Konverentsid

Tulekul:

 


Demokraatia tugevdamine hariduse kaudu: kontseptuaalsed ja praktilised perspektiivid

Democrat

2-päevane konverents Tallinnas 27-28.02.2024

Konverents keskendub võimalustele tugevdada kaasaegset vastutustundlikku demokraatlikku kodakondsust läbi hariduse. Me näeme demokraatlikku kodakondsust kui kodanike võimet käituda iseseisvate demokraatlike agentidena vastutustundlikult. See on Euroopas mitme hiljutise ja jätkuva kriisi tõttu muutunud üha pakilisemaks vajaduseks. Sellised väljakutsed nagu mediatiseerimine, tehnokratiseerimine, pettumus poliitilises süsteemis, radikaliseerumine, populism, julgeolekustamine, digitaliseerimine, illiberalism ja teised avaldavad survet demokraatlikule süsteemile ja kodanikele. Demokraatiahariduse tugevdamine on üks vahend nendele väljakutsetele reageerimiseks.

Konverentsi käigus arutatakse kontseptuaalseid ja praktilisi perspektiive, sealhulgas uuenduslikke ideid, tehnikaid, algatusi või sekkumisi hariduses, mis toetavad vastutustundliku demokraatliku kodaniku kujunemist. Sellises kontseptuaalsed ja praktilised näited võivad hõlmata õppekava, formaalset ja mitteformaalset haridust, õpetajate põhi- ja täiendõpet, kogukondadega koostööd tegevaid koole, noorsootööd, kodanikke kaasavat õppedisaini, digitaalseid tööriistu ja paljusid teisi demokraatiat toetava õppimise/hariduse aspekte. Nii sisu kui ka protsessiga seotud aspektid võivad toetada kodanike kujunemist refleksiivseks, autonoomseks ja konstruktiivseks demokraatlikuks agendiks ning aidata lahendada ülaltoodud väljakutseid.

Peamised teemad võivad hõlmata järgmist:

  • Demokraatiahariduse riiklikud, Euroopa ja ülemaailmsed raamistikud
  • Õppekavaarendus, pedagoogika ja didaktika
  • Living Labsi ja muude uuenduslike lähenemisviiside kasutamine hariduse demokratiseerimiseks
  • Digitaalne kodakondsus ning selle mõjud ning tagajärjed
  • Õpetajahariduse roll demokraatia edendamisel

Arutelud ja ettekanded lähtuvad EL Horisondi poolt rahastatud projekti DEMOCRAT eesmärgikidest tugevdada liberaalset demokraatiat Euroopa Liidus ja läbi uuendusliku ja kontekstitundliku vastutustundliku demokraatliku kodakondsust toetava hariduse, sh  õppekavad ja õppemeetodid.

Kutsume akadeemikuid, praktikuid, teiste Euroopa Liidu projektide esindajaid, poliitikakujundajaid ja kõiki teisi huvilisi 27.-28. veebruaril toimuvale kahepäevasele dialoogile, inspireerivatele kohtumiste, ideede ja teabe jagamisele Tallinna Ülikoolis.

Konverents on avatud kaastöödele

Kui teil on uuringuid või praktikaid, mis teie arvates konverentsiga sobiksid, ja soovite neid tutvustada, võtke korraldajatega ühendust hiljemalt 10. detsembriks aadressil info@democrat-horizon.eu. Lõplik konverentsiprogramm avaldatakse 2024. aasta jaanuari alguseks.

Konverentsil osalemine on tasuta ja konverents toimub inglise keeles.

Registreeri siin!

Preliminary agenda

Travel information

DemocratDemocrat


 

Toimunud konverentsid ja suuremad teadusarendusüritused

 

Suur rahvusvaheline sotsiaaltöö konverents leiab aset esmakordselt Tallinna Ülikoolis juunis 2021.

Konverents toimub Tallinna Ülikooli Ühiskonnateadust Instituudis koostöös rahvusvahelise erialaorganisatsiooniga EASSW (European Association of Schools of Social Work).

Sotsiaaltöö koolide Euroopa Ühendus (EASSW) koondab üle 300 erineva kooli, ülikooli ja kolmanda taseme haridusasutuse, mis tegelevad sotsiaaltööhariduse edendamisega. Organisatsioon edendab sotsiaaltööalase hariduse arengut kogu Euroopas, töötab välja sotsiaaltööalase hariduse kvaliteedi tõstmise standardid ja pakub foorumeid sotsiaaltöö uurimistöö ning stipendiumi jagamiseks. EASSW järgib oma töös ÜRO inimõiguste deklaratsioone ja konventsioone, tunnistades, et üksikisiku võõrandamatute õiguste austamine on vabaduse, õiguse ja rahu alus. EASSW esindab sotsiaaltööharidust Euroopa tasandil nii Euroopa Komisjonis ja Euroopa Nõukogus kuid ka teistes rahvusvahelistes organisatsioonides.

Konverentsi kodulehekülg

Eelinfo

 


Konverents “Angry Times. Populism and Democracy Discontent”, 13-14. veeb.2020

Konverentsi „Angry Times. Populism and Democracy Discontent“  fookuses on populism ja demokraatia defitsiit ning populism ja selle seos globaliseerumise ning rahvuslusega. Lisaks arutletakse populismi kui nähtuse võimalike tagajärjede üle Euroopa Liidule ja laiemale integratsioonile.

Lisainfo

- Pildigalerii

- Ettekanded

 


 

 

Omavalitsuste foorum Riigikogus: "Eesti regionaalne tasand - kas praktiline vajadus või saab ka teisiti?10 veeb. 2020

Riigikogus toimus koostöövõrgustiku poolt korraldatud foorum, mille peateemaks oli “Eesti regionaalne tasand – kas praktiline vajadus või saab ka teisiti?”. Foorum oli pühendatud saabuvale 102. Eesti Vabariigi aastapäevale. Foorum keskendus Eesti regionaalse valitsemise võimalikule tulevikule, koos ekspertide, poliitikute ning omavalitsuste esindajatega käsitleti regionaalse valitsemise võimalusi ning viise haldusreformi järgses Eestis.

- Materjalid

- Pildigalerii

- Pressiteade


Kollokvium: Esitati Pärnu omavalitsuspäeva ettepanekud Riigikogus 13 nov 2019

Riigikogus toimus kollokvium "Eesti kohaliku omavalitsuse taastamine ning aluste seadus", mis oli pühendatud kohaliku omavalitsuse aluste seaduse vastuvõtmise 30. aastapäevale. Kollokviumi raames anti Aivar Koka, Tiit Landi ja Sulev Lääne poolt Riigikogu juhatusele üle ka Eesti IV Omavalitsuspäeval 20.09.2019 Pärnus heaks kiidetud ettepanekud ning need võttis vastu ja pidas kõne Riigikogu esimene aseesimees Helir-Valdor Seeder. Koostatud dokument kajastab erinevate osapoolte arusaamist hariduse, teaduse ning ettevõtluse valdkonna väljakutsetest ja nüüd on oluline püüda ettepanekutes toodut koos lahendada. 

Pildigalerii

Ettekanded 

Kava

Ettepanekud Riigikogu juhatusele 

- Kokkuvõte


Eesti IV Omavalitsuspäev toimus Pärnus 19-20 sept 2019

2019 aastal 19.-20. septembril toimus Pärnus kahepäevane Eesti IV omavalitsuspäev, mis seekord kandis nime „Haridus, teadus ning ettevõtlus – tee tulevikku“. Omavalitsuspäeval räägiti nii hariduse, teaduse kui ettevõtluse väljakutsetest ning seati sihte tulevikuks. Tervituskõnedega esinesid Riigikogu esimees Henn Põlluaas, president Arnold Rüütel, Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk, Tallinna Ülikooli rektor Tiit Land, omavalitsuspäeva korralduskomitee esimees Sulev Lääne, Soome suursaadik Eestis Timo Kantola, Läti suursaadik Eestis Raimonds Janson ja teised. Ettekannetega esinesid peaminister Jüri Ratas, ministrid, ülikoolide ja teiste õppeasutuste, kohalike omavalitsuste ning ettevõtete juhid ja asjatundjad. 

