Strateegilise partnerlusena näeb Tallinna Ülikool teadusvaldkondade üleseid ja/või koostöövormilt mitmekesiseid kahe- või mitmepoolseid suhteid. Need on suunatud partnerite koosloomele ja pikaajaliste eesmärkide saavutamisele.

Strateegiline partnerlus ülikooli ja ettevõtte vahel hõlmab kombinatsiooni erinevatest tegevusvormidest:

  • kaasamine organisatsiooni arengus ja koosloome,
  • töötajate mobiilsus,
  • infovahetus,
  • arendusprojektid,
  • õppepraktikad,
  • ettevõtlusdoktorantuur,
  • laborite kasutamine. 

Näiteid edukatest koostööprojektidest leiate EXU kodulehelt.

Meie strateegilised partnerid

Demek CNC OÜ

Tallinna Ülikool ja Demek CNC OÜ sõlmisid koostöölepingu, et koos anda hoogu digitaliseerimisele ning koostöörobotite kasutamisele ettevõtluses, hariduses ja teaduses.

Demek CNC OÜ juhatuse esimees Peeter Sekavin peab koostööd ülikooliga oluliseks. “Koostöö raames saame jagada oma kogemusi ja teadmisi robootika õpetamises ning arendamises,” selgitas Sekavin.

Demek CNC OÜ on ettevõte, mis tarnib roboteid, metallitöötlemispinke, -tarvikuid ja -tööriistu ning tegeleb automatiseerimisega. Koos ülikooliga on hiljuti ühiselt piloteeritud 40 tunnine koolitus “Minu tulevikukolleeg robot”.

Koolitus toimus õppijate jaoks küll täielikult distantsilt, kuid õppejõud rakendasid ülikooli EDUSPACE laborist erinevaid kaasava õppe meetodeid, sh simulatsioone, et koolitusel osalejad saaksid esmased teadmised robotkäe rakendamise võimalustest oma ettevõtte tööprotsessi automatiseerimisel. „Lõpuesitluseks ülikooli personaalseks konktaktõppeks kohale tulnud osalejad said distantsilt õpitud koostöise robotkäe programmeerimisega väga hästi hakkama,“ rõõmustas TLÜ Haridusteaduste instituudi ettevõtluskoostöö ja innovatsiooni peaspetsialist Janika Leoste.

Leoste sõnul on nii tööprotsesside ümberkorraldamine, rutiinse töö automatiseerimine kui ka töökohal õpe üksteisest lahutamatud ning vajavad parimate lahenduste väljapakkumiseks ülikooli ja ettevõtete vahel pidevat teadus-arenduskoostööd.

Sõmitud raamlepe näeb ette koostööd kolmes valdkonnas - arendus- ja innovatsioonikoostöö, teadusalane koostöö ning õppealane koostöö. Koostöö tulemusel luuakse lepingu partneritele uut väärtust ning panustatakse haridusvaldkonna digitaalse transformatsiooni arengusse laiemalt. Koostööle annab lisaväärtust mõlema osapoole teadmiste, oskuste, kogemuste, intellektuaalse potentsiaali ja aineliste ressursside kasutamise võimalus.

Vaata lisaks: Koostöörobotid hariduses ja elukestvas õppes

Datel AS

Tallinna Ülikool ja AS Datel sõlmisid koostöölepingu, et panustada igakülgsesse arengusse hariduse valdkonna digitaalses transformatsioonis.

„Meil on hea meel, et oleme jõudnud Dateliga strateegilise partnerluseni, mis on suunatud partnerite koosloomele ja pikaajaliste eesmärkide saavutamisele. Kasutades mõlemapoolseid teadmisi, kogemusi, intellektuaalset potentsiaali ja ainelisi ressursse, saame ühiskonnale luua uut väärtust,“ sõnas Tallinna Ülikooli arendusprorektor Katrin Saks.

Strateegiline partnerlus on koostöövorm kolmes valdkonnas. Arendus- ja innovatsioonialane koostöö läbi erialase vastastikuse mobiilsue, info- ja oskusteabe vahetuse, võrgustumise, ühisürituste korraldamise, messidel jm üritustel ühiselt osalemise. Teadusalane koostöö hõlmab oskusteabe vahetust, taristu kasutamist ja ühistegevuste läbiviimist. Lisaks õppealane koostöö täiendusõppe ja tasemeõppe valdkonnas, kus rakendatakse praktika- ja ettevõtlusdoktorantuuri võimalusi, külalisseminare ja -loenguid.

TLÜ haridusteaduste instituudi ettevõtluskoostöö ja innovatsiooni peaspetsialist Janika Leoste kinnitusel on koostöös Dateliga juba hoogsalt käivitunud.

