1. Mis on tehisintellekt ja mis generatiivne tehisintellekt?

Tarkvaralisel algoritmil põhinev tehisintellekt (TI) on lai valdkond, millesse kuuluvad erinevad tehnoloogiad, mida kasutatakse näiteks andmeanalüüsi, tehisnägemise,  planeerimise, tuvastuse, suhtlusrobotite, jms. jaoks.

TI on muutunud kaasaegse haridussüsteemi keskseks elemendiks, kus masinõppe meetodite kasutamine võimaldab õppematerjalide ja õpikogemuste isikupärastamist. Samal ajal aitab õpianalüütika analüüsida õppeprotsesse ja -tulemusi, pakkudes õppijatele sügavamat arusaamist keerukatest teemadest ja tagasisidet, mis on kohandatud nende individuaalsete vajadustega. TI võime töödelda tohutuid andmehulkasid võimaldab tuvastada õppijate tugevusi ja nõrkusi ning prognoosida nende edasijõudmist. Viimase uuendusena on haridusmaastikule ilmunud generatiivse TI rakendused, nagu näiteks ChatGPT, mis avardavad õppeprotsessi kujundamise ja üliõpilaste kaasamise võimalusi ning muudavad viise, kuidas õppijad ülesandeid lahendavad ja uusi teadmisi omandavad.

Generatiivne TI, üks tehisintellekti rakendustest, võimaldab luua uut sisu, sh teksti, pilte ja heli.  Seda tüüpi tehnoloogiat treenitakse olemasolevate näidete peal, näiteks tekstiandmed nagu raamatud ja veebilehed- masina õppimisprotsessi järel saabki TI abil luua sarnast sisu (s.t. kirjutada tekste või luua kunstiteoseid). Hariduses saab generatiivset TI-d kasutada uue materjali loomiseks (näit. õppematerjalid), teksti- või infotöötluseks, ideede põrgatamiseks ja muudel eesmärkidel. Kuigi tehnoloogia aluseks olevad keelemudelid võivad pakkuda muljetavaldavaid tulemusi, on oluline mõista, et need genereerivad teksti õpitud tõenäosuste põhjal. Selline tehnoloogia ise ei tea (ega saagi teada), mis on õiged või valed vastused ning sellel puudub arusaam inimkeele sügavamast tähendusest. 

 

2. Generatiivse tehisintellekti kasutamine õppetöös

TI saab olla tõhus vahend õppija ja õppejõu õppimise toetamisel.

TI kasutuselevõtt on suurendanud määramatust/ ennustamatust õppimisolukordades, mis toob esile, et kõik õppe osapooled (nii õppejõud kui üliõpilased) on õppija rollis. Kuna üliõpilased toovad kaasa oma kogemused TI kasutajatena, siis on see õppes väärtuslik ressurss. Soovitame üliõpilastel ja õppejõududel rohkem omavahel kogemusi jagada ja koos katsetada, kuidas generatiivse TI kasutamine aitaks kaasa probleemide lahendamisele, arendades samas üliõpilaste pädevusi (digipädevust, teadusalast pädevust, analüüsi-, probleemi lahendamise ja kriitilise mõtlemise oskust). Õppejõud saab arutleda üliõpilastega TI kasutamise kogemuste ja ka selle üle, kuidas TI üliõpilase õppimist mõjutab. Süvaõppimist soodustab, kui üliõpilased mõistavad enda õppimise eesmärki ning seda, kuidas nad õpivad ja milline on nende endi vastutus oma õppimise eest. Julgustame õppejõude ja üliõpilasi TI-d õppetöös vastutustundlikult katsetama, luues koos uusi õppimisolukordi ning leppides kokku, kuidas õppetööd läbi viiakse, kuidas ja milleks kumbki osapool TI-d kasutab ning kuidas toimub hindamine.

Üliõpilane saab TI-d oma õppimise toetamisel ja arendamisel kasutada näiteks:

 • õpipartnerina ideede genereerimisel, esmaste mõtete tekitamisel (nt kirjalike tööde alustamise tõrkest üle saamiseks);
 • enesekontrolliks;
 • teksti korrigeerimisel, tõlkimisel, erinevate lahenduskäikude leidmisel; 
 • kriitilise mõtlemise arendamisel (analüüsides nt tekstiroboti pakutud vastuseid);
 • lugemise abilisena mahukate materjalide läbitöötamisel, õppimisprotsessis kokkuvõtete tegemisel; 
 • programmeerimise abivahendina, jne.

