Doktorant saab korraga kuuluda ainult ühte doktorikooli. Doktorikoolide liikmeks määratakse vaikimisi iga doktorikooli kuuluval õppekaval juba õppiv ja sellele õppima asuv doktorant. Osade doktorikoolidega liitumiseks on vaja esitada sooviavaldus. Täpsemat infot liitumise kohta saate küsida doktorikooli kontaktisikult.

 

Doktorikoolid ja nende kontaktid

Doktorikool Õppekavad Juhtpartner TLÜ esindaja Kontakt E-mail 
Biomeditsiini ja biotehnoloogia doktorikool (BBDK) Analüütiline biokeemia Ruth Shimmo Tiina Aavik tiina.aavik@tlu.ee  

Eesti matemaatika ja  statistika doktorikool (EMSDK)

Füüsika Andi Kivinukk Kadri Mäger kadri.mager@tlu.ee
Funktsionaalsete materjalide ja tehnoloogiate doktorikool (FMTDK) Füüsika Tõnu Laas Tiina Aavik tiina.aavik@tlu.ee
Haridus- ja kasvatusteaduste doktorikool (HKTDK) Kasvatusteadused TLÜ Katrin Niglas, Larissa Jõgi Elina van der Toorn elinba@tlu.ee
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia doktorikool (IKTDK) Infoühiskonna tehnoloogiad TTÜ David Lamas Kadri Mäger kadri.mager@tlu.ee
Keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikool (KFSDK) Lingvistika Anna Verschik Eva Kruuse eva.kruuse@tlu.ee
Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikool (KTKDK)

Ajalugu, Kultuuride uuringud, Audiovisuaalkunstid ja meediauuringud

TLÜ Marek Tamm Eva Kruuse eva.kruuse@tlu.ee
Käitumis-, sotsiaal- ja terviseteaduste doktorikool (KSTDK) Sotsiaaltöö, Tervisekäitumine ja heaolu, Demograafia, Psühholoogia, Sotsioloogia Airi Värnik, Merike Sisask

Tiina Aavik

Koidu Saia

tiina.aavik@tlu.ee

koidu.saia@tlu.ee

Maateaduste ja ökoloogia doktorikool (MTÖDK) Ökoloogia Tiiu Koff Tiina Aavik tiina.aavik@tlu.ee
Majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikool (MTIDK) Riigi- ja poliitikateadused Leif Kalev Koidu Saia koidu.saia@tlu.ee

Doktorikoolide üritused kõigile TLU doktorantidele

 Täpsemat infot doktorikoolide ürituste kohta leiate doktorikoolide kodulehtedelt, mille lingid leiate ülal väljatoodud doktorikoolide nimekirjast.

 

Mis on doktorikoolid?

Doktorikool on kolme või enama asutuse poolt loodav ühendus, mille hulgas on vähemalt kaks Eesti ülikooli. Doktorikooli võivad lisaks kaasatud olla Eesti või välisriigi teadus- ja arendusasutused, ülikoolid, avaliku sektori asutused, mittetulundusühingud või äriühingud.

Doktorikoolid tegutsevad 2016. aastast (kuni 2022) „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020“ prioriteetse suuna „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus“ meetme "Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes“ tegevuse „Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele" ehk "Asutuste Strateegilise Arengu toetamise“ ehk ASTRA raames. Tegevust finantseerib Euroopa Regionaalarengu Fond.

Hetkel tegutseb 13 doktorikooli, milles osalevad kuus Eesti ülikooli: Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Maaülikool, Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool ja Tartu Ülikool. Tallinna Ülikoolis tegutseb 10 doktorikooli. Iga doktorikooli partnerite vahel sõlmiti konsortsiumileping ja iga doktorikooli juhtimiseks moodustati kuni 9-liikmeline doktorikooli nõukogu. Nõukogu töös võib sõnaõigusega osaleda üks nominaalaja piires olev doktorant igast partnerülikoolist.

Doktorikoolide eesmärgid

Doktorikoolide eesmärk on toetada valdkonna doktoriõppe ja -kavade arendamist ülikoolides, kaasates võimalikult paljusid Eesti ülikoolides õppivaid doktorante. Sellest lähtuvalt viiakse doktorikoolide raames läbi tegevusi viies tegevuste grupis, kusjuures mõnede tegevuste puhul eeldatakse ka doktorikoolide vahelist koostööd.

1. Õppevaldkonna-spetsiifilise koostöö arendamine

Näiteks erialased ühisseminarid, intensiivkursused, talve- ja suvekoolid, doktorantide konverentsid. Eesmärgiks on kaasa aidata doktorantide rahvusvaheliste ja interdistsiplinaarsete suhtevõrgustike loomisele; arendada avaliku esinemise oskusi ja teisi ülekantavaid pädevusi; orienteerumist laiemalt teadusmaastikul ning interdistsiplinaarse koostöö oskust. Tegevusi kavandatakse doktorikoolide koostöös.

2. Erialase ja erialadevahelise teaduskommunikatsioonioskuse arendamine

Näiteks erialase eneseväljenduse oskuse arendamine, akadeemilise kirjutamise ning eesti keeles populaarteadusliku kirjutamise arendamine, doktorantide teadmiste laiendamine autoriõigustest ja IO kaitsest; teadmussiirdest. Tegevusi kavandatakse doktorikoolide koostöös.

3. Doktoriõppe ja tööturu vastastikuste seoste laiendamine

Näiteks doktorantide projektid ettevõtetes, infopäevad, uurimisteemade “talgud” ettevõtetega, aga ka era- ja avaliku sektori (nii kodumaise kui välismaise) kaasjuhendajate ja konsultantide kaasamine.

4. Tegevused õpetamis- ja juhendamisalase pädevuse tõstmiseks doktoriõppes

Näiteks erinevad õpetamis-ja juhendamisalased koolitused, aruteluseminarid, hea praktika vahetamine jms. Tegevusi kavandatakse doktorikoolide koostöös nii mõistlikuma korralduse (rohkem osalejaid) kui interdistsiplinaarsuse väärtustamise eesmärgil.

5. Teaduse ja doktoriõppe populariseerimisega seotud tegevused

Tegevused, mis on suunatud nii doktoriõppe ja teadustöö populariseerimisele võimalike tulevaste doktorantide leidmiseks kui laiemalt teadlikkuse suurendamiseks era- ja avalikus sektoris. Sh näiteks magistrantide kaasamine doktorikoolide tegevustesse (suve- ja talvekoolidesse).