Lisaks kevadel ühiselt läbi viidud miniloengute sarjale erinevate täiendkoolituste raames, on Datel seotud ka ÕPPES uurimisgrupiga, mis alustab sügisel ülikooli uuringufondi toetust saanud uue uuringuga „Õppimine ja õpetamine ülikoolis. Uute tehnoloogiate ja meetodite integreerimine ülikooli õppes“. ÕPPES uurimisgrupi juhi, andragoogika dotsent Larissa Jõgi sõnul on jätkusuutlik kõrgharidus seotud uute infotehnoloogiliste lahenduste, interdistsiplinaarsete lähenemiste, uudsete meetodite ja valdkondade üleste haridusinnovatsioonide kasutuselevõtuga, seetõttu on koostöö Dateliga väga vajalik ja edasiviiv. „Tegime Dateliga koostööd ka ELU projekti „Ühesõppimine ja ühesõppijad kõrghariduses - üliõpilastelt õppejõududele“ raames, kus rakendati kaasavatele ja disainpõhimõtetele lisaks Dateli know-how“, lisasid projekti juhendajaks olnud Jõgi ja Leoste.

Datel on üks vanimaid IT-ettevõtteid Eestis ning üks väheseid suuri IT ettevõtteid, mis põhineb Eesti erakapitalil. Ettevõtte käive oli 2018. aastal üle 13 miljoni euro, ettevõttes töötab ligi 100 spetsialisti.

Vaata lisaks:

 

Berrichi

Berrichi on Eesti looduskosmeetika, mille idee sai alguse selle looja Berit Joosepi enda nahaprobleemidest. Pinnakuiv ja allergiline nahk pani Beriti otsima alternatiive tavakosmeetikale puhtast loodusest. Ta asus oma koduses köögis kreeme kokku segama võttes ainest taimeravi raamatutest ja vanaemade tarkustest. Beriti kirglik hobi viis ta peagi kokku teadlastega ja vetikate ning super-õlide vägi muutus kreemiks peale kaheaastast teadustööd. 

Berrichi kreemid sündisid koostöös Tallinna Ülikooli Loodus- ja Tervisteaduste Instituudi teadlaste Rando Tuvikese, Marju Robali ja kogenud Berrichi nahaspetsialistidega.

Berrichi toodete koostist ja toimeaineid on põhjalikult uuritud ja testitud – vetikate ja super-õlide vägi vormus kreemiks kaheaastase teadustöö tulemusel. Põhjalikult uuriti rohe- ja punavetika kosmetoloogilisi omadusi ja toimeid, ning katsetati erinevate koostiste ja retseptidega.

Vaata lisaks:

Võrumaa Arenduskeskus

 

Tallinna Ülikool ja Võrumaa Arenduskeskus sõlmisid koostöö raamlepingu, mille prioriteetideks on ühiste teadus- ja arendusprojektide elluviimine, Võrumaale vajalike täienduskoolitusvõimaluste kättesaadavuse tagamine, teaduspõhine ettevõtluskoostöö kohalike ressursside väärindamiseks ning praktika alane koostöö. 

Koostöö raamleping on välja kasvanud 2017-2021 ühiselt ellu viidud Euroopa Komisjoni rahastatud "CoSIE" projektist, mille fookuses oli ääremaises piirkonnas avalike teenuste arendamine, koostöös haavatavate sihtgruppidega. Sotsiaalse häkatoni käigus sündinud innovaatilised lahendused, mis juba ka teoks saanud, on näiteks isemajandav ökoküla Waabavere, maheda koolitoidu võrgustik “Mahe ja Muhe”, kogukonnatranspordi teenus, Rõuge kaugtöökeskus Catlamaja ja palju muud. 

Tallinna Ülikooli rektor Tõnu Viigi sõnul hindab ülikool kõrgelt viie Võrumaa omavalitsuse, ettevõtete ja kodanikeühenduste huvi teha sisulist ja tihedat koostööd meie teadlaste ja õppejõududega: “Senised koostööprojektid ja tegevused on olnud suure ühiskondliku mõjuga - need on reaalselt muutnud kogukondade toimimist ning andnud akadeemiale tagasisidet, mida on vajalik uurida ning mida õpetada. Meie fookus on inimressursside väärtustamisel ja loodusressursside väärindamisel, jätkusuutlikkusse panustamisel". 

Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots näeb koostöö tihendamises võtit kohaliku tasandi teadmispõhiseks arenduseks, ambitsioonikamate kogukonda arendavate rahastusvõimaluste leidmiseks ning võimalust innovaatilisi ning teaduspõhiseid lahendusi kompaktses ja ühtehoidvas Võrumaa kogukonnas piloteerida ning prototüüpe koostöös teadlastega reaalselt rakenduvateks arendada. 

Koostöölepingu esimesteks väljunditeks on juba töös olevate teadus- ja arendusprojektide tulemusliku elluviimise tagamine ning lisaks Võrumaal TLÜ üliõpilastele praktikabaaside arendamine ning Võrumaa spetsialistile kõrgetasemeliste täienduskoolitusvõimaluste pakkumine. Tallinna Ülikool panustab koostöösse oma kõigi instituutide kaudu, et seeläbi töötada Eesti terviklikkuse nimel, ääremaastumise ohu vältimiseks.

