Tullevikukool

2023/2024. õppeaasta programmis osalejad

   Ehte Humanitaargümnaasium

Keskendutakse ennast reguleeriva õppija kujundamis süsteemi loomisele.

Hiiu Kool

Soov on luua varajasel märkamisel ja sekkumisel põhinev HEV õpilaste tugisüsteem, kus on toetatud nii õpilased, kui õpetajad.

Tallinna Lilleküla Gümnaasium

Siht on arendada õpioskuste arengut toetavat koolimudelit.

Türi Põhikool

Väljakutseks on õppimis- ja õpetamiskultuuri muutus.

Kadrina Keskkool Eesmärk on rakendada nüüdisaegset õpikäsitlust kooli õppekavas (märksõnad: lõiming ja koostöö, õpetaja ja õpilane ennastjuhtivate õppijatena).
Tutvu koolide kogemustega programmis lähemalt  

2022/2023. õppeaasta programmis osalejad

   Oskar Lutsu Palamuse 
Gümnaasium

Õpilaste õpimotivatsiooni toetamine õppeainetevahelise lõiminguga.

Tallinna Mustamäe Gümnaasium

Ennastjuhtiva õppija kujunemise toetamine kujundava hindamise süsteemiga.

Tallinna Mahtra Põhikool

Nähtusepõhise õppe kaudu õpilaste õpi- ja sotsiaalpädevuste toetamine.

Tartu Veeriku Kool

Õppimise olemuse mõistmine ja tõhusate õpistrateegiate kasutamine.


2021/2022. õppeaasta programmis osalejad

   Kalamaja Põhikool

HEV-õpilaste toimetulekut toetav süsteem. 

Tallinna Arte Gümnaasium

Kooliülene ühtlustatud tunnistruktuur.

Valga Põhikool

Jõukohaste õpieesmärkide seadmise oskuse kujundamine.

Viljandi Jakobsoni Kool

Õpimotivatsiooni suurendamine läbi õpioskuste arendamise.

Võru Kreutzwaldi Kool

Individuaalsest edenemisest lähtuv õpe temporühmades.


2020/2021. õppeaasta programmis osalejad

   Luua Metsanduskool

Õppekorralduse uuendamine ja kohandamine õppijate individuaalsetele vajadustele.

Tallinna Teeninduskool

Koostöise õpetamise edendamise läbi õppimist tõhustava keskkonna loomine.

Ilmatsalu Põhikool

Õpipädevuse arendamine õpilaste ja õpetajate hulgas.

Kallavere Keskkool

Ülekoolilise keeleõppe töömudeli väljatöötamine.

Rapla Kesklinna Kool

Süsteemse lähenemise loomine läbi õppija eneseregulatsiooni ja õpioskuste suunamise


2019/2020. õppeaasta programmis osalejad

  Tartu Forseliuse Kool

Õpilaste enesejuhtimisoskuste arendamine läbi ahhaa-koolimudeli.

Tartu Erakool 

Õpilaste eneseanalüüsi oskuse arendamine lähtudes metakognitsioonist.

Avatud Kool 

Õpioskuste arendamine ja hindamine.

Raasiku Põhikool

Ainetevaheline lõiming 6. klassis.

Viimsi Gümnaasium

Õpilastele mõeldud mentorprogrammi väljatöötamine.

Kadrioru Saksa Gümnaasium

Loovtööde mõtestamine – õpilased tajuvad loovtööd kui eesmärgipärast tegevust, mis on seotud teiste õppeainetega.

Tartu Forseliuse kooli intervjuu

Tunnustused konverentsilt "Haridusmõte"

2018/2019. õppeaasta programmis osalejad

   Väätsa Põhikool

Lõimitud õppekavad 7.–8. klassile. 

Tallinna Kunstigümnaasium

Huvitunnid õpilaste motivatsiooni tõstmiseks.

Peetri Lasteaed-Põhikool

Koostöise meetodite kaudu digipädevusi hõlmavate projektõppe päevade arendamine.

Pelgulinna Gümnaasium

Õppija eneseregulatsiooni kujunemist ja õpioskuste arengut toetava koolimudeli arendamine.

Ruila Põhikool

Aine-, klassivälise- ja huvitöö lõimimine.

Haridusuuenduse auhind