tlü vastuvõtueksamid 2020

Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut

Eriala Aeg, koht, lühikirjeldus
Dokumentaalfilm

Vastuvõtueksam koosneb neljast osast:
loomingulisest portfooliost (30%),
motivatsioonikirjast ja CV-st (10%),
loomingulisust näitavatest ülesannetest (35%),
intervjuust vastuvõtukomisjoniga (25%).
Loovülesandeks on vajalik on isiklik kaamera.

I voor: kandidaadid peavad saatma hiljemalt 12. augustil aadressile documentary@tlu.ee inglise keeles motivatsioonikirja (essee), CV ning loomingulise portfoolio (sobivad fotod, filmid ja videod, esseed, artiklid, luuletused jmt). Portfoolio tuleb teha kättesaadavaks veebiplatvormil (nt GoogleDrive, Dropbox, YouTube, Vimeo).

II voor: loovülesande leiab SAISist avaldust esitades ning selle link tuleb hiljemalt 12. augustil saata e-mailile documentary@tlu.ee.

III voor: 14. augustil toimub vestlus vastuvõtukomisjoniga. Vestluse aeg teavitatakse igale kandidaadile individuaalselt SAISis avalduse esitamisel. Igale kandidaadile on intervjuuks ette nähtud maksimaalselt 20 minutit.

TÄIENDAV VASTUVÕTT:

8.-12. august - Täiendava vastuvõtu avalduste esitamine

13.-17. august - Sisseastumiseksamite päevad

Erialale kandideerimiseks on nõutud inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Keeleoskuse tõend tuleb lisada SAISis avaldusele. Vaata siit, millega on võimalik keelt tõendada.

Kommunikatsioonijuhtimine

Vastuvõtueksam koosneb kahest osast:
motivatsioonikiri (50%),
vestlus 50%.

Nõuetekohane motivatsioonikiri (juhised leiad siit tuleb lisada SAISis avalduse esitamisel.
Vestlused toimuvad 3. juulil internetis. Kandidaatidega võetakse 2. juulil ühendust aja ja detailide osas.

TÄIENDAV VASTUVÕTT:

8.-12. august - Täiendava vastuvõtu avalduste esitamine

13.-17. august - Sisseastumiseksamite päevad

Erialale kandideerimiseks on nõutud inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Keeleoskuse tõend tuleb lisada SAISis avaldusele. Vaata siit, millega on võimalik keelt tõendada.

Kunstiõpetaja (ühisõppekava Eesti Kunstiakadeemiaga) Lisaks SAISi avaldusele tuleb esitada:
CV,
motivatsioonikiri,
magistritöö kavand,
loominguline portfoolio.
    
Magistritöö kavand sisaldab teema kirjeldust, uurimisprobleemi ja -eesmärki ning peamisi allikaid. Failid lisatakse avaldusele SAISis ühe failina PDF-vormingus, portfoolio võib olla ka viitena kodulehele.
Vastuvõtueksam toimub 10. juulil kell 12.00 kutsesobivusvestlusena ruumis V-402 (Narva mnt 27). Täpne vestluse aeg saadetakse kandidaatidele meilile. Hinnatakse eelnevat loomingulist tegevust, arusaama haridusest ja kunstist, huvi ja soovi tegeleda kunsti õpetamisega mitmel tasandil ning valmisolekut panustada kunstihariduse arendamisse. Vestlus toimub kandidaadiga vahetult, mitte Skype'i jm elektroonilise kanali vahendusel.
Muusikaõpetaja (ühisõppekava Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiaga)

3. juulil kell 11.00 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (Tatari 13). Eksam koosneb loomingulisest konkursist, intervjuust ja kutsesobivuskatsest. Täpne eksami kellaaeg teatatakse üliõpilaskandidaadile hiljemalt üks tööpäev enne vastuvõttu meili teel.
 
Loominguline konkurss, mille raames tuleb kandidaadil
esitada omal valikul laul a cappella;
esitada ettevalmistatud käibelolevatest üldhariduskooli muusikaõpikutest valitud laulu saade koos meloodiaga;
komisjoni poolt antud laulule kujundada klaverisaade (meloodia + harmoonia, ilma laulmiseta);
instrumentaalpala vabalt valitud instrumendil, millega sisseastuja demonstreerib oma pillimänguoskust;
muusikateoreetiliste teadmiste eksam. Faili eksami nõuetega leiab siit;
suuline intervjuu, millel keskendutakse muusikalistele ja üldkultuurilistele teemadele ning arutletakse võimaliku uurimisteema üle.

Ettevalmistuskursused toimuvad 2020. aastal kord kuus (veebruar, märts, aprill, mai, juuni) Tallinna Ülikoolis, koolitaja Merike Aarma.

Kutsesobivuskatse käigus selgitatakse välja kandidaadi eeldused õpetajana töötamiseks, sh suhtlus- ja eneseväljendusoskus, eesti keele ja võõrkeelte oskus, oskus kasutada kaasaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimalusi ning valmidus meeskonnatööks ja edasiseks professionaalseks arenguks.

TÄIENDAV VASTUVÕTT:

8.-12. august - Täiendava vastuvõtu avalduste esitamine

13.-17. august - Sisseastumiseksamite päevad

Täpsem informatsioon:
TLÜ Muusikaõpetaja magistriõppekava juht dotsent Vaike Kiik-Salupere (vaike.kiik-salupere@tlu.ee)
EMTA Muusikaõpetaja magistriõppekava juht professor Kristi Kiilu (kristikiilu@ema.edu.ee)

Nüüdismeedia (meediakultuur, meediamajandus ja juhtimine, ajakirjandus)

Meediauuringute suund
Koos kandideerimisavaldusega esitatakse SAISis CV ja uurimishuvi kirjeldusest (maksimaalselt üks A4 formaadis lehekülg).
Vestlused toimuvad 8.-9. juulil kell 10.00 ruumis V-102, täpne ajakava avalikustatakse kodulehel.

