neiu prillidega

Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut

Eriala Aeg, koht, lühikirjeldus
Kommunikatsioonijuhtimine

Vastuvõtueksam koosneb kahest osast:

1. motivatsioonikiri (50%) - tuleb lisada SAISis dokumentide esitamisel. Motivatsioonikirja nõuded leiab siit;

2. vestlus (50%).

Vestlused toimuvad 5. juulil algusega kell 10.00. Vestluste ajagraafik ja ruum saadetakse meilile hiljemalt 3. juulil.

Koreograafia Intervjuu toimub 8. juulil kell 10.00 ruumis A-231, täpne vestluse aeg saadetakse meilile. Loominguline CV ja portfoolio tuleb saata meilile helen.kauksi@tlu.ee hiljemalt 1. juulil.
Kunstiõpetaja (ühisõppekava Eesti Kunstiakadeemiaga) Sisseastumiseks tuleb saata CV, motivatsioonikiri, magistritöö kavand ja loominguline portfoolio hiljemalt 3. juuliks aadressile kunstiopetaja@tlu.ee digitaalselt ühe PDFina (portfoolio võib olla ka viitena kodulehele). Magistritöö kavandis on teema kirjeldus, sõnastatud uurimisprobleem ja -eesmärk ning peamised allikad. 
Vastuvõtueksam toimub 10. juulil kell 10.00 kutsesobivusvestlusena Eesti Kunstiakadeemias ruumis D-410. Täpne vestluse aeg saadetakse meilile. Hinnatakse eelnevat loomingulist tegevust, huvi ja soovi tegeleda kunsti õpetamisega mitmel tasandil ja valmisolekut panustada kunstihariduse arendamisse.
Muusikaõpetaja (ühisõppekava Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiaga)

4. juulil kell 11.00 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (Tatari 13) ruumis A-103.
Eksam koosneb loomingulisest konkursist, intervjuust ja kutsesobivuskatsest. Täpne kellaaeg teatatakse üliõpilaskandidaadile hiljemalt üks tööpäev enne eksamit meiliteel. 
Loomingulise konkursi raames tuleb kandidaadil
esitada omal valikul laul a cappella;
esitada ettevalmistatud käibelolevatest üldhariduskooli muusikaõpikutest valitud laulu saade koos meloodiaga;
komisjoni poolt antud laulule kujundada klaverisaade (meloodia + harmoonia, ilma laulmiseta);
instrumentaalpala vabalt valitud instrumendil, millega sisseastuja demonstreerib oma pillimänguoskust;
muusikateoreetiliste teadmiste eksam*. Faili nõuetega leiab siit.
*Muusikateooria sisseastumiseksami võib ühitada muusika-alase bakalaureuseõppe muusikateoreetiliste ainete lõpueksamiga.
Bakalaureuseõppest muusikateoreetiliste ainete lõpueksami tulemus kehtib magistriõppe sisseastumiseksamina kuni kolm aastat alates lõpetamise aastast.

Intervjuul keskendutakse muusikalistele ja üldkultuurilistele teemadele ning arutletakse võimaliku uurimisteema üle.

Kutsesobivuskatse käigus selgitatakse välja kandidaadi eeldused õpetajana töötamiseks, sh suhtlus- ja eneseväljendusoskus, eesti keele ja võõrkeelte oskus, oskus kasutada kaasaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimalusi ning valmidus meeskonnatööks ja edasiseks professionaalseks arenguks.

Täpsem informatsioon:
TLÜ Muusikaõpetaja magistriõppekava juht dotsent Vaike Kiik-Salupere (vaike.kiik-salupere@tlu.ee, 56 827 550)
EMTA Muusikaõpetaja magistriõppekava juht professor Kristi Kiilu (kristikiilu@ema.edu.ee)

Nüüdismeedia (meediakultuur, meediamajandus ja juhtimine, ajakirjandus) 3.-4. juulil vestlus ruumis N-306. 
Sisseastumiseks on nõutav kandidaadi CV ning magistritöö uurimishuvi kirjeldus vabas vormis, mis tuleb lisada SAISis avaldusele. Näidata tuleb ennekõike huvivaldkonda. Mida täpsem kirjeldus, seda parem (maksimaalselt üks A4 formaadis lehekülg).
Vestluse ajakava saadetakse meilile hiljemalt 1. juulil.

 

Digitehnoloogiate instituut

Eriala Aeg, koht, lühikirjeldus
Avatud ühiskonna tehnoloogiad     Vestlused 3. juulil kell 12.00 ruumis A-428. Vestluste täpne aeg lepitakse kandidaatidega indviduaalselt kokku pärast motivatsioonikirja esitamist, igaühele arvestatakse 30 minutit.

Vastuvõtueksam koosneb motivatsioonikirjast ja vestlusest. Motivatsioonikirjas (2000–4000 tähemärki) tuleb anda ülevaade oma tööalasest ja hariduslikust taustast, õppekavaga seonduvatest huvidest ja tuleviku karjääriperspektiividest. Motivatsioonikirjas tuleb kirjeldada täpsemalt ühte probleemi või väljakutset avatud ühiskonnas, mida kandidaat soovib oma magistritöös uurida. See osa motivatsioonikirjast peab sisaldama viiteid kirjanduse allikatele. Motivatsioonikiri tuleb esitada SAISis koos sisseastumisavaldusega. Väljapool Eestit viibivate kandidaatidega toimub vestlus Skype'i teel. Vestlus toimub motivatsioonikirjas väljatoodud teemadel.

Digitaalsed õpimängud 3. juulil kell 10.00 ruumis A-421.
Vestluste täpne aeg lepitakse kandidaatidega individuaalselt kokku, igale kandidaadile arvestatakse 20 minutit. Vastuvõtueksam koosneb motivatsioonikirjast, portfooliost (pole kohustuslik) ja vestlusest. 
Motivatsioonikiri (2000 – 4000 tähemärki) annab ülevaate senisest mängude- ja haridusalastest tegevustest ning tulevikuplaanidest. 
Portfoolio sisaldab varem loodud olulisemate mängudega haakuvate loomingulisi töid (mängud, mängu elemendid, animatsioonid, graafika, filmid, fotod, jutustused, kursused ja muud loomingulised tööd). Sobivad formaadid on veeb ja PDF (ZIP kaustad portfoolioks ei sobi). Tööd esitada olulisuse järjekorras (paremad esimesena).
Vestluse käigus korratakse üle sisseastuja poolt motivatsioonikirjas ja portfoolios esiletõstetud teemad ning esitatakse käesoleva õppekava seisukohast olulisi küsimusi (nt mis on sinu järgmise digitaalse õpimängu idee?).
Haridustehnoloogia

4. juulil kell 10.00 ruumides A-402 ja A-317.

Vastuvõtueksam koosneb motivatsioonikirjast ja vestlusest. 
Motivatsioonikirjas (2000–4000 tähemärki) tuleb anda ülevaade oma senisest haridustehnoloogiaga seonduvast tegevusest ning viidata loodud töödele ja materjalidele, mis näitavad seniseid erialaseid pädevusi. Motivatsioonikiri tuleb esitada koos avaldusega SAISis. Indivuduaalne vestluse aeg saadetakse pärast avalduste esitamist meilile. Igale inimesele arvestatakse 15 minutit, korraga töötab kaks komisjoni. Vestluse teemad: motivatsioon töötada haridustehnoloogina, haridustehnoloogiaalased teadmised/kogemused/oskused, erialase võõrkeelse teksti mõistmine.

Ühiskondlikult aktiivsetel kandidaatidel on võimalik taotleda vastuvõtueksamile lisapunkte vabatahtliku töö eest. Selleks tuleb vastuvõtueksamile kaasa võtta täidetud avaldus. Avaldusel peavad kindlasti olema märgitud ka organisatsioon, mille töös osaleti, ning organisatsiooni esindaja kontaktandmed ja allkiri. Erialase vabatahtliku töö eest on võimalik saada 4 ja mitteerialase vabatahtliku töö eest 2 lisapunkti.

Informaatikaõpetaja Akadeemiline test 3. juulil kell 9.00 A-402. Vestlused alates 10.30 ruumides A-402 ja A-317.

Vastuvõtueksam koosneb motivatsioonikirjast, akadeemilisest testist ja vestlusest. Motivatsioonikirjas (2000–4000 tähemärki) tuleb anda ülevaade oma senisest informaatikaga ja selle õpetamisega seonduvast tegevusest ning viidata oma loodud töödele ja materjalidele, mis näitavad seniseid erialaseid pädevusi. Motivatsioonikiri tuleb esitada oos avaldusega SAISis. Indivuduaalne vestluse aeg saadetakse pärast avalduste esitamist meilile, igale inimesele arvestatakse 15 minutit, korraga töötab kaks komisjoni. Vestluse teemad: motivatsioon töötada informaatikaõpetajana, informaatikaalased teadmised/kogemused/oskused, erialase võõrkeelse teksti mõistmine.

