Laps

Tulevikukooli programmi eesmärk on arendada osalevate koolide võimekust juhtida edukalt kooli pidevat arengut.

See tähendab, et Tulevikukoolis osalenud kool suudab liikuda muutuse vajaduse defineerimisest selle eduka rakendamiseni koolipere igapäevaellu.

Tulevikukool aitab koolidel rakendada positiivseid muutusi õppetöös nii, et need oleksid laiapõhjalised, jätkusuutlikud ja mõjusad.

 

Väljakutsed ei ole kõigis koolides ühesugused, kaugeltki ei ole kõigile sobivaid valmis lahendusi. Uued õpetamismetoodikad sünnivad klassiruumis, mitte "katseklaasis". Õpetajad on need, kes muutusi ellu viivad, tõendeid koguvad ning neid analüüsivad – just tõenduspõhisus on see, mis veenab kahtlejaid ja aitab oma tegevust veel paremaks muuta.

Tulevikukooli kontseptsioon

Tulevikukooli aluspõhimõteteks on:

 • teadlikkus kaasavast muutuste juhtimisest – kogu programmi jooksul õpivad koolide meeskonnad teadlikult muutusi juhtima ja selleks soodsat keskkonda looma. Õpetajad võtavad vastutust muutuste algatamisel ja juhtimisel;
 • uute praktikate ja metoodikate koosloome – koolid analüüsivad õpilaste õppeprotsessi ja kitsaskohtadest lähtuvalt kavandavad arendustegevusi ning proovivad uusi lähenemisi, mida ülikooli spetsialistidega arendatakse ja mille mõju analüüsitakse, koostööd tehakse kolmel tasandil – kooli sees, ülikooli ja kooli vahel ning koolide vahel;
 • tõenduspõhisus – koolid monitoorivad ja analüüsivad muutuste protsessi. Õpetaja kui oma tegevuse uurija.

Meeskond

Eve Eisenschmidt, hariduskorralduse professor.
Kätlin Vanari, Haridusinnovatsiooni keskuse juhataja
Kairit Tammets, DTI Haridustehnoloogia keskuse juhataja, haridustehnoloogia vanemteadur
Reet Sillavee, rahvusvaheliste õppearendustegevuste koordinaator
Piret Oppi, kooliarenduse analüütik
Ott Oja, kooliarenduse konsultant
Jüri Käosaar, kooliarenduse konsultant
Berit Silvia Kondratjev, hariduse juhtimise valdkonna arendusspetsialist
Katrin Rääk, õpianalüütika nooremteadur
Valentina Paas, Haridusteaduste instituudi projektijuht

Kandideerimine ja osalemine

Koolide valik toimub kevadel, et valitud koolid saaksid enne suvevaheajale minekut alustada juba muutuse sisseviimise protsessiga. Valikukriteeriumid on lihtsad – kool peab olema suuteline märkama probleemi ning valmis panustama muutuse rakendamisse. Saabunud avaldused vaatab läbi ekspertgrupp – toimuvad koolikülastused, et näha õppeasutuse igapäevast toimimist ning hinnata võimekust programmis osalemiseks. Valituks osutunud koolid peavad panema kokku väikese juhtmeeskonna, kuhu kuulub kindlasti ka direktor.

Kutse osalema Tulevikukoolis

Kandideerimistähtaeg on 19. aprill 2020. Liitumissoov palume saata meiliaadressile valentina.paas@tlu.ee

Liitumissoovis selgitage:

 • Mis on muutus, mida soovite koolis ellu viia seoses õppijate arengu ja õppimisega? 
 • Kuidas see muutus on seotud kooli visiooni ja eesmärkidega arengukavas?
 • Millised olemasolevad tõendid kooli sisehindamisest iseloomustavad soovitud muutuse valdkonda? Mis on Teie ootused Tulevikukooli programmile?

Liitumissoov kirjutage vabas vormis kuni 3600 tähemärki (ca 2 lk) ning lisage viited kooli arengukavale ja sisehindamise aruandele. 

Pärast liitumissoovi esitamist lepib Tulevikukooli meeskond valitud koolidega kokku vestlused kooli juhtkonnaga.

Valikuprotsessi vältel analüüsime kooli valmidust soovitud muutuse elluviimiseks. Selleks analüüsime kooli järgmistes valdkondades:

 • muutuse seotus kooli visiooniga, arengukavaga, sisehindamisega;
 • valmisolek tõenduspõhise lahenduse väljatöötamiseks ja järjepidevaks rakendamiseks;
 • arenduses olevad innovatsioonid koolis;
 • koolimeeskonnal kasutada olevad ressursid, sh ajaressurss viia programmi tegevusi ellu;
 • koostöö- ja juhtimiskultuur koolis.

Programmi valitud koolidest anname teada 15. maiks 2020.
Osalema valitud koolid kutsutakse Tallinna Ülikooli 3. juunil 2020 kell 14–17 toimuvale seminarile, kus tutvustatakse edasist protsessi.

NB! Vastavalt riiklikule olukorrale võib avaseminar toimuda vajadusel veebikeskkonnas. Osavõtt esimesel seminaril on programmi valitud koolidele kohustuslik.

Tulevikukool_A3%20(3).png

2019/2020. õppeaasta programmis osalejad

Tartu Forseliuse Kool Õpilaste enesejuhtimisoskuste arendamine läbi ahhaa-koolimudeli.
Tartu Erakool  Õpilaste eneseanalüüsi oskuse arendamine lähtudes metagognitsioonist.
Avatud Kool  Õpioskuste arendamine ja hindamine.
Raasiku Põhikool Ainetevaheline lõiming 6. klassis.
Viimsi Gümnaasium Õpilastele mõeldud mentorprogrammi väljatöötamine.
Kadrioru Saksa Gümnaasium Loovtööde mõtestamine – õpilased tajuvad loovtööd kui eesmärgipärast tegevust, mis on seotud teiste õppeainetega.

2018/2019. õppeaasta programmis osalejad

Väätsa Põhikool

Lõimitud õppekavad 7.–8. klassile. 

Tallinna Kunstigümnaasium Huvitunnid õpilaste motivatsiooni tõstmiseks.
Peetri Lasteaed-Põhikool Koostöise meetodite kaudu digipädevusi hõlmavate projektõppe päevade arendamine.
Pelgulinna Gümnaasium Õppija eneseregulatsiooni kujunemist ja õpioskuste arengut toetava koolimudeli arendamine.
Ruila Põhikool Aine-, klassivälise- ja huvitöö lõimimine.

2017/2018. õppeaasta programmis osalejad

Tallinna 32. Keskkool Algklasside õpioskuste rakendamise metoodika arendamine.
Rahumäe Põhikool Kujundava hindamise raamistiku arendamine.
Muraste Kool Hindamissüsteemi loomine üldpädevuste omandamise fikseerimiseks.
Tallinna Pääsküla Gümnaasium   

Tallinna Ülikooli haridusuuenduse kompetentsikeskus ning Tulevikukooli programm on ellu kutsutud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ning haridus- ja teadusministeeriumi toel.


EL_Sotsiaalfondinnove_logo

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon+372 619 9857

E-posthik@tlu.ee