Televisiooni suund
Koos kandideerimisavaldusega esitatakse SAISis CV ja motivatsioonikiri vastavalt kodulehel esitatud nõuetele.
6. juulil kell 11.00 ruumis N-207 toimub infotund, kus antakse üldine ülevaade sisseastumiseksamite kohta ja loomingulised ülesanded, mille esitamise tähtaeg on 8. juuli kell 15.00.
Loomingulise ülesande edukalt sooritanud kandidaatidega toimub vestlus. Vestlusele kutsutute nimekirjad koos vestluse toimumise ajaga avalikustatakse 9. juulil kell 9.00 kodulehel.
Vestlused toimuvad 9. juulil ruumis N-207 kell 10.00-20.00 ja 10. juulil ruumis N-207 kell 10.00-20.00.

Ekraanimeedia ja innovatsioon

Avaldusele tuleb SAISis lisada CV ja motivatsioonikiri (maht maksimaalselt 1000 sõna, Times New Roman 12, 1,5 reavahe). Motivatsioonikirja kirjutades lähtu kodulehel välja toodud juhistest.
Vestlused toimuvad 3. juulil internetis. Kandidaatidega võetakse 2. juulil ühendust aja ja detailide osas.

Erialale kandideerimiseks on nõutud inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Keeleoskuse tõend tuleb lisada SAISis avaldusele. Vaata siit, millega on võimalik keelt tõendada.

 

Digitehnoloogiate instituut

Eriala Aeg, koht, lühikirjeldus
Avatud ühiskonna tehnoloogiad    

6. juulil
Vastuvõtueksam koosneb motivatsioonikirjast ja vestlusest. Kuni 2-leheküljeline ingliskeelne motivatsioonikiri tuleb lisada SAISis avaldusele ja see peab sisaldama järgmist:
tööalase tausta tutvustust (seotud töökohad, ettevõtlus, koolitused);
kirjeldust, miks olete huvitatud avatud ühiskonna tehnoloogiate õppimisest ja kuidas näete karjääri pärast kooli lõpetamist;
tehnilise probleemi / probleemi / väljakutse kirjeldamine avatud ühiskonnast, mida te sooviks magistriõppes uurida.
Motivatsioonikirja tuleb toetada koos viidetega kirjandusele. Igale kandidaadile teatatakse tema konkreetne vestluse kellaaeg. Soovi korral ja eelregistreerumisel on vastuvõtueksamil võimalik osaleda Skype'i kaudu vastuvõtueksami komisjoni määratud ajal.

Erialale kandideerimiseks on nõutud inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Keeleoskuse tõend tuleb lisada SAISis avaldusele. Vaata siit, millega on võimalik keelt tõendada.

Digitaalsed õpimängud

13. juulil ruumis A-421. Vastuvõtueksam koosneb motivatsioonikirjast, portfooliost (pole kohustuslik) ja vestlusest. Vestluste ajagraafik lepitakse kandidaatidega kokku individuaalselt e-maili teel, igale kandidaadile on 20 minutit.

Motivatsioonikiri (2000–4000 tähemärki) võiks anda ülevaate senisest mängude- ja haridusalastest tegevustest ning tulevikuplaanidest:
miks oled huvitatud digitaalsete õpimängude õppekavast;
millist rolli kujutad end täitmas digitaalse õpimängu arendusmeeskonnas (disainer, arendaja, kunstnik, animaator, õpidisainer, helilooja, helirežissöör, projektijuht, produtsent, muu - täpsusta)? Miks;
milliseid oskuseid ja pädevusi soovid omandada õpingute kaudu;
tutvusta oma uurimisalaseid huvisid ja/või ideed õpimängust, mida soovid arendada õpingute käigus;
millised on su karjääriplaanid ning kuidas õpingud digitaalsete õpimängude õppekaval nendele kaasa aitavad?

Ära unusta motivatsioonikirjas välja tuua seoseid mängude ja õppimise vahel. Motivatsioonikiri tuleb lisada SAISis avaldusele.

Portfoolio võiks sisaldada varem loodud olulisemate mängudega haakuvate loomingulisi töid (mängud, mängu elemendid, animatsioonid, graafika, filmid, fotod, jutustused, kursused ja muud loomingulised tööd). Sobivad formaadid on veeb ja PDF (ZIP kaustad portfoolioks ei sobi). Tööd esitada olulisuse järjekorras (paremad esimesena).

20 minutilise vastuvõtuvestluse käigus korratakse üle sisseastuja poolt motivatsioonikirjas ja portfoolios esile tõstetud teemad ning esitatakse käesoleva õppekava seisukohast olulisi küsimusi (nt mis on sinu järgmise digitaalse õpimängu idee jne).

Erialale kandideerimiseks on nõutud inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Keeleoskuse tõend tuleb lisada SAISis avaldusele. Vaata siit, millega on võimalik keelt tõendada.

Haridustehnoloogia

10. juulil kell 10.00 videokõne teel Zoom keskkonnas. Zoomi videokõne link saadetakse e-maili teel 2 päeva enne vastuvõtueksamit.

Vastuvõtueksam koosneb motivatsioonikirjast ja vestlusest. Motivatsioonikirjas (2000–4000 tähemärki) tuleb anda ülevaade oma senisest haridustehnoloogiaga seonduvast tegevusest ning viidata oma loodud töödele ja materjalidele, mis näitavad seniseid erialaseid pädevusi. Motivatsioonikiri tuleb lisada SAISis avaldusele. Iga kandidaat saab avaldust esitades SAISis individuaalse vestluse aja. Igale inimesele arvestatakse 20 minutit, korraga töötab kaks komisjoni. Vestluse teemad: motivatsioon töötada haridustehnoloogina, haridustehnoloogiaalased teadmised/kogemused/oskused, erialase võõrkeelse teksti mõistmine.