Infoteadus 9. juulil kell 10.00 (või 10. juulil kell 14.00) ruumis S-320.
Vastuvõtueksam koosneb motivatsioonikirjast ja vestlusest. 
Motivatsioonikirja (3000–4000 tähemärki) eesmärk on analüüsida ja põhjendada oma õpingute eesmärki infoteaduse valdkonnas magistritasemel. Motivatsioonikiri tuleb esitada koos sisseastumisavaldusega SAISis. Vestlus eksamikomisjoniga toimub vastavalt eksamigraafikule ja kestab 20 minutit iga sisseastuja kohta. Individuaalse vestluse aja saab kandidaat SAISis pärast avalduse esitamist. Vestlus sisaldab sisseastuja enesetutvustust, milles ta põhjendab oma valmisolekut ja motivatsiooni magistriprogrammi edukaks läbimiseks, ning sisseastuja ja eksamikomisjoni vahelist diskussiooni infoteadusega seonduvatel teemadel.
Infotehnoloogia juhtimine 10. juulil kell 9.00 ruumides A-428, A-440 ja A-445. Vastuvõtueksam koosneb motivatsioonikirjast ja vestlusest. 
Motivatsioonikirjas (2000–4000 tähemärki) tuleb anda ülevaade sellest, kuivõrd on sisseastuja seni puutunud kokku IT valdkonnaga ning millised on sisseastuja magistriõppega seonduvad ootused. Motivatsioonikiri tuleb esitada koos sisseastumisavaldusega SAISis. Suuline vestlus koosneb sisseastuja enesetutvustusest, ingliskeelse erialase teksti tõlkimisest ja diskussioonist erialaga seonduvatel teemadel (sh magistritöö võimalikku teemat ja eesmärki). Individuaalse vestluse aja saab kandidaat SAISis pärast avalduse esitamist, igale inimesele arvestatakse 15 minutit.
Inimese ja arvuti interaktsioon 8. juulil kell 10.00 ruumis A-434.

Vestluste ajagraafik lepitakse kandidaatidega kokku individuaalselt, igale kandidaadile arvestatakse 30 minutit. Sisseastumisel tuleb esitada motivatsioonikiri ja portfoolio ning läbida intervjuu. Motivatsioonikiri ja portfoolio tuleb saata aadressile hci-studies@tlu.ee.

Matemaatikaõpetaja 8. juulil kell 10.00 ruumis T-409. Kõik kandidaadid tulevad kohale algusajaks, vestluste ajakava moodustatakse kohapeal.
Sisseastumiseksam koosneb kahest osast:
akadeemiline test (40%) - koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded;
kutsesobivuseksam (60%) - eksamil tuleb lahendada paar koolimatemaatika ülesannet ning selgitada, kuidas õpetaksite õpilasi neid ülesandeid lahendama, ja analüüsida ühte pedagoogilist situatsiooni. Eksam toimub ettevalmistusajale järgneva vestluse vormis. Arvestatakse ka bakalaureuseõppe keskmist hinnet, seepärast tuleb akadeemiline õiend (hinneteleht) kindlasti kaasa võtta.

 

Haridusteaduste instituut

Eriala Aeg, koht, lühikirjeldus
Alushariduse pedagoog

3. juulil akadeemiline test, teadusallikatel põhinev arutlusülesanne, keeletest
11. juulil kutsesobivusvestlus

Vastuvõtueksam koosneb järgmistest osadest: 
akadeemiline test (25%) - koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded;
teadusallikatel põhinev arutlusülesanne (25%) - tugineb kohapeal etteantud eesti- ja inglisekeelsetele teadusallikatel, mis seisneb isikliku arvamuse kujundamises ja põhjendamises etteantud allikate põhjal. Hinnatakse nii allikate asjakohast tõlgendamist ja veenvat ning argumenteeritud viitamist asjakohases kontekstis, mõttekäigu terviklikkust ja loogilisust kui ka allikatele viitamise korrektsust;
kutsesobivusvestlus (50%) - vestluse käigus hinnatakse kandidaadi motivatsiooni, orienteerumist haridus- ja kasvatusküsimustes, oma seisukohtade argumenteerimise oskust ja sobivust õpetaja tööks.
Sisseastumiseks vajalikku A2 taseme inglise keele oskust hinnatakse keeletestiga, mis ei ole vastuvõtueksami osa ega anna vastuvõtueksamil punkte, kuid kui kandidaat ei tõenda keeletestiga taset, siis kandidaat kutsesobivusvestlusele ei pääse. Test koosneb 60 valikvastusega küsimusest. 

Sisseastumiseksamitele lubatud üliõpilaskandidaatide nimekirjad avaldatakse SAISi avalduse numbri alusel siin järgnevalt: 
akadeemiline test, teadusallikatel põhinev arutlusülesanne, keeletest 2. juulil hiljemalt kell 16.00;
kutsesobivusvestlus 7. juulil hiljemalt kell 18.00.
Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend (pastapliiats). Kui kandidaat kandideerib mitmele haridusteaduste instituudi erialale, sooritab ta akadeemilise testi, teadusallikatel põhineva arutlusülesande ja keeletesti üks kord sisseastumisnimekirjades märgitud ajal ja ruumis, tulemust arvestatakse mõlemal erialal. Küsimuste korral palume kirjutada vastuvott.haridus@tlu.ee.

Andragoogika

3. juulil akadeemiline test, teadusallikatel põhinev arutlusülesanne, keeletest
9. juulil individuaalsed vestlused

Vastuvõtueksam koosneb järgmistest osadest: 
akadeemiline test (25%) - koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded;
teadusallikatel põhinev arutlusülesanne (25%) - tugineb kohapeal etteantud eesti- ja inglisekeelsetele teadusallikatel, mis seisneb isikliku arvamuse kujundamises ja põhjendamises etteantud allikate põhjal. Hinnatakse nii allikate asjakohast tõlgendamist ja veenvat ning argumenteeritud viitamist asjakohases kontekstis, mõttekäigu terviklikkust ja loogilisust kui ka allikatele viitamise korrektsust;
individuaalne vestlus (50%) - vestlusel hinnatakse õppimisorientatsiooni, kogemusi ja/või orientatsiooni õppekavaga seotud valdkondades (20%); motivatsiooni (10%); eesmärke ja perspektiive andragoogina sh suhtlemist (20%). Individuaalsele vestlusele pääseb pingerea alusel 60 esimest kandidaati.
Sisseastumiseks vajalikku A2 taseme inglise keele oskust hinnatakse keeletestiga, mis ei ole vastuvõtueksami osa ega anna vastuvõtueksamil punkte, kuid kui kandidaat ei tõenda keeletestiga taset, siis kandidaat individuaalsele vestlusele ei pääse. Test koosneb 60 valikvastusega küsimusest. 

Sisseastumiseksamitele lubatud üliõpilaskandidaatide nimekirjad avaldatakse SAISi avalduse numbri alusel siin järgnevalt: 
akadeemiline test, teadusallikatel põhinev arutlusülesanne, keeletest 2. juulil hiljemalt kell 16.00;
individuaalne vestlus 7. juulil hiljemalt kell 18.00.
Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend (pastapliiats). Kui kandidaat kandideerib mitmele haridusteaduste instituudi erialale, sooritab ta akadeemilise testi, teadusallikatel põhineva arutlusülesande ja keeletesti üks kord sisseastumisnimekirjades märgitud ajal ja ruumis, tulemust arvestatakse mõlemal erialal. Küsimuste korral palume kirjutada vastuvott.haridus@tlu.ee.

