Haridusuuenduse auhind

Tallinna Ülikool soovib avalikult tunnustada haridusuuenduslikke algatusi, mida haridusasutused või muud organisatsioonid on uudsete õpetamis- ja juhendamispraktikatena tõenduspõhiselt kavandanud, sisse viinud ja hinnanud.

Esita oma kandidaat 2022. aasta haridusuuendusliku algatuse auhinnale!

Mis on haridusuuenduslik algatus?
Haridusuuenduslik algatus on uudne õpetamis- ja juhendamisviisid, mida on tõenduspõhiselt kavandatud, rakendatud ja hinnatud.

Miks on see vajalik?
Oma haridusuuenduslikke algatusi jagades levitame koolide, lasteaedade ja teiste asutuste näiteid heast ja uuenduslikust praktikast õppetöös ja selle korralduses. Nii inspireerime teisi haridusuuendajaid uudsetest õpetamis- ja õppimisviisidest ning nende tõenduspõhisest arendamisest.

Kuidas esitada oma kandidaati?
Oma ettepanekud tunnustamiseks võivad esitada haridusasutused ja muud organisatsioonid, kes soovivad esile tõsta enda või teiste algatusi. 

Selleks tuleb edastada vabas vormis kirjeldus haridusuuenduslikust algatusest andes lühidalt ja põhjendatult ülevaate algatuse sisust, senisest rakendamisest, hinnangu algatuse tulemuslikkusele ja mõjule ning selgitades edasisi tegevusi.

Kirjelduses on soovitav vastata järgmistele küsimustele: 

  • Mis on olnud algatuse eesmärk õppijate õppimise ja arengu toetamisel? Millest lähtuvalt on selline eesmärk seatud? 
  • Milliseid muutusi on algatusega seoses asutuses sisse viidud? 
  • Kuidas on algatuse rakendamist hinnatud? Kuidas teate, et algatus annab soovitud tulemuse? 
  • Kuidas on algatust tutvustatud oma asutuses ja väljaspool? 
  • Mida on tehtud ja plaanitakse teha, et algatust edasi arendada? 

Kandidaadi esitamine

Millal on tähtaeg?
Anna märku hiljemalt 01.07.2022.

Kust saan lisainfot?
Kui soovid küsida haridusuuenduse tunnustamise kohta lisa, siis palun võta ühendust HIKi juhataja Kätlin Vanariga, katlin.vanari@tlu.ee, (+372) 6199856.

Tunnustamise aluseks on järgmised kriteeriumid: 

  • haridusuuendusliku algatuse eesmärk toetab õppija õppimist ja arengut lähtudes asutuse kogutud andmetest ja teaduslikust põhjendatusest;
  • haridusuuenduslik algatus on mõjutanud koolikultuuri teisi aspekte ning muutused on kavandatud ka õpetajate ja teiste töötajate töökorralduses, õppekorralduses ja –keskkonnas, juhtimises, koostöös osapooltega jne; 
  • haridusuuendusliku algatuse tulemuslikkust on hinnatud ning jätkusuutlikkus on kavandatud tagades selle leviku asutuses ning väljaspool seda; 
  • haridusuuendusliku algatuse sisse viimise väljakutseid on asutus kriitiliselt analüüsinud ning määratlenud edasised arenduskohad.

Tutvu Tallinna Ülikooli haridusuuenduslike algatuste tunnustamise statuudiga

2021. aasta haridusuuendus – Tuule Lasteaed

Tallinna Ülikooli hariduskonverents 2021 „Kuidas haridus uueneb?“ toimus 17. septembril. Konverentsil tutvustati haridusasutustele uuenduste toetamiseks loodud praktilisi lahendusi ja tunnustati haridusuuenduslikke algatusi. 

Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi direktor Tiia Õun ja haridusinnovatsiooni prorektor Kristi Klaasmägi andsid konverentsil üle 2021. aasta haridusuuendusliku algatuse auhinna, mille pälvis Tallinna Tuule lasteaed.

Tallinna Tuule Lasteaed

Lasteaia haridusuuendusliku algatuse eesmärk oli toetada süsteemselt ja tõenduspõhiselt mitte-eesti kodukeelega laste eesti keele oskuse kujunemist. Selleks arendasid lasteaia töötajad välja keeleõppe strateegia ning rakendasid seda oma lasteaias. Hiljem läbi viidud uuringu tulemused näitasid, et strateegia oli tulemuslik – Tallinna Tuule lasteaia mitte-eesti kodukeelega laste eesti keele oskus arenes. 