Ühiskondlikult aktiivsetel kandidaatidel on võimalik taotleda vastuvõtueksamile lisapunkte vabatahtliku töö eest. Selleks tuleb vastuvõtueksamile kaasa võtta täidetud avaldus. Avaldusel peavad kindlasti olema märgitud ka organisatsioon, mille töös osaleti, ning organisatsiooni esindaja kontaktandmed ja allkiri. Erialase vabatahtliku töö eest on võimalik saada vastuvõtueksamile 4 ja mitte-erialase vabatahtliku töö eest 2 lisapunkti.

Informaatikaõpetaja

3. juulil akadeemiline test, mis koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded. Akadeemilisele testile lubatud üliõpilaskandidaatide nimekirjad (koos ruumi ja kellaajaga) avaldatakse SAISi avalduse numbri alusel siin.

7. juulil alates 10.00 vestlused videokõne teel Zoomi keskkonnas.
Vastuvõtueksam koosneb motivatsioonikirjast, akadeemilisest testist ja vestlusest. Motivatsioonikirjas (2000–4000 tähemärki) tuleb anda ülevaade oma senisest informaatikaga ja selle õpetamisega seonduvast tegevusest ning viidata oma loodud töödele ja materjalidele, mis näitavad seniseid erialaseid pädevusi. Motivatsioonikiri tuleb lisada SAISis avaldusele. Vestluse täpne aeg ja Zoomi videokõne link saadetakse meilile, igale inimesele arvestatakse 15 minutit. Vestluse teemad: motivatsioon töötada informaatikaõpetajana, informaatika alased teadmised/kogemused/oskused, erialase võõrkeelse teksti mõistmine.

Infoteadus

7. juulil kell 10.00 ja 8. juulil kell 12.00 ruumis S-320

Vastuvõtueksam koosneb motivatsioonikirjast ja vestlusest. Motivatsioonikirja (3000–4000 tähemärki) eesmärk on analüüsida ja põhjendada oma õpingute eesmärki infoteaduse valdkonnas magistritasemel. Motivatsioonikiri tuleb lisada SAISis avaldusele. Iga kandidaat saab avaldust esitades SAISis individuaalse vestluse aja. Vestlus eksamikomisjoniga toimub vastavalt eksamigraafikule ja kestab 20 minutit iga sisseastuja kohta. Vestlus sisaldab sisseastuja enesetutvustust, milles ta põhjendab oma valmisolekut ja motivatsiooni magistriprogrammi edukaks läbimiseks, ning sisseastuja ja eksamikomisjoni vahelist diskussiooni infoteadusega seonduvatel teemadel.

Infotehnoloogia juhtimine

9. juulil kell 9.00 ruumides A-428, A-440, A-445

Vastuvõtueksam koosneb motivatsioonikirjast ja vestlusest. Motivatsioonikirjas (2000–4000 tähemärki) tuleb anda ülevaade sellest, kuivõrd on sisseastuja seni puutunud kokku IT valdkonnaga ning millised on sisseastuja magistriõppega seonduvad ootused. Motivatsioonikiri tuleb lisada SAISis avaldusele. Suuline vestlus koosneb sisseastuja enesetutvustusest, ingliskeelse erialase teksti tõlkimisest ja diskussioonist erialaga seonduvatel teemadel (sh magistritöö võimalikku teemat ja eesmärki).  Iga kandidaat saab avaldust esitades SAISis individuaalse vestluse aja, igale inimesele arvestatakse 15 minutit.

Inimese ja arvuti interaktsioon

7. juulil kell 10.00 ruumis A-434

Vastuvõtueksam koosneb kolmest osast:
1) motivatsioonikiri (kuni 1 lk, tuleb lisada SAISis avaldusele) peaks andma selge ülevaate kandidaadi motivatsioonist, keskendudes uurimistöö sisule ja võimalikule magistritöö teemale;
2) portfoolio peaks andma ülevaate kandidaadi kogemustest ja oskustest, nii akadeemilisel kui professionaalsel tasemel. Portfoolio võib sisaldada videosid, pilte, jooniseid, 3D mudeleid ja muid graafilisi ja interaktiivseid elemente. Portfoolios võib tutvustada kuni 5 parimat tööd koos lühikirjeldustega. Valitud tööd peaksid välja tooma kandidaadi parimad oskused. Töö kirjeldus peaks sisaldama lühikokkuvõtte ja muu asjakohase taustainfo. Kandidaat peaks selgelt kirjeldama oma panust, juhul, kui töö on valminud meeskonnatöö tulemusena.
Portfoolio peab olema saadetud lingina Google Slides esitlusele aadressile hci-studies@tlu.ee;
3) vestlus vastuvõtukomisjoniga viiakse läbi inglise keeles. Igale kandidaadile määratakse 30 minutit. Vestluse täpne kellaaeg lepitakse kokku e-posti teel.
Vestluse käigus peaks kandidaat tutvustama ennast ja andma ülevaate oma eelmisest õpingutest ja töökogemusest, sidudes neid inimese ja arvuti interaktsiooni valdkonnaga (5 minutit); tutvustama ühte portfooliosse kuuluvat projekti, reflekteerides põhjalikult projekti loomise protsessi, tuues välja projekti tugevused ja nõrkused (15 minutit); kirjeldama motivatsiooni tulla õppima inimese ja arvuti interaktsiooni erialale; tutvustama võimaliku magistritöö teemat (10 minutit).

Kandidaate hinnatakse vastavalt:
eelmiste õpingute asjakohasusele ja kvaliteedile;
töökogemuse ja professionaalsete õpingute asjakohasusele;
uurimistöö kirjeldusele;
tehnilistele ja/või disainioskustele;
inglise keele tasemele.

