Asudes tööle Tallinna Ülikooli on Teil võimalus anda oma panus Eesti suuruselt kolmanda avalik-õigusliku kõrgkooli kujunemisse kodumaal hinnatud ja rahvusvaheliselt tunnustatud teaduse ja hariduse keskuseks. Oleme läbi muutuste uuenenud ülikool ning selles, et siin pakutav haridus oleks kõrgetasemeline ja konkurentsivõimeline nii Eestis kui terves maailmas, on väga oluline osa igal töötajal.

Pakume oma liikmetele häid töötingimusi, aga ka võimalust liituda meie kultuurikollektiividega ning siin sporti teha. Tänu rahvusvahelisele meeskonnale saab ülikoolis töötades õppida tundma erinevaid kultuure: 13% akadeemilisest personalist on välisõppejõud ja -teadustöötajad ning samas suurusjärgus  - 13% - on ka välisüliõpilaste osakaal tudengite koguarvust. 

Töötajate värbamise ja valiku käigus koheldakse kandidaate võrdselt ning lähtutakse ülikooli isikuandmete töötlemise põhimõtetest.

 

 

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 640 9237