Tallinna Ülikool on tunnustatud teaduse ja hariduse keskus, kus on üle 1000 töötaja ja ligikaudu 7000 üliõpilast. Meie missiooniks on toetada Eesti jätkusuutlikku arengut, panustades sellesse kõrgetasemelise teadus-, loome- ja õppetööga, ärgitades ühiskondlikku mõttevahetust ning tehes koostööd ettevõtete, avaliku ja kolmanda sektoriga. Suurem osa ülikooli töötajatest tegelevad igapäevaselt õppe-, teadus- ja loometööga ning teised pakuvad selleks vajalikku tuge. See on töö, mille tulemused puudutavad meid kõiki. Oled oodatud liituma!

Tule meile virtuaalselt külla!

 

 

Miks töötada Tallinna Ülikoolis

 • Palju erinevaid võimalusi 

Ülikoolis tehakse väga erinevaid töid. Kui sind paelub akadeemiline maailm, saad juba doktorantuuris õppides asuda tööle nooremteadurina ja alustada akadeemilist karjääri, mille tipus on ülikoolis tenuuriprofessuurid. Õppe- ja teadustöö sujuvaks tegemiseks on aga vaja ka abilisi, kes tegelevad õppetöö korraldamisega ja teadustöö assisteerimisega, personalitöö ja finantsarvestusega, korraldavad kommunikatsiooni, pakuvad juriidilist või IT-tuge jpm. Võib juhtuda, et ülikooli tullakse tegema üht tööd, kuid hiljem avanevad juba järgmised võimalused edasi liikumiseks mõnda teise töövaldkonda mõnes teises üksuses.

 

 • Rahvusvaheline ja mitmekesine töötajaskond 

Ülikoolipere koosneb väga erinevatest inimestest. Rahvusvahelistumine on üks ülikooli eesmärkidest, mistõttu on täna juba arvestatav osa meie akadeemilistest töötajatest ja üliõpilastest pärit teistest riikidest. Nii on ülikooli töökeskkond sageli ka kakskeelne ning oluline on avatus ja valmisolek tutvustada Eesti kultuuri ning tundma õppida teisi kultuure.  Ülikooli noorim töötaja on 21-aastane ning vanim 78-aastane. Naisi on rohkem nii töötajate kui üliõpilaste seas. Erinevad on teadmised ja kogemused. Püüdleme selle poole, et väärtustada iga oma töötajat ja üliõpilast olenemata tema taustast ning teeme tööd mitmekesise ja kaasava töökeskkonna arendamiseks.

Ülikool arvudes

 

 • Kõrged sihid 

Tallinna Ülikool on targa eluviisi eestvedaja. Oleme endale arengukavas seadnud eesmärgiks teha kõrgetasemelist teadus- ja loometööd Eesti heaks, pakkuda elumuutvat õppimiskogemust ja tulevikuvajadustele vastavat õpet ning olla tark ja väärtustatud organisatsioon, kuhu tahetakse tulla õppima ja töötama.

Mida oma töötajatele pakume

Töökorraldus ja ülikooli tugi

 • mugav asukoht Tallinna kesklinnas 
 • paindlikkus tööajas ja töökoha valikul, kui töö seda võimaldab
 • lapsepuhkuse päevade tasu maksmine soodsamatel tingimustel
 • kaitseväe õppekogunemisel viibivale töötajale töötasu säilitamine
 • toetuse maksmine lähedase surma korral

Arenguvõimalused 

 • uute töötajate igakuised hommikukohvid
 • mitmekesine valik sisekoolitusi nii ülikooli enda kui väliste ekspertide poolt
 • ülikooli tasemeõppe ainetes osalemise võimalus
 • Erasmuse mobiilsusvõimalused rahvusvahelise kogemuse saamiseks

Tervise hoidmine 

 • akadeemilisel töötajal 42 või 56 puhkusepäeva, tugitöötajal 35 või 42  puhkusepäeva aastas
 • 5 täiendavat vaba päeva tervise hoidmiseks, seoses perekondlike sündmustega, heategevusliku või ühiskondliku tegevuse jaoks 
 • soodsad sportimisvõimalused ülikooli spordiklubis, majaväliste spordiklubide sooduspakkumised 
 • soodne massaažiteenus töökohal
 • tervise ja heaolu teemapäevad, liikumisväljakutsed jms
 • vaimse tervise alane nõustamine
 • hooliv ja töötajat väärtustav töötervishoiupartner tervisekontrolli läbimiseks
 • haigushüvitis alates teisest haiguspäevast 100% töötasuga
 • arvutiga töötamisel toetus prillide ostu hüvitamiseks
 • huvitegevused

Spordi- ja kultuurikollektiivid

 • võimalus liituda ülikooli spordi esindustiimidega
 • võimalus liituda nais- ja meeskooriga, vokaalansambliga, rahvatantsuansambliga, sümfooniaorkestriga

Sport ja kultuur Tallinna Ülikoolis

Tööpakkumised ja praktikavõimalused

koosolekOotame ülikooliperega liituma nii akadeemilisi töötajaid kui ka tugitöötajaid ja juhte, kellel on huvi luua paremat ülikooli. Töötamine ülikoolis võib pakkuda erinevaid karjäärivõimalusi. Korraldame aastas kümneid konkursse. Kandideerima on oodatud kõik inimesed sõltumata nende soost, päritolust, usust või muudest veendumustest, vanusest, seksuaalsest identiteedist, orientatsioonist või erivajadusest. Tutvu ülikooli tööpakkumistega, et leida endale sobiv!

Töötajate värbamise ja valiku käigus koheldakse kandidaate võrdselt ning lähtutakse ülikooli isikuandmete töötlemise põhimõtetest.

Töövaldkonnad 

 • Akadeemilised tööd

Ülikooli akadeemiline tegevus on koondunud viie fookusvaldkonna ümber: haridusuuendus, digi- ja meediakultuur, kultuurilised kompetentsid, terve ja jätkusuutlik eluviis ning ühiskond ja avatud valitsemine. Akadeemilised ametikohad Tallinna Ülikoolis on õpetaja, lektor, teadur ja professor koos karjääriastmetega.

Akadeemiliste ametikohtade konkursid 

 • Tugitööd 

Ülikooli tugiteenused hõlmavad laia tegevusteringi: õppetöö ning teadus-, arendus- ja loometegevuse korraldamine, teadus- ja arendusprojektide taotlemise ja elluviimise toetamine, aga ka personalitöö, finantsarvestus, turundus- ja kommunikatsioon, juriidiline teenus, IT-teenused, asjaajamine, haldusteenused. Ülikoolis on ka raamatukogu, kirjastus, muuseumid, korraldatakse sündmuseid ja täiendusõpet. 

Tugitöötajate ja juhtide ametikohtade konkursid

 • Praktikavõimalused 

Praktikal osalemine on asendamatu võimalus teha tutvust oma erialase tööga. Tallinna Ülikooli õppimist toetav keskkond loob erialapraktika läbimiseks soodsad tingimused. Samuti on töötamine praktikandina heaks võimaluseks tutvuda Tallinna Ülikooliga kui tööandjaga. Hoia kindlasti erinevatel Tallinna Ülikooli poolt pakutavatel praktikavõimalustel pilk peal! Hetkel pakkumisi pole.

Võta ühendust

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn