Tallinna Ülikool soovib avalikult tunnustada haridusuuenduslikke algatusi, mida haridusasutused on uudsete õpetamis- ja juhendamispraktikatena tõenduspõhiselt kavandanud, sisse viinud ja hinnanud.

Tunnustamise aluseks on järgmised kriteeriumid: 

  • haridusuuendusliku algatuse eesmärk toetab õppija õppimist ja arengut lähtudes haridusasutuse kogutud andmetest ja teaduslikust põhjendatusest;
  •  haridusuuenduslik algatus on mõjutanud koolikultuuri teisi aspekte ning muutused on kavandatud ka õpetajate töökorralduses, õppekorralduses ja –keskkonnas, juhtimises, koostöös osapooltega jne; 
  • haridusuuenduslik algatuse tulemuslikkust on hinnatud ning jätkusuutlikkus on kavandatud tagades selle leviku haridusasutuses ning väljaspool seda; 
  • haridusuuenduslik algatuse sisse viimise väljakutseid on haridusasutus kriitiliselt analüüsinud ning määratlenud edasised arenduskohad.

Tutvu Tallinna Ülikooli haridusuuenduslike algatuste tunnustamise statuudiga

2020. aasta haridusuuendus

2020. aasta haridusuuenduse auhind

30. oktoobril 2020 toimunud hariduskonverentsil "Haridusmõte" tunnustati järjekordselt haridusuuenduslikku algatust. Tänavu pävis auhinna Tartu erakool ProTERA uuenduse “Ennastjuhtiva õppija kujundamine rakendades coach'ivat suhtlemist toetavat õpilaste küsimustikku SPUNK” eest. 

Auhinda oli pidulikul auhinnatseremoonial üle võtmas kooli direktor Marjeta Venno.

ProTERA on kool, kus arvestades õppijate omailma luuakse eakohast arengut ning kuuluvustunnet toetav vaimne õpikeskkond, kus huvide äratamise ning valikute tegemise kaudu kasvab õpimotivatsioon ning iseseisvus, kus varakult kujunetakse loovaks ja ennastjuhtivaks õppijaks, kus individuaalsel õpirajal liikumist toetatakse edasiviiva tagasiside ning coach'inguga.

Haridusuuendusliku algatuse eesmärk oli toetada pikemate, mitmeetapiliste väljakutsete sooritamist rakendades coach'ivat suhtlemist toetavat küsimustikku (SPUNK), mis aitab analüüsida protsessis olekut, aga ka suunab õpilast oma tegevust veelkord läbi mõtlema. Aasta lõpus läbiviidud rahuloluküsitlusest sai kool ka kinnitust, et uuendused on ennast ka õpilaste vaatenurgast õigustanud. Õpilased on nõus, et väljakutsed on põnevad, arendavad ja tiimijuhi poolt toetatud.

Muudatusele on lähenetud tõenduspõhiselt, süsteemselt ja kaasatud on kogu koolipere. Esile tõstmist väärib ka uuenduse jätkusuutlikkuse kavandamine, on näha, et muutus on saamas koolikultuuri pärisosaks.

Tutvu ProTERA kooli algatusega lähemalt

2019. aasta haridusuuendus

2019. aasta haridusuuenduse auhind 

48972742613_38b94d1894_k.jpg

24. oktoobri õpetajahariduse konverentsil toimus tunnustuse esmakordne valimine ja väljakuulutamine ning auhinna pälvis Tallinna Kunstigümnaasium, kelle haridusuuenduseks oli mitteformaalse hariduse integreerimine igapäevasesse õppetöösse läbi huvitundide sisseviimise I–III kooliastmes.

Auhinda oli pidulikul auhinnatseremoonial üle võtmas Tallinna Kunstigümnaasiumi direktor Mari-Liis Sults.

48973294146_29b7b87b30_k.jpg

Haridusuuendusliku algatuse juures tõsteti Tallinna Ülikooli poolt esile selgelt sõnastatud eesmärki, mis on välja kasvanud kooli tegelikest probleemidest. Nii on tõenditena analüüsitud näiteks õpilaste vähest osalemist huviringides, õpilaste madalaid õpitulemusi ning suurt puudumiste arvu.

Oma kooli eesmärgi – motivieeritud ja ennastjuhtivad õppijad – saavutamiseks saadi inspiratsiooni teiste koolide kogemustega tutvumisest. Hea idee kõrval on Tallinna Kunstigümnaasium ka ideed süsteemselt ja kaasavalt oma koolis rakendanud. Nii juhtkond kui ka õpetajad on panustanud uuendusse ning see on kaasa toonud muudatusi ka üldises koolielu korralduses.

Esile tõstmist vääris ka kooli avatus kitsaskohtade analüüsimisel ning järjepidevus lahenduste otsimisel.   
Huvitundide rakendamisel ei piirduta üksnes korralduslike ja tehniliste küsimuste arendamisega, vaid süvenetakse ka selles, kas ja kuidas õpilased on huvitundidesse kaasatud ja kuidas nende õpimotivatsioon selle käigus muutub. 

48973291921_ddbecca10b_k.jpg

48973293306_5731513eaa_k.jpg