Eripedagoog-nõustaja

3. juulil akadeemiline test, teadusallikatel põhinev arutlusülesanne, keeletest
9. juulil kutsesobivusvestlus mõlema peaeriala kandidaatidele 

Vastuvõtueksam koosneb järgmistest osadest: 
akadeemiline test (25%) - koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded;
teadusallikatel põhinev arutlusülesanne (25%) - tugineb kohapeal etteantud eesti- ja inglisekeelsetele teadusallikatel, mis seisneb isikliku arvamuse kujundamises ja põhjendamises etteantud allikate põhjal. Hinnatakse nii allikate asjakohast tõlgendamist ja veenvat ning argumenteeritud viitamist asjakohases kontekstis, mõttekäigu terviklikkust ja loogilisust kui ka allikatele viitamise korrektsust. Kutsesobivusvetsluse eesmärgiks on selgitada üliõpilaskandidaadi varasem õpi- ja töökogemus ning motivatsioon õpinguteks ja erialaseks tööks;
kutsesobivusvestlus (50%) - kandidaat tutvustab ennast, oma eelnevat õpi- ja karjääriteed ning õpinguteks vajalikke üldpädevusi. Kandidaat vastab komisjoni küsimustele ühiskonna, hariduse, tervise ja eripedagoogika päevakajalistel teemadel. Kandidaat peab olema tutvunud eripedagoog-nõustaja õppekavaga. Kutsesobivusvestlusele pääseb pingerea alusel eripedagoogi peaerialale 35 esimest kandidaati ja eripedagoogilise nõustamise peaerialale 48 esimest kandidaati. Motivatsioonikiri (1 lk trükitult), milles tuleb välja tuua varasem haridustee, rahvusvaheline õpi- või töökogemus, eelnev kokkupuude eripedagoogika valdkonnaga, eriala valiku põhjendus, võtta kaasa kutsesobivusvestlusele.
Sisseastumiseks vajalikku A2 taseme inglise keele oskust hinnatakse keeletestiga, mis ei ole vastuvõtueksami osa ega anna vastuvõtueksamil punkte, kuid kui kandidaat ei tõenda keeletestiga taset, siis kandidaat kutsesobivusvestlusele ei pääse. Test koosneb 60 valikvastusega küsimusest.

Sisseastumiseksamitele lubatud üliõpilaskandidaatide nimekirjad avaldatakse SAISi avalduse numbri alusel siin järgnevalt: 
akadeemiline test, teadusallikatel põhinev arutlusülesanne, keeletest 2. juulil hiljemalt kell 16.00;
kutsesobivusvestlus 7. juulil hiljemalt kell 18.00.
Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend (pastapliiats). Kui kandidaat kandideerib mitmele haridusteaduste instituudi erialale, sooritab ta akadeemilise testi, teadusallikatel põhineva arutlusülesande ja keeletesti üks kord sisseastumisnimekirjades märgitud ajal ja ruumis, tulemust arvestatakse mõlemal erialal. Küsimuste korral palume kirjutada vastuvott.haridus@tlu.ee.
 

Haridusinnovatsiooni juhtimine

Vastuvõtueksam koosneb järgmistest osadest: 
essee (25%) - tuleb laadida SAISi, 
analüütiline ülesanne (25%),
vestlus (50%) - toimuvad Skype’i vahendusel nädala jooksul pärast kandideerimistähtaega. 

Eksamiosade kirjeldused ja nõuded leitavad siin.

Küsimuste korral palume kirjutada vastuvott.haridus@tlu.ee.

Hariduse juhtimine

3. juulil akadeemiline test, teadusallikatel põhinev arutlusülesanne, keeletest
9. juulil kutsesobivusvestlus

Vastuvõtueksam koosneb järgmistest osadest: 
akadeemiline test (25%) - koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded;
teadusallikatel põhinev arutlusülesanne (25%) - tugineb kohapeal etteantud eesti- ja inglisekeelsetele teadusallikatel, mis seisneb isikliku arvamuse kujundamises ja põhjendamises etteantud allikate põhjal. Hinnatakse nii allikate asjakohast tõlgendamist ja veenvat ning argumenteeritud viitamist asjakohases kontekstis, mõttekäigu terviklikkust ja loogilisust kui ka allikatele viitamise korrektsust;
kutsesobivusvestlus (50%) - hinnatakse kandidaadi teadmisi ja kogemusi hariduse juhtimise valdkonnas (vastavalt valdkonnale, milles on varasem kogemus), kursisolemist haridusvaldkonna aktuaalsete probleemidega ja motivatsiooni õpinguteks aega planeerida, tehes ümberkorraldusi praeguses ajagraafikus. Kutsesobivusvestlusele ei pääse kandidaadid, kelle akadeemilise testi ja teadusallikatel põhineva arutlusülesande koondtulemus ei võimalda kandidaadil saada vastuvõtueksamil positiivset tulemust (70 palli) ka juhul, kui ta saaks kutsesobivusvestlusel maksimumtulemuse.
Sisseastumiseks vajalikku A2 taseme inglise keele oskust hinnatakse keeletestiga, mis ei ole vastuvõtueksami osa ega anna vastuvõtueksamil punkte, kuid kui kandidaat ei tõenda keeletestiga taset, siis kandidaat kutsesobivusvestlusele ei pääse. Test koosneb 60 valikvastusega küsimusest. 

Sisseastumiseksamitele lubatud üliõpilaskandidaatide nimekirjad avaldatakse SAISi avalduse numbri alusel siin järgnevalt: 
akadeemiline test, teadusallikatel põhinev arutlusülesanne, keeletest 2. juulil hiljemalt kell 16.00;
vestlus 7. juulil hiljemalt kell 18.00.
Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend (pastapliiats). Kui kandidaat kandideerib mitmele haridusteaduste instituudi erialale, sooritab ta akadeemilise testi, teadusallikatel põhineva arutlusülesande ja keeletesti üks kord sisseastumisnimekirjades märgitud ajal ja ruumis, tulemust arvestatakse mõlemal erialal. Küsimuste korral palume kirjutada vastuvott.haridus@tlu.ee.

Kasvatusteadused

3. juulil akadeemiline test, teadusallikatel põhinev arutlusülesanne, keeletest
9. juulil kutsesobivusvestlus

Vastuvõtueksam koosneb järgmistest osadest: 
akadeemiline test (25%) - koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded;
teadusallikatel põhinev arutlusülesanne (25%) - tugineb kohapeal etteantud eesti- ja inglisekeelsetele teadusallikatel, mis seisneb isikliku arvamuse kujundamises ja põhjendamises etteantud allikate põhjal. Hinnatakse nii allikate asjakohast tõlgendamist ja veenvat ning argumenteeritud viitamist asjakohases kontekstis, mõttekäigu terviklikkust ja loogilisust kui ka allikatele viitamise korrektsust;
kutsesobivusvestlus (50%) - hinnatakse õpingutega seotud motivatsiooni ning mõtteid ja plaane ühenduses tulevase magistritööga. Kutsesobivusvestlusele ei pääse kandidaadid, kelle akadeemilise testi ja teadusallikatel põhineva arutlusülesande koondtulemus ei võimalda kandidaadil saada vastuvõtueksamil positiivset tulemust (70 palli) ka juhul, kui ta saaks kutsesobivusvestlusel maksimumtulemuse.
Sisseastumiseks vajalikku A2 taseme inglise keele oskust hinnatakse keeletestiga, mis ei ole vastuvõtueksami osa ega anna vastuvõtueksamil punkte, kuid kui kandidaat ei tõenda keeletestiga taset, siis kandidaat kutsesobivusvestlusele ei pääse. Test koosneb 60 valikvastusega küsimusest. 

Sisseastumiseksamitele lubatud üliõpilaskandidaatide nimekirjad avaldatakse SAISi avalduse numbri alusel siin järgnevalt: 
akadeemiline test, teadusallikatel põhinev arutlusülesanne, keeletest 2. juulil hiljemalt kell 16.00;
vestlus 7. juulil hiljemalt kell 18.00.
Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend (pastapliiats). Kui kandidaat kandideerib mitmele haridusteaduste instituudi erialale, sooritab ta akadeemilise testi, teadusallikatel põhineva arutlusülesande ja keeletesti üks kord sisseastumisnimekirjades märgitud ajal ja ruumis, tulemust arvestatakse mõlemal erialal. Küsimuste korral palume kirjutada vastuvott.haridus@tlu.ee.

Kutseõpetaja (ühisõppekava Tallinna Tehnikaülikooliga)

3. juulil akadeemiline test, teadusallikatel põhinev arutlusülesanne, keeletest
9. juulil kutsesobivusvestlus

Vastuvõtueksam koosneb järgmistest osadest: 
akadeemiline test (25%) - koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded;
teadusallikatel põhinev arutlusülesanne (25%) - tugineb kohapeal etteantud eesti- ja inglisekeelsetele teadusallikatel, mis seisneb isikliku arvamuse kujundamises ja põhjendamises etteantud allikate põhjal. Hinnatakse nii allikate asjakohast tõlgendamist ja veenvat ning argumenteeritud viitamist asjakohases kontekstis, mõttekäigu terviklikkust ja loogilisust kui ka allikatele viitamise korrektsust;
kutsesobivusvestlus (50%) - hinnatakse kandidaadi ettevalmistust erialavaldkonnas, aktiivsust erialavaldkonnas ja ühiskonnas, motiive kutseõpetaja õpinguteks, kutseõpetaja rolli tajumist ning valmisolekut uurimistööks kutsehariduse valdkonnas. Enne kutsesobivusvestlust palume kandidaatidel tutvuda kutseõpetaja õppekavaga ÕISis.
Sisseastumiseks vajalikku A2 taseme inglise keele oskust hinnatakse keeletestiga, mis ei ole vastuvõtueksami osa ega anna vastuvõtueksamil punkte, kuid kui kandidaat ei tõenda keeletestiga taset, siis kandidaat kutsesobivusvestlusele ei pääse. Test koosneb 60 valikvastusega küsimusest. 
Õpe toimub osakoormusel ja õpingute nominaalaeg on 3 aastat.

