Kõrged riigieksamite tulemused

Tudengikandidaadid, kelle eesti keele või eesti keele kui teise keele riigieksami tulemus on vähemalt 90 palli ja matemaatika riigieksami tulemus: vana (enne 2014. aastat sooritatud) või lai matemaatika vähemalt 74 palli, kitsas matemaatika vähemalt 90 palli või kes kandideerivad IB diplomiga ning kelle lõpueksamite tulemuste summa on peaaines vähemalt 19 punkti ja kõrvalainetes vähemalt 15 punkti, asuvad ülikooli õppima sisseastumiseksamit sooritamata enda poolt vabalt valitud eesti õppekeelega erialal tasuta õppekohal (välja arvatud integreeritud kunst, muusika ja multimeedia, koreograafia,  filmikunsti, kehakultuuri, rekreatsioonikorralduse, psühholoogia õppekavadel).

Rahvusvahelised olümpiaadid

Tudengikandidaadid, kes on Eestit esindanud rahvusvahelistel aineolümpiaadidel, asuvad ülikooli õppima sisseastumiseksamit sooritamata enda poolt vabalt valitud eesti õppekeelega erialal tasuta õppekohal (välja arvatud integreeritud kunst, muusika ja multimeedia, koreograafia,  filmikunsti, kehakultuuri, rekreatsioonikorralduse, psühholoogia õppekavadel). Kandideerimiseks tuleb pärast avalduse esitamist eritingimusest vastuvõtukomisjonile märku anda.

Üleriigilised olümpiaadid

Tudengikandidaadid, kes on gümnaasiumis saavutanud üleriigilistel aineolümpiaadidel või konkurssidel kõrge koha, asuvad ülikooli õppima sisseastumiseksamit sooritamata enda poolt vabalt valitud eesti õppekeelega erialal tasuta õppekohal (välja arvatud integreeritud kunst, muusika ja multimeedia, koreograafia,  filmikunsti, kehakultuuri, rekreatsioonikorralduse, psühholoogia õppekavadel). Kandideerimiseks tuleb esitada tõend olümpiaadil osalemise kohta ülikooli vastuvõtukomisjonile.

2020. aasta kevadel ära jäävate olümpiaadide asemel arvestab ülikool maakondlike olümpiaadide tulemusi. 12. klasside parimate leidmiseks koostatakse pingeread maakondlike olümpiaadide suurima punktisummaga kandidaatidest ja avalikustatakse need Tartu Ülikooli teaduskooli kodulehel ära jäänud olümpiaadi tulemuste all.

Olümpiaadide/konkursside nimekiri ja kandideerimiseks vajalik koht on leitav siit.

Kuldmedal

Kandidaadid, kes on lõpetanud keskkooli kuldmedaliga, saavad kõrghariduse esimese astme õppekavadele kandideerides täiendavalt 5  konkursipunkti. Sama tingimus kehtib neile IB diplomiga kandideerijatele, kelle lõpueksamite summa on vähemalt 28 punkti. Maksimaalne tulemus pärast täiendavate punktide lisamist on 100.

Erivajadusega inimesed

Ülikool võtab kõrghariduse esimese või teise astme eestikeelsele õppekavale vastu õppekava vastuvõtulävendi ületanud kandidaadi, kellel on kehtiv „Puuetega inimeste sotsiaaltoetuse seaduse" (RT I 1999, 16, 273) alusel määratud raske või sügava raskusastmega puue ning samal ajal on tal liikumis-, nägemis- või kuulmispuudest tingitud füüsilised takistused, takistused info kättesaadavuses ja hariduslikud erivajadused.

Nimetatud tingimustel vastuvõttu taotlev kandidaat lisab taotlusele koopia arstliku ekspertiisi otsusest puude raskusastme määramise kohta.

Vabatahtlik töö

Mitmetel õppekavadel on ühiskondlikult aktiivsetel kandidaatidel võimalik taotleda vastuvõtueksamile lisapunkte vabatahtliku töö eest. Vaata iga eriala lehelt, kas sellele õppekaval on võimalik vabatahtliku töö eest lisapunkte saada.
Selleks tuleb vastuvõtueksamile kaasa võtta täidetud avaldus. Avaldusel peavad kindlasti olema märgitud ka organisatsioon, mille töös osaleti, ning organisatsiooni esindaja kontaktandmed ja allkiri. Vastuvõtueksamil on võimalik ühekordselt arvestada 4 punkti erialase vabatahtliku töö või 2 punkti mitteerialase vabatahtliku töö eest.

 

Eritingimusi tõendavad dokumendid saata meiliaadressile vastuvott@tlu.ee hiljemalt avalduste esitamise tähtaja lõpuks (30. juuni 2022).