rattur

Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut

Eriala Aeg, koht, lühikirjeldus
Ajakirjandus

I voor: essee kirjutamine 4. juulil kell 12.00 ruumis M-218.

Essee teema selgub kohapeal. 
Essee kirjutatakse kohapeal (kuni 1,5 h) ja selle orienteeruv pikkus on kolm A4 lehekülge. Kaasa palume võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend. Kaasavõetud materjale ja internetti kasutada ei tohi.
Hindamiskriteeriumid: Essee puhul on tegemist mitteeristava hindamisega (arvestatud/mittearvestatud), positiivne tulemus tähistab pääsemist vestlusvooru.

II voor: vestlused 9.-10. juulil ruumis N-315.  

Vestlusele pääsenute nimekiri avalikustatakse 8. juulil hiljemalt kell 15.00 instituudi kodulehel.
Vestluse hindamiskriteeriumid: ühiskonnas toimuva mõtestamise võimekus; eesti (ja ka maailma) ajakirjandusega kursis olek; eneseväljendusoskus (ja keelekasutus).

Sisseastumisnõuded: 100% vastuvõtueksam.

Integreeritud kunst, muusika ja multimeedia

Sisseastumiskatsed koosnevad erialakatsetest ja vestlusest.
Koos sisseastumisdokumentidega tuleb esitada varem valminud loometööde paremik ehk portfoolio ning motivatsioonikiri, mis kirjeldab soove ja põhjuseid, miks tulla õppima muusikat ja kunsti ühendavale õppekavale. Portfoolio ja motivatsioonikiri palume saata ikumumu@tlu.ee. Portfoolio saab esitada 5. juunist 1. juulini.

Vastuvõtueksamid:

8. juulil kell 9.00 infotund Supernova kinos (Narva mnt 27, N-406);
kell 10.00 erialakatsete algus kunsti mooduli valinutel ruumis T-318, muusika mooduli valinutel T-314. 
Muusika mooduli erialakatseteks on muusikalised katsed. kus tuleb esitada vabalt valitud a capella laul või instrumentaalpala, üks klaveripala ja musikaalsustest (mäludiktaat, duur/moll helirida, lihtintervallid, duur/moll kolmkõlad + prima vista lihtsa meloodia noodist laulmine). Täpsem info Vaike Kiik-Salupere (vkiik@tlu.ee).
Kunsti mooduli erialakatseteks on joonistamine ja kaks kompositsiooniülesannet. Kompositsiooniülesandeks on heli visualiseerimine ja selleks palume võimalusel kaasa võtta nutitelefon. Lisaks võtke kaasa harilikke pliiatseid, kustutuskumm, pintslid, kattevärvid (akrüül või guašš), liimipulk, joonlaud ja käärid. Täpsem info Krista Aren (krista.aren@tlu.ee).

9. juulil kell 10.00 muusika suuna valinutele toimub vestlus ruumis T-314, kunsti suuna valinutele ruumis T-317. Vestlusele saanutele saadetakse ajakava meilile.
Hindamiskriteerumid arvestavad erialaoskusi ja soovi/motivatsiooni end arendada.

Sisseastumisnõuded: 100% vastuvõtueksam.

Audiovisuaalne meedia

Vastuvõtueksam koosneb kolmest osast:
1. Kirjalik essee 20%
2. Loovülesanne 30%
3. Portfoolio ja vestlus 50%

Motivatsioonikiri ja loominguline portfoolio tuleb saata hiljemalt 1. juuliks aadressile media@tlu.ee.

I voor: 3. juulil kell 10:00 saadetakse kõigile SAISis avalduse esitanud kandidaatidele kirjalik ülesanne e-mailile, essee kirjutamiseks on igal kandidaadil 90 minutit. Hiljemalt 12:00, peab olema essee esitatud e-mailile media@tlu.ee.
II voor: 3-4. juulil iseseisev loovülesanne (saadetakse kõikidele kandidaatidele, kes esitavad oma essee õigeaegselt), lahendatud ülesanne tuleb saata hiljemalt 4. juuliks kell 12:00 media@tlu.ee.

III voor: 5. juulil algusega kell 10:00 ruumis N-206 – vestlused loovmooduli komisjoniliikmetega;

              8. juulil algusega kell 10:00 ruumis N-205 – vestlused tehnilise mooduli komisjoniliikmetega.

 

Sisseastumisnõuded: 100% vastuvõtueksam.

Ristmeedia filmis ja televisioonis

Vastuvõtueksam koosneb kolmest osast:
1. audiovisuaalne CV 30%
2. kirjalik töö 20%
3. intervjuu 50%

Kandidaadid peavad esitama audiovisuaalse CV ehk audiovisuaalseid väljendusvahendeid kasutades koostatud enesetutvustuse, mis tehakse komisjonile kättesaadavaks mõnel veebiplatformil (nt YouTube). Enesetutvustuse pikkus on kuni 3 minutit ning keelena kasutatakse inglise keelt. Lisaks enda tutvustusele peaks materjal sisaldama ka selgitust, miks potentsiaalne tudeng ristmeediat õppima soovib tulla. Enesetutvustusele on soovitatav lisada ka eelnevat loomingulist tööd sisaldav portfoolio, kus võivad olla näiteks videod, veebilehed, animatsioonid, 3D-kujundused vms. Audiovisuaalne CV tuleb saata hiljemalt 1. juulil meilile crossmedia@tlu.ee.

Kirjaliku ülesande sisu saab teada SAISis avaldust esitades ja see tuleb esitatada koos avaldusega. Vestlus toimub 3. juulil kell 10.00 ruumis N-307. Täpsne vestluse aja saab SAISis avaldust esitades, kandidaadile arvestatakse 20 minutit.

Kui SAISi avaldusel ei kajastu inglise keele tase, tuleb lisada keele B2 tasemetõend.

Sisseastumisnõuded: 100% vastuvõtueksam.

Reklaam ja suhtekorraldus

Reklaami suund

I voor: essee 4. juulil kell 16.00 ruumis M-218, teema selgub kohapeal.

Eesti keeles on juba ilmunud päris palju reklaamialast teoreetilist ning praktikale orienteeritud kirjandust (T. Bachmann, L.Priimägi, M.Earls, D. Arieli, M.Markja, C.S.Pearson, K.Raju jt), lisaks maailmatäis ingliskeelseid teoseid. Üllata meid oma lugemusega ning oskusega tänast reklaamitegelikkust jälgida ning mõtestada.
Essee kirjutatakse kohapeal (kuni 1,5 tundi) ja selle orienteeruv pikkus on kolm A4 lehekülge. Kaasa palume võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend. Kaasavõetud materjale, abivahendeid ja internetti kasutada ei tohi.  
Hindamiskriteeriumid: Oskus väljendada oma mõtteid selgelt ning korrektse keelekasutusega, õppekavaga seotud eriala/tegevusvaldkonna problemaatika tundmine määral, mis võimaldab sisukalt kirjutada ette antud teemal. Essee puhul on tegemist mitteeristava hindamisega (arvestatud/mittearvestatud), positiivne tulemus tähistab pääsemist vestlusvooru.

II voor: vestlus 10.-11. juulil alates 10.00 ruumis M-214.

Vestlusele pääsenute nimekiri avalikustatakse 9. juulil instituudi kodulehel.
Hindamiskriteeriumid: Oskus väljendada mõtteid selgelt ja korrektse keelekasutusega, sotsiaalsete kompetentside valdamine määral, mis võimaldab sisukat vestlust komisjoniga, motivatsiooni olemasolu õppida valitud eriala ja selle veenev demonstreerimine, suutlikkus täita komisjoni poolt antud ülesannet (vaadelda ja analüüsida nähtut).    

Suhtekorralduse suund                  

I voor: essee 4. juulil kell 14.00 ruumis M-218, teema selgub kohapeal.
Essee kirjutamiseks valmistumisel soovitame jälgida aktiivselt ühiskonnas toimuvat. Lisaks soovitame tutvuda kommunikatsiooniajakirja Kaja väljaannetega.
Essee kirjutatakse kohapeal (kuni 1,5 tundi)  ja selle orienteeruv pikkus on kolm A4 lehekülge. Kaasa palume võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend. Kaasavõetud materjale, abivahendeid ja internetti kasutada ei tohi. 
Hindamiskriteeriumid: Oskus analüüsida ühiskonnas toimuvat, ära tunda ja hinnata suhtekorralduse rolli, väljendada oma mõtteid selgelt ja loetava käekirjaga korrektses eesti keeles. Essee puhul on tegemist mitteeristava hindamisega (arvestatud/mittearvestatud), positiivne tulemus tähistab pääsemist  vestlusvooru.