Sisseastumiseksamitele lubatud üliõpilaskandidaatide nimekirjad avaldatakse SAISi avalduse numbri alusel siin järgnevalt: 
akadeemiline test, teadusallikatel põhinev arutlusülesanne, keeletest 2. juulil hiljemalt kell 16.00;
vestlus 7. juulil hiljemalt kell 18.00.
Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend (pastapliiats). Kui kandidaat kandideerib mitmele haridusteaduste instituudi erialale, sooritab ta akadeemilise testi, teadusallikatel põhineva arutlusülesande ja keeletesti üks kord sisseastumisnimekirjades märgitud ajal ja ruumis, tulemust arvestatakse mõlemal erialal. Küsimuste korral palume kirjutada vastuvott.haridus@tlu.ee.

Mitme aine õpetaja

3. juulil akadeemiline test, teadusallikatel põhinev arutlusülesanne, keeletest
10. juulil kutsesobivusvestlus

Vastuvõtueksam koosneb järgmistest osadest: 
akadeemiline test (25%) - koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded;
teadusallikatel põhinev arutlusülesanne (25%) - tugineb kohapeal etteantud eesti- ja inglisekeelsetele teadusallikatel, mis seisneb isikliku arvamuse kujundamises ja põhjendamises etteantud allikate põhjal. Hinnatakse nii allikate asjakohast tõlgendamist ja veenvat ning argumenteeritud viitamist asjakohases kontekstis, mõttekäigu terviklikkust ja loogilisust kui ka allikatele viitamise korrektsust;
kutsesobivusvestlus (50%) - hinnatakse kandidaadi esinemis- ja eneseväljendusoskust, arusaama õppimisest ja õpetamisest, motivatsiooni õpetajakoolituse läbimiseks ning õpetajatööks. 
Sisseastumiseks vajalikku A2 taseme inglise keele oskust hinnatakse keeletestiga, mis ei ole vastuvõtueksami osa ega anna vastuvõtueksamil punkte, kuid kui kandidaat ei tõenda keeletestiga taset, siis kandidaat kutsesobivusvestlusele ei pääse. Test koosneb 60 valikvastusega küsimusest.

Kandidaatidel, kes on sisseastumistingimused täitnud väljaspool Tallinna Ülikooli, palume esitada SAISis diplomi ja akadeemilise õiendi koopia. 

Sisseastumiseksamitele lubatud üliõpilaskandidaatide nimekirjad avaldatakse SAISi avalduse numbri alusel siin järgnevalt: 
akadeemiline test, teadusallikatel põhinev arutlusülesanne, keeletest 2. juulil hiljemalt kell 16.00;
vestlus 7. juulil hiljemalt kell 18.00.
Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend (pastapliiats). Kui kandidaat kandideerib mitmele haridusteaduste instituudi erialale, sooritab ta akadeemilise testi, teadusallikatel põhineva arutlusülesande ja keeletesti üks kord sisseastumisnimekirjades märgitud ajal ja ruumis, tulemust arvestatakse mõlemal erialal. Küsimuste korral palume kirjutada vastuvott.haridus@tlu.ee.

Noorsootöö korraldus

3. juulil akadeemiline test, teadusallikatel põhinev arutlusülesanne, keeletest
10. juulil vestlus

Vastuvõtueksam koosneb järgmistest osadest: 
akadeemiline test (25%) - koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded;
teadusallikatel põhinev arutlusülesanne (25%) - tugineb kohapeal etteantud eesti- ja inglisekeelsetele teadusallikatel, mis seisneb isikliku arvamuse kujundamises ja põhjendamises etteantud allikate põhjal. Hinnatakse nii allikate asjakohast tõlgendamist ja veenvat ning argumenteeritud viitamist asjakohases kontekstis, mõttekäigu terviklikkust ja loogilisust kui ka allikatele viitamise korrektsust;
vestlus (50%) - kandidaat tutvustab uuringu esialgset teemat ja eesmärki (uurimuse minikavand), teadmisi ja kogemust noorsootöös, kirjeldab oma motivatsiooni asuda õppima õppekaval ja vastab Eesti noortepoliitika- ja noorsootööteemalistele küsimustele.
Sisseastumiseks vajalikku A2 taseme inglise keele oskust hinnatakse keeletestiga, mis ei ole vastuvõtueksami osa ega anna vastuvõtueksamil punkte, kuid kui kandidaat ei tõenda keeletestiga taset, siis kandidaat vestlusele ei pääse. Test koosneb 60 valikvastusega küsimusest.

Ühiskondlikult aktiivsetel kandidaatidel on võimalik taotleda vastuvõtueksamil lisapunkte vabatahtliku töö eest (mahus minimaalselt 8 tundi). Selleks tuleb vastuvõtueksamile kaasa võtta täidetud avaldus. Avaldus esitatakse organisatsiooni ametlikul blanketil ning organisatsiooni juhi poolt allkirjastatult (kas digitaalselt või paberkandjal). Vastuvõtueksamil on võimalik ühekordselt arvestada 4 punkti erialase vabatahtliku töö või 2 punkti mitteerialase vabatahtliku töö eest.

Sisseastumiseksamitele lubatud üliõpilaskandidaatide nimekirjad avaldatakse SAISi avalduse numbri alusel siin järgnevalt: 
akadeemiline test, teadusallikatel põhinev arutlusülesanne, keeletest 2. juulil hiljemalt kell 16.00;
vestlus 7. juulil hiljemalt kell 18.00.
Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend (pastapliiats). Kui kandidaat kandideerib mitmele haridusteaduste instituudi erialale, sooritab ta akadeemilise testi, teadusallikatel põhineva arutlusülesande ja keeletesti üks kord sisseastumisnimekirjades märgitud ajal ja ruumis, tulemust arvestatakse mõlemal erialal. Küsimuste korral palume kirjutada vastuvott.haridus@tlu.ee.

 

Humanitaarteaduste instituut

Eriala Aeg, koht, lühikirjeldus
Aasia uuringud: Aasia ühiskonnad, Jaapani uuringud 10. juulil ruumis S-412.

Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Vastuvõtueksamile tulles peab kandidaat võtma kaasa isikut tõendava dokumendi.
Koos sisseastumisavaldusega tuleb SAISis esitada magistritöö esialgne kavand, mis sisaldab uurimistöö lühikest sisukirjeldust, probleemipüstitust ja esialgsel bibliograafiat, mis on sõnastatud 2–3 leheküljel. Uurimistöö kavandi faili nimi peab olema kandidaadi enda nimi.
Vastuvõtueksami käigus toimub vestlus uurimistöö kavandi põhjal. Vestluse kellaaeg teatatakse kandidaadile e-posti teel.
 

Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. 
Esimene kirjalik osa on kandidaadi motivatsioonikiri, mille ta esitab koos avaldusega SAISis. Motivatsioonikiri peab kajastama kandidaadi soovi saada ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajaks, arusaama õpetajaameti võimalustest ja vastutusest, oma missiooni õpetajana, ülevaade varasemast tööst noortega, kui see kuulub kogemuste hulka. 
Teise kirjaliku osana sooritatakse vastuvõtueksamil akadeemiline test, millega hinnatakse üliõpilaskandidaadi võimekust õppida ülikoolis. Akadeemiline test koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded. Akadeemiline test toimub 3. juulil kell 9.00 ruumis A-002. Akadeemiline test kestab umbes ühe tunni. Vastuvõtueksamile tulles peab kandidaat võtma kaasa isikut tõendava dokumendi ja kirjutusvahendi.
Suuline eksamiosa toimub 3. juulil kell 11.00 ruumis S-417. Suuline eksamiosa koosneb arutelust hariduse valdkonna aktuaalsetel teemadel ja individuaalsest vestlusest.
Ajalugu 3. juulil kell 14.00 ruumis S-416.

Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. 
Kirjalik osa on kandidaadi magistritöö kavand, mis tuleb kaasa võtta vastuvõtueksamile, kus kandidaat tutvustab seda vastuvõtukomisjonile. Vestluse käigus hinnatakse lisaks kandidaadi seniseid õpinguid, töökogemust ning motivatsiooni. Vastuvõtueksamile tulles peab kandidaat võtma kaasa isikut tõendava dokumendi. Vestluse ajakava selgub kohapeal, kõik kandidaadid tulevad alguseks kohale.
Lisaks peab kandidaat esitama SAISis koos avaldusega oma bakalaureusetöö, mille alusel hinnatakse kandidaadi akadeemilise kirjutamise oskust. Kui kandidaat on lõpetanud varasemad õpingud bakalaureuseeksamiga, siis peab ta esitama oma bakalaureuseõpingute käigus koostatud uurimistöö.

Antropoloogia Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. 
Kirjalikult esitatakse magistritöö esialgne kava (pikkusega 2−3 lehekülge, peab sisaldama esialgset teemat, metodoloogiat ja kirjandust). Magistritöö kava peab olema inglise keeles ja esitatakse koos sisseastumisavaldusega SAISis 
Vastuvõtueksamil kirjutatakse ingliskeelne essee (90 minutit, umbes viis lehekülge) etteantud teemal, mille jaoks tuleb läbi lugeda artiklid etteantud valikust. Essee kirjutamise aeg lepitakse kokku e-posti teel individuaalselt, essee kirjutatakse elektroonilises keskkonnas.
Vestlusele kutsutakse teise vooru pääsenud kandidaadid. Vestlus on inglise keeles ja räägitakse kandidaadi magistritöö kavast, lisaks hinnatakse kandidaadi huvi eriala vastu. Vestlus läbi SAISi kandideerinutele toimub 10. juulil ruumis M-135. Vestluse kellaaeg teatatakse kandidaadile e-posti teel. Vastuvõtueksamile tulles peab kandidaat võtma kaasa isikut tõendava dokumendi.
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja:
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Eesti keele kui teise keele ja eesti kultuuri õpetaja
Vastuvõtueksam koosneb kolmest osast. Vastuvõtueksamile tulles peab kandidaat võtma kaasa isikut tõendava dokumendi ja kirjutusvahendi.
Esimese kirjaliku osana sooritatakse akadeemiline test, millega hinnatakse üliõpilaskandidaadi võimekust õppida ülikoolis. Akadeemiline test koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded. Akadeemiline test sooritatakse 3. juulil kell 9.00 ruumis A-002. Akadeemiline test kestab umbes ühe tunni. 
Teises kirjalikus osas kontrollitakse oskusi ja teadmisi eesti keele alal (kirjutusoskus, sõnavara ja grammatika tundmine jms). Teine eksamiosa toimub 3. juulil kell 11.00 ruumis S-240.
Suuline osa (vestlus) annab võimaluse põhjendada huvi valitud eriala vastu ja selle omandamise motiive, osutada kultuuri- ja kirjandusteadmisi ning arusaamist keele toimimisest. Suuline vestlus toimub 3. juulil ruumis S-240 ja vestluse individuaalsed kellaajad teatatakse kirjaliku eksami lõpul. Eksamipäeva pikkus sõltub kandidaatide hulgast.
Eesti uuringud Vastuvõtueksam koosneb kirjalikus ja suulisest osast. Vastuvõtueksamile tulles peab kandidaat võtma kaasa isikut tõendava dokumendi.
Kirjalikult esitatakse motivatsioonikiri ja võimalikud uurimisteemad koos sisseastumisavaldusega SAISis.
Suuline osa on vestlus, mis toimub läbi SAISi kandideerijatele 4. juulil ruumis S-415. Eksami kellaaeg teatatakse kandidaadile enne eksamit e-posti teel.
Üliõpilaskandidaadid, kes soovivad spetsialiseeruda eesti kirjanduse tõlkimise erialale, peavad SAISis esitama lisaks eelnevale ka tõlkekatkendi eesti keelest oma emakeelde koos eestikeelse originaaliga (2 lk).
Keeleteadus ja keeletoimetamine 5. juulil kell 12.00 ruumis M-134.

Vastuvõtueksam koosneb kahest osast. Vastuvõtueksamile tulles peab kandidaat võtma kaasa isikut tõendava dokumendi ja kirjutusvahendi.
Esimeses osas kirjutab kandidaat kohapeal umbes 1,5 lehekülje pikkuse motivatsioonikirja, mille teema sõltub valitud suunast (keeleteadus või keeletoimetamine). Täpsem teema antakse vastuvõtueksamil. Motivatsioonikirja kirjutamiseks on aega 40 minutit.
Teises osas vestlevad keeleteaduse suuna valinud kandidaadid eksamikomisjoniga valitud suuna teemadel. Keeletoimetaja suuna valinud kandidaadid teevad kirjaliku sõnavara- ja õigekeelsusülesande (umbes 40 minutit).

Kirjalik tõlge 10. või 11. juulil ruumis S-416. Vastuvõtueksami täpse kuupäeva ja kellaaja saab kandidaat teada avalduse esitamisel SAISis. Vastuvõtueksami käigus hinnatakse kandidaadi eesti keele oskust (emakeelena või vähemalt C1 tasemel), analüüsioskust, loogilist mõtlemist, üldteadmisi ja motivatsiooni. Eelnevat tõlkekogemust ega -oskust ei eeldata. Samas eeldame head inglise keele oskust (vähemalt B2 tasemel), kuna osa kursusi toimub inglise keele baasil.

Eksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast:

1. Kirjalik osa
Tõlkimine - lühikese (1-2 lauset) tekstiosa tõlkimine eesti keelde.
Tõlkeanalüüs - eesti keelde tõlgitud teksti (1-2 lauset, mille juurde on lisatud lähtetekst) analüüsimine.
Tõlkimiseks ja analüüsiks saab kandidaat valida kas tarbe- või ilukirjandusliku teksti. Tarbeteksti lähtekeeleks on inglise keel. Ilukirjandusliku teksti lähtekeeleks valib kandidaat inglise, itaalia, prantsuse, hispaania või saksa keele. Tõlke ja tõlkeanalüüsi ettevalmistuseks on antud umbes 20 minutit ning sõnastike kasutamine on lubatud.

2. Suuline osa ehk vestlus toimub kohe pärast tõlkeülesande ja tõlgitud teksti analüüsi ettevalmistamist. Kuulatakse ära kandidaadi tõlkeanalüüs ja vaadatakse ühiselt üle tehtud tõlge. Lisaks palub eksamikomisjon kandidaadil lühidalt põhjendada, miks teda huvitab kirjaliku tõlke magistriõpe. Kasuks tuleb ka see, kui kandidaat teab, mis teemal ta soovib oma magistritöö kirjutada.
Vastuvõtueksamile tulles peab kandidaat võtma kaasa isikut tõendava dokumendi ja kirjutusvahendi.

Kirjandusteadus 10. juulil ruumis S-415.

Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust osast ja vestlusest. Vastuvõtueksamile tulles peab kandidaat võtma kaasa isikut tõendava dokumendi.
Kandidaat peab saatma hiljemalt 1. juuliks elektrooniliselt aadressile piret.viires@tlu.ee kirjaliku teksti, kus ta põhjendab erialavalikut ja kirjutab esialgse visiooni oma magistritöö teemast (1-2 lk). 
Vastuvõtueksamil toimub vestlus, mille jooksul arutletakse erinevate kirjandusküsimuste üle ja vesteldakse plaanitava magistritöö teemal.
Vestluse kellaaja saab kandidaat avalduse esitamisel SAISis.

Kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria (ühisõppekava Eesti Kunstiakadeemiaga) Vastuvõtueksam koosneb kirjalikus ja suulisest osast. Kirjalikult esitatakse kandidaadi koostatud vähemalt 10-leheküljeline ingliskeelne uurimistöö (nt väljavõte bakalaureusetööst või akadeemiline essee) ja võimalikud uurimisteemad koos sisseastumisavaldusega SAISis. 
Suuline osa on vestlus. Vestlus toimub läbi SAIS kandideerijatega 9. juulil ruumis M-135. Täpne kellaag teatatakse kandidaadile e-posti teel. Vastuvõtueksamile tulles peab kandidaat võtma kaasa isikut tõendava dokumendi.
Kultuuriteooria ja filosoofia 10. juulil ruumis M-328.

Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Vastuvõtueksamile tulles peab kandidaat võtma kaasa isikut tõendava dokumendi.
Kirjalik osa on magistritöö esialgne kava (2−3 lehekülge), mis tuleb esitada koos sisseastumisavaldusega SAISis. Magistritöö esialgne kava peab olema PDF-formaadis ja faili nimi on kandidaadi nimi.
Suulises osas toimub vestlus vastuvõtukomisjoniga. Vestlusel tutvustab kandidaat oma magistritöö kavandit ja lisaks hinnatakse tema huvi eriala vastu. Vestluse kellaaja saab kandidaat teada SAISis avalduse esitamisel.

Slaavi keeled ja kultuurid 4. juulil kell 10.00 ruumis S-326.

Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust esseest (kirjutatakse kohapeal vene keeles, 200 sõna) ja vestlusest, mille alguskellaaeg määratakse pärast essee kirjutamist. Vastuvõtueksamile tulles peab kandidaat võtma kaasa isikut tõendava dokumendi ja kirjutusvahendi.

Vene keele ja kirjanduse õpetaja Vastuvõtueksamile tulles peab kandidaat võtma kaasa isikut tõendava dokumendi ja kirjutusvahendi. 

Vastuvõtueksam koosneb kolmest osast:

    Esimese kirjaliku osana sooritatakse akadeemiline test, millega hinnatakse üliõpilaskandidaadi võimekust õppida ülikoolis. Akadeemiline test koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded. Akadeemiline test sooritatakse 3. juulil kell 9.00 ruumis A-002. Akadeemiline test kestab umbes ühe tunni. 

    Teises kirjalikus osas kirjutatakse essee. Teine kirjalik osa toimub 3. juulil kell 11.00 ruumis S-335.
    Seejärel toimub kandidaadiga vestlus, kus keskendutakse eelkõige õpetajaametile ja -karjäärile suunatud küsimustele. Suuline osa toimub kohe pärast kirjalikku.

Võõrkeeleõpetaja (inglise (ja teise keele), prantsuse (ja teise keele) ja saksa (ja teise keele) õpetaja) Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Vastuvõtueksamile tulles peab kandidaat võtma kaasa isikut tõendava dokumendi ja kirjutusvahendi. 
Kirjaliku osana esitavad kandidaadid motivatsioonikirja koos sisseastumisavaldusega SAISis. Motivatsioonikirja faili nimi peab olema kandidaadi nimi.
Vastuvõtueksami käigus sooritatakse akadeemiline test, millega hinnatakse üliõpilaskandidaadi võimekust õppida ülikoolis. Akadeemiline test koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded. Akadeemiline test sooritatakse 3. juulil kell 9.00 ruumis A-002. Akadeemiline test kestab umbes ühe tunni.
Suuline osa keskendub kandidaadi keelelisele pädevusele ja kutsesobivusele. Juhul kui kandidaadil ei ole keeletaset tõendavat dokumenti, kontrollitakse vajaliku keeletaseme olemasolu vastuvõtueksami käigus. Suuline osa toimub 3. juulil vastavalt kandidaadi peaeriala(de) valikule: 

inglise keele õpetaja kell 11.00 ruumis S-412

saksa keele õpetaja kell 13.00 ruumis S-420

prantsuse keele õpetaja kell 14.00 ruumis S-423

Kui lisaks põhierialale soovitakse saada eesti keele kui teise keele või vene keele õpetajaks, siis neile kandidaatidele toimub vastuvõtueksam kell 15.00 ruumis S-420.

 

Loodus- ja terviseteaduste instituut

Eriala Aeg, koht, lühikirjeldus
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja  (bioloogia-, füüsika-, geograafia- ja keemiaõpetaja suunad) 4. juulil kell 9.00 ruumis A-507.

Vastuvõtueksam koosneb akadeemilisest testist ja vestlusest. 
Akadeemilise testiga hinnatakse üliõpilaskandidaadi võimekust õppida ülikoolis. Akadeemiline test koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded.
Pärast akadeemilist testi toimub vestlus komisjoniga. Vestluste ajakava määratakse vahetult enne akadeemilise võimekuse testi. Igale kandidaadile arvestatakse 10 minutit. Palume vastuvõtueksamile kindlasti kaasa võtta eelnevate õpingute akadeemilised õiendid.
Koos vastuvõtudokumentidega tuleb SAISis esitada motivatsioonikiri, mis on sisendiks ka vestlusele.

Kehakultuuri õpetaja 3. juulil ruumis 301 (Räägu 49).

Sisseastumiseksam koosneb kolmest osast:
kell 10.00 akadeemilise võimekuse test - hinnatakse üliõpilaskandidaadi võimekust õppida ülikoolis. Akadeemiline test koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded;
kell 11.30 erialatest - koosneb kolmest osast ja käsitleb bakalaureuseastme läbimisel omandatud teadmisi inimese organismi ehitusest ja talitlusest, spordipedagoogikast, spordiajaloost. Testi edukaks läbimiseks on vajalik korrata bakalaureuseprogrammis omandatud teadmisi ja olla kursis viimaste spordisündmustega;
kell 13.00 essee - kirjutatakse valikuliselt ühel erialaga seotud etteantud teemal.

Keskkonnakorraldus Vastuvõtueksam toimub motivatsioonikirja põhjal. Keskkonnakorralduse õppekava motivatsioonikirja eesmärk on hinnata kandidaadi sobivust ja motivatsiooni alustatud õpingute lõpetamiseks. Üldised nõuded: vormistus akadeemilises stiilis, kandidaadi nimi faili alguses ja faili nimes. Motivatsioonikirja sisuosas ootame vastuseid järgmistele küsimustele:
 • olles tutvunud õppekava ja õppeainetega, miks soovid asuda õppima antud magistriõppekavale Tallinna Ülikoolis (kuni 100 sõna);
 • mis on sinu eesmärk (sh karjäärieesmärk) õppima asumisel (kuni 100 sõna);
 • kuidas toetab sinu varasem haridus, töö- ja elukogemus antud magistriõppekaval hakkama saamist (kuni 150 sõna);
 • olles tutvunud erialase teaduskirjandusega, millised on tuleviku suurimad väljakutsed antud eriala valdkonnas sinu arvates (kuni 300 sõna);
 • millised on sinu valdkondlikud erihuvid? Millise probleemi lahendamisesse soovid tulevikus panustada ja miks (kuni 150 sõna);
 • meie õppekava koondab erineva tausta ja kogemustepagasiga õppijaid, kes aitavad luua väärtusliku kontaktivõrgustiku, mille abil saame õpet mitmekesistada (nt projektid, ekskursioonid, töötoad). Mida saaksid omalt poolt õppekavale pakkuda (kuni 100 sõna)?

Motivatsioonikirja juures hinnatakse kandideerimise põhjuseid/eesmärki, varasemaid teadmisi ja kogemusi, intellektuaalset küpsust, laia silmaringi, keele- ja väljendusoskust, analüüsi-, argumenteerimis- ja sünteesivõimet ning valmisolekut pühenduda õppetööle. Motivatsioonikiri tuleb esitada koos sisseastumisavaldusega SAISis. Komisjon kinnitab tulemused 8. juulil. Täpsemalt siin.

Kunstiteraapiad 3-4. juulil kell 10.00-18.00 ruumides 310, 311 ja 317 (Räägu 49).

Kui sisseastujal on bakalaureusekraad kunstiteraapiate eriala vastaval spetsialiseerumissuunal, tuleb sooritada kutsesobivuseksam. Kutsesobivuseksam jaguneb kahele päevale ning koosneb loomingulisest tööst (kaasa võtta ka oma loomingulise tegevuse portfoolio), rühmatööst ja vestlusest. Vestluse läbiviimiseks esitab kandidaat SAISis magistritöö kavandi (3-5 lk) ning oma teraapia- või nõustamistööd (või selle puudumisel rühmadega töötamist, loominguliste tegevuste juhendamist tõendava materjali (näiteks juhtumianalüüs või juhtumikirjeldus, töökirjeldus vms)).
Kui sisseastujal on muu eriala bakalaureusekraad (soovitavalt tervisevaldkonnas, psühholoogias, sotsiaalpedagoogikas, eripedagoogikas, noorsootöös või loomingulisel erialal ning inimestega töötamise kogemus), tuleb lisaks kutsesobivuseksami sooritamisele esitada SAISis ka eelduspädevuste omandamist tõendav dokumentatsioon. Tasandusainete (sooritamata eeldusainete) maht ei tohi ületada 16 EAP. Erandkorras on võimalik kandideerida ka neil huvilistel, kellel on kunstiteraapia algkursus läbimata. Neil on nõutav varasem nõustamistöö kogemus.

