1. Millistel alustel võetakse üliõpilasi vastu aastal 2019?

Eestikeelsetele õppekavadel moodustab ülikool 2019. aasta vastuvõtuks tasuta õppekohad. Tasuta õppekohtade saajad on parimate tulemustega sisseastujad. Tasuta kohad on piiratud erialati kas lävendiga või arvuliselt.

2. Kuidas tekivad pingeread?

Sisseastumisel on oluline, kui hästi on sooritatud riigieksamid ja vastuvõtueksam. Suuremal osal erialadest on vastuvõtuks vajalik eesti keele (eesti kooli lõpetaja) või eesti keele kui teise keele (vene kooli lõpetaja) eksami ning vastuvõtueksami tulemus. Arvesse lähevad vastuvõtul ka varasematel aastatel sooritatud riigieksamid. Gümnasist, kes on saanud eesti keele riigieksami tulemuseks 90 või enam palli ja matemaatika: laia või enne 2012. aastat toimunud eksami vähemalt 74 palli või kitsa matemaatika vähemalt 90 palli, saab õppima asuda väljaspool konkurssi.

3. Kas eestikeelsetel õppekavadel tasulistele kohtadele ka vastu võetakse?

Eestikeelsetel õppekavadel eraldi tasulisi õppekohti ei ole. Seega, kõik inimesed, kes võetakse õppima eestikeelsetele õppekavadele, saavad alustada oma õpinguid tasuta (kui neile ei kehti mõni tasuta õppe piirang). Et läbida kogu õppekava tasuta, tuleb täita täiskoormusega õppimise nõudeid (kumulatiivselt igaks semestris 30 EAP). Kui seda nõuet täita ei õnnestu, tuleb hakata tasu maksma sõltuvalt läbimata ainepunktide arvust.

4. Mis siis saab, kui ma eestikeelsele õppekavale sisse ei saa, kuid tahaksin ikkagi õppida?

Sellisel juhul on võimalik õppida üksikuid aineid läbi Avatud Ülikooli või asuda õppima eksternina. Sellised õppimisvõimalused on tasulised ning nendega ei kaasne üliõpilase staatust. 

5. Kuidas toimub vastuvõtt võõrkeelsetele õppekavadele?

Võõrkeelsetel õppekavadel on tasulised õppekohad. Õppemaksud ja õppemaksusoodustused kehtestab ülikooli senat. Võõrkeelsetel õppekavadel sõltub ülikooli sissesaamine vastuvõtueksami tulemusest (riigieksameid vaja ei ole).

6. Mitmele erialale saab korraga dokumente esitada?

Dokumente saab esitada korraga kahele erialale sõltumata õppetasemest.

7. Mis on SAIS?

SAIS on sisseastumise infosüsteem. SAISi sisse logimiseks on vaja ID kaarti või mobiil ID võimalust. Internetipanga kaudu SAISi kasutada ei saa. SAISis tulevad kandidaadi eelnevad haridusalased andmed riiklikest andmebaasidest alates 2004. aastast, riigieksamite tulemused on olemas sellest ajast, kui neid korraldama hakati.
NB! Kõik kandidaadid alustavad avalduse esitamist SAISis ise ja vajadusel toovad kohapeale vaid lisadokumendid.

8. Kas sisseastumiseksamitele tuleb ennast registreerida?

Sisseastumiseksamitele registreeritakse end SAISis avaldust esitades. Nende erialade puhul, kus toimub individuaalne vestlus kandidaadiga, saab individuaalse aja SAISis avaldust esitades või saadetakse see hiljem meilile.

9. Mis saab siis, kui keskkool lõpetati enne riigieksamite aega?

Kandidaadid, kes on 1996 ja enne seda lõpetanud keskkooli või enne 2006. a kutsekooli, saavad oma konkursipalli 100% ulatuses vastuvõtueksami tulemusest ja on selle tulemusega üldpingereas.

10. Kuidas arvutatakse konkursipalli? Kui lävend on 65, kas peavad kõik riigieksamid olema 65 palli?

Lävend 65 ei tähenda seda, et kõik eksamid peaksid olema 65 palli – igal eksamil on lävendi arvutamisel erinev osakaal.

11. Mis asi on instituut?

Iga eriala kuulub ülikoolis mõne instituudi alla. Erialadega võib tutvuda siin.

12. Kui mul pole sooritatud mõnda vastuvõtutingimustes nõutud riigieksamit, kas ma saan selle sooritada ülikooli juures või asendada mõne muu riigieksamiga?

Ülikooli juures riigieksameid sooritada ei ole võimalik. Riigieksamid ja registreerumise info leiad siit. Vastuvõtutingimustes nõutud riigieksameid asendada ei saa.

13. Plaanin suvel reisile minna. Kas vastuvõtueksameid on võimalik sooritada ka mingil muul ajal (nt suve lõpus)?

Kõik sisseastumiseksamid toimuvad ajavahemikus 3.07-11.07.2019 ning eksamikomisjonid erandeid ei tee. Nendel erialadel, kus ei ole nõutud täiendava sisseastumiseksami sooritamist, võib kandidaat interneti teel (www.sais.ee) oma dokumendid esitada ka juhul, kui ta parasjagu Eestis ei viibi.

14. Õpin praegu ülikoolis ühel erialal, kuid on tekkinud soov eriala vahetamiseks. Kas on võimalik ühelt erialalt teisele üle minna?

Õppekava saab vahetada ilma uuesti sisse astumata mõningatel juhtudel ning peamiselt oma valdkonnasiseselt. Õppekava vahetamiseks tuleb pöörduda õppekava õpetavasse akadeemilisse üksusesse sealse õppenõustaja poole. Teine võimalus eriala vahetamiseks on uuesti sisse astuda üldises korras ning seejärel, kui olete ülikooli vastu võetud, on teil õigus kontakteeruda õppekava juhiga, kellega kooskõlastatakse ainepunktide ülekandmise võimalikkus ja maht. 

15. Kuidas toimida, kui SAISi andmebaasis ei ole minu eelneva hariduse kohta infot?

Kandideerimiseks tuleb kõigil kandidaatidel esmalt täita avaldus veebilehel www.sais.ee. Kui sealses andmebaasis eelneva hariduse info puudub, tuleb originaaldokumendid tuua ülikooli vastuvõtulauda, täpsem info siin. Koopiad dokumentidest tehakse kohapeal.