IV Omavalitsuspäeva kava

Ettekanded

Pildigalerii


Konverents "People on the Move. Migrants, Refugees, and Citizenship Rights" 7-8 veebruar 2019

Konverentsi eesmärgiks oli edendada kõrgetasemelist akadeemilist debatti kaasaja ühe fundamentaalseima ja intrigeerivaima teema üle, milleks on ränne ning sellega seonduvad väljakutsed. Läbi akadeemilise arutelu peaks konverents pakkuma mõistlikku ning liberaalset vaatenurka rändele kui ühiskondi tugevalt mõjutavale nähtusele ning sellega kaasnevatele väljakutsetele, aga ka võimalustele.

Ettekannete slaidid:

- Luule Sakkeus: “Migration from the Population Development Perspective”

- Catherine Colliot-Thélène: “The Right to Hospitality: Democracy at the Test of Immigration"

- Catherine Wihtol de Wenden: “Unequal  Citizenships for Those Who Move”

Ettekannete videosid on võimalik järgi vaadata TLÜ Youtube kanalist.


Riigikogu maaelukomisjoni avatud istung „Mida teha Eesti kohaliku omavalitsuse arendamiseks? 28 jaan 2019

Seni on valdavalt esiplaanil olnud Eesti omavalitsuste jooksvad teemad, strateegilise arengu küsimused aga jäänud seetõttu tagaplaanile. Avatud istungi tingis vajadus koostada kohalike omavalitsuste arengu alused, mida arutaks nii valitsus kui ka Riigikogu. Selle tulemusel tekkis võimalus vastu võtta omavalitsuste arengu strateegia vähemalt kümneks aastaks.

- Pildigalerii


Foorum "Riik, kohalik omavalitsus ja poliitika läbi analüüsi prisma" 4 dets 2018

Foorum oli pühendatud Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi 100. juubelile ning oli teadaolevalt esimene kord, kus riigi- ja omavalitsuse poliitikud ning praktikud ning valdkonna teadlased ja eksperdid ühiselt vaagisid haldus- ja riigireformi aktuaalseid teemasid.

Üritusel esinesid riigi keskvõimu, kohaliku omavalitsuse ning valdkonna teadlaste esindajad. Foorum koosnes kahest osast. Esimeses arutleti teemat "haldusreform ning kohalik omavalitsus kui analüüsi objekt" ja teises teemat "Riigireform ning riik kui analüüsi objekt".

Foorumil käsitleti kohaliku omavalitsuse ja riigi toimimise ning arengu aktuaalseid küsimusi. Eesmärgiks oli esile tuua valdkondade põhiprobleemid ning püüda ühiselt leida neile võimalikke lahendusi. Ühiskonnas on aktuaalsed näiteks riigireformi teemad, sh räägitakse ka uuest võimalikust haldusreformist. Millised oleksid vajalikud ning samas inimeste igapäeva elu korralduse aspektist mõistlikud muudatused ning kas selleks on vajalik reformid või riigi ja omavalitsuste pideva arengu tagamine? Mõlema teema lõpus järgnes osalejate diskussioon.


Konverents "Human Rights in the Baltic Countries: Accomplishments and Challenges" 15-16 nov 2018

Eesti, Läti ja Leedu on kõik ühinenud peamiste ülemaailmsete ja piirkondlike inimõigusi käsitlevate lepingutega ning neid arvestatakse kui kohustustena inimõiguste tagamisel. Kolme Balti riigi inimõiguste olukorra kohta ei ole aga tehtud kõikehõlmavat võrdlevat analüüsi. Konverentsil käsitleti suundumusi ja arenguid Baltimaades alates taasiseseisvumisest kuni tänapäevani.


