Teated

Tallinna Ülikool andis üle haridusuuenduse auhinna

2019. aastal toimus haridusuuenduse tunnustuse esmakordne valimine ja väljakuulutamine. Auhind anti üle 24. oktoobri õpetajahariduse konverentsil "Igaüks võib õppida õpetajaks".

Tallinna Ülikooli haridusuuenduse auhind

Tallinna Ülikool alustas tänavu haridusuuenduslike algatuste tunnustamist, mida haridusasutused on uudsete õpetamis- ja juhendamispraktikatena eelkõige tõenduspõhiselt kavandanud, sisse viinud ja ka hinnanud.

2019. aasta Tallinna Ülikooli esimese haridusuuenduse auhinna pälvis Tallinna Kunstigümnaasium, kelle haridusuuenduseks oli mitteformaalse hariduse integreerimine igapäevasesse õppetöösse läbi huvitundide sisseviimise I–III kooliastmes. 

Pidulik auhinnatseremoonia toimus 24. oktoobril õpetajahariduse 100. aastapäevale pühendatud konverentsil ning auhinda oli üle võtmas Tallinna Kunstigümnaasiumi direktor Mari-Liis Sults.

48973294146_29b7b87b30_k.jpg

Kunstigümnaasiumi haridusuuendusliku algatuse juures tõsteti eelkõige esile selgelt sõnastatud eesmärki, mis on välja kasvanud kooli tegelikest probleemidest. Nii on tõenditena analüüsitud näiteks õpilaste vähest osalemist huviringides, õpilaste madalaid õpitulemusi ning suurt puudumiste arvu.

Oma kooli eesmärgi – motiveeritud ja ennastjuhtivad õppijad – saavutamiseks saadi inspiratsiooni teiste koolide kogemustega tutvumisest. Hea idee kõrval on Tallinna Kunstigümnaasium ka uuendust süsteemselt ja kaasavalt oma koolis rakendanud. Nii juhtkond kui ka õpetajad on sellesse omalt poolt panustanud uuendusse ning see on kaasa toonud muudatusi ka üldises koolielu korralduses.

48973291921_ddbecca10b_k.jpg

48973293306_5731513eaa_k.jpg

Esile tõstmist vääris ka kooli avatus kitsaskohtade analüüsimisel ning järjepidevus lahenduste otsimisel.   
Huvitundide rakendamisel ei piirduta üksnes korralduslike ja tehniliste küsimuste arendamisega, vaid süvenetakse ka selles, kas ja kuidas õpilased on huvitundidesse kaasatud ja kuidas nende õpimotivatsioon selle käigus muutub. 


Tunnustamise aluseks olid järgmised kriteeriumid: 

  • haridusuuendusliku algatuse eesmärk toetab õppija õppimist ja arengut lähtudes haridusasutuse kogutud andmetest ja teaduslikust põhjendatusest;
  •  haridusuuenduslik algatus on mõjutanud koolikultuuri teisi aspekte ning muutused on kavandatud ka õpetajate töökorralduses, õppekorralduses ja –keskkonnas, juhtimises, koostöös osapooltega jne; 
  • haridusuuenduslik algatuse tulemuslikkust on hinnatud ning jätkusuutlikkus on kavandatud tagades selle leviku haridusasutuses ning väljaspool seda; 
  • haridusuuenduslik algatuse sisse viimise väljakutseid on haridusasutus kriitiliselt analüüsinud ning määratlenud edasised arenduskohad.