Kogemuskohvik

Kogemuskohvik on koht, kus jagada kolleegidega õpetamiskogemusi, koguda inspiratsiooni ning mõelda nii koosõppimise kogukondade loomisele meie ülikoolis kui ka koostööle teiste ülikoolidega.
 

SEL KEVADEL TOIMUMAS:

 • Kogemuskohvik erivajadustega üliõpilaste teemal 17.04.2023 kell 15:00 - 16:30, läbiviija Maarja Jõgioja (Tallinna Ülikooli ruumis T-420). Registreeri oma osalus selle vormi kaudu.

  Kutsume kogemuskohviku raames kaasa mõtlema ja lahendama Tallinna Ülikooli erivajadusega üliõpilastel tekkinud olukordi, mis võivad õpingutel takistusi tekitada. Reaalselt kasutatavate lahenduste loomiseks kasutame Helseni (2009) meetodit. Valitud meetodiga saavad osalejad kasutades oma ekspertiisi luues lahendusi mida saavad õppejõud vajadusel ressursina kasutada.

  Kogemuskohviku viib läbi Maarja Jõgioja, Tallinna Ülikooli õppeosakonna peaspetsialist ja erivajadustega üliõpilaste nõustaja.
   

 • Kogemuskohvik "Õppejõult õppejõule: nutikalt tõhusad tööriistad üliõpilastele - praktiline kogemustevahetus" 26.04.2023 kell 15.00 - 17.00, läbiviija Kristi Mets-Alunurm (Tallinna Ülikooli ruumis T-420). Registreeri oma osalus selle vormi kaudu.

  Vajadusel on võimalik kogemuskohvikuga liituda ka Zoomi kaudu.

  Ülikoolis kohanemise ja üliõpilaseks olemise uuringud rõhutavad enesejuhitud ja eesmärgipärase õppimise juures kolme valdkonda, milles targalt ja teadlikult toimetamine aitab õpingutega paremini edasi jõuda. Esiteks üliõpilase personaalsed oskused, mida loetakse õppija isiksuslikuks ressursiks (sh nt arusaam ja lähenemine õppimisele, õpiharjumused, koostööoskused, ajaplaneerimine). Teisena tuuakse välja akadeemilised oskused (defineeritakse ka kui kontekstuaalsed-akadeemilised regurssid, nt akadeemilise kirjaoskusega seotu, õppekava eesmärkide ja õpiväljundite mõistmine, infootsing ja kriitiline mõtlemine, digipädevus, eneseväljendusoskused). Kolmanda ja üliolulise valdkonna moodustavad tööalased ülikoos õppimisega seotud oskused (nt nõuetekohane viitamine, mõtestatud metateksti kirjutamine, allikate usaldusväärsus, vormistamine, võõrkeeles lugemine jms).

  Oleme õppejõududena kursis või kasutame näiteks Zoterot või Mendeleyt, R Statistics & R Studiot, Dropboxi või RainDropi, Canvat, MindMapi, MindMeisterit, Google rakendusi jne. Me suuname üliõpilasi vajadusel kasutama Academia.edu või ResearchGate jne. Kõik nimetatud vabavaralised (või osaliselt vabavaralised) rakendused ja tööriistad muudavad üliõpilase õppimistöö konkreetse nurga alt lihtsamaks, tõhusamaks ja hoiavad kokku süvaõppimisele suunatud kvaliteetaega.

  Seega, kutsume kõiki õppejõude, kelle arsenalis on häid õppimist toetavaid tehnilisi vahendeid ja tööriistu kogemuste vahetamise kohvikusse, mis toimub 26. aprillil 2023 kell 15:00 - 17:00 Tallinna Ülikooli ruumis T-420 ja vajadusel ka Zoomis. Teemakohase kohviku korraldamise idee sündis huvist ja ka praktikas kogetud vajadusest pakkuda üliõpilastele tehnilist tööd toetavaid vahendeid. Kogemuskohviku fookuses on nutikad tõhusad tööalased tehnilised vahendid, mis lubavad üliõpilasel kasutada aega süvenemiseks erialale ja baasteadmistele ja õppimist paremini planeerida. Kogemuskohviku eesmärk on jagada õppejõult õppejõule näpunäiteks ja kogemusi asjakohastest ning tulemuslikult töötavatest tehnilistest vahenditest, mis toetavad üliõpilaste õppimist.

  Kohvikut administreerib TLÜ Haridusinnovatsiooni keskuse kõrgkoolididaktika arendaja Viktoria Bubukin. Kohviku sisulist arutelu suunab TLÜ AR õpikeskuse referent ning üliõpilaste nõustamiskeskuse koostööpartner Kristi Mets-Alunurm.