II voor: vestlus 10.-11. juulil alates 10.00 ruumis N-307.
Vestlusele pääsenute nimekiri avalikustatakse 9. juulil instituudi kodulehel.
Hindamiskriteeriumid: Oskus väljendada oma mõtteid ja arvamusi hea keelekasutusega, oskus analüüsida ja selgitada ühiskonna protsesse, suutlikkus mõista ja kirjeldada õpitavat eriala ning veenda komisjoni oma motivatsioonis õppima asuda.

Sisseastumisnõuded: 100% vastuvõtueksam.

 

Digitehnoloogiate instituut

Eriala Aeg, koht, lühikirjeldus
Informaatika

Vastuvõtueksam toimub 9. juulil ja koosneb kahest osast: kirjalikust ja suulisest. Palume kaasa võtta isikut tõendav dokument. Kirjalik test tehakse arvutis. Kirjalikud testid algavad kell 9.00, 11.00 ja 13.00. Konkreetse kellaaja ja ruumi saab teada SAISis pärast avalduse esitamist. 
Kirjalikus testis peab sisseastuja 1 tunni ja 20 minuti jooksul lahendama loogika-, matemaatika- ja nuputamisülesandeid. 
Suuline osa toimub vestluse vormis ja algab pärast testi lõppu. Vestlusele kutsutakse kandidaadid, kes on kirjaliku osa positiivselt sooritanud. Vestluse juurde kuulub lühikese ingliskeelse erialase teksti tõlkimine ning juhtumi lahendamine. Vestluse täpne ajakava koostatakse ja sellest teavitatakse kandidaate pärast kirjalikku testi. Vestluse kestvuseks arvestatakse 15 minutit sisseastuja kohta.

Sisseastumisnõuded: 25% eesti keele riigieksam, 75% vastuvõtueksam.

Infoteadus

Kirjalik test 4. juulil kell 11.00 ruumis A-242 või 8. juulil kell 11.00 ruumis A-543.

Täpse kuupäeva saab teada SAISis avalduse esitamisel. Vestlused toimuvad testi päeval alates 13.00.
Avaldusele tuleb SAISis lisada lühike (pool lehekülge kuni lehekülg) essee, milles kirjutada, kuidas infoteadust mõistate, millistest allikatest olete selle kohta informatsiooni kogunud, kuidas eriala enda jaoks avastasite ning mis motiveerib seda õppima. Essee on aluseks vastuvõtueksami käigus toimuvale vestlusele komisjoni liikmetega. Kohapeal sooritatav kirjalik osa koosneb silmaringitestist ning funktsionaalse lugemisoskuse testist. Mõlemad kirjalikud tööd sooritatakse korraga. Palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend.

Sisseastumisnõuded: 50% eesti keele riigieksam, 50% vastuvõtueksam.

Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs

8. juulil kell 10.00 ruumis T-305.

Eksam on mõeldud neile, kes soovivad matemaatika bakalaureuseõppesse astuda, aga pole laia matemaatika riigieksamit või sellega võrdsustatavat varasemate aastate matemaatika riigieksamit sooritanud või ei ole saavutanud lävendiga nõutavat taset (eesti keele riigieksami tulemus *0,25 + matemaatika laia kursuse riigieksami tulemus * 0,75 < 65 p). Täiendav kirjalik matemaatikaeksam on ülesannete temaatika, taseme ning sisu poolest võrreldav 2019. a gümnaasiumi laia eksamiga. Eksamile registreeruja peab teatama oma tulekust e-kirjaga aadressile anna.seletski@tlu.ee hiljemalt 5. juulil kell 10.00.
Palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend.

Sisseastumisnõuded: 25% eesti keele riigieksam, 75% matemaatika riigieksam (lai või enne 2014. aastat sooritatud matemaatika) või vastuvõtueksam.

 

Haridusteaduste instituut

Eriala Aeg, koht, lühikirjeldus
Alushariduse pedagoog

3. juulil akadeemiline test ja e-etteütlus
8. juulil  kirjalik arutelu
9. juulil sessioonõppe kutsesobivusvestlus, 10. juulil päevaõppe kutsesobivusvestlus

Vastuvõtueksam koosneb järgmistest osadest: 
e-etteütlus (10%) - põhineb eesti keele õigekirjal (nt suur ja väike algustäht, kokku- ja lahkukirjutamine, sulghäälikute õigekiri, kaashäälikuühendi õigekiri);
akadeemiline test (25%) - koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded;
kirjalik arutelu (25%) - arutelu käigus hinnatakse kandidaatide oskusi enda seisukohti argumenteeritult väljendada. Kirjaliku arutelu aluseks on etteantud küsimused, millest üks on inglise keeles ja millele tuleb vastata inglise keeles;
kutsesobivusvestlus (40%) - vestluse käigus hinnatakse kandidaadi motivatsiooni eriala omandamiseks, orienteerumist aktuaalsetes haridus- ja kasvatusküsimustes, eneseväljendusoskust. Vestluse jaoks peaks kandidaat tutvuma kutsestandardiga Õpetaja tase 6.

Kõik kandidaadid sooritavad e-etteütluse ja akadeemilise testi. 
Sessioonõpe - kirjalikule arutelule pääseb pingerea alusel 100 kandidaati ja edasi kutsesobivusvestlusele pääseb pingerea alusel 80 esimest kandidaati. 
Päevaõpe - kirjalikule arutelule pääseb pingerea alusel 90 kandidaati ja edasi kutsesobivusvestlusele pääseb pingerea alusel 70 esimest kandidaati. 
Kui kandidaat saab edasi päeva- ja sessioonõppes, osaleb vestlusel üks kord nimekirjas määratud ajal.

Sisseastumiseksamitele lubatud üliõpilaskandidaatide nimekirjad (koos ruumi numbriga) avaldatakse SAISi avalduse numbri alusel siin järgnevalt: 
akadeemiline test ja e-etteütlus 2. juulil hiljemalt kell 16.00;
kirjalik arutelu 5. juulil hiljemalt kell 16.00;
kutsesobivusvestlus 8. juulil hiljemalt kell 21.00.
Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend (pastapliiats). Kui kandidaat kandideerib mitmele haridusteaduste instituudi erialale, sooritab ta akadeemilise testi ja e-etteütluse üks kord sisseastumisnimekirjades märgitud ajal ja ruumis, tulemust arvestatakse mõlemal erialal. Küsimuste korral palume kirjutada vastuvott.haridus@tlu.ee.

Sisseastumisnõuded: 100% vastuvõtueksam.

Andragoogika

3. juulil akadeemiline test ja e-etteütlus
10. juulil kutsesobivusvestlus

Vastuvõtueksam koosneb järgmistest osadest: 
e-etteütlus (10%) - põhineb eesti keele õigekirjal (nt suur ja väike algustäht, kokku- ja lahkukirjutamine, sulghäälikute õigekiri, kaashäälikuühendi õigekiri);
akadeemiline test (25%) - koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded;
CV koos motivatsioonikirjeldusega (5%) - CV esitatakse SAISis ning on kohustuslik kutsesobivusvestlusele pääsemiseks. CV täidetakse vabas vormis, kus tuuakse välja eelnev haridus, töökogemus, seotus täiskasvanuhariduse ja -õppega. Motivatsioon õppida andragoogika erialal põhjendatakse lühidalt (ligikaudu pool lehekülge);
kutsesobivusvestlus (60%) - koosneb kahest osast: grupiülesanne (35%) ja individuaalne vestlus (25%). Grupiülesande sisuks on arutelu ühiskonda ja (täiskasvanu)haridust puudutavatel teemadel; hinnatakse üliõpilaskandidaadi üldist erudeeritust, seisukohtade argumenteeritust ja originaalsust grupiarutelu tingimustes. Individuaalne vestlus hõlmab kandidaadi huvi andragoogika ja täiskasvanuhariduse vastu, eriala valiku põhjendust, valmisolekut ülikooliõpinguteks, erialaga seotud kogemusi, sobivust ja motiveeritust tööks valitud erialal. Kutsesobivusvestluseks soovitame läbi lugeda järgmise allika: Jõgi, L. (2013). Andragoogika. Rmt. R. Mikser (Toim.). Haridusleksikon. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 43-47.