Erialale kandideerimiseks on nõutud inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Keeleoskuse tõend tuleb lisada SAISis avaldusele. Vaata siit, millega on võimalik keelt tõendada.

Interaktsioonidisain

6. juulil videokõne teel. Täpne kellaaeg lepitakse iga kandidaadiga individuaalselt kokku.

Vastuvõtueksam koosneb kolmest osast:
1. Elulookirjeldus (kuni 2 lk) peaks andma ülevaate kandidaadi varasematest kogemustest ja oskustest akadeemilisel ja professionaalsel tasemel. Elulookirjeldusega samasse dokumenti tuleb lisada varasemate tööde portfoolio, mis sisaldab kuni 5 iseseisvat tööd koos lühikirjeldusega. Lisatud tööd peavad esindama kandidaadi parimaid oskusi. Portfoolios esitatud töö kirjeldus peab sisaldama lühikest kokkuvõtet ja asjakohast taustteavet. Juhul kui mõni töö on loodud meeskonna poolt, peaks kandidaat oma panuse selgelt välja tooma.
2. Motivatsioonikiri (kuni 1 lk) peab selgelt näitama kandidaadi motivatsiooni õppekavale kandideerimiseks. Motivatsioonikiri peab keskenduma sellele, miks kandidaat soovib interaktsioonidisaini magistriõppes õppida, millised on tema teadusalased huvid ning mida ta loodab oma õpingutega saavutada. Kandidaat võib osutada konkreetsetele akadeemiliste ja teadustööga seotud huvipakkuvatele valdkondadele ning varasemale kogemusele, mis on olulised. Ruumi kokkuhoiuks on võimalik viidata CV-le.
3. Vastuvõtuintervjuu viiakse läbi videokõne kaudu. Vastuvõtuintervjuu toimub inglise keeles. Vestluse käigus peab kandidaat tutvustama ennast ja andma lühikese ülevaate oma eelnevatest õpingutest ja töökogemusest seoses interaktsioonidisaini valdkonnaga, esitlema oma portfooliot, kirjeldama motivatsiooni tulla õppima interaktsioonidisaini erialale ning tutvustama võimaliku magistritöö teemat.

Erialale kandideerimiseks on nõutud inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Keeleoskuse tõend tuleb lisada SAISis avaldusele. Vaata siit, millega on võimalik keelt tõendada.

Matemaatikaõpetaja

6. juulil kell 10.00 ruumis T-409

Kõik kandidaadid tulevad kohale algusajaks, vestluste ajakava moodustatakse hiljem kohapeal.
Vastuvõtueksam toimub kahest osast
akadeemiline test (40%) - koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded;
kutsesobivuseksam (60%) - eksamil tuleb lahendada paar koolimatemaatika ülesannet ning selgitada, kuidas õpetaksite õpilasi neid ülesandeid lahendama ja analüüsida ühte pedagoogilist situatsiooni. Eksam toimub ettevalmistusajale järgneva vestluse vormis. Arvestatakse ka bakalaureuseõppe keskmist hinnet, seepärast tuleb akadeemiline õiend (hinneteleht) kindlasti kaasa võtta.

 

Haridusteaduste instituut

Eriala Aeg, koht, lühikirjeldus
Alushariduse pedagoog

3. juulil akadeemiline test, teadusallikatel põhinev arutlusülesanne
7. juulil kutsesobivusvestlus

Vastuvõtueksam koosneb järgmistest osadest:
akadeemiline test (25%) - koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded;
teadusallikatel põhinev arutlusülesanne (25%) - tugineb kohapeal etteantud eesti- ja inglisekeelsetele teadusallikatel, mis seisneb isikliku arvamuse kujundamises ja põhjendamises etteantud allikate põhjal. Hinnatakse nii allikate asjakohast tõlgendamist ja veenvat ning argumenteeritud viitamist asjakohases kontekstis, mõttekäigu terviklikkust ja loogilisust kui ka allikatele viitamise korrektsust;
kutsesobivusvestlus (50%) - hinnatakse kandidaadi motivatsiooni, orienteerumist haridus- ja kasvatusküsimustes, oma seisukohtade argumenteerimise oskust ja sobivust õpetaja tööks.

Kõik kandidaadid sooritavad akadeemilise testi, teadusallikatel põhineva arutlusülesande. Kutsesobivusvestlusele ei pääse kandidaadid, kelle akadeemilise testi ja teadusallikatel põhineva arutlusülesande koondtulemus ei võimalda kandidaadil ületada lävendit (70 punkti) ka juhul, kui ta saaks kutsesobivusvestlusel maksimumtulemuse. Kandideerimiseks vajalikku A2 tasemel inglise keele oskust kinnitavad sisseastujad SAISis.

Vastuvõtueksamitele lubatud üliõpilaskandidaatide nimekirjad (koos ruumi ja kellaajaga) avaldatakse SAISi avalduse numbri alusel siin järgnevalt:
akadeemiline test, teadusallikatel põhinev arutlusülesanne 2. juulil hiljemalt kell 16.00;
kutsesobivusvestlus 6. juulil hiljemalt kell 12.00.

Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend (pastapliiats). Kui kandidaat kandideerib mitmele haridusteaduste instituudi erialale, sooritab ta akadeemilise testi üks kord sisseastumisnimekirjades märgitud ajal ja ruumis, tulemust arvestatakse mõlemal erialal. Küsimuste korral palume pöörduda vastuvott.haridus@tlu.ee.

Andragoogika

3. juulil akadeemiline test, teadusallikatel põhinev arutlusülesanne
9. juulil individuaalsed vestlused

Vastuvõtueksam koosneb järgmistest osadest:
akadeemiline test (25%) -  koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded;
teadusallikatel põhinev arutlusülesanne (25%) - tugineb kohapeal etteantud eesti- ja inglisekeelsetele teadusallikatel, mis seisneb isikliku arvamuse kujundamises ja põhjendamises etteantud allikate põhjal. Hinnatakse nii allikate asjakohast tõlgendamist ja veenvat ning argumenteeritud viitamist asjakohases kontekstis, mõttekäigu terviklikkust ja loogilisust kui ka allikatele viitamise korrektsust;
individuaalne vestlus (50%) - hinnatakse õppimisorientatsiooni, kogemusi ja/või orientatsiooni õppekavaga seotud valdkondades (20%); motivatsiooni (10%); eesmärke ja perspektiive andragoogina, sh suhtlemist (20%).

Kõik kandidaadid sooritavad akadeemilise testi, teadusallikatel põhineva arutlusülesande. Individuaalsele vestlusele ei pääse kandidaadid, kelle akadeemilise testi ja teadusallikatel põhineva arutlusülesande koondtulemus ei võimalda kandidaadil ületada lävendit (70 punkti) ka juhul, kui ta saaks individuaalsel vestlusel maksimumtulemuse. Individuaalsele vestlusele pääseb pingerea alusel 60 esimest kandidaati. Kandideerimiseks vajalikku A2 tasemel inglise keele oskust kinnitavad sisseastujad SAISis.

Vastuvõtueksamitele lubatud üliõpilaskandidaatide nimekirjad (koos ruumi ja kellaajaga) avaldatakse SAISi avalduse numbri alusel siin järgnevalt:
akadeemiline test, teadusallikatel põhinev arutlusülesanne 2. juulil hiljemalt kell 16.00;
individuaalne vestlus 8. juulil hiljemalt kell 12.00.

Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend (pastapliiats). Kui kandidaat kandideerib mitmele haridusteaduste instituudi erialale, sooritab ta akadeemilise testi üks kord sisseastumisnimekirjades märgitud ajal ja ruumis, tulemust arvestatakse mõlemal erialal. Küsimuste korral palume pöörduda vastuvott.haridus@tlu.ee.

Eripedagoog-nõustaja

Kandideerijal peab olema bakalaureusekraad eripedagoogikas või sellele vastav kvalifikatsioon. Kandidaadid, kes on bakalaureusetasemel lõpetanud mõne muu eriala, saavad tõendada oma eripedagoogilist pädevust, sooritades positiivsele tulemusele eripedagoogika bakalaureuseõppe lõpueksami. Eksam toimub 25. mail kell 9.00. Informatsioon eksami kohta on leitav siin.

3. juulil akadeemiline test, teadusallikatel põhinev arutlusülesanne
9. juulil kutsesobivusvestlus

Vastuvõtueksam koosneb järgmistest osadest:
akadeemiline test (25%) - koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded;
teadusallikatel põhinev arutlusülesanne (25%) - tugineb kohapeal etteantud eesti- ja inglisekeelsetele teadusallikatel, mis seisneb isikliku arvamuse kujundamises ja põhjendamises etteantud allikate põhjal. Hinnatakse nii allikate asjakohast tõlgendamist ja veenvat ning argumenteeritud viitamist asjakohases kontekstis, mõttekäigu terviklikkust ja loogilisust kui ka allikatele viitamise korrektsust;
kutsesobivusvestlus (50%) - eesmärgiks on selgitada üliõpilaskandidaadi varasem õpi- ja töökogemus ning motivatsioon õpinguteks ja erialaseks tööks. Vestlusel kandidaat tutvustab ennast, oma eelnevat õpi- ja karjääriteed ning õpinguteks vajalikke üldpädevusi. Kandidaat vastab komisjoni küsimustele ühiskonna, hariduse, tervise ja eripedagoogika päevakajalistel teemadel. Kandidaat peab olema tutvunud eripedagoog-nõustaja õppekavaga.

Kõik kandidaadid sooritavad akadeemilise testi, teadusallikatel põhineva arutlusülesande. Kutsesobivusvestlusele ei pääse kandidaadid, kelle akadeemilise testi ja teadusallikatel põhineva arutlusülesande koondtulemus ei võimalda kandidaadil ületada lävendit (70 punkti) ka juhul, kui ta saaks kutsesobivusvestlusel maksimumtulemus. Kutsesobivusvestlusele pääseb pingerea alusel 48 esimest kandidaati. Motivatsioonikiri (1 lk trükitult), milles tuleb välja tuua varasem haridustee, rahvusvaheline õpi- või töökogemus, eelnev kokkupuude eripedagoogika valdkonnaga, eriala valiku põhjendus, võtta kaasa kutsesobivusvestlusele. Kandideerimiseks vajalikku A2 tasemel inglise keele oskust kinnitavad sisseastujad SAISis.

Vastuvõtueksamitele lubatud üliõpilaskandidaatide nimekirjad (koos ruumi ja kellaajaga) avaldatakse SAISi avalduse numbri alusel siin järgnevalt:
akadeemiline test, teadusallikatel põhinev arutlusülesanne 2. juulil hiljemalt kell 16.00;
kutsesobivusvestlus 8. juulil hiljemalt kell 12.00.

Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend (pastapliiats). Kui kandidaat kandideerib mitmele haridusteaduste instituudi erialale, sooritab ta akadeemilise testi üks kord sisseastumisnimekirjades märgitud ajal ja ruumis, tulemust arvestatakse mõlemal erialal. Küsimuste korral palume pöörduda vastuvott.haridus@tlu.ee.

Haridusinnovatsiooni juhtimine

Vastuvõtueksam koosneb järgmistest osadest:
essee (25%),
analüütiline ülesanne (25%),
vestlus (50%).
Eksamiosade kirjeldused ja nõuded leitavad siin.
Vestlused toimuvad Skype vahendusel nädala jooksul pärast kandideerimistähtaega.

