tulevikukool

T

Maailma parimates koolides toimub areng teaduse ja praktika piiril, kus küsitakse kriitilisi küsimusi ning mõtestatakse õppimine ja õpetamine. Nii jõuab kool ise innovaatiliste lahendusteni, mis võimestavad kogu koolipere.
Eve Eisenschmidt, Tallinna Ülikooli haridusjuhtimise professor

ulevikukooli programmi eesmärk on aidata luua õppija arengut toetav õppimis- ja õpetamiskultuur toetades programmis osalevate koolide tõenduspõhise ja koostöise muutuste juhtimise võimekust. Tulevikukoolis osalenud kool suudab liikuda muutuse vajaduse määratlemisest selle jätkusuutliku rakendamiseni koolipere igapäevaellu.

 

Kandideeri Tulevikukooli programmi 2021/2022!

Kooli poolt osaleb programmis viie- kuni kuueliikmeline meeskond, kuhu kuuluvad koolijuht, õppejuht ning õpetajad, kellest saavad ülikooli toel muutuse eestvedajad koolis. Kooli juhtkonna osalemine on oluliseks eelduseks, et tagada muutuse õnnestumine ja levik koolis. Meeskonna liikmetele tähendab programmis osalemine lisakoormust, millega on oluline meeskonda moodustades arvestada. Kandideerimiseks pole vajalik kooli poolset meeskonda veel moodustada ning see võib toimuda ka pärast avaseminari.

Igakuiselt toimuvad Tallinna Ülikoolis arendusprogrammis osalevate koolide ühised seminarid, kus

 • omandatakse teadmisi muutuste juhtimisest ning tõenduspõhisest õppetöös
 • mõtestatakse muutuste protsessi ja valmistutakse paktilisteks tegevusteks koolis 
 • jagatakse kogemusi ja parimaid praktikaid teiste osalevate koolidega

Kandideerimisel on oluline arvestada, et kogu kooli poolse meeskonna osavõtt seminaridest on programmis osalemise eelduseks.

 

Kandideerimine

13. aprilli infotunnil osales 64 tulevikukooli huvilist.

Infotunni slaidid

Liitumisavalduse esitamise tähtaeg on 26. aprilli 2021. Liitumisavaldus palun saata e-posti aadressile juri.kaosaar@tlu.ee

Liitumissoovis selgitage:

 • Mis väljakutset soovite koolis lahendada ja mis tõendid näitavad, et see tõesti on teie koolis väljakutseks?
 • Mis on muutus, mida soovite koolis saavutada seoses õppijate arengu ja õppimisega? 
 • Kuidas see muutus on seotud kooli visiooni ja eesmärkidega arengukavas ning tuvastatud väljakutsetega sisehindamise aruandes?
 • Mis on Teie ootused Tulevikukooli programmile?

Liitumissoov kirjutage vabas vormis kuni 3600 tähemärki (ca 2 lk).

Pärast liitumissoovi esitamist lepib Tulevikukooli meeskond kokku virtuaalsed vestlused kooli juhtkonnaga. Valikuprotsessi vältel analüüsime kooli valmidust soovitud muutuse ellu viimiseks. Selleks analüüsime kooli järgmistes valdkondades:

 • Muutuse seotus kooli visiooni ja arengukavaga
 • Valmisolek tõenduspõhise lahenduse väljatöötamiseks ja järjepidevaks rakendamiseks
 • Arenduses olevad projektid koolis
 • Koolimeeskonnal kasutada olevad ressursid, eelkõige ajaressurss viia programmi tegevusi ellu
 • Koostöö- ja juhtimiskultuur koolis

Programmi valitud koolidest anname teada 18. maiks 2021. 

 

Kooli investeering 

Programmi raames saab kool:

 • kogu õppeaasta vältel regulaarset ülikooli konsultandi nõustamist muutuse elluviimiseks 
 • igakuised seminarid Tallinna Ülikoolis tõenduspõhise muutuste juhtimise oskuste arendamiseks
 • kooli muutusest lähtuva ja muutust toetava koolitusseminari kogu kooliperele
 • koolikultuuri küsitlustulemuste raport 
 • õppekäik varasemalt Tulevikukooli programmis osalenud kooli
 • Tallinna Ülikooli täienduskoolituse läbimist tõendav tunnistus või tõend.

Tulevikukooli programmis osalemise tasu ühe kooli kohta on 8800 eurot. Programmis osaleva kooliga sõlmitakse koolitusleping. 

Osalema valitud koolid kutsutakse Tallinna Ülikooli 9. juunil toimuvale seminarile, kus tutvustatakse edasist protsessi. Vastavalt riiklikule olukorrale võib avaseminar toimuda vajadusel veebikeskkonnas. 