Seminar Robert Alexy õigusteooria ainel  29 okt 2018

Robert Alexy on Kieli Christian Albrechti nimelise ülikooli avaliku õiguse ja õigusfilosoofia korraline professor. Robert Alexylt on eesti keeles ilmunud monograafia „Põhiõigused Eesti põhiseaduses“. Tegemist on põhiseaduse põhiõiguste analüüsiga, mis käsitleb üldise põhiõiguste teooria kõiki olulisi probleeme ja mis on seetõttu adresseeritud ühtviisi nii praktikule, teadlasele kui ka üliõpilasele. Eesti riigiõigusteaduslikus kirjanduses on käesolev teos ainulaadne. Robert Alexy kuulub õigusfilosoofina kahtlemata maailma paremikku, olles samaaegselt hiilgav riigiõigusteadlane ja õigusteoreetik. Tema tööd on kantud armutust analüüsist ja valgustusajastu traditsioonis liberaalsest maailmavaatest. Tema analüütiline meetod lahkab probleeme ning konstrueerib neile tabavaid vastuseid muu hulgas õiguse ja moraali vahekorra, põhiõiguste teooria, argumentatsiooniteooria, õigusteaduse meetodiõpetuse, normiteooria ning põhiseaduslikkuse kohtuliku järelevalve teooria valdkonnas, hoides lugejale ikka ja jälle varuks väikese üllatuse.

- Pildigalerii


EMNi konverents "Kuidas tõhustada tagasipöördumist ja reintegratsiooni kolmandatesse riikidesse?"  23 okt 2018

Euroopa rändevõrgustiku (EMN) Eesti kontaktpunkti konverentsil "Kuidas tõhustada tagasipöördumist ja reintegratsiooni kolmandatesse riikidesse?" jagati infot kolmandate riikide kodanike lähteriiki tagasisaatmise ja sinna reintegreerimise olukorra, õppetundide ja plaanide kohta Euroopa Liidus.

Konverents lõi platvormi mõttevahetuseks kolmandate riikide, Euroopa Liidu institutsioonide ja liikmesriikide esindajate vahel. Kaasatud olid eksperdid mittetulundusühendustest ja valitsusvälistest organisatsioonidest.

Pildigalerii


Foorum "Eesti ja EL – tänased arengud ja tuleviku koostöö võtmeteemad Narvas ja I-Virumaal"  28. sept 2018

Tallinna Ülikooli riigiteaduste ja haldusjuhtide magistrantidel avanes võimalus osaleda Eesti III Omavalitsuspäeva üritusel nii korraldajate kui ka külaliste rollis. Teemaks oli Euroopa Liit ja Eesti – probleemid ja võimalused arenguks ettevõtluse ja taristu valdkonnas, sealhulgas Narvas ja Ida-Virumaal. Toimus paneeldiskussioon, kus esinesid Henrik Hololei, Marko Pomerants, Janek Mäggi, Mart Võrklaev, Tarmo Tammiste, Tiit Vähi ning Mait Klaasen. Diskussiooni käigus tõstatus oluline küsimus: „ Mis on riik omavalitsusele – isa, kasuisa või vanem vend?“. Omavalituspäeva aitasid korraldada lisaks üliõpilastele paljud teised Narva linnast kui ka Ida- Virumaalt. Moderaatoriteks olid Eva East, Ida- Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees, Jüri Nikolajev, Eesti Rahvusringhäälingu Narva toimetaja, Veikko Luhalaid, Narva-Jõesuu Linnavolikogu esimees ja Jevgeni Timoštšuk, Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis, Narva filiaali programmi koordinaator.

Pildigalerii

- Ettekanded osa 1; osa 2; osa 3; osa 4;  osa 5; osa 6

- Artikkel


Foorum: Riik ja omavalitsus täna ning vaade tulevikku 10 teesi - mis edasi? 14 mai 2018

Foorum oli pühendatud Eesti Vabariigi 100. juubelile. 15. mail möödus 770 aastat Tallinnale Lübecki õiguse andmisest

Pildigalerii

Ettekanded osa 1; Ettekanded osa 2; Ettekanded osa 3; Ettekanded osa 4

Videoettekanded


Programm "Pere kaasamine lapse abivajaduse hindamisprotsessis" 22-24 mai 2018

Kolmepäevane programm pere kaasamisest lastekaitsetöös hõlmas endas konverentsi üliõpilastele, lastekaitsetöötajatele ja sotsiaalpedagoogidele, grupikonsultatsioone keeruliste juhtumite lahendamiseks lastekaitsetöötajatele ning intensiivseminari sotsiaalkaitse suuna üliõpilastele.