Erialale kandideerimiseks on nõutud inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Keeleoskuse tõend tuleb lisada SAISis avaldusele. Vaata siit, millega on võimalik keelt tõendada.

Hariduse juhtimine

3. juulil akadeemiline test, teadusallikatel põhinev arutlusülesanne
9. juulil kutsesobivusvestlus

Vastuvõtueksam koosneb järgmistest osadest:
akadeemiline test (25%) - koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded;
teadusallikatel põhinev arutlusülesanne (25%) - tugineb kohapeal etteantud eesti- ja inglisekeelsetele teadusallikatel, mis seisneb isikliku arvamuse kujundamises ja põhjendamises etteantud allikate põhjal. Hinnatakse nii allikate asjakohast tõlgendamist ja veenvat ning argumenteeritud viitamist asjakohases kontekstis, mõttekäigu terviklikkust ja loogilisust kui ka allikatele viitamise korrektsust;
kutsesobivusvestlus (50%) - hinnatakse kandidaadi teadmisi ja kogemusi hariduse juhtimise valdkonnas (vastavalt valdkonnale, milles on varasem kogemus), kursisolemist haridusvaldkonna aktuaalsete probleemidega ja motivatsiooni õpinguteks aega planeerida, tehes ümberkorraldusi praeguses ajagraafikus.

Kõik kandidaadid sooritavad akadeemilise testi, teadusallikatel põhineva arutlusülesande. Kutsesobivusvestlusele ei pääse kandidaadid, kelle akadeemilise testi ja teadusallikatel põhineva arutlusülesande koondtulemus ei võimalda kandidaadil ületada lävendit (70 punkti) ka juhul, kui ta saaks kutsesobivusvestlusel maksimumtulemuse. Kandideerimiseks vajalikku A2 tasemel inglise keele oskust kinnitavad sisseastujad SAISis.

Vastuvõtueksamitele lubatud üliõpilaskandidaatide nimekirjad (koos ruumi ja kellaajaga) avaldatakse SAISi avalduse numbri alusel siin järgnevalt:
akadeemiline test, teadusallikatel põhinev arutlusülesanne 2. juulil hiljemalt kell 16.00;
vestlus 8. juulil hiljemalt kell 12.00.

Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend (pastapliiats). Kui kandidaat kandideerib mitmele haridusteaduste instituudi erialale, sooritab ta akadeemilise testi üks kord sisseastumisnimekirjades märgitud ajal ja ruumis, tulemust arvestatakse mõlemal erialal. Küsimuste korral palume pöörduda vastuvott.haridus@tlu.ee.

Kasvatusteadused

3. juulil akadeemiline test, teadusallikatel põhinev arutlusülesanne
9. juulil kutsesobivusvestlus

Vastuvõtueksam koosneb järgmistest osadest:
akadeemiline test (25%) - koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded;
teadusallikatel põhinev arutlusülesanne (25%) - tugineb kohapeal etteantud eesti- ja inglisekeelsetele teadusallikatel, mis seisneb isikliku arvamuse kujundamises ja põhjendamises etteantud allikate põhjal. Hinnatakse nii allikate asjakohast tõlgendamist ja veenvat ning argumenteeritud viitamist asjakohases kontekstis, mõttekäigu terviklikkust ja loogilisust kui ka allikatele viitamise korrektsust;
kutsesobivusvestlus (50%) - hinnatakse õpingutega seotud motivatsiooni ning mõtteid ja plaane ühenduses tulevase magistritööga.

Kõik kandidaadid sooritavad akadeemilise testi, teadusallikatel põhineva arutlusülesande. Kutsesobivusvestlusele ei pääse kandidaadid, kelle akadeemilise testi ja teadusallikatel põhineva arutlusülesande koondtulemus ei võimalda kandidaadil ületada lävendit (70 punkti) ka juhul, kui ta saaks kutsesobivusvestlusel maksimumtulemuse. Kandideerimiseks vajalikku A2 tasemel inglise keele oskust kinnitavad sisseastujad SAISis.

Vastuvõtueksamitele lubatud üliõpilaskandidaatide nimekirjad (koos ruumi ja kellaajaga) avaldatakse SAISi avalduse numbri alusel siin järgnevalt:
akadeemiline test, teadusallikatel põhinev arutlusülesanne 2. juulil hiljemalt kell 16.00;
kutsesobivusvestlus 8. juulil hiljemalt kell 12.00.

Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend (pastapliiats). Kui kandidaat kandideerib mitmele haridusteaduste instituudi erialale, sooritab ta akadeemilise testi üks kord sisseastumisnimekirjades märgitud ajal ja ruumis, tulemust arvestatakse mõlemal erialal. Küsimuste korral palume pöörduda vastuvott.haridus@tlu.ee.

Kutseõpetaja (ühisõppekava Tallinna Tehnikaülikooliga)

3. juulil akadeemiline test, teadusallikatel põhinev arutlusülesanne
7. juulil kutsesobivusvestlus

Vastuvõtueksam koosneb järgmistest osadest:
akadeemiline test (25%) - koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded;
teadusallikatel põhinev arutlusülesanne (25%) - tugineb kohapeal etteantud eesti- ja inglisekeelsetele teadusallikatel, mis seisneb isikliku arvamuse kujundamises ja põhjendamises etteantud allikate põhjal. Hinnatakse nii allikate asjakohast tõlgendamist ja veenvat ning argumenteeritud viitamist asjakohases kontekstis, mõttekäigu terviklikkust ja loogilisust kui ka allikatele viitamise korrektsust;
kutsesobivusvestlus (50%) - hinnatakse kandidaadi ettevalmistust erialavaldkonnas, aktiivsust erialavaldkonnas ja ühiskonnas, motiive kutseõpetaja õpinguteks, kutseõpetaja rolli tajumist ning valmisolekut uurimistööks kutsehariduse valdkonnas. Enne kutsesobivusvestlust palume kandidaatidel tutvuda kutseõpetaja õppekavaga ÕISis.