Sisseastumiseksamitele lubatud üliõpilaskandidaatide nimekirjad avaldatakse SAISi avalduse numbri alusel siin järgnevalt: 
akadeemiline test ja e-etteütlus 2. juulil hiljemalt kell 16.00;
kutsesobivusvestlus 7. juulil hiljemalt kell 18.00.
Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend (pastapliiats). Kui kandidaat kandideerib mitmele haridusteaduste instituudi erialale, sooritab ta akadeemilise testi ja e-etteütluse üks kord sisseastumisnimekirjades märgitud ajal ja ruumis, tulemust arvestatakse mõlemal erialal. Küsimuste korral palume kirjutada vastuvott.haridus@tlu.ee.

Sisseastumisnõuded: 100% vastuvõtueksam.

Eripedagoogika

3. juulil akadeemiline test ja e-etteütlus
8. juulil  kutsesobivusvestlus. 

Vastuvõtueksam koosneb järgmistest osadest: 
e-etteütlus (10%) - põhineb eesti keele õigekirjal (nt suur ja väike algustäht, kokku- ja lahkukirjutamine, sulghäälikute õigekiri, kaashäälikuühendi õigekiri);
akadeemiline test (25%) - koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded;matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded.
kutsesobivusvestlus (65%) - vestluse eesmärgiks on selgitada üliõpilaskandidaadi varasem õpi- ja töökogemus ning motivatsioon õpinguteks ja erialaseks tööks. Vestlusel kandidaat tutvustab ennast, oma eelnevat õpi- ja karjääriteed ning õpinguteks vajalikke üldpädevusi. Kandidaat vastab komisjoni küsimustele ühiskonna, hariduse, tervise ja eripedagoogika päevakajalistel  teemadel. Kandidaat peab olema tutvunud eripedagoogika õppekavaga. Motivatsioonikiri (1 lk trükitult), milles tuleb välja tuua varasem haridustee, rahvusvaheline õpi- või töökogemus, eelnev kokkupuude eripedagoogika valdkonnaga, eriala valiku põhjendus, võtta kaasa kutsesobivusvestlusele.

Kõik kandidaadid sooritavad e-etteütluse ja akadeemilise testi. 
Sessioonõpe - kutsesobivusvestlusele pääseb pingerea alusel 48 esimest kandidaati. 
Päevaõpe - kutsesobivusvestlusele pääseb pingerea alusel 48 esimest kandidaati. 
Kui kandidaat soovib kandideerida nii päeva- kui sessioonõppesse, valib ta enda jaoks eelistatuma õppevormi kutsesobivusvestluse aja.

Sisseastumiseksamitele lubatud üliõpilaskandidaatide nimekirjad avaldatakse SAISi avalduse numbri alusel siin järgnevalt: 
akadeemiline test ja e-etteütlus 2. juulil hiljemalt kell 16.00;
kutsesobivusvestlus 5. juulil hiljemalt kell 16.00.
Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend (pastapliiats). Kui kandidaat kandideerib mitmele haridusteaduste instituudi erialale, sooritab ta akadeemilise testi ja e-etteütluse üks kord sisseastumisnimekirjades märgitud ajal ja ruumis, tulemust arvestatakse mõlemal erialal. Küsimuste korral palume kirjutada vastuvott.haridus@tlu.ee.

Sisseastumisnõuded: 100% vastuvõtueksam.

Klassiõpetaja

3. juulil akadeemiline test ja e-etteütlus
8. juulil (ja 9. juulil) kutsesobivusvestlus 

Vastuvõtueksam koosneb järgmistest osadest: 
e-etteütlus (20%) - põhineb eesti keele õigekirjal (nt suur ja väike algustäht, kokku- ja lahkukirjutamine, sulghäälikute õigekiri, kaashäälikuühendi õigekiri);
akadeemiline test (20%) - koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded;
kutsesobivusvestlus (40%) - vestluse käigus hinnatakse kandidaadi motivatsiooni, orienteerumist haridus- ja kasvatusküsimustes, oma seisukohtade avaldamise ja põhjendamise oskust, sobivust õpetajatööks, üldist silmaringi ning seniseid võimalikke kogemusi lastega/noortega tegelemisel. Vestlusele valmistumiseks palume tutvuda järgmiste materjalidega: siin, siin ning siin ;
matemaatika tulemus gümnaasiumi lõputunnistusel (10%) - gümnaasiumi lõputunnistus ja hinneteleht palume lisada SAISi;
inglise keele tulemus gümnaasiumi lõputunnistusel (10%). 

Sisseastumiseksamitele lubatud üliõpilaskandidaatide nimekirjad avaldatakse SAISi avalduse numbri alusel siin järgnevalt: 
akadeemiline test ja e-etteütlus 2. juulil hiljemalt kell 16.00;
kutsesobivusvestlus 5. juulil hiljemalt kell 16.00.
Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend (pastapliiats). Kui kandidaat kandideerib mitmele haridusteaduste instituudi erialale, sooritab ta akadeemilise testi ja e-etteütluse üks kord sisseastumisnimekirjades märgitud ajal ja ruumis, tulemust arvestatakse mõlemal erialal. Küsimuste korral palume kirjutada vastuvott.haridus@tlu.ee.

Sisseastumisnõuded: 100% vastuvõtueksam.

Kutsepedagoogika

3. juulil akadeemiline test ja e-etteütlus
8. juulil  kutsesobivusvestlus

Vastuvõtueksam koosneb järgmistest osadest: 
e-etteütlus (25%) - põhineb eesti keele õigekirjal (nt suur ja väike algustäht, kokku- ja lahkukirjutamine, sulghäälikute õigekiri, kaashäälikuühendi õigekiri);
akadeemiline test (25%) - koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded;
kutsesobivusvestlus (50%) – vestluse eesmärgiks on selgitada üliõpilaskandidaadi varasem õpi- ja töökogemus ning motivatsioon õpinguteks ja kutseõpetaja tööks. Vestlusel kandidaat tutvustab ennast, oma eelnevat õpi- ja karjääriteed (töökogemust kutseõpetajana) ning õpinguteks vajalikke üldpädevusi. Kandidaat vastab komisjoni küsimustele. Kandidaat peab olema tutvunud kutsepedagoogika õppekavaga.

Sisseastumiseksamitele lubatud üliõpilaskandidaatide nimekirjadd avaldatakse SAISi avalduse numbri alusel siin järgnevalt: 
akadeemiline test ja e-etteütlus 2. juulil hiljemalt kell 16.00;
kutsesobivusvestlus 5. juulil hiljemalt kell 18.00.
Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend (pastapliiats). Kui kandidaat kandideerib mitmele haridusteaduste instituudi erialale, sooritab ta akadeemilise testi ja e-etteütluse üks kord sisseastumisnimekirjades märgitud ajal ja ruumis, tulemust arvestatakse mõlemal erialal. Küsimuste korral palume kirjutada vastuvott.haridus@tlu.ee.

Sisseastumisnõuded: 100% vastuvõtueksam.

Noorsootöö

3. juulil akadeemiline test ja e-etteütlus
8.-9. juulil  kutsesobivusvestlus

Vastuvõtueksam koosneb järgmistest osadest:
e-etteütlus (25%) - põhineb eesti keele õigekirjal (nt suur ja väike algustäht, kokku- ja lahkukirjutamine, sulghäälikute õigekiri, kaashäälikuühendi õigekiri);
akadeemiline test (25%) - koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesande;
CV (5%) - esitatakse SAISis ning on kohustuslik kutsesobivusvestlusele pääsemiseks. CV tuleb täita vabas vormis, milles tuleb välja tuua haridus, töökogemus, oskused ja seosed noorsootööga;
kutsesobivusvestlus (45%) – vestluse käigus analüüsitakse üliõpilaskandidaadi huvi noorsootöö vastu; kuivõrd ta oskab põhjendada oma eriala valikut; kuidas näeb ennast tulevikus noorsootöö valdkonnas töötamas. Samuti hinnatakse üliõpilaskandidaadi üldist oskust arutleda ja enda seisukohti argumenteeritult väljendada. Kutsesobivusvestluse käigus hinnatakse motivatsiooni, valdkonnaga kursis olemist, suhtlemist (sealhulgas grupis suhtlemist/arutelu).

Sisseastumiseksamitele lubatud üliõpilaskandidaatide nimekirjad avaldatakse SAISi avalduse numbri alusel siin järgnevalt:
akadeemiline test ja e-etteütlus 2. juulil hiljemalt kell 16.00;
kutsesobivusvestlus 5. juulil hiljemalt kell 18.00.
Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend (pastapliiats). Kui kandidaat kandideerib mitmele haridusteaduste instituudi erialale, sooritab ta akadeemilise testi ja e-etteütluse üks kord sisseastumisnimekirjades märgitud ajal ja ruumis, tulemust arvestatakse mõlemal erialal. Küsimuste korral palume kirjutada vastuvott.haridus@tlu.ee.