Pildigalerii


Conference 'Europe in Hard Times – What's to be Done?'

On 8th and 9th February 2018 Tallinn University will host an exceptional academic conference “Europe in Hard Times – What's to be Done?”. The aim of the conference is to promote a sophisticated debate on a subject that is fundamental for our time: the shape and the content of European integration. The conference will discuss the future of Europe, revise the over positive narrative about European integration and ask what is to be done, if we want to maintain on the one side the civilizing process introduced by the European integration and on the other side keep some control on our public life and our destiny as workers and citizens.


Conference “Europe After Delfi” 8th of September 2017 at Tallinn University

The Delfi vs Estonia judgment by the Grand Chamber of the European Court of Human Rights from 16 June 2015 marks a watershed in the conceptualization of internet intermediary liability in European human rights landscape. Although there are critics of this judgment from the side of stakeholders and academics, others underline the judgment’s endorsement of the principle that the right to freedom of expression and privacy online deserve equal protection.

This judgment is based on the recognition that private Internet companies have the responsibility to protect human rights online, and that balancing conflicting human rights by private companies is the appropriate method. This conferences explores several important questions which emerged as a result of the Delfi judgment and are in need to further discussion. What are the current approaches of the European Court of Human Rights, the global internet companies and the European legislative bodies regarding the concept of horizontal protection of human rights online? Are we close to a consensus about the standards? Is private online censorship inevitable? 

The one-day conference “Europe After Delfi” will explore these matters from four distinct perspectives: judicial, academic, policy-making and implementation. The speakers will explore the question what if anything has changed after the Delfi judgment and what are the likely forward-looking and consensus-building scenarios regarding the internet companies’ responsibilities for human rights protection.


Eesti sotsiaalteaduste X aastakonverents: "Eesti 100 — teel avatusele?"

24.–25. märts 2017 Tallinna Ülikoolis

Jätkuva väljarände, potentsiaalse immigrantide sissevoolu ning muutuvate elustiilide ja identiteetidega Eestit lõhestavad viimastel aastatel aina polariseerunumad debatid. Poliitilised, populaarsed ja sotsiaalmeedia keskustelud põrkuvad aina teravamalt. Teisalt loovad uued tehnoloogiad ja globaalsed eestlased Eestile võimaluse kasvada oma piiridest suuremaks.

Eesti Vabariik seisab oma 100. sünnipäeva künnisel oluliste valikute ees – kas kujundada end rangelt rahvusriigina või otsida võimalusi kollektiivse identiteedi avardamiseks? Kas peamiseks eesmärgiks peaks olema lahkunute tagasikutsumine või diasporaaga tugeva sideme hoidmine? Kuidas arvestada rände reguleerimisel inimõiguste ja julgeolekuga? Kuidas suurendada rahvusvahelistumist, säilitades samal ajal kohalikku kogukonda? Järjest olulisemaks muutub see, milliseid küsimusi püstitatakse, kuidas ühiskonnas toimuvat defineeritakse, ning kuidas erinevaid ühiskonna sfääre seletatakse.

Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi ja Eesti Sotsioloogide Liidu korraldamisel toimuv ESAK 10, seekordse fookusega “Eesti 100 – teel avatusele”, jätkab sotsiaalteaduste aastakonverentside traditsiooni, otsides keerulistest fenomenidest rääkimiseks ühist keelt erinevate sotsiaalteaduslike suundade esindajate vahel. Püüame sotsioloogide, riigi-, majandus- ja õigusteadlaste, psühholoogide ning paljude teiste distsipliinide esindajatena leida ühisosa ja panustada ühiselt ühiskonnaprotsesside mõtestamisesse.

Käesolevaga ootame huvilisi konverentsile registreeruma, osalemaks nii plenaarettekannete aruteludes kui ka ESAK 10 interdistsiplinaarsete ja laiafookuseliste töörühmade ettekannetele jägnevates diskussioonides. Osalemine on tasuta.


9.-10. veeburuaril 2017 toimub Tallinna Ülikoolis inimõiguste alane konverents „Human Rights and the Controversy about the Nature of Law“, mis otsib vastust küsimusele: kas seadus ilma inimõigusteta on seadus? Konverents toob Tallinnasse maailma inimõiguste valdkonna tippteadlased, kelle hulgas ka professor Robert Alexy, maailma paremikku kuuluv õigusfilosoof.

“Konverentsil arutletakse näiteks küsimuste üle, kas kodanikud, juristid ja teenistujad peaksid üldse järgima seadust, mis piirab inimese väärikust? Arutletakse, mis üldse on inimeste põhiõigused, kuidas neid tuvastada ja kuidas neid põhjendada? Kas ühe inimese õigused võivad minna vastuollu teise inimese õigustega ja kuidas käituda, kui nad lähevadki?” sõnas konverentsi eestvedaja, TLÜ Euroopa õiguse professor Massimo La Torre. Ta lisas, et juristid, õiguspraktikud ja kodanikudki ei saa neid küsimusi eirata, kui nad soovivad mõtestada seadusandlust ning usuvad, et seaduse järgimine on (ja peakski olema) õiguslik standard.

La Torre sõnul on tegemist erakordse akadeemilise konverentsiga, kuhu koguneb väga lugupeetud kogum eksperte ja mõtlejaid. Põhikõneleja Robert Alexy kuulub õigusfilosoofina maailma paremikku, olles samaaegselt hiilgav riigiõigusteadlane ja õigusteoreetik. Alexy on seotud ka Eesti põhiseaduse loomisega, olles selle nö vaimne autor.

Konverentsile on oodatud kõik, kellele teeb muret hetkeolukord inimõiguste vallas ning võimu kuritarvitamine tänapäeva keerulises maailmas. Eelkõige oodatakse inimesi, keda puudutab õigus ja õiglus. Enim kasu saavad konverentsist Massimo La Torre sõnul õppejõud, teadlased ja praktikud, nii juura kui filosoofia vallas. “Konverentsilt on oodata arusaamade rikastumist ning silmavaate laienemist seaduste kontseptsiooni osas, loodetavasti ka uusi meetodeid juura õppimise ja praktiseerimise vallas,” osutas Massimo La Torre selle olulisusele ja lisas, et üritusel edendatakse teravat debatti inimõiguste teemal, mis on meie praeguse aja üks alustalasid.

Konverents on tasuta, see toimub Tallinna Ülikoolis (auditoorium Maximus, A-002) ja on inglise keeles. 

Lisainfo:

Mariliis Rannama

teadusassistent

Tallinna Ülikool

Tel. 6409 452

e-post: mariliis.rannama@tlu.ee


Konverents "Teadus- ja arendustöö sotsiaaltöö valdkonnas"

Toimumisaeg ja -koht: 08.09.2017 kell 11.00-19.00 Tallinna Ülikoolis

Korraldaja: Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi sotsiaalkaitse akadeemiline suund ja doktorandid

Konverentsi plenaaretteannetes ja töötubades keskendutakse teadus- ja arendustööle sotsiaaltöö valdkonnas. Osalema on oodatud eelkõige sotsiaaltöö eriala arendajad, koostööpartnerid, vilistlased, üliõpilased ja õppejõud. Plenaarettekannetes teevad sotsiaalkaitse suuna professorid teemadesse sissejuhatuse. Pärastlõuna jätkub sotsiaaltöö doktorantide poolt juhitud töötubades. 

Konverentsi töökeeleks on eesti keel.

Konverents on osalejatele tasuta, pakutakse kohvipause ja lõunat ning õhtu lõpetab seltskondlik erialane koosviibimine.

Plenaarettekanded toimuvad Tallinna saalis (M-218, Uus-Sadama 5, II korrus), töötoad erinevates ruumides, lõuna ja õhtune koosviibimine Astra hoone aatriumis (Teadlaste Foorum, I korrusel).