Õppekohtade arv ja täitmine

Doktoriõppekohtade arvu iga õppekava jaoks on kehtestanud ülikooli senat. Vastuvõtuks avatud õppekavad on välja toodud  õppekavade veebilehel. Doktoriõppekohtade täitmine toimub vastuvõtueksami tulemuste põhjal moodustatud pingerea alusel. Tutvu kandideerimise ajakava ja protseduuriga.

Doktorandid alates 2022/2023 õppeaastast

Alates 2022/2023 õppeaastast immatrikuleeritakse järgmisi doktorante:

  Doktorant-nooremteadur Doktorant-üliõpilane Teadmussiirde-doktorant
Õppeaeg 4–8 aastat 4–8 aastat 4–8 aastat
Sissetulek TLÜ nooremteaduri töötasu Ei Töötasu teadmussiirde lepingu partnerilt 
Tööleping Jah Ei Jah
Õpingute peatamine Jah Jah Jah

 

  • Doktorant-nooremteadur töötab Tallinna Ülikoolis vähemalt 0,5 koormusega ning tema töö sisuks on doktoriuurimuse valmimine 
  • Doktorant-üliõpilane on doktorant, kellel ei ole töölepingut. Doktorant-üliõpilane on üliõpilasstaatuses ning ta võib taotleda erinevad stipendiume ja osaleda ülikoolidevahelises rändes. 
  • Teadmussiirde-doktorant täidab teadmussiirde lepingu partneri juures vähemalt 0,5 töökoormusega ülesandeid, mis toetavad tema doktoriuurimuse valmimist. 

 

Individuaalne õppe- ja teadustöö kava

Individuaalne õppe- ja teadustöö kava on dokument, mille abil doktorant planeerib kogu oma õpinguteperioodi. Kava esitatakse hiljemalt neli kuud pärast immatrikuleerimist ja selle kinnitavad juhendajad ning akadeemilise üksuse juht. Juhul kui doktorant planeerib oma õpinguid pikemaks perioodiks kui 4 aastat, on aastane töökoormus väiksem kui tavapärane ning see kajastub samuti individuaalses õppe- ja teadustöö kavas.  
 
30 päeva pärast immatrikuleerimist esitab doktorant õppe- ja teadustöö kava järgmiseks perioodiks (semester või õppeaasta), vastavalt instituudi juhistele. Õppe- ja teadustöö kava semestriks/õppeaastaks peab olema kooskõlas individuaalse õppe- ja teadustöö kavaga.

Igal atesteerimisel, mis üldjuhul viiakse läbi kahe õpitud semestri järel, hinnatakse doktorandi edasijõudmist vastavalt tema individuaalsele õppe- ja teadustöö kavale. 

Õppelepingu sõlmimine

Leping sõlmitakse kõigi doktorantidega nende esimesel õppeaastal hiljemalt immatrikuleerimisele järgneva teise kuu lõpuks. Lepingus sätestatakse doktorandi, juhendaja ja akadeemilise üksuse vastastikused õigused ja kohustused, mida ei ole sätestatud TLÜ doktoriõpingute ja doktoritööde kaitsmise eeskirja või muude regulatsioonidega. 

Ekstern

Doktoritööd on võimalik kaitsta ka eksternina, kuid alates 2022/2023 õppeaastast ei ole võimalik eksternina läbida doktoriõppe kava. Neile, kes soovivad läbida doktoriõppe kava oma igapäevatöö kõrvalt, soovitame kandideerida doktorant-üliõpilase õppekohale. 

Doktoriõppe regulatsioon

Doktoriõppe korraldamise alused ning osapoolte õigused ja kohustused on sätestatud Tallinna Ülikooli doktoriõpingute ja doktoritööde kaitsmise eeskirjas, üldisemad õppekorralduse põhimõtted sätestab TLÜ õppekorralduse eeskiri ning igaks aastaks kehtestatav akadeemiline kalender.

Kokkuvõte

Teemad
Doktorant-nooremteadur
Doktorant-üliõpilane
Teadmussiirde doktorant
Õppeteenustasu 2022/2023 õppeaastal Ei Ei  Ei 
Doktoranditoetus Ei Ei Ei
Töötasu Jah Ei Jah
Doktoriõppe leping Jah Jah Jah
Individuaalne õppe- ja teadustöö kava Jah Jah Jah