Sisseastumisnõuded: 100% vastuvõtueksam.

Pedagoogika

3. juulil akadeemiline test ja e-etteütlus
9. juulil kirjalik juhtumianalüüs ja kutsesobivusvestlus

Vastuvõtueksam koosneb järgmistest osadest: 
e-etteütlus (25%) - põhineb eesti keele õigekirjal (nt suur ja väike algustäht, kokku- ja lahkukirjutamine, sulghäälikute õigekiri, kaashäälikuühendi õigekiri);
akadeemiline test (25%) - koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded;
kirjalik juhtumianalüüs (15%) - juhtumianalüüsi käigus hinnatakse kandidaadi suutlikkust analüüsida pedagoogilist probleemi;
kutsesobivusvestlus (35%) – vestluse käigus hinnatakse kandidaadi motivatsiooni eriala omandamiseks, orienteerumist aktuaalsetes haridus- ja kasvatusküsimustes, eneseväljendusoskust.

Sisseastumiseksamitele lubatud üliõpilaskandidaatide nimekirjad avaldatakse SAISi avalduse numbri alusel siin järgnevalt: 
akadeemiline test ja e-etteütlus 2. juulil hiljemalt kell 16.00;
kirjalik juhtumianalüüs ja kutsesobivusvestlus 7. juulil hiljemalt kell 18.00.
Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend (pastapliiats). Kui kandidaat kandideerib mitmele haridusteaduste instituudi erialale, sooritab ta akadeemilise testi ja e-etteütluse üks kord sisseastumisnimekirjades märgitud ajal ja ruumis, tulemust arvestatakse mõlemal erialal. Küsimuste korral palume kirjutada vastuvott.haridus@tlu.ee.

Sisseastumisnõuded: 100% vastuvõtueksam.

Sotsiaalpedagoogika

3. juulil akadeemiline test ja e-etteütlus
8. juulil (ja 9. juulil) kutsesobivusvestlus

Vastuvõtueksam koosneb järgmistest osadest: 
e-etteütlus (25%) - põhineb eesti keele õigekirjal (nt suur ja väike algustäht, kokku- ja lahkukirjutamine, sulghäälikute õigekiri, kaashäälikuühendi õigekiri);
akadeemiline test (25%) - koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded;
kutsesobivusvestlus (50%) – vestluse käigus hinnatakse kandidaadi motivatsiooni eriala omandamiseks, orienteerumist aktuaalsetes valdkonna küsimustes, eneseväljendusoskust.

Sisseastumiseksamitele lubatud üliõpilaskandidaatide nimekirjad avaldatakse SAISi avalduse numbri alusel siin järgnevalt: 
akadeemiline test ja e-etteütlus 2. juulil hiljemalt kell 16.00;
kutsesobivusvestlus 5. juulil hiljemalt kell 18.00.
Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend (pastapliiats). Kui kandidaat kandideerib mitmele haridusteaduste instituudi erialale, sooritab ta akadeemilise testi ja e-etteütluse üks kord sisseastumisnimekirjades märgitud ajal ja ruumis, tulemust arvestatakse mõlemal erialal. Küsimuste korral palume kirjutada vastuvott.haridus@tlu.ee.

Sisseastumisnõuded: 100% vastuvõtueksam.

 

Humanitaarteaduste instituut

Eriala Aeg, koht, lühikirjeldus
Aasia uuringud: Jaapani uuringud, Hiina uuringud, Lähis-Ida uuringud

Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. 
Kirjalik osa toimub 5. juulil kell 10.00 ruumis M-218. Vastuvõtueksami kirjalikus osas sooritavad kandidaadid kohapeal kirjaliku eksami, millega hinnatakse muuhulgas kandidaadi teadmisi ja arutlusoskust Aasia riike ja kultuure puudutavatel teemadel. 
Suuline osa toimub 8. või 9. juulil ruumis S-415. Suuline osa on vestlus vastuvõtukomisjoniga, kus räägitakse kirjalikus eksamiosas kirjutatud tööst ja vastuvõtueksamiks läbiloetud raamatust. Vestluse kellaaeg teatatakse kandidaadile siis, kui ta saabub esseed kirjutama. Vastuvõtueksamile tulles peab kandidaat võtma kaasa isikut tõendava dokumendi ja kirjutusvahendi.
Vastuvõtueksamiks tuleb läbi lugeda etteantud valiku hulgast üks teos vastavalt peaerialale, mida üliõpilane soovib õppekavas õppida (Jaapani uuringud, Hiina uuringud, Lähis-Ida uuringud).

Teosed:
•        Osamu Dazai ""Inimeseks kõlbmatu"", Loomingu Raamatukogu 2011, 7-8 (Jaapani uuringud).
•        J. A. G. Roberts ""Hiina ajalugu"", Valgus 2007 (Hiina uuringud).
•        Usama Ibn Munqidh ""Õpetlike näidete raamat: Araabia rüütli mälestused"", Tallinna Ülikooli Kirjastus 2015 (Lähis-Ida uuringud).

Sisseastumisnõuded: 50% eesti keele riigieksam, 50% vastuvõtueksam.

Ajalugu

Vastuvõtueksam toimub 5. juulil  kell 9.00 ruumis M-134 ning koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Kirjalikus osas peab üliõpilane demonstreerima ajalooteadmisi ning kohe järgneval vestlusel muuhulgas põhjendama erialavalikut. Vastuvõtueksamile tulles peab kandidaat võtma kaasa isikut tõendava dokumendi ja kirjutusvahendi.
Ajalooalase uurimistööga kandideerijatel tuleb lisaks SAISis avalduse esitamisele saata digiallkirjastatud (nii töö autori kui ka juhendaja poolt) uurimistöö meiliaadressile uku.lember@tlu.ee hiljemalt 1. juulil. Uurimistööga kandideerijatega võetakse ühendust vestluse aja kokkuleppimiseks.

Sisseastumisnõuded: 50% eesti keele riigieksam, 50% vastuvõtueksam.
*Inglise keele oskus vähemalt B1 tasemel.

Antropoloogia

Vastuvõtueksam toimub 9. juulil kell 10.00 ruumis S-423. Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Vastuvõtueksamile tulles peab kandidaat võtma kaasa isikut tõendava dokumendi.
    Kirjalik osa on kandidaadi motivatsioonikiri (kuni 500 sõna), mis esitatakse SAISis avaldust esitades. Üleslaaditava faili nimi peab olema kandidaadi nimi.
Suulises osas toimub vestlus, mille käigus räägitakse kandidaadi taustast ja motivatsioonist ning arutletakse kandidaadi poolt eelnevalt loetud erialase artikli üle, osa vestlusest on inglise keeles. Individuaalse vestluse aja saab SAISis avalduse esitamisel, igale kandidaadile arvestatakse 15 minutit.

Vastuvõtuvestluseks loe läbi üks järgnevatest artiklitest (lingid artiklitele on leitavad TLÜ humanitaarteaduste instituudi veebilehelt):
•    Toomas Gross. Kolonialismi pärandist antropoloogias. Vikerkaar 2003, nr 4/5. 
•    Clifford Geertz. Tihe kirjeldus. Tõlgendava kultuuriteooria poole. Vikerkaar 2007, nr 4/5. 
•    Aivar Jürgenson. Pronkssõduri sammude vaibuvas kajas. Siberist remigreerunud eestlaste kohanemisest Eestis: keel, stereotüübid, elulugu. Mäetagused 2008 nr 38 
•    Eeva Kesküla. Vene kaevur, afrovenelane. Klass ja rahvus Eesti kaevandustes. Vikerkaar. 4/5, 2013

Sisseastumisnõuded: 50% eesti keele riigieksam, 50% vastuvõtueksam.

Eesti filoloogia: 
Referent-toimetaja,
Eesti keel ja kirjandus

Vastuvõtueksam toimub 8. juulil kell 10.00 ruumis M-134 ja koosneb kahest osast. 
Esimene eksamiosa on kirjalik ja toimub koos mõlemale peaerialale. Selles selgitatakse üliõpilaskandidaadi eesti keele teadmisi. 
Eesti keele ja kirjanduse peaerialale kandideerijatele toimub seejärel suuline vestlus, mille käigus selgitatakse välja üliõpilaskandidaadi motivatsioon ja erialane pädevus. Referent-toimetaja peaeriala kandidaadid jätkavad teise kirjaliku eksamiosaga, mis hindab üliõpilaskandidaadi kirjalikku eneseväljenduskoskust ja erialast pädevust (õigekirja- ja refereerimisülesanded). Vastuvõtueksamile tulles peab kandidaat võtma kaasa isikut tõendava dokumendi ja kirjutusvahendi.

