Laps

Tulevikukooli programmi eesmärk on arendada osalevate koolide võimekust juhtida edukalt kooli pidevat arengut. See tähendab, et Tulevikukoolis osalenud kool suudab liikuda muutuse vajaduse defineerimisest selle eduka rakendamiseni koolipere igapäevaellu.

Tulevikukool aitab koolidel rakendada positiivseid muutusi õppetöös nii, et need oleksid laiapõhjalised, jätkusuutlikud ja mõjusad.

Väljakutsed ei ole kõigis koolides ühesugused, kaugeltki ei ole kõigile sobivaid valmis lahendusi. Uued õpetamismetoodikad sünnivad klassiruumis, mitte "katseklaasis". Õpetajad on need, kes muutusi ellu viivad, tõendeid koguvad ning neid analüüsivad – just tõenduspõhisus on see, mis veenab kahtlejaid ja aitab oma tegevust veel paremaks muuta.

Koolide valik toimub õppeaasta lõpus, et valitud koolid saaksid enne suvevaheajale minekut alustada juba muutuse sisseviimise protsessiga. Valikukriteeriumid on lihtsad – kool peab olema suuteline märkama probleemi ning valmis panustama muutuse rakendamisse. Saabunud avaldused vaatab läbi ekspertgrupp – toimuvad koolikülastused, et näha õppeasutuse igapäevast toimimist ning hinnata võimekust programmis osalemiseks. Valituks osutunud koolid peavad panema kokku väikese juhtmeeskonna, kuhu kuulub kindlasti ka direktor.

Tallinna Ülikooli Haridusuuenduse kompetentsikeskus ning Tulevikukooli programm on ellu kutsutud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ning haridus- ja teadusministeeriumi toel.

Tulevikukool_A3%20(3).png

 

Programmi on lõpetanud:

 • Tallinna Pääsküla Gümnaasium 
 • Tallinna 32. keskkool
  Algklasside õpioskuste rakendamise metoodika arendamine.
 • Rahumäe Põhikool
  Kujundava hindamise raamistiku arendamine.
 • Muraste kool
 • Pelgulinna Gümnaasium
  Õppija eneseregulatsiooni kujunemist ja õpioskuste arengut toetava koolimudeli arendamine.
 • Ruila Põhikool
  Aine-, klassivälise- ja huvitöö lõimimine.
 • Väätsa Põhikool
  Lõimitud õppekavad 7.–8. klassile.
 • Tallinna Kunstigümnaasium
  Huvitunnid õpilaste motivatsiooni tõstmiseks.
 • Peetri Lasteaed-Põhikool
  Koostöise meetodite kaudu digipädevusi hõlmavate projektõppe päevade arendamine.

2019/2020. õppeaasta programmis osalevad:

 • Tartu Forseliuse Kool
  Õpilaste enesejuhtimisoskuste arendamine läbi nn ahhaa-koolimudeli.
 • Tartu Erakool 
  Õpilaste eneseanalüüsi oskuse arendamine lähtudes. 
 • Avatud Kool 
  Õpioskuste arendamine ja hindamine.
 • Raasiku Põhikool
  Ainetevaheline lõiming 6. klassis.
 • Viimsi Gümnaasium
  Õpilastele mõeldud mentorprogrammi väljatöötamine.
 • Kadrioru Saksa Gümnaasium
  Loovtööde mõtestamine – õpilased tajuvad loovtööd kui eesmärgipärast tegevust, mis on seotud teiste õppeainetega.

Järgmine kandideerimine toimub kevadel 2020.


EL_Sotsiaalfondinnove_logo

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon+372 619 9857

E-posthik@tlu.ee