Kandideerimiseks vajalikku A2 tasemel inglise keele oskust kinnitavad sisseastujad SAISis.

Vastuvõtueksamitele lubatud üliõpilaskandidaatide nimekirjad (koos ruumi ja kellaajaga) avaldatakse SAISi avalduse numbri alusel siin järgnevalt:
akadeemiline test, teadusallikatel põhinev arutlusülesanne 2. juulil hiljemalt kell 16.00;
kutsesobivusvestlus 6. juulil hiljemalt kell 12.00.

Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend (pastapliiats). Kui kandidaat kandideerib mitmele haridusteaduste instituudi erialale, sooritab ta akadeemilise testi üks kord sisseastumisnimekirjades märgitud ajal ja ruumis, tulemust arvestatakse mõlemal erialal. Küsimuste korral palume pöörduda vastuvott.haridus@tlu.ee.

Mitme aine õpetaja

3. juulil akadeemiline test, teadusallikatel põhinev arutlusülesanne
10. juulil kutsesobivusvestlus

Vastuvõtueksam koosneb järgmistest osadest:
akadeemiline test (25%) - koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded;
teadusallikatel põhinev arutlusülesanne (25%) - tugineb kohapeal etteantud eesti- ja inglisekeelsetele teadusallikatel, mis seisneb isikliku arvamuse kujundamises ja põhjendamises etteantud allikate põhjal. Hinnatakse nii allikate asjakohast tõlgendamist ja veenvat ning argumenteeritud viitamist asjakohases kontekstis, mõttekäigu terviklikkust ja loogilisust kui ka allikatele viitamise korrektsust;
kutsesobivusvestlus (50%) - hinnatakse kandidaadi esinemis- ja eneseväljendusoskust, arusaama õppimisest ja õpetamisest, motivatsiooni õpetajakoolituse läbimiseks ning õpetajatööks.

Kõik kandidaadid sooritavad akadeemilise testi, teadusallikatel põhineva arutlusülesande. Kutsesobivusvestlusele ei pääse kandidaadid, kelle akadeemilise testi ja teadusallikatel põhineva arutlusülesande koondtulemus ei võimalda kandidaadil ületada lävendit (70 punkti) ka juhul, kui ta saaks kutsesobivusvestlusel maksimumtulemuse. Kandideerimiseks vajalikku A2 tasemel inglise keele oskust kinnitavad sisseastujad SAISis.

Vastuvõtueksamitele lubatud üliõpilaskandidaatide nimekirjad (koos ruumi ja kellaajaga) avaldatakse SAISi avalduse numbri alusel siin järgnevalt:
akadeemiline test, teadusallikatel põhinev arutlusülesanne 2. juulil hiljemalt kell 16.00;
kutsesobivusvestlus 8. juulil hiljemalt kell 12.00.

Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend (pastapliiats). Kui kandidaat kandideerib mitmele haridusteaduste instituudi erialale, sooritab ta akadeemilise testi üks kord sisseastumisnimekirjades märgitud ajal ja ruumis, tulemust arvestatakse mõlemal erialal. Küsimuste korral palume pöörduda vastuvott.haridus@tlu.ee.

Noorsootöö korraldus

3. juulil akadeemiline test, teadusallikatel põhinev arutlusülesanne
9. juulil kutsesobivusvestlus

Vastuvõtueksam koosneb järgmistest osadest:
akadeemiline test (25%) - koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded;
teadusallikatel põhinev arutlusülesanne (25%) - tugineb kohapeal etteantud eesti- ja inglisekeelsetele teadusallikatel, mis seisneb isikliku arvamuse kujundamises ja põhjendamises etteantud allikate põhjal. Hinnatakse nii allikate asjakohast tõlgendamist ja veenvat ning argumenteeritud viitamist asjakohases kontekstis, mõttekäigu terviklikkust ja loogilisust kui ka allikatele viitamise korrektsust;
vestlus (50%) - palume kaasa võtta kavandatava magistritöö esilagne uurimisplaan kahes eksemplaris (teema, uurimisprobleemi aktuaalsus, uurimuse eesmärk, ca 1 lk). Vestlusel tutvustab kandidaat uuringu esialgset teemat ja eesmärki (uurimuse minikavand), teadmisi ja kogemust noorsootöös, kirjeldab oma motivatsiooni asuda õppima õppekaval ja vastab Eesti noortepoliitika- ja noorsootööteemalistele küsimustele. Ühiskondlikult aktiivsetel kandidaatidel on võimalik taotleda vastuvõtueksamil lisapunkte vabatahtliku töö eest (mahus minimaalselt 8 tundi). Selleks tuleb vastuvõtueksamile kaasa võtta täidetud avaldus. Avaldus esitatakse organisatsiooni ametlikul blanketil ning organisatsiooni juhi poolt allkirjastatult (kas digitaalselt või paberkandjal). Vastuvõtueksamil on võimalik ühekordselt arvestada 4 punkti erialase vabatahtliku töö või 2 punkti mitteerialase vabatahtliku töö eest.

Kõik kandidaadid sooritavad akadeemilise testi, teadusallikatel põhineva arutlusülesande. Kutsesobivusvestlusele ei pääse kandidaadid, kelle akadeemilise testi ja teadusallikatel põhineva arutlusülesande koondtulemus ei võimalda kandidaadil ületada lävendit (70 punkti) ka juhul, kui ta saaks kutsesobivusvestlusel maksimumtulemuse. Kandideerimiseks vajalikku A2 tasemel inglise keele oskust kinnitavad sisseastujad SAISis.