Sisseastumisnõuded: 50% eesti keele riigieksam, 50% vastuvõtueksam.

Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid: Inglise keel ja kultuur

Vastuvõtueksam toimub 4. juulil kell 10.00 ruumis A-002
Vastuvõtueksam on kirjalik ja selle käigus sooritatakse inglise keele test. Vastuvõtueksamile tulles peab kandidaat võtma kaasa isikut tõendava dokumendi ja kirjutusvahendi.

Sisseastumisnõuded: 40% eesti keele riigieksam, 60% vastuvõtueksam.
*Inglise keele oskus vähemalt B2 tasmel.

Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid: Itaalia keel ja kultuur

Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Vestlused toimuvad 8.-11. juulini, individuaalne aeg teatatakse kandidaadile e-posti teel. Vestlusele tulles peab kandidaat võtma kaasa isikut tõendava dokumendi.
Kirjalik osa on motivatsioonikiri (""Milles väljendub minu huvi itaalia keele ja kultuuri vastu? Mida olen juba lugenud või uurinud selle maa ja tema kultuuri kohta, et olla veendunud oma erialavaliku õigsuses?"", pikkus umbes 1 lk, faili nimeks peab olema kandidaadi nimi), mis esitatakse koos sisseastumisavaldusega SAISis.
Vestlusel püütakse selgusele jõuda kandidaadi keeleõppevõimekuses, üldises silmaringis ja huvis valitud eriala vastu.

Sisseastumisnõuded: 40% eesti keele riigieksam, 60% vastuvõtueksam.

Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid: Prantsuse keel ja kultuur

Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Vestlused toimuvad 8.-11. juulini, individuaalne aeg teatatakse kandidaadile e-posti teel. Vestlusele tulles peab kandidaat võtma kaasa isikut tõendava dokumendi.
Kirjalik osa on motivatsioonikiri (""Milles väljendub minu huvi prantsuse keele ja kultuuri vastu? Mida olen juba lugenud või uurinud selle maa ja tema kultuuri kohta, et olla veendunud oma erialavaliku õigsuses?"", pikkus umbes 1 lk, faili nimeks peab olema kandidaadi nimi), mis esitatakse koos sisseastumisavaldusega SAISis.
Vestlusel püütakse selgusele jõuda kandidaadi keeleõppevõimekuses, üldises silmaringis ja huvis valitud eriala vastu.

Sisseastumisnõuded: 40% eesti keele riigieksam, 60% vastuvõtueksam.

Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid: Saksa keel ja kultuur

Vastuvõtueksam toimub 4. juulil kell 10.00 ruumis S-412. Vastuvõtueksamile tulles peab kandidaat võtma kaasa isikut tõendava dokumendi ja kirjutusvahendi. Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast.
Vastuvõtueksamil tehakse kirjalik keeletest (kestus umbes 1 tund) ja pärast seda toimub vestlus, mille eesmärk on tutvuda üliõpilaskandidaatidega ja hinnata nende sobivust saksa keele ja kultuuri erialale õppima asumiseks. Vestlus toimub vastavalt kandidaadi soovile kas eesti või saksa keeles. Vestlused algavad kell 12.00 ja individuaalne kellaaeg teatatakse pärast keeletesti sooritamist. Eksamipäeva pikkus sõltub kandidaatide arvust.

Sisseastumisnõuded: 40% eesti keele riigieksam, 60% vastuvõtueksam.
*Saksa keele oskus vähemalt A2 tasemel.

Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid: Hispaania keel ja kultuur

Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Vestlused toimuvad 8.-11. juulini, individuaalne aeg teatatakse kandidaadile e-posti teel. Vestlusele tulles peab kandidaat võtma kaasa isikut tõendava dokumendi.
Kirjalik osa on motivatsioonikiri (""Milles väljendub minu huvi hispaania keele ja kultuuri vastu?  Mida olen juba lugenud või uurinud selle maa ja tema kultuuri kohta, et olla veendunud oma erialavaliku õigsuses?"", pikkus umbes 1 lk, faili nimeks peab olema kandidaadi nimi), mis esitatakse koos sisseastumisavaldusega SAISis.
Vestlusel püütakse selgusele jõuda kandidaadi keeleõppevõimekuses, üldises silmaringis ja huvis valitud eriala vastu.

Sisseastumisnõuded: 40% eesti keele riigieksam, 60%

Filosoofia

Vastuvõtueksam toimub 9. juulil kell 10.00 ruumis M-134. Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Vastuvõtueksamile tulles peab kandidaat võtma kaasa isikut tõendava dokumendi ja kirjutusvahendi.
•        Kirjalikuks osaks on kohapeal etteantud teemal kirjutatud lühiessee (1-2 lk).
•        Suuline osa on kollokvium ehk individuaalne vestlus sisseastumiskomisjoniga, mille eesmärk on tutvuda üliõpilaskandidaatidega ning hinnata nende sobivust filosoofia erialale õppima asumiseks. Vestlus toimub kirjaliku osaga samal päeval, vestluse kellaaeg teatatakse kandidaadile vastuvõtueksami kirjaliku osa lõpus.

Sisseastumisnõuded: 50% eesti keele riigieksam, 50% vastuvõtueksam.

Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused - Artes Liberales

Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast.
Kirjalik osa on motivatsioonikiri, mis esitatakse koos sisseastumisdokumentidega SAISis. Motivatsioonikiri (u 500 sõna) peab sisaldama vähemalt järgmist infot:
miks kandidaat soovib õppida Tallinna Ülikooli interdistsiplinaarsete humanitaarteaduste õppekaval;
millistest selle õppekava valdkondadest on kandidaat huvitatud ja miks;
mida kavatseb kandidaat teha saadud haridusega peale lõpetamist ja kuidas see tema tuleviku eesmärkide saavutamisele (edasised õpingud, töö jne) kaasa aitab.
Motivatsioonikirja ja muude esitatud dokumentide alusel valitakse välja kandidaadid, kes kutsutakse vestlusele.
Suuline osa on vestlus, mille käigus hinnatakse kandidaadi huvi valitud õppekava vastu, motivatsiooni ja arutatakse loetud tekste. Läbi SAISi kandideerinutele toimub vestlus 3. juulil ruumis S-415, vestluse kellaaeg antakse kandidaadile teada e-posti teel. Vestlusele tulles peab kandidaat võtma kaasa isikut tõendava dokumendi. Intervjuu käigus arutatakse kandidaatidega nende motivatsioonikirja ja loetud tekste. Tekstide nimekirja leiab siit.
Kandidaadid peavad valima kaks teksti, lugema need läbi, mõtlema nende tähendusele ning sellele, miks need on selles konkreetses valdkonnas olulised tekstid. Kandidaat peab suutma arutleda selle üle, kuidas need tekstid on olulised kultuurilisest, ajaloolisest, antropoloogilisest või kirjanduslikust aspektist, milliseid olulisi teemasid need tõstatavad ja milline on kandidaadi isiklik arvamus nende teemade kohta. Ka peab kandidaat oskama tuua paralleele muude sarnaste tekstidega, mida ta varem on lugenud ja oskama selgitada, kuidas need tekstid haakuvad tema huvivaldkondadega.

Kultuuriteadus

Vastuvõtueksam toimub 8. või 9. juulil ruumis M-328 ning koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Vastuvõtueksamile tulles peab kandidaat võtma kaasa isikut tõendava dokumendi.
Kirjalik osa on lühike (umbes pool lehekülge) motivatsioonikiri, milles võetakse lühidalt kokku põhjendused, miks soovitakse kultuuriteaduse erialale õppima tulla. Motivatsioonikiri esitatakse koos sisseastumisavaldusega SAISis. Motivatsioonikiri peab olema PDF-formaadis ja faili nimeks kandidaadi nimi. 
Suulises osas toimub vestlus vastuvõtukomisjoniga, mille käigus hinnatakse kandidaadi teadmisi kultuurist ja selle toimimisest ning huvi valitud eriala vastu. Vestluse individuaalse aja saab kandidaat teada SAISis avalduse esitamisel.

