pilt

T

Maailma parimates koolides toimub areng teaduse ja praktika piiril, kus küsitakse kriitilisi küsimusi ning mõtestatakse õppimine ja õpetamine. Nii jõuab kool ise innovaatiliste lahendusteni, mis võimestavad kogu koolipere.
Eve Eisenschmidt, Tallinna Ülikooli haridusjuhtimise professor

ulevikukooli programmi eesmärk on aidata luua õppija arengut toetav õppimis- ja õpetamiskultuur toetades programmis osalevate koolide tõenduspõhise ja koostöise muutuste juhtimise võimekust. Tulevikukoolis osalenud kool suudab liikuda muutuse vajaduse määratlemisest selle jätkusuutliku rakendamiseni koolipere igapäevaellu.

Tulevikukooli programm 2022/2023 - vaata lähemalt!

Tulevikukooli kontseptsioon

Tulevikukooli aluspõhimõteteks on:

 • teadlikkus kaasavast muutuste juhtimisest – kogu programmi jooksul õpivad koolide meeskonnad teadlikult muutusi juhtima ja selleks soodsat keskkonda looma. Õpetajad võtavad vastutust muutuste algatamisel ja juhtimisel;
 • uute praktikate ja metoodikate koosloome – koolid analüüsivad õpilaste õppeprotsessi ja kitsaskohtadest lähtuvalt kavandavad arendustegevusi ning proovivad uusi lähenemisi, mida ülikooli spetsialistidega arendatakse ja mille mõju analüüsitakse, koostööd tehakse kolmel tasandil – kooli sees, ülikooli ja kooli vahel ning koolide vahel;
 • tõenduspõhisus – koolid monitoorivad ja analüüsivad muutuste protsessi. Õpetaja kui oma tegevuse uurija.

Tulevikukooli skeem

Arendusprogrammi elemendid 

Programmi raames saab kool:

 • kogu õppeaasta vältel regulaarset ülikooli konsultandi nõustamist muutuse elluviimiseks; 
 • meeskonnaga osaleda igakuistel seminaridel tõenduspõhise muutuste juhtimise oskuste arendamiseks;
 • kooli muutusest lähtuva ja muutust toetava koolitusseminari kogu kooliperele;
 • koolikultuuri küsitlustulemuste raporti; 
 • õppekäigu varasemalt Tulevikukooli programmis osalenud kooli;
 • Tallinna Ülikooli täienduskoolituse läbimist tõendava tunnistuse või tõendi.

Meeskond

 • Eve Eisenschmidt, haridusjuhtimise professor
 • Kätlin Vanari, Haridusinnovatsiooni keskuse juhataja
 • Piret Oppi, kooliarenduse analüütik
 • Ott Oja, kooliarenduse konsultant
 • Jüri Käosaar, kooliarenduse konsultant
 • Berit Silvia Kondratjev, hariduse juhtimise valdkonna arendusspetsialist
 • Katrin Rääk, õpianalüütika nooremteadur

Publikatsioonid

Programmi raames läbiviidud uuring

2020/2021. õppeaastal viisime osalenud koolide õpetajate seas läbi õpetamis- ja juhtimiskultuuri uuringu. Iga kool sai endale tagasisideraamatu, mis andis ülevaate valimist, erinevatest kasutatud küsimustikest, tulemustest võrreldes teiste koolidega ning soovitustest tulemuste tõlgendamisel. Uuringutulemuste kokkuvõttega tagasisideraamatu vormis saab tutvuda siin

Teised programmid

Tulevikukooli metoodikast lähtuvad arenguprogrammid

Tulevikukooli satelliidid

Tutvu siin

2020/2021. õppeaasta programmis osalejad

Luua Metsanduskool Õppekorralduse uuendamine ja kohandamine õppijate individuaalsetele vajadustele.
Tallinna Teeninduskool Koostöise õpetamise edendamise läbi õppimist tõhustava keskkonna loomine.
Ilmatsalu Põhikool Õpipädevuse arendamine õpilaste ja õpetajate hulgas.
Kallavere Keskkool Ülekoolilise keeleõppe töömudeli väljatöötamine.
Rapla Kesklinna Kool Süsteemse lähenemise loomine läbi õppija eneseregulatsiooni ja õpioskuste suunamise

2019/2020. õppeaasta programmis osalejad

Tartu Forseliuse Kool Õpilaste enesejuhtimisoskuste arendamine läbi ahhaa-koolimudeli.
Tartu Erakool  Õpilaste eneseanalüüsi oskuse arendamine lähtudes metakognitsioonist.
Avatud Kool  Õpioskuste arendamine ja hindamine.
Raasiku Põhikool Ainetevaheline lõiming 6. klassis.
Viimsi Gümnaasium Õpilastele mõeldud mentorprogrammi väljatöötamine.
Kadrioru Saksa Gümnaasium Loovtööde mõtestamine – õpilased tajuvad loovtööd kui eesmärgipärast tegevust, mis on seotud teiste õppeainetega.

Tartu Forseliuse kooli intervjuu

Tunnustused konverentsilt "Haridusmõte"

2018/2019. õppeaasta programmis osalejad

Väätsa Põhikool

Lõimitud õppekavad 7.–8. klassile. 

Tallinna Kunstigümnaasium Huvitunnid õpilaste motivatsiooni tõstmiseks.
Peetri Lasteaed-Põhikool Koostöise meetodite kaudu digipädevusi hõlmavate projektõppe päevade arendamine.
Pelgulinna Gümnaasium Õppija eneseregulatsiooni kujunemist ja õpioskuste arengut toetava koolimudeli arendamine.
Ruila Põhikool Aine-, klassivälise- ja huvitöö lõimimine.

Haridusuuenduse auhind

2017/2018. õppeaasta programmis osalejad

 

Tallinna 32. Keskkool Algklasside õpioskuste rakendamise metoodika arendamine.
Rahumäe Põhikool Kujundava hindamise raamistiku arendamine.
Muraste Kool Hindamissüsteemi loomine üldpädevuste omandamise fikseerimiseks.
Tallinna Pääsküla Gümnaasium   

Tallinna Ülikooli haridusuuenduse kompetentsikeskus ning Tulevikukooli programm on ellu kutsutud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ning haridus- ja teadusministeeriumi toel.


EL_Sotsiaalfond

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon+372 619 9857

E-posthik@tlu.ee