Laps

Tulevikukooli programmi eesmärk on aidata luua õppija arengut toetav õppimis- ja õpetamiskultuur toetades programmis osalevate koolide tõenduspõhise ja koostöise muutuste juhtimise võimekust. Tulevikukoolis osalenud kool suudab liikuda muutuse vajaduse määratlemisest selle jätkusuutliku rakendamiseni koolipere igapäevaellu.

See tähendab, et Tulevikukoolis osalenud kool suudab liikuda muutuse vajaduse defineerimisest selle eduka rakendamiseni koolipere igapäevaellu.

Tulevikukool aitab koolidel rakendada positiivseid muutusi õppetöös nii, et need oleksid laiapõhjalised, jätkusuutlikud ja mõjusad.

 

Väljakutsed ei ole kõigis koolides ühesugused, kaugeltki ei ole kõigile sobivaid valmis lahendusi. Uued õpetamismetoodikad sünnivad klassiruumis, mitte "katseklaasis". Õpetajad on need, kes muutusi ellu viivad, tõendeid koguvad ning neid analüüsivad – just tõenduspõhisus on see, mis veenab kahtlejaid ja aitab oma tegevust veel paremaks muuta.

Tulevikukooli kontseptsioon

Tulevikukooli aluspõhimõteteks on:

  • teadlikkus kaasavast muutuste juhtimisest – kogu programmi jooksul õpivad koolide meeskonnad teadlikult muutusi juhtima ja selleks soodsat keskkonda looma. Õpetajad võtavad vastutust muutuste algatamisel ja juhtimisel;
  • uute praktikate ja metoodikate koosloome – koolid analüüsivad õpilaste õppeprotsessi ja kitsaskohtadest lähtuvalt kavandavad arendustegevusi ning proovivad uusi lähenemisi, mida ülikooli spetsialistidega arendatakse ja mille mõju analüüsitakse, koostööd tehakse kolmel tasandil – kooli sees, ülikooli ja kooli vahel ning koolide vahel;
  • tõenduspõhisus – koolid monitoorivad ja analüüsivad muutuste protsessi. Õpetaja kui oma tegevuse uurija.

Meeskond

Eve Eisenschmidt, hariduskorralduse professor.
Kätlin Vanari, Haridusinnovatsiooni keskuse juhataja
Kairit Tammets, DTI Haridustehnoloogia keskuse juhataja, haridustehnoloogia vanemteadur
Reet Sillavee, rahvusvaheliste õppearendustegevuste koordinaator
Piret Oppi, kooliarenduse analüütik
Ott Oja, kooliarenduse konsultant
Jüri Käosaar, kooliarenduse konsultant
Berit Silvia Kondratjev, hariduse juhtimise valdkonna arendusspetsialist
Katrin Rääk, õpianalüütika nooremteadur

Publikatsioonid

School-University Partnership for Evidence-Driven School Improvement in Estonia, By Kätlin Vanari, Kairit Tammets and Eve Eisenschmidt

Tallinna Ülikooli ja koolide koostööprogramm „Tulevikukool“  Eve Eisenschmidt, Kätlin Vanari, Kogumikus ÜLEVAADE HARIDUSSÜSTEEMI VÄLISHINDAMISEST 2018/2019. ÕPPEAASTAL

https://www.tlu.ee/hti/meediavarav/blogid/kas-lahendame-kriisi-voi-loome-tulevikku

Tulevikukool_A3%20(3).png

2020/2021. õppeaasta programmis osalejad

Luua Metsanduskool

Õppekorralduse uuendamine ja kohandamine õppijate individuaalsetele vajadustele.

Tallinna Teeninduskool

Koostöise õpetamise edendamise läbi õppimist tõhustava keskkonna loomine.

Ilmatsalu Põhikool

Õpipädevuse arendamine õpilaste ja õpetajate hulgas.

Kallavere Keskkool

Ülekoolilise keeleõppe töömudeli väljatöötamine.

Rapla Kesklinna Kool

Süsteemse lähenemise loomine läbi õppija eneseregulatsiooni ja õpioskuste suunamise.

 

2019/2020. õppeaasta programmis osalejad  
Tartu Forseliuse Kool Õpilaste enesejuhtimisoskuste arendamine läbi ahhaa-koolimudeli.
Tartu Erakool  Õpilaste eneseanalüüsi oskuse arendamine lähtudes metakognitsioonist.
Avatud Kool  Õpioskuste arendamine ja hindamine.
Raasiku Põhikool Ainetevaheline lõiming 6. klassis.
Viimsi Gümnaasium Õpilastele mõeldud mentorprogrammi väljatöötamine.
Kadrioru Saksa Gümnaasium Loovtööde mõtestamine – õpilased tajuvad loovtööd kui eesmärgipärast tegevust, mis on seotud teiste õppeainetega.

2018/2019. õppeaasta programmis osalejad

Väätsa Põhikool

Lõimitud õppekavad 7.–8. klassile. 

Tallinna Kunstigümnaasium Huvitunnid õpilaste motivatsiooni tõstmiseks.
Peetri Lasteaed-Põhikool Koostöise meetodite kaudu digipädevusi hõlmavate projektõppe päevade arendamine.
Pelgulinna Gümnaasium Õppija eneseregulatsiooni kujunemist ja õpioskuste arengut toetava koolimudeli arendamine.
Ruila Põhikool Aine-, klassivälise- ja huvitöö lõimimine.

2017/2018. õppeaasta programmis osalejad

Tallinna 32. Keskkool Algklasside õpioskuste rakendamise metoodika arendamine.
Rahumäe Põhikool Kujundava hindamise raamistiku arendamine.
Muraste Kool Hindamissüsteemi loomine üldpädevuste omandamise fikseerimiseks.
Tallinna Pääsküla Gümnaasium   

Tallinna Ülikooli haridusuuenduse kompetentsikeskus ning Tulevikukooli programm on ellu kutsutud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ning haridus- ja teadusministeeriumi toel.


EL_Sotsiaalfondinnove_logo

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon+372 619 9857

E-posthik@tlu.ee