Sisseastumisnõuded: 50% eesti keele riigieksam, 50% vastuvõtueksam.

Vene filoloogia

Vastuvõtueksam toimub 4. juulil kell 9.00 ruumis M-218. Vastuvõtueksamile tulles peab kandidaat võtma kaasa isikut tõendava dokumendi ja kirjutusvahendi.

Eesti keele kui teise keele riigieksami sooritanud kandidaadile:
kirjand, mis kirjutatakse vastuvõtueksami käigus;
vene keele lingvistiline test (vastavalt üldhariduskoolides kehtivale ainekavale).

Eesti keele riigieksami sooritanud kandidaadile:
lühiessee, mis kirjutatakse vastuvõtueksami käigus;
venekeelse tekstiga seotud ülesanne.

Sisseastumisnõuded: 50% eesti keele riigieksam, 50% vastuvõtueksam.
*Vene keele oskus vähemalt B2 tasemel.

 

Loodus- ja terviseteaduste instituut

Eriala Aeg, koht, lühikirjeldus
Bioloogia (kõrvalerialaga)

3. juulil kell 10.00 ruumis A-543.

Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Eksami käigus tuleb kandidaadil valida välja pakutud loodusteadusliku probleemipüstitusega avatud küsimuste hulgast kaks. Mõlemale küsimusele tuleb vastata kirjalikult ning hiljem suuliselt, vesteldes vastuvõtukomisjoni liikmetega. Küsimuste lahendamiseks tuleb rakendada loogilist mõtlemist, analüüsioskust ning gümnaasiumis või varem omandatud loodusteaduslike teadmiste sünteesi. Vestluse käigus hinnatakse ka üliõpilaskandidaadi motivatsiooni õpinguteks. Bioloogia sisseastumiskatse tulemust on võimalik asendada neil, kes kandideerivad ka psühholoogia õppekavale,silmaringitesti tulemusega. Bioloogia (kõrvalerialaga) on ühiskondlikult aktiivsetel kandidaatidel võimalik taotleda vastuvõtueksamile lisapunkte vabatahtliku töö eest. Täpsem info siin.

Sisseastumisnõuded: 25% eesti keele riigieksam, 75% vastuvõtueksam.

Integreeritud loodusteadused (bioloogia, füüsika, keemia, geograafia)

3. juulil kell 10.00 ruumis A-543.

Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Eksami käigus tuleb kandidaadil valida välja pakutud loodusteadusliku probleemipüstitusega avatud küsimuste hulgast kaks. Mõlemale küsimusele tuleb vastata kirjalikult ning hiljem suuliselt, vesteldes vastuvõtueksami komisjoni liikmetega. Küsimuste lahendamiseks tuleb rakendada loogilist mõtlemist, analüüsioskust ning gümnaasiumis või varem omandatud loodusteaduslike teadmiste sünteesi. Vestluse käigus hinnatakse ka üliõpilaskandidaadi motivatsiooni õpinguteks.
Integreeritud loodusteaduste õppekavale on ühiskondlikult aktiivsetel kandidaatidel võimalik taotleda vastuvõtueksamile lisapunkte vabatahtliku töö eest. Täpsem info siin.

Sisseastumisnõuded: 25% eesti keele riigieksam, 75% vastuvõtueksam.

Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö (käsitöö ja kodunduse suund, töö- ja tehnoloogiaõpetuse suund)

8. juulil kell 11.00 aadressil Räägu 49.

Vastuvõtueksam koosneb 
käsitöö ja kodunduse peaeriala suunal erialaste teadmiste testist ja erialasobivuse motivatsioonikirja koostamisest (ruumid Rä-412; Rä-409);
töö- ja tehnoloogiaõpetuse peaeriala suunal koosneb vastuvõtueksam üldtehniliste teadmiste testist ja erialasobivuse vestlusest (ruum Rä-309).
Integreeritud tehnoloogiate ja käsitöö õppekaval on ühiskondlikult aktiivsetel kandidaatidel võimalik taotleda vastuvõtueksamile lisapunkte vabatahtliku töö eest.  Täpsem info siin.

Sisseastumisnõuded: 25% eesti keele riigieksam, 75% vastuvõtueksam.

Kehakultuur

Vastuvõtueksam koosneb kutsesobivuseksamist (praktiline eksam) ja -vestlusest.
Kutsesobivuseksam

8. juulil 
kell 8.15 kohustuslik üldkonsultatioon ruumis T-324 (Narva mnt 25);
kell 9.00 ja 10.00 naistele võimlemise eksam võimlas (Narva mnt 25); 
kell 11.00 ja 12.00 meeste võimlemise eksam võimlas (Narva mnt 25); 
kell 13.00 kergejõustiku eksam naistele Kalevi staadionil (Staadioni 3); 
kell 15.00 kergejõustiku eksam meestele Kalevi staadionil (Staadioni 3).

9. juulil
kell 9.30 korvpalli eksam Tallinna Südalinna koolis (Liivalaia 23); 
orienteeruvalt kell 11.30 võrkpalli eksam Tallinna Südalinna koolis (Liivalaia 23); 
kell 13.00 ujumise eksam Audentese spordihoones (Tondi 84).
Praktiline eksam sooritatakse sportliku mitmevõistlusena üldhariduskooli kehalise kasvatuse ainekava spordialadel - kergejõustikus, sportmängudes (korvpall või võrkpall), ujumises ja võimlemises. Harjutuste sooritus peab vastama alale kehtivatele võistlusmäärustele.
Kui sisseastuja ei stardi ujumise ja jooksudistantsidel või ei soorita harjutust võimlemises ja sportmängudes, fikseeritakse sisseastuja vastaval alal kui MITTEILMUNUD, mis ei luba sisseastujal sooritada järgnevaid eksami osasid.
Nelja spordiala koondhinde saamiseks peab osalema kõikidel aladel ja teenima välja vähemalt 1 punkti.

Kutsesobivusvestlus
10. juulil kell 9.00 vestlus Räägu 49 õppehoones. 
Kutsesobivusvestluse eesmärgiks on välja selgitada, kui suur on sisseastuja soov ja tahtmine õppida valitud erialal. Vestlusel käsitletakse järgnevaid teemasid: sportlik eriala, varasem (töö)kogemus, motivatsioon õppida, tuleviku nägemus, huvialad jmt.
Vestlusele pääsejad antakse teada teise päeva lõpus (edasipääs sõltub eesti keele eksami ja kehaliste katsete tulemustest). Vestlus on individuaalne, kestvusega 10-15 minutit. Vestlus toimub nimekirja alusel mitmes erinevas rühmas samaaegselt. Vestluste ajakava avalikustatakse teise vastuvõtupäeva õhtul  LTI veebilehel
Kutsesobivuseksami hinne pannakse välja nelja spordiala ja kutsesobivusvestluse punktide summana - maksimaalselt 100 punkti, millest 20 moodustab vestlus ja 80 spordialad (spordialade puhul rakendub 36 aastastele ja vanematele vanusekoefitsent 1,1, s.t. koondhinne korrutatakse koefitsendiga 1,1.).
Täiendavad 10 punkti vastuvõtueksamil annab kas: töötamine õpetajana (esitada tõend koolis töötamise kohta) või kehtiva treeneri kutsetunnistuse omamine (esitada koopia tasemelitsentsist). Tõend tuleb kaasa võtta üldkonsultatsiooni. Infot vastuvõtust leiad ka siit.

Sisseastumisnõuded: 25% eesti keele riigieksam, 75% vastuvõtueksam.

Keskkonnakorraldus

5. juulil kell 11.00 ruumis A-543

Vastuvõtueksam hõlmab ökoloogia ja geograafia põhitõdede tundmist, keskkonnaprotsesside ning -probleemide mõistmist ning teadmiste kasutamise oskust. Enne testi tehakse väike ringkäik ülikooli hoonetes ja tutvustatakse eriala. Peale kirjalikku testi on võimalik soovijatel vestelda mõne õpekava õppejõuga.
Keskkonnakorralduse õppekaval on ühiskondlikult aktiivsetel kandidaatidel võimalik taotleda vastuvõtueksamile lisapunkte vabatahtliku töö eest. Vastuvõtueksami näidisküsimused ja infot vabatahtliku töö arvestamise kohta leiad siit.

Sisseastumisnõuded: 25% eesti keele riigieksam, 75% vastuvõtueksam.

