Noor õpetaja

Kutseaasta programmi eesmärk on pakkuda alustavale õpetajale esimestel tööaastatel professionaalset ja süsteemset tuge ning jätkuvat professionaalse arengu võimalust, arendades edasi esmaõppes omandatud teadmisi, oskuseid ja hoiakuid ning pakkudes võimalust kogemuste vahetamiseks, jagamiseks ning erinevate probleemide koostöiseks lahendamiseks.

Ootame osalema koolieelse lasteasutuse õpetajaid, eripedagooge, logopeede, samuti üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpetajaid ning nende kogenud kolleege. Kutseaasta programmi finantseerib haridus- ja teadusministeerium ja see on osalejale tasuta.

Kutseaasta programmi aluseks on õpetajakoolituse riiklik arengukava ja raamnõuded. Esmakordselt käivitus kutseaasta Eestis 2004. aastal. Kutseaasta on oluline etapp esmaõppe ja täienduskoolituse vahel, selle rakendumine toetub õpetaja refleksiivõppe, sotsiaalkonstruktivistliku õpikäsitluse ja tööalase õppimise põhimõtetele. 

Kutseaasta programm pakub huvi ka rahvusvaheliselt: 

 

Kutseaasta korraldus

Nooremõpetaja läbib kutseaasta oma koolis/koolieelses lasteasutuses. Koolivaheaegadel võtab nooremõpetaja osa koolitustest, mis toimuvad aasta jooksul. Nooremõpetajat juhendab mentor, kelleks on vähemalt 3-aastase töö- ja arendustöö kogemuse ning juhendamisoskustega õpetaja. Mentor peaks eelnevalt läbima mentorkoolituse ülikooli juures või alustama seda paralleelselt kutseaasta juhendamisega. Nooremõpetajatele ja mentoritele toimuvad ka ühisseminarid, kus saab arutada tekkinud probleeme.

Kutseaasta läbimiseks tuleb alustaval õpetajal koostada individuaalne arengumapp, milles kajastub tema tegevus esimesel tööaastal ja eneseanalüüs. Tagasiside õpetaja kutseaastale annab kooli/koolieelse lasteasutuse juht ja juhtkond. Mentoril on seejuures nõuandev roll.

  Osapoolte ülesanded ja kohustused kutseaastal

  Haridusasutuse juht:
  • vastutab kutseaasta rakendamise eest õppeasutuses;
  • määrab nooremõpetajale kutseaastaks mentori;
  • registreerib nooremõpetaja kutseaasta tugiprogrammis osalemiseks;
  • tagab, et nooremõpetaja töökohustused vastaksid omandatud kvalifikatsioonile;
  • koostab nooremõpetajale ametijuhendi;
  • tagab mentorile võimaluse osaleda koolitustel ja seminaridel;
  • reguleerib mentori ja nooremõpetaja koormust vastavalt seadustele;
  • analüüsib I, II, III ja IV etapi lõpul koos mentoriga nooremõpetaja tööd ning annab õppeaasta lõpul hinnangu nooremõpetaja kutseaastale.
  Mentor:
  • tunneb põhjalikult kutseaasta nõudmisi;
  • tutvustab nooremõpetajale kooli, klasse, kolleege ning kooli dokumentatsiooni;
  • aitab nooremõpetajal seada kutseaasta eesmärke ja koostada tegevuskava igaks veerandiks;
  • töötab nooremõpetaja partnerina, juhendab ja annab regulaarset tagasisidet, toetab algaja õpetaja kohanemist kooli kui organisatsiooniga;
  • külastab igas etapis vähemalt kahte nooremõpetaja tundi;
  • viib iga etapi keskel ja lõpus läbi arenguvestlused ning protokollib nende tulemused;
  • teavitab kooli juhtkonda algaja õpetaja vajadustest ja probleemidest, kaasab vajadusel teisigi kolleege;
  • osaleb regulaarselt ülikooli poolt korraldatavatel piirkonna mentorite seminaridel ja koolitusel.
  Nooremõpetaja:
  • töötab haridusele vastavas kooliastmes soovitavalt minimaalse koormusega;
  • teeb koostööd kooli juhtkonna, kolleegide ja mentoriga;
  • koos mentoriga analüüsib oma oskusi, vajadusi ja seab pikemaajalised professionaalse arengu eesmärgid;
  • õpib tundma kooli ja kooli dokumentatsiooni;
  • koostab koos mentoriga tegevuskava igaks etapiks;
  • kohtub mentoriga kord nädalas;
  • külastab ja analüüsib igas veerandis vähemalt kahte kolleegide tundi;
  • kirjutab etapi lõpus eneseanalüüsi;
  • läbib ülikooli juures kutseaasta tugiprogrammi 6 EAP ulatuses;
  • kutseaasta lõpus analüüsib ja hindab enese vastavust kutsestandardile.
  Haridus- ja Teadusministeerium:
  • peab arvestust kutseaastat sooritavate õpetajate kohta;
  • lahendab kutseaasta rakendamisega seotud probleeme. 

  Kutseaasta info haridus- ja teadusministeeriumi kodulehel

  Ülikoolid:
  • viivad läbi nooremõpetaja kutseaasta tugiprogrammi;
  • korraldavad mentorite koolitust, nõustamist ja koostööd. 

  Kasulikud viited

  Liitu Kutseaasta Facebooki kogukonnaga siin!

  Võta ühendust!

  Kirjuta meile aadressi kutseaasta@tlu.ee või võta ühendust projektijuhi Sirje Ideoniga!