Est-Agar

Lähtudes vastastikusest soovist arendada ülikoolide ja ettevõtete vahelist koostööd, laiendada kahepoolseid suhteid  ning ülikooli intellektuaalse potentsiaali kaasamist läbiviidavatesse teadus- ja arendustegevustesse, sõlmisid Tallinna Ülikool ja Est-Agar AS koostöö raamlepingu.

Lepingu eesmärk on edendada biopolümeeridega seotud teadus- ja arendusuuringuid ning selle valdkonnaga seotud haridust, sh teaduspõhist maailmavaadet ja uurimuslikku õpet, arendada innovaatilisi tehnoloogiaid, teadustulemuste kasutamist erasektoris ning poolte vahelist koostööd nimetatud valdkondades.

Brand Manual

Tallinna Ülikool ja Brand Manual on sõlminud lepingu, mille eesmärk on arendada ja tihendada ülikooli ning ettevõtte koostööd teenusedisaini valdkonnas läbi järgmiste tegevussuundade:

1.1.Õppealane koostöö täiendusõppe ja tasemeõppe valdkonnas, seejuures:

1.1.1. Arendades teenusedisaini valdkonna täienduskoolitusi, sh töötades koos välja lühi- ja pikemaajalisi täiendusõppe kavasid ja/või töötades välja teenusedisaini-alase rahvusvahelise mikrokraadiprogrammi;

1.1.2. Panustades tasemeõppe õppekavaarendusse, sh sidudes teenusedisaini temaatilisi aineid / mooduleid erinevatesse õppekavadesse;

1.1.3. Rakendades teenusedisaini teemalisi külalisseminare ja -loenguid ja praktilisi töid, sh ELU projektide raames.

1.2. Arendus- ja innovatsioonialane koostöö läbi ühiste teadus- ja arendusprojektide (sh rahvusvaheliste), info- ja oskusteabe vahetuse, võrgustumise ja ühissündmuste korraldamise;

1.3. Arendades teenusedisaini valdkonda sh algatades kohalikke ja rahvusvahelisi uusi initsiatiive, tehes koostööd teiste ülikoolide ja muude organisatsioonidega.

Uute toodete ja teenuste loomise võtmeküsimus on, kuidas teha seda võimalikult kliendikeskselt ja lõppkasutajat arvestavalt. Ometi tegutsevad paljud organisatsioonid aegunud eelduste järgi. Brand Manuali asutaja ja teenusedisaineri J. Margus Klaari sõnul ei tunta toodete ja teenuste arendamisel tihti lõpptarbija vajadusi. „Sageli juhtub, et ettevõte toob turule uue teenuse või toote. Mõne aja pärast selgub, et see ei saavuta oodatud edu. Tehakse kliendiküsitlus ja uuendatakse teenust. Kuid midagi ei juhtu. Miks? Sest probleem, mida ettevõte enda jaoks lahendas, ei lahendanud kliendi probleemi,“ räägib Klaar. Organisatsioonil aitab süsteemselt paremaks muutuda kliendi vajadusest lähtuv eksperimentaalne teenusedisain.

Teenusedisain ei ole üldjuhul äri- ja avaliku sektori juhtimise õppekavade osa. Kogu Euroopas on vaid 15 ülikooli, kus teenusedisaini kraadiõppe tasemel õppida saab. "Mul on hea meel, et saame teenusedisaini koolitusprogrammi kogemust koos Tallinna Ülikooliga edasi arendada nii õppekavade kui täiendusõppe edendamisel,“ tõdeb Klaar.

ALPA Kids

Tallinna Ülikool ja ALPA Kids OÜ on  sõlminud lepingu eesmärgiga arendada ülikooli ning ettevõtte koostööd hariduse valdkonna digitaalses transformatsioonis, luues koos tulevikukindlaid digilahendusi alus- ja alghariduses.

TLÜ haridusinnovatsiooni keskus teeb koostööd idufirmaga ALPA Kids, et arendada üheskoos välja 2–8-aastastele lastele mõeldud lugema ja arvutama õppimise mänge, mida saab mängida tahvelarvutis ja nutitelefonis. Vt Alpa.ee.

Koostöö tulemust ja digiõppemängude loojaid tunnustati nii TLÜ rakenduslike teadustööde kui ka Tallinna linna ettevõtlusauhindade konkursil. Loe täpsemalt artiklit Õpetajate Lehes, mille vestlusringis on ALPA Kidsi esindaja Kelly Lilles ja TLÜ õppejõud Elyna Heinmäe, Aino Ugaste ja Maire Tuul

Vaata ka videot:

 

Koostööpüramiid

Meie kontaktid:

Nimi Amet E-mail Tel. nr.
Ingrid Hindrikson ettevõtluskoostöö juhtivekspert  ingrid.hindrikson_01@tlu.ee +372 619 9516