Laps

Projekti teise perioodi eesmärk on töötada välja ning rakendada õppeasutustele suunatud ja haridusuuendust toetavaid teenusepakette. Oluline on kujundada süsteem nende tulemuslikkuse hindamiseks ning tugevdada ülikooli teadus- ja arendusalast võimekust haridusuuenduse valdkonnas. Seetõttu tuleb suunata haridusuuendusega tegelevaid üksuseid ja uurimisrühmi (nt haridusinnovatsiooni keskus, haridustehnoloogia keskus, haridusuuenduse tippkeskus jt) kooskõlastatud tegevusele. Projekti tegevused toimuvad viies arendusvaldkonnas. 

Õppeprotsessi tõenduspõhine arendus

Arendusvaldkonna alateemadeks on õpetajakoolituse ja õppejõudude arendamine, mille puhul tegevused on suunatud ülikooli sisse, ning ülikooli partneritele suunatud didaktikaarenduse teenusepakettide loomine ja arendamine.

 • Õpetajakoolituse arendustegevuse eesmärgiks on paindlike õppevormide ja kompetentside arendamise võimaluste loomine (nende arendamine ja katsetamine) nii õpetajatele kui õppejõududele. Toetada õppejõudude professionaalset arengut ning integreerida uued ideed ja lähenemised õpetajakoolituse esma- ja täiendusõppe õppekavadesse. 

Didaktikaarenduse valdkonnas toetatakse muutuva õpikäsituse ja innovaatiliste metoodikate väljatöötamist ja rakendamist eesmärgiga muuta õpetamispraktikad enam õppimist toetavaks, õppija jaoks tähenduslikumaks ning probleemikesksemaks erinevatel haridusastmetel. Eesmärgiks on katsetada ja uurida erinevaid uudseid lahendusi, mis aitavad kujundada õppuritel terviklikku ja mõtestatud maailmapilti, soodustada koostöist õppimist ning kujundada hoiakud elukestvaks õppimiseks ning nende põhjal luua teenuspakette haridusasutustele. Uudsete lahenduste loomisel on kesksel kohal valmisoleku ning oskuste kujundamine tõenduspõhiste innovatiivsete praktikate arendamiseks, rakendamiseks ning nende tõhususe uurimiseks koostöises õpikogukonnas. 

Didaktikaarenduse tulemusel on välja töötatud ja piloteerimisel järgmised teenuspaketid: 

 • 1+1 on rohkem kui kaks: koostöö võlud lõimitud aine ja võõrkeeleõppes. Vaata koolituse kirjeldust ja tutvustavat artiklit.  

 • Ajarännak kui õppemeetod ajaloo teemade lõimimiseks. Vaata koolituse kirjeldust ja tutvustavat artiklit

 • Õppijale tähenduslikumad muuseumikülastused kunstitundide osana. Vaata koolituse kirjeldust ja tutvustavat artiklit.
 • Võimekus- ehk arenguuskumused. Kuidas toetada õpilaste, õpetajate ja lastevanemate juurdekasvuuskumuse kujunemist? Vaata koolituse kirjeldust.
 • Ainealase kirjaoskuse arendamine koostöiselt. Vaata koolituse kirjeldust.
 • Loovainete lõimitud õpetamine. Vaata koolituse kirjeldust.
 • Õppimist toetav klassiruum - õpilaste metakognitiivse arengu toetamine õppeprotsessis. Vaata koolituse kirjeldust.
 • Õpetajakoolituse võimalused õpetaja kvalifikatsiooni omandamiseks. Vaata koolituse kirjeldust.
 • Ajaloodidaktika olulised küsimused. Vaata koolituse kirjeldust.
 • Õpetaja digipädevused alus- ja alghariduses – digipöörde võti. Vaata koolituse kirjeldust.

Kõrgkoolididaktika valdkonnas on välja töötatud ja piloteeritud järgmised koolituskavad:

 • Õpetamise toetamine kõrgkoolis: õpetamise arendamise analüüsimine ning selle demonstreerimine. Vaata koolituse kirjeldust.
 • Õpetamise toetamine kõrgkoolis: meetodid suurtele ja väikestele gruppidele. Vaata koolituse kirjeldust.
 • Õpetamise toetamine kõrgkoolis: õppekava arendus ja sidusus. Vaata koolituse kirjeldust.
 • Õpetamise toetamine kõrgkoolis: hindamine ja tagasisidestamine. Vaata koolituse kirjeldust.
 • Õpetamise toetamine kõrgkoolis: üliõpilastööde juhendamine. Vaata koolituse kirjeldust.
 • Üliõpilase juhendamine didaktikaalase magistritöö koostamisel. Vaata koolituse kirjeldust.
 • Digivahendid õppejõu töös. Vaata koolituse kirjeldust.
 • Loovust ärgitavad meetodid ja ajurünnaku tehnikad. Vaata koolituse kirjeldust.
 • Probleemipõhise õppe disain. Vaata koolituse kirjeldust.
 • Õppimise ja õpetamise arendamine kõrgkoolis: kogemuste jagamine ja teineteiselt õppimine. Vaata koolituse kirjeldust.
 • Akadeemiline õpetamine - oma õpetamispraktika uurimine. Vaata koolituse kirjeldust.
 • Õppetegevuse vaatluslehtede analüüs. Vaata koolituse kirjeldust.

