril mentorlusprogramm, millega testime õppejõududele mõeldud tugitegevuste tõhusust. 

Üheks tugitegevuseks on koolituse "Mentorlus - koostöine õppimine kõrgkoolis" läbiviimine õppejõududele, kes kas juba tegutsevad mentoritena või sooviksid tulevikus uutele õppejõududele mentoriks hakata. Koolitusele on oodatud nii kogenud kui ka alles alustavad õppejõud, kellest võimaluse korral moodustatakse mentorpaarid.

Koolituse eesmärk on mõtestada mentorlust kui koostöist töökohal õppimise võimalust, mõista enda rolli ja tegevusi mentorsuhtes ning arendada oskusi, kuidas partnerlussuhtes enam õppida ja teise professionaalset arengut toetada.

 

Koolituse õpiväljundid:

 • mõistab mentorluse tähendust kõrgkoolis ja selle mõju individuaalsele õppimisele;
 • teadvustab mentorluse võimalusi vastastikuse õppimise toetamiseks;
 • mõistab sotsiaalse ja emotsionaalse õppimise olulisust, kasutab mentorsuhtes dialoogi;
 • suudab analüüsida ennast õppija, uurija ja teise inimese õppimise toetajana;
 • seab eesmärke ja annab professionaalset arengut toetavat edasiviivat tagasisidet.

 

Koolituse ajakava:

 • 15. veebruar kell 14.00-17.15;
 • 8. märts kell 14.00-17.15;
 • 29. märts kell 14.00-17.15.

 

Koolituse sisu:

 • Mentorlus kui koostöine õppimine.
 • Mentorsuhte võimalused toetada alustava õppejõu professionaalset arengut.
 • Mentori rollid, tegevused ja oskused.
 • Mentorluse põlvkonnad.
 • Eesmärgistamine ja refleksioon õppijakeskses õpetamispraktikas.
 • Mentorlus kui dialoog.
 • Sotsiaalne ja emotsionaalne kompetentsus.
 • Õppimist toetavad ja takistavad suhtlusviisid.
 • Õpetamine kui emotsionaalne praktika.
 • Tunded ja nende juhtimine.
 • Kohalolu ja eemale astumine.
 • Väärtustele toetumine ja eesmärkide suunas tegutsemine.
 • Mentorlus professionaalse arengu toetamisel.
 • Koostöised tegevused professionaalses arengus.
 • Vaatlus.
 • Professionaalset arengut ja motivatsiooni toetav tagasiside.
 • Tugevuste kaardistamine.
 • Jõustamine.
 • Väärtustav uurimine.
 • Mentori ja õppejõu enesehoid.

 

Mentorlusprogrammis osalemise kohta uuri rohkem TLÜ haridusinnovatsiooni keskuse kõrgkoolididaktika arendaja Viktoria Bubukini käest.


Loe rohkem siit