 

Tulevikukooli kontseptsioon

Tulevikukooli aluspõhimõteteks on:

 • teadlikkus kaasavast muutuste juhtimisest – kogu programmi jooksul õpivad koolide meeskonnad teadlikult muutusi juhtima ja selleks soodsat keskkonda looma. Õpetajad võtavad vastutust muutuste algatamisel ja juhtimisel;
 • uute praktikate ja metoodikate koosloome – koolid analüüsivad õpilaste õppeprotsessi ja kitsaskohtadest lähtuvalt kavandavad arendustegevusi ning proovivad uusi lähenemisi, mida ülikooli spetsialistidega arendatakse ja mille mõju analüüsitakse, koostööd tehakse kolmel tasandil – kooli sees, ülikooli ja kooli vahel ning koolide vahel;
 • tõenduspõhisus – koolid monitoorivad ja analüüsivad muutuste protsessi. Õpetaja kui oma tegevuse uurija.

Tulevikukooli skeem

Meeskond

Eve Eisenschmidt, haridusjuhtimise professor

Kätlin Vanari, Haridusinnovatsiooni keskuse juhataja

Piret Oppi, kooliarenduse analüütik

Ott Oja, kooliarenduse konsultant

Jüri Käosaar, kooliarenduse konsultant

Berit Silvia Kondratjev, hariduse juhtimise valdkonna arendusspetsialist

Katrin Rääk, õpianalüütika nooremteadur

 

Publikatsioonid

School-University Partnership for Evidence-Driven School Improvement in Estonia, By Kätlin Vanari, Kairit Tammets and Eve Eisenschmidt

Tallinna Ülikooli ja koolide koostööprogramm „Tulevikukool“  Eve Eisenschmidt, Kätlin Vanari, Kogumikus ÜLEVAADE HARIDUSSÜSTEEMI VÄLISHINDAMISEST 2018/2019. ÕPPEAASTAL

https://www.tlu.ee/hti/meediavarav/blogid/kas-lahendame-kriisi-voi-loome-tulevikku

 

2020/2021. õppeaasta programmis osalejad

Luua Metsanduskool Õppekorralduse uuendamine ja kohandamine õppijate individuaalsetele vajadustele.
Tallinna Teeninduskool Koostöise õpetamise edendamise läbi õppimist tõhustava keskkonna loomine.
Ilmatsalu Põhikool Õpipädevuse arendamine õpilaste ja õpetajate hulgas.
Kallavere Keskkool Ülekoolilise keeleõppe töömudeli väljatöötamine.
Rapla Kesklinna Kool Süsteemse lähenemise loomine läbi õppija eneseregulatsiooni ja õpioskuste suunamise.

2019/2020. õppeaasta programmis osalejad

 
Tartu Forseliuse Kool Õpilaste enesejuhtimisoskuste arendamine läbi ahhaa-koolimudeli.
Tartu Erakool  Õpilaste eneseanalüüsi oskuse arendamine lähtudes metakognitsioonist.
Avatud Kool  Õpioskuste arendamine ja hindamine.
Raasiku Põhikool Ainetevaheline lõiming 6. klassis.
Viimsi Gümnaasium Õpilastele mõeldud mentorprogrammi väljatöötamine.
Kadrioru Saksa Gümnaasium Loovtööde mõtestamine – õpilased tajuvad loovtööd kui eesmärgipärast tegevust, mis on seotud teiste õppeainetega.

Tartu Forseliuse kooli intervjuu

Tunnustused konverentsilt "Haridusmõte"
 

 

2018/2019. õppeaasta programmis osalejad

Väätsa Põhikool

Lõimitud õppekavad 7.–8. klassile. 

Tallinna Kunstigümnaasium Huvitunnid õpilaste motivatsiooni tõstmiseks.
Peetri Lasteaed-Põhikool Koostöise meetodite kaudu digipädevusi hõlmavate projektõppe päevade arendamine.
Pelgulinna Gümnaasium Õppija eneseregulatsiooni kujunemist ja õpioskuste arengut toetava koolimudeli arendamine.
Ruila Põhikool Aine-, klassivälise- ja huvitöö lõimimine.

Haridusuuenduse auhind

 

2017/2018. õppeaasta programmis osalejad

Tallinna 32. Keskkool Algklasside õpioskuste rakendamise metoodika arendamine.
Rahumäe Põhikool Kujundava hindamise raamistiku arendamine.
Muraste Kool Hindamissüsteemi loomine üldpädevuste omandamise fikseerimiseks.
Tallinna Pääsküla Gümnaasium   

 

Tallinna Ülikooli haridusuuenduse kompetentsikeskus ning Tulevikukooli programm on ellu kutsutud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ning haridus- ja teadusministeeriumi toel.


EL_Sotsiaalfondinnove_logo

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon+372 619 9857

E-posthik@tlu.ee