 

Õppejõud saab TI õppetöös õppeprotsessi erinevates etappides kasutada näiteks:

 • arutelu partnerina ideede genereerimiseks õppetöö ettevalmistamisel;
 • õppematerjalide loomisel;
 • üliõpilaste eelteadmiste kaardistamisel, häälestamisel;
 • õppeülesannete koostamisel;
 • üliõpilaste üldpädevuste arendamisel;
 • üliõpilaste tööde tagasisidestamisel (olles soovituslikult üliõpilasi sellest teavitanud), jne. 

 

Soovides veenduda üliõpilaste õpiväljundite saavutatuses ning et vältida TI kasutamist akadeemilise petturluse eesmärgil, on õppejõul võimalik kasutada erinevaid hindamismeetodeid ja -ülesandepüstitusi (loe lisaks õppematerjali), näiteks:

 • koostada ülesanded, mis vajavad originaalandmete kogumist ja nende analüüsimist erinevatel viisidel: intervjuu, vaatlus, arhiiviuuringud, praktilised tööd jne
 • vahetestimised ja õppijate enesehindamismeetodid;
 • narratiivsed enese- ja/või grupirefleksioonid õppimise analüüsimiseks;
 • õppimiskogemuse kirjeldamine, kus õppija mudeldab kogemust, demonstreerides, kuidas teooria, uute tegevuste katsetamine on viinud uue tegutsemispraktikani jne. 

Õppejõud võib TI kasutamist ja kasutamise mahtu õppes suunata. Ülikool ei soovita kasutada “tehisintellekti tuvastamise” teenuseid, sest nende tulemused on ennekõike ainult statistilised ennustused, mitte tõendusmaterjal. Selle poolest erineb see plagiaadituvastusest, kus on võimalik teostada võrdlust võimalike algtekstidega. 

Õppejõu vastutus on selgitada, milliste teaduseetika reeglite rikkumise korral üliõpilane ei saavuta õpiväljundeid ja kuidas õppejõud need rikkumised kindlaks teeb. Oluline on dialoog ja arutelu, omavahelised kokkulepped. TI tarkvara valikul on õppejõu ülesanne uurida, millised on selle tarkvara kasutamise oskused ja kogemused ning kas kõigil üliõpilastel on sellele tagatud võrdne ligipääs. Vaata ka õpetamise ja juhendamise hea tava, õppimise hea tava, hea teadustava.

Üliõpilastel on oluline mõtestada enda jaoks aine eesmärk ja õpiväljundid. Üliõpilane vastutab enda õppimise ja õpiväljundite saavutamise eest. Kasutades TI-d seal, kus õppejõud on selle kasutamist piiranud või kui TI kasutamisele ei viidata korrektselt, käsitletakse seda akadeemilise petturlusena. Vaata ka  õppimise hea tava, hea teadustava.  

Soovitused üliõpilastele juhuks, kui õppejõud kahtlustab tehisintellekti lubamatut kasutamist:

 • ole generatiivse TI kasutamisel alati aus ja läbipaistev. Selgita õppejõule, miks ja kuidas sa abivahendeid kasutasid. Mida paremini õppejõud sinu valikuid mõistab, seda vähem tekib arusaamatusi. 

 • ole valmis selgitama, kuidas ülesanne valmis ning näitama oma töö erinevaid versioone. Tõenda töö valmimise protsessi, kuidas jõudsid lõpptulemuseni. 

 • vaiete puhul võta vajadusel ühendust õppekava kuraatori või õppejuhiga, et rääkida loost oma versioon ja esitada vajalikud dokumendid, millega oma seisukohti selgitada ja oma töö autentsust tõestada. 

 • tunne ja järgi akadeemilist head tava ning TI kasutamise juhiseid ja eeskirju, sest teadlikkus reeglitest aitab vältida väärarusaamu

 

Vaata lisaks õppematerjali Tehisintellekt õppetöös.

3. Autoriõiguse ja isikuandmete kaitse põhimõtete järgimine generatiivse TI kasutamise puhul:

T öö autor, st üliõpilane (õppejõud) vastutab esitatud töö sisu ning vormistuse (s.t info korrektsuse, viitamise jms) eest ka sellisel juhul, kui töö või selle osa(d) on valminud tehisintellekti abil.