Programmi raames viidi muutused läbi ka õppe- ja kasvatustegevuste korralduses ja rühmade füüsilises keskkonnas. Lisaks on läbinud lasteaia õpetajad teemakohaseid koolitusi ning loonud eesti keele õpimapid. Sel õppeaastal liigub lasteaed edasi mitte-eesti kodukeelega laste eesti keele oskuse hindamise mudeli väljatöötamise poole. Muutuste elluviimist lasteaias toetas TLÜ koolieelse lasteasutuse juhtimise arenguprogrammis osalemine.

Tuule Lasteaia esitlus

2020. aasta haridusuuendus – ProTera

2020. aasta haridusuuenduse auhind

30. oktoobril 2020 toimunud hariduskonverentsil "Haridusmõte" tunnustati järjekordselt haridusuuenduslikku algatust. Tänavu pävis auhinna Tartu erakool ProTERA uuenduse “Ennastjuhtiva õppija kujundamine rakendades coach'ivat suhtlemist toetavat õpilaste küsimustikku SPUNK” eest. 

Auhinda oli pidulikul auhinnatseremoonial üle võtmas kooli direktor Marjeta Venno.

ProTERA on kool, kus arvestades õppijate omailma luuakse eakohast arengut ning kuuluvustunnet toetav vaimne õpikeskkond, kus huvide äratamise ning valikute tegemise kaudu kasvab õpimotivatsioon ning iseseisvus, kus varakult kujunetakse loovaks ja ennastjuhtivaks õppijaks, kus individuaalsel õpirajal liikumist toetatakse edasiviiva tagasiside ning coach'inguga.

Haridusuuendusliku algatuse eesmärk oli toetada pikemate, mitmeetapiliste väljakutsete sooritamist rakendades coach'ivat suhtlemist toetavat küsimustikku (SPUNK), mis aitab analüüsida protsessis olekut, aga ka suunab õpilast oma tegevust veelkord läbi mõtlema. Aasta lõpus läbiviidud rahuloluküsitlusest sai kool ka kinnitust, et uuendused on ennast ka õpilaste vaatenurgast õigustanud. Õpilased on nõus, et väljakutsed on põnevad, arendavad ja tiimijuhi poolt toetatud.

Muudatusele on lähenetud tõenduspõhiselt, süsteemselt ja kaasatud on kogu koolipere. Esile tõstmist väärib ka uuenduse jätkusuutlikkuse kavandamine, on näha, et muutus on saamas koolikultuuri pärisosaks.

Tutvu ProTERA kooli algatusega lähemalt

2019. aasta haridusuuendus – Tallinna Kunstigümnaasium

2019. aasta haridusuuenduse auhind 

48972742613_38b94d1894_k.jpg

24. oktoobri õpetajahariduse konverentsil toimus tunnustuse esmakordne valimine ja väljakuulutamine ning auhinna pälvis Tallinna Kunstigümnaasium, kelle haridusuuenduseks oli mitteformaalse hariduse integreerimine igapäevasesse õppetöösse läbi huvitundide sisseviimise I–III kooliastmes.

Auhinda oli pidulikul auhinnatseremoonial üle võtmas Tallinna Kunstigümnaasiumi direktor Mari-Liis Sults.

48973294146_29b7b87b30_k.jpg

Haridusuuendusliku algatuse juures tõsteti Tallinna Ülikooli poolt esile selgelt sõnastatud eesmärki, mis on välja kasvanud kooli tegelikest probleemidest. Nii on tõenditena analüüsitud näiteks õpilaste vähest osalemist huviringides, õpilaste madalaid õpitulemusi ning suurt puudumiste arvu.

Oma kooli eesmärgi – motivieeritud ja ennastjuhtivad õppijad – saavutamiseks saadi inspiratsiooni teiste koolide kogemustega tutvumisest. Hea idee kõrval on Tallinna Kunstigümnaasium ka ideed süsteemselt ja kaasavalt oma koolis rakendanud. Nii juhtkond kui ka õpetajad on panustanud uuendusse ning see on kaasa toonud muudatusi ka üldises koolielu korralduses.

Esile tõstmist vääris ka kooli avatus kitsaskohtade analüüsimisel ning järjepidevus lahenduste otsimisel.   
Huvitundide rakendamisel ei piirduta üksnes korralduslike ja tehniliste küsimuste arendamisega, vaid süvenetakse ka selles, kas ja kuidas õpilased on huvitundidesse kaasatud ja kuidas nende õpimotivatsioon selle käigus muutub. 

48973291921_ddbecca10b_k.jpg

48973293306_5731513eaa_k.jpg

logo