KUHI 2021

 

KUHI 2021 täienduskoolitus “Ennastjuhtiva õppija toetamine kunsti õpetamisel” (6 EAP)

Kuidas nüüdisaegsete kunstisuundumuste ja haridusmõtte keskel tõhusalt õppida ja õpetada?
Mida ja miks ma teen, et klassis toimuv oleks tulemuslik, tähenduslik ja mõnus?
Kuidas oma valikuid õpetajana põhjendada? 
 

Koolituse eesmärkideks on:

  •    toetada ja arendada kunstiõpetajate pädevusi ennastjuhtiva õppija toetamisel;
  •    initsieerida õpetaja professionaalse identiteedi mõtestamist õppija, uurija ja loojana;
  •    luua seoseid nüüdiaegse kunsti ja kunstiõpetuse, õpioskuste toetamise ja loovuse arendamise pädevustega. Toetada õpetajakutse taotlemiseks vajaminevaid pädevusi: õpisoskuste ja ennastjuhtiva õppija toetamist, refleksiooni;
  •    luua võimalused õpetajatele enda ja kaaslaste praktikat reflekteerida ja koostöiselt õppida.

Koolitus toimub Tallinna Ülikooli ja Eesti Kunstiakadeemia koostöös, tuginedes kunstiõpetuse ühisõppekava koostööl. Koolituse läbimise ja tunnistuse saamiseks eelduseks on aktiivne osalus protsessis (75%), ühe õpetajalt õpetajale miniseminari läbiviimine, tervikliku õppeühiku koostamine grupitööna lõpuseminaris ning iseseisvate tööde esitamine. Koolitus toimub erinevates õpikeskkondades.

 

Sessioonid 2021/2022 sügissemestril:

1. ja 2. 07.–08.09.21 kell 10-15.30 Zoomis
Õppimine teoorias, praktikas ja kunstiõppes. 
Kuidas tõhusalt õppida ja õpetada? Mida ja miks ma teen, et klassis toimuv oleks tulemuslik, tähenduslik ja mõnus? Õppijakeskne õppeprotsess. Õpioskuste ja -motivatsiooni toetamine. Mida tähendab ennastjuhtiv õppija?
Seminari viivad läbi 07.08. Grete Arro ja Jane Remm ning 08.09. Katrin Poom-Valickis, Jane Remm ja Helen Arov.

3. 14.09.21 kell 10-15.30 Zoomis
Õppe diferentseerimine ja hariduslike erivajaduste toetamine kunstiõpetuses.

Hariduslike erivajaduste märkamine ja toetamine kunstiõpetuses. Õppe kohandamine nii, et see arvestaks nii HEV õpilase kui ka grupi vajadusi. Praktilised väljakutsed kunstitunnis. Osalejate küsimustele vastab ja seminari veab Lemme Randma.
Minitundide ülesande tutvustus. Kunstiõppe mõjutajad. Seminari veavad Jane Remm ja Helen Arov.

4. 21.09.21 kell 10-17.00 Sally Stuudio ja ARS Stuudio
Laste ja noorte kunstilise ja esteetilise areng toetamine. 

Kuidas ehitada kunstiõpet üles nii, et see oleks loomulikus kooskõlas õppija psühholoogilise ja esteetilise arenguga.
Seminari viivad läbi Annely Köster ja Anneli Porri.
Nüüdiskunstis aktuaalsed suundumused. Kohtumised kunstnikega. Seminari juhib Anneli Porri. 

5. 22.09.21 kell 10-17.00 Tallinna Kunstihoone ja TLÜ BFM
Nüüdiskunstis aktuaalsed suundumused. Näitus õpikeskkonnana. Näitus “Mis sillutab teed uuele maailmale?”
Näitusekülastust modereerivad Anneli Porri, Kerttu Juhkam ja  Minni Moyle.
Heade praktikate jagamine, mille käigus õpetajad tutvustavad teistele oma häid praktikaid, viies läbi mikrotunni. 
Modereerib Anneli Porri.