Psühholoogia (psühholoogia suund, inimeseõpetuse suund)

Vastuvõtueksam koosneb kolmest osast:
1) 6. juulil kell 10.00 ruumides A-002 ja M-218 akadeemilise võimekuse test. Kandidaadid jagatakse ruumidesse kohapeal;
2) grupitöö - valitud teema analüüs grupis (hinnatakse koostööd rühmaga, esinemisoskust, arutlusloogikat ning argumenteerimisoskust)
3) vestlus - vesteldakse erinevatel üldistel ja isiklikel teemadel, uuritakse üliõpilaskandidaadi motivatsiooni kohta.
Grupitööd ja vestlused toimuvad 8.-9. juulil vastavalt ajakavale ruumides S-116, S-232, S-233.

NB! Grupitööle ja vestlusele pääsevad akadeemilise võimekuse test positiivselt sooritanud kandidaadid. Ajakava avalikustatakse loodus- ja terviseteaduste instituudi kodulehel. Gruppidesse jaotamine toimub peamiselt tähestikulise järjekorra alusel, täiendavalt jälgitakse gruppide soolist tasakaalu.

4. juulil kell 14.15 toimub ruumis A-002 konsultatsioon, milles osalemine ei ole kohustuslik.

Sisseastumisnõuded: 25% eesti keele riigieksam, 75% vastuvõtueksam.

Rekreatsioonikorraldus

Vastuvõtueksam koosneb praktilistest testidest, üldteadmiste testist ning vestlusest.

8. juulil 
kell 8.15 kohustuslik üldkonsultatsioon ruumis T-324 (Narva mnt 25); 
kell 10.00 1500 m jooks Kalevi staadionil (Staadioni 3).

9. juulil
kell 11.00 ujumise eksam Audentese spordihoones (Tondi 84); 
kell 14.00 üldteadmiste test (kirjalik) ruumides Rä-215, Rä-216, Rä-217 (Räägu 49); 
kell 15.30 kutsesobivusvestlus ruumides Rä-215, Rä-216, Rä-217 (Räägu 49).

Praktilised testid: 1500 m jooks, ujumine. 1500 m jooksu ja ujumise sooritus peab vastama alale kehtivatele võistlusmäärustele
Üldteadmiste testis (kirjalikus vormis) kontrollitakse kandidaadi teadmisi kultuurist, spordist, poliitikast ja loodusest. Üldteadmiste testi sooritamiseks on aega max 1 tund. Vestlusele pääsejad antakse teada kohapeal ca 30 min pärast testi sooritamise aja lõppemist, edasipääs sõltub eesti keele eksami, kehaliste katsete tulemustest, üldteamiste testi tulemustest.
Vestluse eesmärgiks on välja selgitada, kui suur on sisseastuja soov ja tahtmine õppida valitud erialal. Vestlusel käsitletakse järgnevaid teemasid: liikumisharrastusikud kogemused ja huvialad,  kogemused iseseisvalt ettevõtlikkuse ja isikliku initsiatiivi ülesnäitamiseks, varasem (töö)kogemus ja vabatahtliku töö kogemus, motivatsioon õppida, tulevikunägemus, huvialad jmt. Vestlus on individuaalne, kestvusega kuni 10 minutit. Vestlus toimub nimekirja alusel mitmes erinevas rühmas samaaegselt. Vestluste nimekirjad avalikustatakse vahetult enne vestluse aja algust toimumiskohas.

Iga sisseastumiseksami hinne moodustab ühe osa koondhindest, koondhinde saamiseks peab osalema kõikidel aladel. Positiivsed tulemused praktilistel testidel on 1-5 punkti, üldteadmiste testil 1-20 punkti ja vestlusel 1-10 punkti.
Sisseastuja loetakse diskvalifitseerituks ja ei lubata sooritada järgnevaid eksameid kui:
sisseastuja saab mõnel alal 0 punkti;
sisseastuja ei stardi ujumise ja jooksudistantsil või on fikseeritud vastaval alal kui MITTEILMUNUD;
ei ilmu üldteadmiste testile ja/või vestlusele.

Kutsesobivusksami hinne pannakse välja paari päeva jooksul pärast eksami sooritamist. 

Praktilistes osades eritingimustel vastuvõttu taotlev kandidaat lisab SAISis taotlusele vastava avalduse koos koopiaga arstliku ekspertiisi otsusest. Vastuvõtueksami komisjon hindab taotlust, võttes aluseks rekreatsioonikorralduse eriala õpiväljundid. Põhjendatud juhtudel võib komisjon meditsiinilise näidustuse korral lubada kandidaadi järgmistele vastuvõtueksami etappidele. Sel juhul jääb läbimata etapi (keskmaajooksu ja/või ujumise) tulemuseks koondhinde arvestuses 0.

Sisseastumisnõuded: 25% eesti keele riigieksam, 75% vastuvõtueksam.

 

Ühiskonnateaduste instituut

Eriala Aeg, koht, lühikirjeldus
Haldus- ja ärikorraldus

5. juulil kell 10.00-15.00 kirjalik Innove test arvutiklassides. Täpne ajakava ja ruumijaotus saadetakse pärast avalduste esitamise lõppu meilile.
Test koosneb neljast osast:
1) ühiskonnaõpetuse materjalidel põhinev teadmiste osa;
2) üldist silmaringi näitav osa, kus kandideerija näitab eelkõige poliitika ja valitsemise valdkonna teadmisi – valimised, erakonnad, rahvusvahelised organisatsioonid vms;
3) andmete interpreteerimist demonstreeriv osa, kus kandideerija vastab küsimustele graafikute, jooniste ja tabelite põhjal;
4) inglisekeelsest tekstist arusaamist näitav osa.

Sisseastumisnõuded: 25% eesti keele riigieksam, 75% vastuvõtueksam.

Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused – Artes Liberales

9. juulil kell 11.00-14.00 ruumis M-133.
Täpse kellaaja saab teada SAISis avalduse esitamisel, 15 minuti kohta arvestatakse 2 inimest, intervjueeritakse ühekaupa. 
Sellele eelnevalt tuleb kandideerides SAISi üles laadida kirjalik ülesanne, ülesanne on leitav siin.
Inglise keele oskust (B2 tase) kinnitav tõend tuleb paberkandjal kaasa võtta.

Sisseastumisnõuded: 100% vastuvõtueksam.

Poliitika ja valitsemine

Vastuvõtueksamist on vabastatud kandidaadid, kes on sooritanud 2019 suvel riigiteaduste või haldus-ja ärikorralduse bakalaureuse vastuvõtueksami tulemusele vähemalt 65 palli ning kellel on tõendatud inglise keele tase vähemalt B2 tasemel.
Kõik ülejäänud kandideerijad sooritavad sisseastumiseksami, mis koosneb kirjalikust ülesandest ja intervjuust vastuvõtukomisjoniga. Ka sellisel kandideerimisviisil peab olema tõendatud inglise keele tase vähemalt B2 tasemel. Inglise keele oskust kinnitav tõend tuleb paberkandjal kaasa võtta.

9. juulil kell 14.00-17.00 ruumis M-133.
Täpse kellaaja saab teada SAISis avalduse esitamisel, 15 minuti kohta arvestatakse 2 inimest, intervjueeritakse ühekaupa. 
Eelnevalt tuleb kandideerides SAISi üles laadida kirjalik ülesanne (800-900 sõna). Vastata tuleb järgnevatele küsimustele:
1. The choice of the study programme: What makes you interested in this programme? Which two modules will you pick for your studies? 
2. Previous experience and studies: What have you done before applying here? Where and what have you studied? Any work experience?
3. Your plans after BA studies: What do you plan to do after your BA? How will this degree help?
4. Knowledge of the field: What are the biggest political and/or economic issues around the world right now? How would you go about solving them if they are solvable?
5. How do you plan to finance your studies?

Sisseastumisnõuded: 100% vastuvõtueksam.

Riigiteadused

5. juulil kell 10.00-15.00 kirjalik Innove test arvutiklassides. Täpne ajakava ja ruumijaotus saadetakse pärast avalduste esitamise lõppu meilile.
Test koosneb neljast osast:
1) ühiskonnaõpetuse materjalidel põhinev teadmiste osa;
2) üldist silmaringi näitav osa, kus kandideerija näitab eelkõige poliitika ja valitsemise valdkonna teadmisi – valimised, erakonnad, rahvusvahelised organisatsioonid vms;
3) andmete interpreteerimist demonstreeriv osa, kus kandideerija vastab küsimustele graafikute, jooniste ja tabelite põhjal;
4) inglisekeelsest tekstist arusaamist näitav osa.

Sisseastumisnõuded: 25% eesti keele riigieksam, 75% vastuvõtueksam.
*Inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel.

