1. Tehisintellekti (TI) abil on võimalik

 

1.1. luua akadeemilisi, ilukirjanduslikke, juriidilisi, aga ka igapäevaseid tarbetekste (ChatGPT, Jasper, WriteSonic, Notion AI, Wordtune,

samuti Scholarchy, Adept ja Summate.it);

1.2. luua visuaalset materjali, sh filmi, videot jms (Dall-E, StableDiffusion, Midjourney jne);

1.3. genereerida heli-, sh muusikafaile (MuseNet, AmperMusic jt);

1.4. kirjutada arvutikoodi/programmeerida (CoPilot, ChatGPT jt);

1.5. õppida uut keelt (Duolingo, El Lingo jt).

2. Tehisintellekti kasutades tuleb olla teadlik, et

 

2.1. see töötab ainult koostöös inimesega (s.t inimene peab andma konkreetse käsu midagi teatud viisil teha);

2.2. ChatGPT jt tekstigeneraatorite toodetud tekstide allikaid ei ole võimalik kontrollida, sest teksti loomise aluseks on sõnade järgnevuse statistiline tõenäosus;

2.3. loodud tekstides esinevad viited võivad olla fiktiivsed/valed;

2.4. turul on nii tasulisi, tasuta kui ka kombineeritud teenuseid. Tasuta versioonidega võrreldes töötavad tehisintellekti tasulised versioonid tihti kiiremini ja paremini. Ligipääs tasuta versioonidele võib olla raskendatud näiteks eksamiperioodil, kui korraga on palju kasutajaid, kui turule tuleb uus/parem versioon või muudes sarnastes olukordades;

2.5. tekste ja visuaalseid materjale genereerivate programmide puhul räägitakse nende soolisest, rassilisest, keelelisest jms kallutatusest (põhjuseks internetis leiduvad materjalid, mille põhjal mudeleid on treenitud);

2.6. võib esineda probleeme kasutajate privaatsuse ja infoturbega (s.t ei ole teada, milliseid kasutajate andmeid kogutakse, kes ja mida nende andmetega teeb).

 

3. TI kasutamine õppetöös

 

3.1. TI laialdase kasutuselevõtmise kontekstis on oluline üliõpilastega arutleda teaduse usaldusväärsusega seotud teemadel, sh miks on oluline tõenditel põhinev teadmiste loomise meetod.

3.2. Üliõpilaste digi- ning teadusalase pädevuse arendamise eesmärgil võiks õppetöö raames katsetada, millistes kontekstides ja milliste tulemustega antud erialale sobilik TI tarkvara töötab (näiteks ideede genereerimise, tekstitöötluse faasis, rutiinse töö asendamiseks jne). Arvestada tuleks punktides 2.5. ja 2.6. väljatoodud riskidega.

3.3. TI tarkvara valikul tuleks silmas pidada, kas kõigil üliõpilastel on sellele tagatud võrdne ligipääs (vt punkti 2.4.).

3.4. TI-ga seotud teemasid/tegevusi õppetöösse integreerides tuleks lähtuda headest akadeemilistest tavadest (sh TLÜ õpetamise ja juhendamise hea tava, õppijate vaates on oluline ka õppimise hea tava).

3.5. Õppejõud võib lubada või piirata oma õppeaines TI kasutamise, kui see on akadeemilises mõttes ning õppeaines õpiväljundite saavutamiseks oluline.

3.6. Õppejõud teavitab üliõpilasi õppeaine alguses, millised põhimõtted kehtivad antud aines. Info selle kohta, kuidas TI kasutamine mõjutab hindamist, kajastub ainekaardil ning on üliõpilastele tehtud ÕIS-is kättesaadavaks kohe aine alguses. TI kasutamine loetakse lubatuks, kui õppejõud ei ole seda selgesõnaliselt keelanud.

3.7. Üliõpilastel on kohustus järgida õppejõu kehtestatud põhimõtteid. Kui hindamiseks esitatud tööde loomisel on eiratud õppejõu kehtestatud põhimõtteid, siis loetakse see akadeemiliseks petturluseks.

3.8. Õppejõud võib ise kasutada TI-d õppetööd ettevalmistavas staadiumis (näiteks õppematerjalide kohandamine hariduslike erivajadustega õppijate jaoks jms) või ainet läbi viies (tudengitele antav kirjalik tagasiside jms), kui ta on kontrollinud ja veendunud TI poolt loodu õigsuses ning informeerinud üliõpilasi TI kasutamisest.

4. Autoriõiguse ja isikuandmete kaitse põhimõtete järgimine TI kasutamise puhul

 

4.1. Töö autor vastutab täies ulatuses esitatud töö sisu ning vormistuse (s.t info korrektsuse, viitamise jms) eest ka sellisel juhul, kui töö või selle osa(d) on valminud tehisintellekti abil.

4.2. Töö autor vastutab selle eest, et tema TI abil loodud teos ei riku teiste autorite õigusi (sh internetis leiduvate tekstide, fotode, kunstiteoste jms puhul) ega isikuandmete kaitse põhimõtteid (nt vajadusel tuleb küsida nõusolekut konkreetset inimest kujutava/ puudutava materjali kasutamiseks ja avaldamiseks).

4.3. TI-d ei tohi kasutada andmete/info fabritseerimiseks ega andmetega manipuleerimiseks/info võltsimiseks.

4.4. Tehisintellekti kasutades viidatakse, millist programmi, kuidas ning millises teose osas kasutati.

APA viitamissoovitused on kättesaadavad: https://apastyle.apa.org/blog/how-to-cite-chatgpt

MLA soovitused: https://style.mla.org/citing-generative-ai/

Chicago soovitused: https://www.chicagomanualofstyle.org/qanda/data/faq/topics/Documentation/faq0422.html

Allikad

  1. Inspiratsiooniallikad selle kohta, kuidas erinevad ülikoolid on reguleerinud tehisintellekti kasutamist:

1.1. Helsingi ülikooli soovitused õppejõududele ja üliõpilastele. 06.03.2023. https://studies.helsinki.fi/instructions/article/using-ai-support-learning. Vaadatud 03.05.2023.

1.2. Konstanzi ülikooli soovitused õppejõududele 2023 kevadsemestriks. https://www.uni-konstanz.de/en/lehren/weiterentwicklung-der-lehre/ki-in-der-lehre/. Vaadatud 03.05.2023.

1.3. Kopenhaageni ülikooli infokiri kooli välisveebis. Camilla SkovgaardThomsen, The future is now: UCPH softens up on AI rules. 23.04.2023. https://uniavisen.dk/en/the-future-is-now-ucph-softens-up-on-ai-rules/. Vaadatud 03.05.2023.

1.4. Tartu Ülikooli suunis tekstiroboti kasutamiseks õppetöös, kooli välisveebis: https://ut.ee/et/sisu/tartu-ulikooli-suunis-tekstiroboti-kasutamiseks-oppetoos. Vaadatud 03.05.2023.2. Ametlikud juhendmaterjalid:

2.1. Euroopa Komisjon, Hariduse, noorte, spordi ja kultuuri peadirektoraat, Eetikasuunised haridustöötajatele tehisintellekti ja andmete kasutamise kohta õpetamisel ja õppimisel, Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2022, https://data.europa.eu/doi/10.2766/609284.

2.2. Haridus- ja Teadusministeerium, ChatGPT ja kool: suuniseid tekstirobotite kasutamiseks hariduses. https://www.hm.ee/sites/default/files/documents/2023-03/ChatGPT%20ja%20kool%20UUS_1.pdf.3. TI kallutatus:

Schwartz, Reva; Vassilev, Apostol; Greene, Kristen; Perine, Lori; Burt, Andrew; Hall, Patrick. Towards a Standard for Identifying and Managing Bias in Artificial Intelligence. National Institute of Standards and Technology Special Publication 1270 (2022). https://doi.org/10.6028/NIST.SP.1270.Vaadatud 03.05.2023.4. Kuidas TI muudab õppimist, õpetamist, loomist:

4.1. Hint, Helen; Lemendik, Helena; Leijen, Djuddah. ChatGPT kõrghariduse voodi all - kas päris koll? ERR Novaator, 03.05.2023.

https://novaator.err.ee/1608966095/chatgpt-korghariduse-voodi-all-kas-paris-koll. Vaadatud 03.05.2023.

4.2. Karjus, Andres. ChatGPT ja uued tekstigeneraatorid. TLÜ-s toimunud koolituste ülevaade. https://datafigure.eu/reports/chatgpt. Vaadatud

03.05.2023.

4.3. Laas, Oliver. ChatGPT ja tehisintellekti plagiaat. ERR uudisteportaal, 11.01.2023. https://www.err.ee/1608846064/oliver-laas-chatgpt-ja-

tehisintellekti-plagiaat
. Vaadatud 03.05.2023.

4.4. Laas, Oliver. ChatGPT eetilisest kasutamisest koolides. ERR uudisteportaal, 22.03.2023. https://www.err.ee/1608922886/oliver-laas-

chatgpt-eetilisest-kasutamisest-koolides
. Vaadatud 03.05.2023.

4.5. Laas, Oliver. Moraliseerivad tööriistad. ERR uudisteportaal. 08.05.2023. https://www.err.ee/1608970966/oliver-laas-moraliseerivad-tooriistad. Vaadatud 08.05.2023.

4.6. Trasberg, Henrik. Tehisintellekt toob kasu, aga ka riskidega tuleb tegeleda. ERR uudisteportaal, 06.04.2023.

https://www.err.ee/1608939326/henrik-trasberg-tehisintellekt-toob-kasu-aga-ka-riskidega-tuleb-tegeleda. Vaadatud 03.05.2023.5. Kas TI loodut saab tuvastada üliõpilastöödes:

S. Eaton. The use of AI-detection tools in the Assessment of Student Work, 06.05.2023. https://drsaraheaton.wordpress.com/2023/05/06/the-use-of-ai-detection-tools-in-the-assessment-of-student-work/. Vaadatud 08.05.2023.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soovitused koostasid

 

Andres Karjus- Humanitaarteaduste instituut, õppejõud ja teadur

Oliver Laas- Humanitaarteaduste instituut, õppejõud ja teadur

Kersti Papson- õppeosakond, õppekorralduse peaspetsialist