6. 05.10.21 kell 10-17.00 Disaini- ja ruumiõpe. TLÜ BFM
Disain kui etapiviisiline loomemeetod. Ruumilise keskkonna analüüs (millistest parameetritest koosneb, kuidas selekteeritakse). Ruumi mõju ja ruumi taju. Avaliku ruumi mõiste ja funktsioon. Kunstiõpetuse seosed ümbritseva ehitatud keskkonnaga.
Päeva juhib Krista Aren.

7. 06.10.21 kell 10-17.00 Disaini- ja ruumiõpe. EKA
Kunsti õppimine kõrgkoolis, kõrgkoolide ootusi. Heade praktikate jagamine, mille käigus õpetajad tutvustavad teistele oma häid praktikaid, viies läbi mikrotunni. 
Modereerivad Helen Arov ja Jane Remm

8. 19.10.21 kell 10-17.30 Loovus kunstiõpetuses, teooria ja praktika. Tartu Pallas
Kunsti õppimine üldhariduskoolis, huvikoolis, kõrgkoolis: kõrgem kunstikool Pallas. Kunsti õpetamise eesmärgid erinevates haridustasemetes. Pallase tutvustus. Praktilised töötoad Pallases.
Kohtumist juhib Piret Viirpalu
Loovuse mudelid, loov õpetamine, õpetaja ja õpilase loov enesetõhusus. Praktilised ülesanded probleemilahenduseks, divergentse mõtlemise toetamiseks ja loovustõkete ületamiseks. Käitumisprobleemide ja loovuse seosed.
Seminari juhivad Helen Arov, Kalev Vapper, Jane Remm

9. 20.10.21 kell 10-15.30 Loovus kunstiõpetuses, teooria ja praktika. Tartu Pallas
Head praktikad, mille käigus õpetajad tutvustavad teistele oma häid praktikaid, viies läbi mikrotunni. Siia sobivad ülesanded, mis toetavad loovust või õpetavad eri tehnikaid loovalt. Aega maksimaalselt 4 minitunniks. Modereerib Helen Arov
Tartu tänavakunstituur. Ringkäiku viib läbi Salme Kulmar

10. 02.11.21. kell 10-17.00 Visuaalkultuur ja visuaalne kirjaoskus. TLÜ BFM
Visuaalne kommunikatsioon meid ümbritsevas keskkonnas, koolis, klassis, mujal. Analüüs ja tõlgendamine, loomine. 
Seminari viivad läbi Anneli Porri ja Krista Aren

11. 03.11.21 kell 10-17.00 Digipädevus kunsti õppimises
Digisõltuvus. Digitaalne eetika, digikiusamine. Kunstiõppes kasutatavad programmid ja rakendused. Digitaalsete õppematerjalide keskkonnad. Seminari viivad läbi Anu Tammeleht ja Jane Remm

12. 16.11.21 kell 10-17.00 Õpetajalt õpetajale. TLÜ BFM
Ühe tunni tervliku õppeühiku koostamine fookusega õppijate enesejuhtimise toetamisele. Maailmakohvik. Õppeühikute esitlus ja meetodite jagamine.
 
13. 17.11.21 kell 10-17.00 Kunstiõppe visioonide ja kunstiõppepäevikute tutvustus. TLÜ BFM
Oma kunstiõppe visioonide ja kunstiõppepäevikute tutvustus. Tagasiside.

Koolitavad: Grete Arro, Phd; Kati Aus, Phd; Katrin Poom-Valickis, Phd; Annely Köster, MA; Anneli Porri, MA; Helen Arov, MA; Krista Aren, MA; Jane Remm, MA ja teised.
 

Vaata kursuse õppekava siit

Koolitus on töötavale õpetajale tasuta, osaleja peab kajastuma töötava õpetajane EHISe registris. Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond. Koolitusele registreerides kinnitan, et osalen kursusel täismahus ja olen enda osaluse kooskõlastanud asutuse juhiga.

Küsimuste korral palun kirjuta:
Jane Remm: jane.remm@tlu.ee