Mitmed Tallinna Ülikooli teadlaste uurimisteemad aitavad paremini mõista ÜRO ülemaailmse säästva arengu eesmärkide vajalikkust Eesti kontekstis. Oleme siia kokku kogunud 18 ühe minuti loengut, mis kõik mõnda säästva arengu eesmärki puudutavad. Head vaatamis! 

Loe lähemalt ÜRO säästva arengu eesmärkide kohta
 

1. Eesmärk: kaotada vaesus kõikjal ja kõigis selle esinemisvormides

2. Eesmärk: kaotada nälg, saavutada toiduga kindlsutatus ja täisväärtuslikum toitumine ning toetada kestlikku põllumajandust 

3. Eesmärk: tagada kõigile hea tervis ja heaolu kogu elukaare jooksul.

4. Eesmärk: tagada kõikidele kaasav ja kvaliteetne haridus ning toetada elukestva õpet.

5. Eesmärk: saavutada sooline võrdõiguslikkus ning võimestada kõiki naisi ja tütarlapsi.

6. Eesmärk: tagada puhas joogivesi, sanitaartingimused ja kestlik veemajandus.

7. Eesmärk: tagada kõigile taskukohane, kindel, kestlik ja kaasaegne energia.

8. Eesmärk: toetada kaasavat ja säästvat majandusarengut ja tööhõivet ning tagada kõigile inimväärne töö.

9. Eesmärk: ehitada kohanev ja vastupidav taristu ning toetada kestlikku tööstuse arengut ja edendada innovatsiooni.

10. Eesmärk: vähendada ebavõrdsust riikides ja riikide vahel.

11. Eesmärk: muuta linnad ja asulad kaasavaks, turvaliseks, kohanevaks, vastupidavaks ja kestlikuks.

12. Eesmärk: tagada säästvad tarbimis- ja tootmisviisid.

13. Eesmärk:tegutseda kiirelt ja otsustavalt kliimamuutuste ja nende mõjuga võitlemiseks.

14. Eesmärk: kestliku arengu saavutamiseks kaitsta ja kasutada kestlikult ookeane, meresid ja mereressursse.

15. Eesmärk. Majandada kestlikult metsi, võidelda kõrbestumisega, peatada ja pöörata tagasi pinnase ja mulla degradeerumine ning peatada elurikkuse vähenemine.

16. Eesmärk: kestliku arengu saavutamiseks toetada rahumeelseid ja kaasavaid ühiskondi, tagada kõigile õiguskaitse ning luua kõigil tasanditel tõhusad, vastutustundlikud ja kaasavad institutsioonid.

17. Eesmärk: tugevdada kestliku arengu meetmete elluviimist ja elavdada üleilmset koostööd.

18. Kultuuriruumi elujõulisus