Tallinna Ülikool lähtub oma tegevuses euroopalikust väärtusruumist, mille kinnituseks allkirjastas ülikooli rektor 2009. aastal Magna Charta Universitatum kokkuleppe. Euroopa kultuuriruumis on akadeemilisel asutusel oluline roll hea akadeemilise tava hoidmisel ja edendamisel ning vastutustundliku teadus- ja õppetöö tagamisel. Peame hea akadeemilise tava rakendamise toetussüsteemi ja võimalike hea tava rikkumiste menetlemise selgete protseduurireeglite olemasolu akadeemilise organisatsiooni kvaliteedikultuuri oluliseks osaks. Seetõttu oleme kokku leppinud põhimõtted, millest lähtuvalt hea akadeemilise tava rakendamist ülikoolis toetame, käivitanud eetikakomitee tegevuse ja sisustanud mitmeid teisi olulisi tugifunktsioone. Lisaks juba sõlmitud heade tavade kokkulepetele, mille leiad käesolevalt veebilehelt, teeme jätkuvat tööd hea tava kokkulepete sõlmimiseks ülikoolielu erinevaid tahke hõlmavalt. Vaata lähemalt:

TLÜ eetikakomitee

Kelle poole pöörduda küsimuste ja muredega?

Hea teadustava

Õpetamise ja juhendamise hea tava

Õppimise hea tava

TLÜ soolise võrdõiguslikkuse kava

Teaduseetika nõustajad