Tallinna Ülikooli eesmärgid aastateks 2015 - 2020 on kirjeldatud arengukavas, mille kohaselt on meie strateegiliseks eesmärgiks koondades ressursse ja tegevusi arendada välja viis interdistsiplinaarset teaduspõhist fookusvaldkonda. Arengukava rakendusplaanis on määratletud alaeesmärgid, tegevused ja vastutajad strateegilise eesmärgi saavutamiseks ja tegevuspõhimõtete rakendamiseks.

Tallinna Ülikooli struktuuri kuulub 6 instituuti, 2 kolledžit, 5 tippkeskust, 9 instituudi keskust ja 13 tugiüksust. Vaata täpsemalt struktuurijoonist ja üksuste loetelu.

Ülikooli juhib rektor, kes vastutab ülikooli toimimise ja arengu eest tervikuna. Alates 2011. aastast on rektor professor Tiit Land. Rektoraadi moodustavad õppeprorektor Priit Reiska, teadusprorektor Katrin Niglas, arendusprorektor loometegevuse ja koostöösuhete alal Andres Jõesaar ja finantsjuht Kurmet Ojamaa.

  • Ülikooli kõrgeim kollegiaalne otsustuskogu on senat
  • Kuratoorium on nõuandev kogu, mis seob ülikooli ja ühiskonda.

Tallinna Ülikooli tegevus on reguleeritud põhikirja, akadeemilise harta, juhtimiseeskirja, majanduseeskirja, töösuhete eeskirja, töötasustamise eeskirja, õppekorralduse eeskirja ja teadus- ja arendustegevuse eeskirjaga. Tallinna Ülikooli dokumendiregistri avaliku vaate kaudu on Teil võimalik tutvuda elektrooniliste dokumentidega, mida ei ole tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks.