Eritingimusi tõendavate dokumentide (v.a vabatahtliku töö avaldus) esitamise tähtaeg on 1. juuli 2024 kell 15.00. Küsimuste korral võta ühendust vastuvott@tlu.ee.

Kõrged riigieksamite tulemused

Kõrghariduse esimese astme eestikeelsetele õppekavadele võetakse ilma vastuvõtueksamiteta (välja arvatud integreeritud kunst, muusika ja multimeedia, koreograafia, filmikunsti, kehakultuuri, rekreatsioonikorralduse ning psühholoogia
õppekavadele) eritingimusel vastu üliõpilaskandidaat:

1) kelle eesti keele või eesti keele kui teise keele riigieksami tulemus on vähemalt 90 punkti ja matemaatika riigieksami tulemus: vana (enne 2014. aastat sooritatud) või lai matemaatika vähemalt 74 punkti, kitsas matemaatika vähemalt 90 punkti; 

2) kes kandideerib IB diplomiga ning kelle lõpueksamite tulemuste summa on peaaines vähemalt 19 punkti ja kõrvalainetes vähemalt 15 punkti.

Rahvusvahelised olümpiaadid

Tudengikandidaadid, kes on gümnaasiumis Eestit esindanud rahvusvahelistel aineolümpiaadidel, asuvad ülikooli õppima sisseastumiseksamit sooritamata enda poolt vabalt valitud eestikeelsel õppekaval (välja arvatud integreeritud kunst, muusika ja multimeedia, koreograafia,  filmikunsti, kehakultuuri, rekreatsioonikorralduse, psühholoogia õppekavadel). Eritingimusel kandideerimiseks tuleb SAISis teha märge, et soovite kandideerida eritingimusel ning avaldusele tuleb lisada link tulemustele.

Rahvusvaheliste olümpiaadide nimekiri ja kandideerimiseks vajalik koht on leitav siit.

Üleriigilised olümpiaadid ja konkurssid

Tudengikandidaadid, kes on 11.–12. klassis saavutanud üleriigilistel aineolümpiaadidel või konkurssidel kõrge koha, asuvad ülikooli õppima sisseastumiseksamit sooritamata enda poolt vabalt valitud eestikeelsel õppekaval (välja arvatud integreeritud kunst, muusika ja multimeedia, koreograafia,  filmikunsti, kehakultuuri, rekreatsioonikorralduse, psühholoogia õppekavadel). Eritingimusel kandideerimiseks tuleb SAISis teha märge, et soovite kandideerida eritingimusel ning avaldusele tuleb lisada koopia tunnistusest ning viide tulemustega veebilehele. 

2020. aasta kevadel ära jäävate olümpiaadide asemel arvestab ülikool maakondlike olümpiaadide tulemusi. 12. klasside parimate leidmiseks koostatakse pingeread maakondlike olümpiaadide suurima punktisummaga kandidaatidest ja avalikustatakse need Tartu Ülikooli teaduskooli kodulehel ära jäänud olümpiaadi tulemuste all.

Olümpiaadide/konkursside nimekiri ja kandideerimiseks vajalik koht on leitav siit.

Kuldmedal

Kandidaadid, kes on lõpetanud keskkooli kuldmedaliga, saavad kõrghariduse esimese astme õppekavadele kandideerides täiendavalt 3 konkursipunkti.  Maksimaalne tulemus pärast täiendavate punktide lisamist on 100. Kandidaadid, kes on lõpetanud kuldmedaliga pärast 2004. aastat, saavad automaatselt SAISis lisapunktid. Kui kandidaat on lõpetanud enne 2004. aastat kuldmedaliga, siis palume lisapunktide saamiseks ühendust võtta aadressil vastuvott@tlu.ee

Erivajadusega inimesed

Ülikool võtab kõrghariduse esimese või teise astme eestikeelsele õppekavale vastu õppekava vastuvõtulävendi ületanud kandidaadi, kellel on kehtiv „Puuetega inimeste sotsiaaltoetuse seaduse" (RT I 1999, 16, 273) alusel määratud raske või sügava raskusastmega puue ning samal ajal on tal liikumis-, nägemis- või kuulmispuudest tingitud füüsilised takistused, takistused info kättesaadavuses ja hariduslikud erivajadused. Nimetatud tingimustel vastuvõttu taotlev kandidaat saadab koopia arstliku ekspertiisi otsusest puude raskusastme määramise kohta aadressile kai.rannastu@tlu.ee hiljemalt 1. juulil 2024.

Kui kandidaat vajab sisseastumiseksamite sooritamiseks kohandusi seoses füüsilise või psühhosotsiaalse erivajadusega, siis palun võtta ühendust kai.rannastu@tlu.ee hiljemalt 1. juulil 2024.

Vabatahtlik töö

Mitmetel õppekavadel on ühiskondlikult aktiivsetel kandidaatidel võimalik taotleda vastuvõtueksamile lisapunkte vabatahtliku töö eest. Vaata iga eriala lehelt, kas sellele õppekaval on võimalik vabatahtliku töö eest lisapunkte saada.

Lisapunktide saamiseks tuleb vastuvõtueksamile kaasa võtta või instituudile esitada täidetud avaldus (täpsem info, kuhu ja mis kuupäevaks on vaja avaldus saata või esitada, on kirjas eriala lehel). Avaldusel peavad kindlasti olema märgitud ka organisatsioon, mille töös osaleti, ning organisatsiooni esindaja kontaktandmed ja allkiri. Kui sul on küsimusi vabatahtliku töö avalduse kohta, siis palun pöördu vastava eriala õppenõustaja poole.