Linnakorraldus Vastuvõtt toimub motivatsioonikirja alusel. Linnakorralduse õppekava motivatsioonikirja eesmärk on hinnata kandidaadi sobivust ja motivatsiooni alustatud õpingute lõpetamiseks. Üldised nõuded: vormistus akadeemilises stiilis, kandidaadi nimi faili alguses ja faili nimes.
Motivatsioonikirja sisuosas ootame vastuseid järgmistele küsimustele:
 • olles tutvunud õppekava ja õppeainetega, miks soovid asuda õppima antud magistriõppekavale Tallinna Ülikoolis (kuni 100 sõna);
 • mis on sinu eesmärk (sh karjäärieesmärk) õppima asumisel (kuni 100 sõna);
 • kuidas toetab sinu varasem haridus, töö- ja elukogemus antud magistriõppekaval hakkama saamist (kuni 150 sõna);
 • olles tutvunud erialase teaduskirjandusega, millised on tuleviku suurimad väljakutsed antud eriala valdkonnas Sinu arvates (kuni 300 sõna);
 • millised on sinu valdkondlikud erihuvid? Millise probleemi lahendamisesse soovid tulevikus panustada ja miks (kuni 150 sõna);
 • meie õppekava koondab erineva tausta ja kogemustepagasiga õppijaid, kes aitavad luua väärtusliku kontaktivõrgustiku, mille abil saame õpet mitmekesistada (nt projektid, ekskursioonid, töötoad). Mida saaksid omalt poolt õppekavale pakkuda (kuni 100 sõna)?

Motivatsioonikirja juures hinnatakse kandideerimise põhjuseid/eesmärki, varasemaid teadmisi ja kogemusi, intellektuaalset küpsust, laia silmaringi, keele- ja väljendusoskust, analüüsi-, argumenteerimis- ja sünteesivõimet ning valmisolekut pühenduda õppetööle. Motivatsioonikiri tuleb esitada koos sisseastumisavaldusega SAISis. Komisjon kinnitab tulemused 8. juulil Täpsemalt siin.

Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia 4. juulil kell 10.00 ruumis A-509.

Vastuvõtueksam koosneb vestlusest, mille aluseks on motivatsioonikiri Sisseastumiskatsetel annab 25 lisapunkti bakalaureuseõpingute lõputöö kaitsmine kõrgeimaile hindele ja/või õpingute lõpetamine cum laude. Vestluse individuaalse aja saab kandidaat SAISis avaldust esitades, igas tunnis kutsutakse vestlusele kuus inimest, vesteldakse ühekaupa. Motivatsioonikirja pikkus on 1-2 A4 lehekülge, see tuleb üles laadida SAISi ja selles palume vastata järgmistele punktidele:

 • kaitstud lõputöö pealkiri ja juhendaja;
 • loetlege, milliste laboriseadmete ja analüüsimeetoditega olete kokku puutunud;
 • millised uurimisvaldkonnad pakuvad teile enim huvi? Millisel teemal sooviksite kirjutada magistritöö;
 • milliste teemade puhul tunnete, et peate tegema tavapärasest rohkem tööd nende paremaks mõistmiseks;
 • miks soovite õppima asuda just antud erialale? Kust saite infot selle eriala kohta;

- hinnake inglise keele oskust skaalal A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Organisatsioonikäitumine (üldsuund, spetsialiseerumine tervishoiuorganisatsioonidele, spetsialiseerumine militaarsetele ja paramilitaarsetele organisatsioonidele) Sisseastumisel tuleb sooritada sisseastumiseksam, mis koosneb kirjalikust ning suulisest osast. Mõlema osa tulemus peab kandidaadil olema vähemalt 51%.
3. juulil kell 18.00 kirjalik osa ruumis M-134 (spetsialiseerumine tervishoiuorganisatsioonidele; spetsialiseerumine militaarsetele ja paramilitaarsetele organisatsioonidele) või M-218 (üldsuund). Kirjalikus osas käsitletakse võimaliku uurimistöö kava kohapeal etteantud organisatsioonikäitumise teemal.
4.-5. juulil vestlused. Vestlustel arutletakse magistritööga seotud plaanide üle ja hinnatakse kandidaadi motivatsiooni. Vestluse ajakava avalikustatakse enne kirjalikku testi loodus- ja terviseteaduste instituudi veebilehel. Nimekiri koostatakse tähestikulist järjekorda ja valitud spetsialiseerumise suunda arvestades.
Koos sisseastumisavaldusega palume SAISis esitada ka CV ning diplomi ja akadeemilise õiendi koopia.
Psühholoogia

3. juulil ruumis A-231.

Kandideerimisel tuleb SAISis avaldusele lisada elulookirjeldus (CV) ja esialgse magistritöö projekt (ca 4 lk) koos juhendaja allkirjaga. TLÜ psühholoogias varem kaitstud tööd leiad siin.
Vastuvõtueksam koosneb:
1) kirjalikust osast - arvestatakse nii Tallinna kui ka Tartu Ülikooli lõpetanutel viimase viie aasta jooksul sooritatud psühholoogia bakalaureuseeksami tulemust. 2014. aastal ja varem lõpetanutel tuleb teha eksam uuesti;
2) vestlusest - palume kaasa võtta viimane kaitstud bakalaureuse- või seminaritöö.

Vestluse ajakava avalikustatakse siin. Nimekiri koostatakse tähestikulist järjekorda arvestades.

Rekreatsioonikorraldus 10. juulil 
kell 10.00 essee ruumides Rä-216, Rä-217 (Räägu 49). Kandidaadid jagatakse ruumidesse kohapeal;
kell 14.00 kutsesobivusvestlus ruumides Rä-215, Rä-216, Rä-217 (Räägu 49).

Erialaeksam koosneb: valdkondlik essee (kirjalikus vormis, 1-2 lk) ja kutsesobivusvestlus. Essee kirjutatakse kohapeal etteantud rekreatsioonikorralduse teemal. Vestlustel arutletakse magistritööga seotud plaanide üle ja hinnatakse kandidaadi motivatsiooni. Vestluse ajakava selgub kohapeal, nimekiri koostatakse tähestikulises järjekorras.

Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (käsitöö ja kodunduse ning töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja suunad) 8. juulil kell 11.00 ruumis Rä-407 (Räägu 49) akadeemilise võimekuse test. Testiga hinnatakse üliõpilaskandidaadi võimekust õppida ülikoolis. Akadeemiline test koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded. Mitmele õpetajakoolituse erialale kandideerija peab akadeemilise võimekuse testi tegema vaid ühel korral, testi tulemused lähevad arvesse ka teiste erialade vastuvõtueksami osana.
Pärast akadeemilist testi toimuvad kutsesobivusvestlused: 
käsitöö ja kodunduse õpetaja ruumis Rä-407
töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja ruumis Rä-309
Palume vastuvõtueksamile kindlasti kaasa võtta eelnevate õpingute akadeemilise õiendi.

 

Ühiskonnateaduste instituut

Eriala Aeg, koht, lühikirjeldus
Inimõigused digitaalses ühiskonnas 9. juuli algusega kell 10.00 ruumis A-354.

Eksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Kirjalik osa (1200 sõna) peab olema kirjutatud inglise keeles ja vastama järgmistele küsimustele:
1. The choice of the study programme: Why Tallinn University? Why this programme? What courses of the programme are you most interested in?
2. Previous experience and studies: What is your first degree in? Why did you choose field of study? How does it relate to our MA programme? 
3. Your plans after MA studies: Where do you see yourself in three years? How will the MA studies help your career? 
4. Knowledge of the field: Briefly discuss one issue regarding human rights and digitalization.
5. How do you plan to finance your studies?

Kirjalik osa peab olema A4 väljaprinditult kaasas eksamile tulles. Suuline osa toimub intervjuu vormis.

Politoloogia 4. juulil kell 10.00 ruumis A-354.

Sisseastumiseksam koosneb kirjalikust vormist ning vestlusest.
Kirjalikus vormis on palutud tudengikandidaadil vastata küsimustele oma õpimotivatsiooni, erialavaliku ning võimaliku lõputöö teema kohta, millele õpingute käigus spetsialiseeruda võiks. Kui aga erialavalikuga haakuvat meelisteemat veel pole, võib vormis esitada ka ca 1 lk akadeemilise arutluse ühel etteantud teemadest.
Vestlus põhineb kirjalikul vormil, samuti on kandidaatidel palutud kaasa võtta oma bakalaureuse lõputöö või mõni muu põhjalikum analüüs (näiteks juhul, kui lõpetatud õppekaval lõputööd ei nõutud).

Sotsioloogia

8. juulil kell 13.00 ruumis M-659.