Haridustehnoloogia

Eesmärk on rakendada mõtestatud tehnoloogia kasutamist erinevates haridusastmetes ning töötada välja õpianalüütilised lahendused erinevate projekti alategevuste monitoorimiseks ja hindamiseks. Alategevused jagunevad kaheks: (a) teenuspaketid haridusasutustele ning (b) tegevused, mis väljuvad teenuspaketi formaadist ja toetavad teiste arendusvaldkondade tegevusi. 

Kavandatavad teenuspaketid:

 • Uudsete tõenduspõhiste õpetamispraktikate väljatöötamine uurimusliku õppe ja STEM-hariduse toetamiseks personaalsete nutiseadmetega, sensorite ja robootikaseadmetega.
 • Adaptiivsete lahenduste välja töötamine mõistmaks seoseid kognitiivse koormuse ja õpistrateegiate vahel ning õpilaste toetamise võimaluste leidmiseks.
 • Õppeasutuse tõenduspõhine innovatsiooni juhtimise võimekuse kujundamise toetamine tuginedes erinevatele andmepõhistele praktikatele ja õpianalüütilistele teenustele.

Haridustehnoloogia valdkonnas väljatöötatud ja piloteeritud koolitused:

 • Innovatsioonilabor: loodus- ja reaalainete õpetamine digivahenditega I ja II kooliastmes. Vaata koolituse kirjeldust.
 • Innovatsioonilabor: loodus- ja reaalainete õpetamine digivahenditega III ja IV kooliastmes. Vaata koolituse kirjeldust.

Üldpädevused ja kaasav haridus

Eesmärgiks on õpilaste (kaasa arvatud erivajadustega õpilaste) õpi-, sotsiaalse ning enesemääratluspädevuse arengu toetamine eesmärgiga parendada õppurite isiklikku ning akadeemilist toimetulekut ja heaolu ning panna alus nende edukale toimetulekule homsel tööturul ning üha komplekssemas ja suureneva määramatusega maailmas.

Kavandatavad teenuspaketid:

 • Õpi- ja sotsiaalse pädevuse hindamine arvutitestidega. Koolitused konstruktidest ja hindamisvahendite kasutamisest nii eesti- kui venekeelsetes koolides.
 • Sekkumisprogramm meeldejätmisstrateegiate arendamiseks. Pakett hõlmab õpetajate ja teiste spetsialistide koolitusi õpipädevuse hindamisest ja õpioskuste arendamisest ning õpiraskustega õpilaste jaoks välja töötatud meeldejätmisstrateegiate sekkumisprogrammi läbiviimise toetamist.
 • Sekkumisprogramm lugemisstrateegiate arendamiseks. Pakett hõlmab õpetajate ja tugispetsialistide koolitusi lugemisoskuse hindamisest ja arendamisest ning õpiraskustega õpilaste jaoks välja töötatud lugemisstrateegiate sekkumisprogrammi läbiviimise toetamist.
 • Sekkumisprogramm sotsiaalse pädevuse arendamiseks. Pakett hõlmab õpetajate koolitusi sotsiaalse pädevuse hindamisest ja arendamisest ning sotsiaal-emotsionaalsete häiretega õpilaste jaoks välja töötatud sotsiaalse pädevuse sekkumisprogrammi läbiviimise toetamist.

Valminud teenuspaketid

 • Loetu mõistmise ja ennastjuhtiva õppimise arendamise programm „Me loeme“. Vaata koolituse kirjeldust ja tutvustavat artiklit.

logo

 • Sotsiaal-emotsionaalse pädevuse arendamise programm "Meie Maailm". Vaata koolituse kirjeldust.

logo

 • Õpi- ja meeldejätmisstrateegiate arendamise programm "Õpime mõttega". Vaata koolituse kirjeldust.

logo

 • Väikelaste kõne arengu toetamine. Vaata koolituse kirjeldust.
 • Kuidas märgata ja arendada laste andeid? Vaata koolituse kirjeldust.
 • I ja II kooliastme õpilaste õpi-, suhtlus- ja enesemääratluspädevuse hindamine elektroonsete testidega. Vaata koolituse kirjeldust.

Õppeasutuse organisatsioonikultuuri arendus

Eesmärk on õppija arengu toetamisest lähtuv organisatsiooniarendus, mille raames kasvab õppeasutuse tõenduspõhine innovatsiooni juhtimise võimekus. Põhifookus on muutuste protsessil, kus juhid arendavad võimestavat ja kaasavat juhtimist, õpetajatel kujunevad koostööharjumused ning muutuste protsessi ja mõju analüüsitakse tõenduspõhiselt. Tegevuse raames muutub koolide arendustegevus tõenduspõhisemaks ja eesmärgipärasemaks toetades õpikäsituse muutust koolides. Koolides kasvab enesehindamise võimekus.

Õppeasutuse organisatsioonikultuuri arenduses on välja töötatud järgnevad teenuspaketid:

Vaata ka Tulevikukooli programmi.

Tulevikukooli logo