Kõrgharidusprogrammi 2016-2019 raames rõhutatakse õppejõu ameti väärtustamist muutunud õpikäsituse kontekstis, kus olulisel kohal on igakülgne arengu toetamine. 
Tegevuse “Kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis“ 2016-2018 raames arendati kõrgkoolididaktika meeskonna liikmete ja Tallinna Ülikooli instituutide esindajatega välja Õppejõudude professionaalse arengu toetamise mudel. Mudeli eesmärgiks on pakkuda õppejõududele enesetäiendamise ja arengu valikuvõimalusi ning ressursse. Mudeli sisendiks viidi läbi kõikides instituutides arendusuuring. Mudeli koostamise aluseks on Euleri (2010) õpikultuuri dimensioonid, Feixas`i ja Zellwegeri (2010) instituutide arendamise fookus õpikultuuri muutmisel ning Roxa ja Martenssoni (2016) institutsionaalne võimestamine ning õpetamise tõenduspõhine uurimine. 

A Model for Supporting the Professional Development of an Academic

Samuti koostati õppejõududele mõeldes väikeformaadis ajakirja "Õppejõud õpib!"