Vastuvõtueksamiks on vestlus komisjoniga. 
Kandidaadilt ootame motivatsioonikirja, CV-d ja magistritöö 1-2 lk projekti, mis tuleb üles laadida SAISi. Magistritöö projekt peaks kajastama järgmisi punkte:
- teema nimetus, projekti koostaja;
- teema valiku ja aktuaalsuse põhjendus;
- uurimistöö eesmärk ja keskne uurimisprobleem;
- kasutatavad andmed ja analüüsimeetodid;
- soovitatavalt: olulisem(ad) autor(id) või teooria(d) töö teoreetilise osa lähtekohtadena.

Vestlusele palume kaasa võtta oma bakalaureusetöö ja võimalikud muud varasemad uurimislikud-analüütilised kirjalikud tööd. Täpse vestluse aja saab teada SAISis avalduse esitamisel.

Rahvusvahelised suhted

8. juulil kell 11.00-14.00 ruumis M-133.

Vastuvõtueksam on vestlus, täpse aja saab teada SAISis avalduse esitamisel, arvestatakse 20 minutit kahe inimese kohta. Koos vastuvõtudokumentidega tuleb esitada motivatsioonikiri, milles vastata järgmistele küsimustele:
1. The choice of the programme: Why Tallinn University? Why IR programme? What courses and moduls interest you the most? What do you plan to write in your MA thesis?
2. Previous studies and work experience: What were your BA studies about? Comment on your academic writing skills and give an overview of your BA thesis. Describe your work experience if you have it. 
3. Your plans after MA studies: What do you plan to do after the graduation? What is your dream job? How will the MA studies help to achieve your goals? What competences do you hope to get from the programme? 
4. Knowledge of the field: What are the basic problems in the field of IR that you would like to solve? Give your solutions.
5. How do you plan to finance your studies? 

NB! Vestlusele palume kaasa võtta bakalaureuseastme akadeemiline õiend, kaitstud bakalaureusetöö ja retsensioon(id).

Riigiteadused 4. juulil kell 10.00 ruumis A-007.

Sisseastumiseksam koosneb kirjalikust vormist ning vestlusest.
Kirjalikus vormis on palutud tudengikandidaadil vastata küsimustele oma õpimotivatsiooni, erialavaliku ning võimaliku lõputöö teema kohta, millele õpingute käigus spetsialiseeruda võiks. Kui aga erialavalikuga haakuvat meelisteemat veel pole, võib vormis esitada ka ca 1 lk akadeemilise arutluse ühel etteantud teemadest.
Vestlus põhineb kirjalikul vormil, samuti on kandidaatidel palutud kaasa võtta oma bakalaureuse lõputöö või mõni muu põhjalikum analüüs (näiteks juhul, kui lõpetatud õppekaval lõputööd ei nõutud).

Sotsiaalne ettevõtlus

8. juulil kell 10.00 ruumis A354.

The entrance exam consists of a written assignment and an interview.

The candidate is expected to bring to the admission interview the written assignment together with the Bachelor’s thesis and the review(s).
Some prior familiarity with the field of Social Entrepreneurship is an advantage.

Written assignment. Please write a motivation letter (minimum 1000 words), answering the following questions:
1. The choice of the programme: Why Tallinn University? Why Social Entrepreneurship programme? What courses and modules interest you the most? What do you plan to write in your MA thesis?
2. Previous studies and work experience: What were your BA studies about? Comment on your academic writing skills and give an overview of your BA thesis. Describe your work experience if you have it. 
3. Your plans after MA studies: What do you plan to do after graduation? What is your dream job? How will the MA studies help to achieve your goals? What competences do you hope to get from the programme? 
4. Knowledge of the field: What are the basic problems in the field of Social Entrepreneurship that you would like to solve? Give your solutions.
5. How do you plan to finance your studies?

Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse 8.-10. juulil algusega kell 9.00 ruumis A-334.

Vastuvõtueksam koosneb vestlusest, CV-st ja motivatsioonikirjast. Täpse vestluse aja saab SAISis avalduse esitamisel.
Sisseastujaid intervjueeritakse kahekaupa, igale paarile arvestatakse 15 min. Intervjuu käigus selgub kandidaadi teadlikkus sotsiaalprobleemidest, ühiskonna, kultuuri- ja erialastest teemadest. Senine erialane töökogemus annab mõningase eelise juhul, kui tudengikandidaat suudab vastuvõtueksami käigus oma õpimotivatsiooni presenteerida varasema elukogemuse kontekstis.
CV-s ja motivatsioonikirjas peaks (lisaks faktidele) leiduma ka mõjuvaid põhjendusi erialavalikuks. Paberkandjal CV ja motivatsioonikiri tuleb vestlusele kaasa võtta.

Sotsiaaltöö

4.-6. juulil kell 9.00 ruumis A-334.

Vastuvõtueksam koosneb vestlusest, CV-st ja motivatsioonikirjast. Täpse vestluse aja saab SAISis avalduse esitamisel.
Sisseastujaid intervjueeritakse kahekaupa, igale paarile arvestatakse 15 min. 
Vastuvõtuvestlusel komisjoniga on oluline näidata oma motivatsiooni, analüüsioskust, esinemisoskust, adekvaatset arusaamist sotsiaaltöö erialast kui sellisest ja varasemaid kokkupuuteid erialaga, kui need on olemas, samuti asjatundlikkust maailma laiematest protsessidest ja sotsiaalprobleemidest ühiskonnas, oskust lahendada erinevaid olukordi, eetilisi väärtusi, mis on sobilikud sotsiaaltöö valdkonna professionaalile jm.  

Kandidaadid võtavad intervjuule kaasa eelnevalt kirjutatud CV ja motivatsioonikirja. CV mahuks on 1-2 lehekülge, font Times New Roman, kirjasuurus 12. CV-s tuleb anda lühiülevaade:
haridusteest, sh Erasmus programmi üliõpilasvahetuses osalemisest (kui on see kogemus); 
sotsiaaltöö erialaga seonduvatest täiendkoolitustest;
töökogemusest; 
projektitööst ja/või vabatahtlikust tegevusest sotsiaalhoolekande valdkonnas;
keelteoskusest (Euroopa keelemapi alusel).   

Motivatsioonikirja mahuks on üks lehekülg, font Times New Roman, kirjasuurus 12. Motivatsioonikiri peaks kajastama põhjendust, mis motiveerib sotsiaaltöö erialale õppima tulemist, varasemat kokkupuudet sotsiaaltöö erialaga ja uurimistöö läbiviimise kogemust ning teemat, milles plaanitakse kirjutada magistritöö, samuti magistriõpingute seost praeguse tööga, kui see on olemas.   

NB! Õppekava sisaldab kohustuslikke inglisekeelseid aineid ja õpiväljundite omandamiseks/õppimiseks on vajalik inglise keele oskus.

Õigusteadus 8. juulil kell 10.00 ruumis A-222.

Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust testist ja vestlusest.
Valikvastustega test koosneb küsimustest, mis põhinevad TLÜ õigusteaduse bakalaureuseõppe õppekava kohustuslike ainete baasteadmistel. Vestluse aluseks on magistritöö kava, mis tuleb esitada koos avaldusega SAISis. Vestlus toimub pärast kirjaliku eksamitöö esitamist elavas järjekorras.

 

 

 • Vastuvõtulävend kõrghariduse II astmel on 70 palli.
 • Eelneva haridustaseme tingimusi vaata eriala lehelt.
 • Vastuvõtueksamile võta kindlasti kaasa kirjutusvahend ja isikut tõendav dokument.
 • SAISis avalduse esitamiseks on vajalik kehtiv ID-kaart ja lugeja või mobiili ID. Kontrolli järele, et su ID-kaart või sertifikaadid ei oleks aegunud ja et sa tead, mis su PIN 1 on. Pangad enam uusi paroole ei väljasta.
 • Kui sul on meditsiiniline seisund, mis seab piiranguid sisseastumiseksamite sooritamisele, ning sul on vaja kohandusi, siis palun kirjuta maarja.jogioja@tlu.ee.
 • Välismaalastel, kes kandideerivad eestikeelsele õppekavale, on kohustus sooritada eesti keel A2 test. Keeletest toimub 3. juulil kell 8.00 ruumis S-403. Registreerimine testile kuni 1. juulini e-posti teel helina.puksmann@tlu.ee.
 
 
Lisainfo

Telefon: 640 9135
Telefon (inglise keeles): 640 9234
E-post: vastuvott@tlu.ee

Infotelefonid on avatud tööpäeviti kell 9.00-15.00.
Tutvu ülikooli kampusega ja vaata hoonete asukohti