  NB! Ülekutse kirjutamisel kasutatud allikate loetelu esitatakse kogemusekohvikus jaotusmaterjalidel.

Toimunud Kogemuskohvikud

Õppejõu õppimis- ja õpetamiskultuuri jagamine ja uurimine on muutunud ülikoolides üle maailma oluliseks teadus- ja arendustegevuseks. Kõrghariduse tähenduse ja võimaluste üle on oluline koos mõelda, arutada selle üle, kuidas ja miks õpib õppejõud, mis on oluline õppimise-õpetamise protsessis tänases ülikoolis. Kindel on ka see, et veelgi paremaks õpetamiseks vajame kolleegide toetust. Tallinna Ülikoolis on kõik huvilised oodatud kogemuskohvikusse enda õppimis- ja õpetamiskultuuri jagama ja uurima, koostöövõrgustikes osalema ja headest kogemustest õppima. 

Tänaseks on toimunud:

 • 05.04.2023 kogemuskohvik õpibarjääride teemal Kristi Mets-Alunurm ja Külli Kruus
 • 24.01.2023 kogemuskohvik õpibarjääride teemal Kristi Mets-Alunurm ja Külli Kruus
 • 08.12.2022 kogemuskohvik mentorluse teemal Katrin Aava, Liina Tenno ja Viktoria Bubukin
 • 19.11.2022 ja 26.11.2022 plagiaadi teemalised kogemuskohvikud "Värske pilguga vanadest küsimustest" Anu Tammeleht, Kersti Papson
 • 26.05.2022 "Kuidas leida ja hoida mentorit?" Katrin Aava, Mairi Matrov, Liina Tenno
 • 12.04.2022 kogemuskohvik mentorluse teemal Katrin Aava, Mairi Matrov, Liina Tenno
 • 17.02.2022 "Teaduseetika üliõpilastöödes" Anu Tammeleht
 • 26.01.2022 kogemuskohvik tagasisidestamise teemal Elina Malleus-Kotšegarov
 • 11.11.2021 ja 18.11.2021 "Plagiaadi tänane nägu" Kersti Papson, Anu Tammeleht
 • 17.09.2021 "Õppejõud õpib ja uurib: õpetamis- ja juhtimisalaste oskuste areng professionaalselt õppides" Mairi Matrov, Katrin Karu, Katrin Aava, Linda Helene Sillat, Liina Peever
 • 23.03.2021  "Õppedisaini teemaline kogemuskohvik" Mart Laanpere, Hans Põldoja
 • "Tagasisidesüsteem kui arengu toetamise tööriist Tallinna Ülikooli näitel" Elina Malleus
 • 10.12.2019 "Plagiaadi tänane näguAnu Tammeleht, Kersti Papson
 • 21.11.2019 "Turvaline sisseelamine ülikoolis - millist tuge alustav õppejõud tegelikult vajab?Mairi Matrov
 • 26.09.2019 "Eri põlvkonnad akadeemilises õppes"  Sirli Kriisa
 • 30.04.2019 "Vaatluskuu kokkuvõte, õpianalüütika - kellele ja miks?!" Ann Leppiman
 • 16.01.2019 "Tõsiselt ja otse õpetamisest - akadeemilise tegevuse vormis"  Alar Kilp
 • 14.11.2018 "Õpi õppejõult - õppetöö vaatlused" Katrin Karu, Mari-Liis Lind
 • 04.04.2018 "Erinevate õppeformaatide mudeldamine ja refleksioon" Katrin Karu, Katrin Aava
 • 07.02.2018  "Identiteedist, arengust ja ilusast elust: EKA praktikad õppejõu toetamisel" Kristiina Krabi-Klanberg
 • 06.12.2017 "Õppejõu ja üliõpilase mitmekesisus" Gabriel Tavits
 • 08.11.2017 "Kust saab õppejõud oma jõu?" Katrin Karu, Katrin Aava, Reili Pae
 • 20.09.2017 "Koosõppimise kogukonnad ja koostöövõimalused teiste ülikoolidega" Katrin Karu, Katrin Aava, Reili Pae
   

Kogemuskohviku materjalid ja viited

 • EuroSoTL konverents 2017 - Transforming Patterns Through the Scholarship of Teaching and Learning (Lund), ülevaade ettekannetest.
 • Tegevusuuringu käsiraamat, E. Löfström.
 • Dekodeerimisest saab lugeda edasi siin.
Viktoria_Bubukin

Viktoria Bubukin

kõrgkoolididaktika arendaja

Sul on hea idee järgmise kogemuskohviku jaoks? Võta ühendust!

E-mail: viktoria.bubukin@tlu.ee
Mobiiltelefon: 5556 2236