Töö autor vastutab selle eest, et generatiivse TI abil loodud teos ei riku teiste autorite õigusi (sh internetis leiduvate tekstide, fotode, kunstiteoste jms puhul) ega isikuandmete kaitse põhimõtteid

TI-d ei tohi teadlikult kasutada andmete/info fabritseerimiseks ega andmete manipuleerimiseks/ info võltsimiseks. 

Generatiivse TI kasutamisele viitamisel lähtutakse  konkreetse viitamisstiili reeglitest: 

Allikad

 1. TI kasutamine õppimisel ja õpetamisel

1.1. Euroopa Komisjon, (2022), Hariduse, noorte, spordi ja kultuuri peadirektoraat, Eetikasuunised haridustöötajatele tehisintellekti ja andmete kasutamise kohta õpetamisel ja õppimisel, Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, https://data.europa.eu/doi/10.2766/609284.

1.2. Euroopa Komisjon, (2022), Artificial intelligence and education. A critical view through the lens of human rights, democracy and the rule of law. https://www.coe.int/en/web/education/edutalks/-/asset_publisher/gS9v25LDjB54/content/edutalk-coe-on-the-importance-of-evidence-based-practices-in-artificial-intelligence-and-education-1

1.3. Haridus- ja Teadusministeerium, (2024), https://www.hm.ee/uldharidus-ja-noored/meediapadevus/tekstirobotid-koolis

1.4. Hughes, S. (21.09.2023), Why AI makes traditional education models obsolete – and what to do about it. World Economic Forum. 

1.5. Minerva Project, (2023) Integrating Artificial Intelligence. Key Strategies for Higher Education.  

1.6. Eesti e-riigi tehnoloogiate veebileht (2023). https://www.kratid.ee/2. TI kallutatus, riskid:

2.1. Schwartz, Reva; Vassilev, Apostol; Greene, Kristen; Perine, Lori; Burt, Andrew; Hall, Patrick. (2022), Towards a Standard for Identifying and Managing Bias in Artificial Intelligence. National Institute of Standards and Technology Special Publication 1270. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.1270.

2.2. Trasberg, Henrik. (06.04.2023). Tehisintellekt toob kasu, aga ka riskidega tuleb tegeleda. ERR uudisteportaal. https://www.err.ee/1608939326/henrik-trasberg-tehisintellekt-toob-kasu-aga-ka-riskidega-tuleb-tegeleda. Vaadatud 03.05.2023.

2.3. Laas, Oliver. (11.01.2023). ChatGPT ja tehisintellekti plagiaat. ERR uudisteportaal. https://www.err.ee/1608846064/oliver-laas-chatgpt-ja- tehisintellekti-plagiaat. Vaadatud 03.05.2023.

2.4. Laas, Oliver. (22.03.2023). ChatGPT eetilisest kasutamisest koolides. ERR uudisteportaal. https://www.err.ee/1608922886/oliver-laas-chatgpt-eetilisest-kasutamisest-koolides. Vaadatud 03.05.2023.

2.5. Ott,T. (22.09.2023). OpenAI lawsuit: US authors allege ChatGPT copyright theft. Deutsche Welle uudisteportaal (vaadatud 24.09.2023)

2.6. D’Agostino, S. (22.08.2023). AI Raises Complicated Questions About Authorship. Inside Higher Ed. (vaadatud 12.09.23)

2.7. Appel, G.; Neelbauer, J.; Scweidel, D.A. (07.04.2023). Generative AI Has an Intellectual Property Problem. Harvard Business review. (vaadatud 12.09.23)

2.8. Barker, N. (20.06.2023). The Dezeen guide to AI. (vaadatud 10.09.23)

2.9. Oidermaa, J.J. (07.07.2023). Eetikauurija: ChatGPT-d saatev kõmu röövib tähelepanu tegelikelt probleemidelt. ERR Novaator. (vaadatud 12.09.23)

2.10. Abudawood, T. (28.06.2023). What cybersecurity threats does generative AI expose us to? World Economic Forum. (vaadatud 10.09.23)3. Kas TI loodut saab tuvastada üliõpilastöödes:

S. Eaton. (06.05.2023). The use of AI-detection tools in the Assessment of Student Work. https://drsaraheaton.wordpress.com/2023/05/06/the-use-of-ai-detection-tools-in-the-assessment-of-student-work/. Vaadatud 08.01.2024.