 

Sotsiaaltöö

Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust silmaringitestist ja intervjuust. 
Intervjuule kutsutakse kandidaadid, kelle testi tulemus on vähemalt 51 punkti 100st. 
Intervjuu teemadest kandidaate varem ei teavitata. 
Test toimub 3. juulil kell 10.00 ruumis A-222 ja intervjuud 8.-10. juulil ruumides A-331 ja A-333 (kogunemine ruumis A-325). 
Intervjuule saajate ajakava avaldatakse avalduse nr alusel siin.

NB! Õppeaastas on 10 1-nädalast õppesessiooni ning esimene õppesessioon toimub 26-31.08.2019.

Sisseastumisnõuded: 25% eesti keele riigieksam, 75% vastuvõtueksam.

Sotsioloogia

Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust eksamist ja intervjuust. 
Kirjalik osa toimub 8. juulil kell 11.00 ruumis A-242 ja koosneb kahest osast:
1) kirjaliku arutluse ehk lühiessee kirjutamine vabas vormis ühel etteantud teemadest Eesti ühiskonnas toimuvate sündmuste ja protsesside kohta;
2) tabeli kujul esitatud uuringu tulemuste tõlgendamine (põhineb peamiselt protsentarvutustel).
  
Suuline eksam toimub samal päeval algusega kell 13.00 ruumides M-224 ja M-226.

Sisseastumisnõuded: 25% eesti keele riigieksam, 75% vastuvõtueksam.

Õigusteadus

4. juulil kell 10.00-15.00 kirjalik Innove test arvutiklassides. Täpne ajakava ja ruumijaotus saadetakse pärast avalduste esitamise lõppu meilile.
Vastuvõtueksam on elektrooniline valikvastustega test, mis eeldab üldteadmisi riigist, ühiskonnast ja õigusest (väga üldisel tasandil). Eksami kestvus 1 tund.

Sisseastumisnõuded: 25% eesti keele riigieksam, 75% vastuvõtueksam.
*Inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel.

Õigusteadus 
Õppetöö toimub inglise keeles
(Tallinnas ja Helsingis)

9. juulil kell 10.00 ruumis M-226. Täpse vestluse aja saab teada SAISis avalduse esitamisel, 15 minuti kohta arvestatakse 2 inimest, intervjueeritakse ühekaupa.
Vastuvõtueksam on suuline intervjuu, kaasa tuleb võtta paberkandjal ingliskeelne motivatsioonikiri (800-900 sõna), milles vastata järgmistele küsimustele:
1. The choice of the study programme: Why Tallinn University? Why Law BA programme? What courses of the programme are you most interested in?
2. Previous experience and studies: What were your favourite subjects at school? Why? Do you have previous work experience? If yes, give a short overview. 
3. Your plans after BA studies: Where do you see yourself in three years? How will the BA studies help your career? 
What do you hope to study at the program?
4. Knowledge of the field: What are the basic global problems in the field of law today? What area of law interest you the most and why?
5. How do you plan to finance your studies?

Sisseastumisnõuded: 100% vastuvõtueksam.

 

Haapsalu Kolledz

Eriala Aeg, koht, lühikirjeldus
Käsitöötehnoloogiad ja disain

11. juuli kell 10.00 TLÜ Haapsalu kolledžis (Lihula mnt 12, Haapsalu).

Vastuvõtueksam koosneb kolmest osast:
1) Kohapeal teostatav ülesanne, mille raames peab kandidaat valmistama etteantud materjalist lihtsustatud tootemaketi.
Töövahendite loetelu, mis peaks sisseastumiseksamil osalejal endal kaasas olema:
- joonlaud (max 30 cm),
- kolmnurkjoonlaud,
- lõikenuga paberile/papile,
- liimipulk,
- harilik pliiats,
- kustutuskumm,
- omal valikul värvilised markerid või värvipliiatsid,
- käärid.
2) Ülesande lahenduse esitlus.
3) Intervjuu vastuvõtukomisjoniga, kus hinnatakse kandidaadi valmisolekut õpinguteks ja sobivust erialale. Tudengikandidaadi iseseisvate loominguliste tööde/portfoolio esitlemine (kui need on olemas).

Sisseastumisnõuded: 100% vastuvõtueksam.

Liiklusohutus

8. juulil kell 10.00 TLÜ Haapsalu kolledžis (Lihula mnt 12, Haapsalu).

Vastuvõtueksam koosneb kahest osast:
1) arvutipõhine test, millega hinnatakse kandidaadi üldteadmisi liiklusohutuse valdkonnast. Eksami kestus 1 tund;
2) intervjuu vastuvõtukomisjoniga, kus hinnatakse kandidaadi valmisolekut õpinguteks ja sobivust erialale.

Sisseastumisnõuded: 100% vastuvõtueksam.

Rakendusinformaatika

10. juulil kell 10.00 TLÜ Haapsalu kolledžis (Lihula mnt 12, Haapsalu).

Vastuvõtueksam koosneb kahest osast:
1) arvutipõhine test, millega hinnatakse kandidaadi eelteadmisi ja baasoskusi informaatika valdkonnast. Testi kestus 1 tund,;
2) intervjuu vastuvõtukomisjoniga, kus hinnatakse kandidaadi valmisolekut õpinguteks ja sobivust erialale. Intervjuule pääsevad 50 kandidaati vastavalt testi tulemuste pingereale.

Sisseastumisnõuded: 100% vastuvõtueksam.

Tervisejuht

9. juulil kell 10.00 TLÜ Haapsalu kolledžis (Lihula mnt 12, Haapsalu).

Vastuvõtueksam koosneb kahest osast:
1) arvutipõhine test, millega hinnatakse kandidaadi üldteadmisi tervisedenduse valdkonnast. Test on valikvastustega ja kestab 30 minutit;
2) intervjuu vastuvõtukomisjoniga, kus hinnatakse kandidaadi valmisolekut õpinguteks ja sobivust erialale. Intervjuule pääsevad 44  kandidaati vastavalt testi tulemuste pingereale.

Sisseastumisnõuded: 100% vastuvõtueksam.

 

Oluline teada!

  • Vastuvõtueksamile võta kindlasti kaasa kirjutusvahend ja isikut tõendav dokument.
  • SAISis avalduse esitamiseks on vajalik kehtiv ID-kaart ja lugeja või mobiili ID. Kontrolli järele, et su ID-kaart või sertifikaadid ei oleks aegunud ja et sa tead, mis su PIN 1 on. Pangad enam uusi paroole ei väljasta.
  • Bakalaureuseõppesse kandideerijatel peab olema kas gümnaasiumi või kutsekeskkooli lõputunnistus (kandideerimiseks vajalike riigieksamite tulemuste miinimum peab olema vähemalt 40 palli).
  • Kui mul pole sooritatud mõnda vastuvõtutingimustes nõutud riigieksamit, kas ma saan selle sooritada ülikooli juures või asendada mõne muu riigieksamiga? Ülikooli juures riigieksameid sooritada ei ole võimalik. Riigieksamid ja registreerumise info leiad siit. Vastuvõtutingimustes nõutud riigieksameid asendada ei saa.

  • Kandidaadid, kes ei ole sooritanud riigieksameid (1996. a. ja enne seda keskkooli lõpetanud, kutsekoolis ning välismaal keskhariduse omandanud isikud), saavad kõrghariduse esimese astme õppekavadele kandideerides vastuvõtupalli 100% ulatuses vastuvõtueksami tulemusest.
  • Vastuvõtulävend on õppekava sisseastumisnõuetes määratletud sisseastumiseksamite tulemuste kaalutud miinimumsumma, mille täitmine on õpingute alustamise eelduseks. Vastuvõtulävend kõrghariduse I astmel on 65 palli.

  • Kui sul on meditsiiniline seisund, mis seab piiranguid sisseastumiseksamite sooritamisele, ning sul on vaja kohandusi, siis palun kirjuta maarja.jogioja@tlu.ee.

  • Välismaalastel, kes kandideerivad eestikeelsele õppekavale, on kohustus sooritada eesti keel A2 test. Keeletest toimub 3. juulil kell 8.00 ruumis S-403. Registreerimine testile kuni 1. juulini e-posti teel helina.puksmann@tlu.ee.

 

 

Lisainfo

Telefon: 640 9135
Telefon (inglise keeles): 640 9234
E-post: vastuvott@tlu.ee

Infotelefonid on avatud tööpäeviti kell 9.00-15.00.
Tutvu ülikooli kampusega ja vaata hoonete asukohti