Vastuvõtueksamitele lubatud üliõpilaskandidaatide nimekirjad (koos ruumi ja kellaajaga) avaldatakse SAISi avalduse numbri alusel siin järgnevalt:
akadeemiline test, teadusallikatel põhinev arutlusülesanne 2. juulil hiljemalt kell 16.00;
kutsesobivusvestlus 8. juulil hiljemalt kell 12.00.

Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend (pastapliiats). Kui kandidaat kandideerib mitmele haridusteaduste instituudi erialale, sooritab ta akadeemilise testi üks kord sisseastumisnimekirjades märgitud ajal ja ruumis, tulemust arvestatakse mõlemal erialal. Küsimuste korral palume pöörduda vastuvott.haridus@tlu.ee.

 

Humanitaarteaduste instituut

Eriala Aeg, koht, lühikirjeldus
Aasia uuringud: Aasia ühiskonnad Vastuvõtueksam toimub 10. juulil ruumis S-417 ning koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Vastuvõtueksamile tulles peab kandidaat võtma kaasa isikut tõendava dokumendi. Avaldusele tuleb SAISis lisada magistritöö esialgne kavand, mis sisaldab uurimistöö lühikest sisukirjeldust, probleemi püstitust ja esialgsel bibliograafiat, mis on sõnastatud 2–3 leheküljel. Uurimistöö kavandi faili nimi peab olema kandidaadi enda nimi. Vastuvõtueksami käigus toimub vestlus uurimistöö kavandi põhjal. Vestluse kellaaeg teatatakse kandidaadile e-posti teel.
Aasia uuringud: Jaapani uuringud Vastuvõtueksam toimub 10. juulil ruumis S-417 ning koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Vastuvõtueksamile tulles peab kandidaat võtma kaasa isikut tõendava dokumendi. Avaldusele tuleb SAISis lisada magistritöö esialgne kavand, mis sisaldab uurimistöö lühikest sisukirjeldust, probleemi püstitust ja esialgsel bibliograafiat, mis on sõnastatud 2–3 leheküljel. Uurimistöö kavandi faili nimi peab olema kandidaadi enda nimi. Vastuvõtueksami käigus toimub vestlus uurimistöö kavandi põhjal. Vestluse kellaaeg teatatakse kandidaadile e-posti teel.
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Vastuvõtueksam toimub 6. juulil ning koosneb kirjalikust ja suulisest osast.
Esimene kirjalik osa on kandidaadi motivatsioonikiri, mille ta esitab koos avaldusega SAISis. Motivatsioonikiri peab kajastama kandidaadi soovi saada ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajaks, arusaama õpetajaameti võimalustest ja vastutusest, oma missiooni õpetajana, ülevaade varasemast tööst noortega, kui see kuulub kogemuste hulka.
Teise kirjaliku osana sooritatakse vastuvõtueksamil akadeemiline test, millega hinnatakse üliõpilaskandidaadi võimekust õppida ülikoolis. Akadeemiline test koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded. Akadeemiline test sooritatakse 6. juulil kell 9.00 ruumis A-002. Akadeemiline test kestab umbes ühe tunni. Vastuvõtueksamile tulles peab kandidaat võtma kaasa isikut tõendava dokumendi ja kirjutusvahendi.
Suuline eksamiosa toimub 6. juulil kell 11.00 ruumis S-417. Suuline eksamiosa koosneb arutelust hariduse valdkonna aktuaalsetel teemadel ja individuaalsest vestlusest.

Üliõpilased, kelle õpingud bakalaureusetasemel ei sisaldanud ajalooõpet, sooritavad lisaks ajalooteadmiste testi, mille põhjal otsustatakse vastastikusel kokkuleppel nende täiendavate õpingute vajadus.

Ajalugu Vastuvõtueksam toimub 7. juulil kell 10.00 ruumis S-423 ning koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Kirjalik osa on kandidaadi magistritöö kavand, mis tuleb kaasa võtta vastuvõtueksamile, kus kandidaat tutvustab seda komisjonile. Vestluse käigus hinnatakse lisaks kandidaadi seniseid õpinguid, töökogemust ning motivatsiooni. Vastuvõtueksamile tulles peab kandidaat võtma kaasa isikut tõendava dokumendi. Lisaks peab kandidaat lisama SAISis avaldusele bakalaureusetöö, mille alusel hinnatakse kandidaadi akadeemilise kirjutamise oskust. Kui kandidaat on lõpetanud varasemad õpingud bakalaureuseeksamiga, siis peab ta esitama oma bakalaureuseõpingute käigus koostatud uurimistöö.
Antropoloogia

Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Kirjalikult esitatakse magistritöö esialgne kava (pikkusega 2−3 lehekülge, peab sisaldama esialgset teemat, metodoloogiat ja esialgset kirjandust). Magistritöö kava peab olema inglise keeles ja lisatakse SAISis avaldusele. Vastuvõtueksamil kirjutatakse ingliskeelne essee (90 minutit, umbes viis lehekülge) etteantud teemal, mille jaoks tuleb läbi lugeda artiklid etteantud valikust. Essee kirjutamise aeg lepitakse kokku individuaalselt, essee kirjutatakse elektroonilises keskkonnas.
Vestlusele, mis toimub 8. juulil ruumis S-428, kutsutakse teise vooru pääsenud kandidaadid. Vestlus on inglise keeles ja räägitakse kandidaadi magistritöö kavast, lisaks hinnatakse kandidaadi huvi eriala vastu.

Erialale kandideerimiseks on nõutud inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Keeleoskuse tõend tuleb lisada SAISis avaldusele. Vaata siit, millega on võimalik keelt tõendada.

Eesti keele ja kirjanduse õpetaja:
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Eesti keele kui teise keele ja eesti kultuuri õpetaja

Vastuvõtueksam toimub 6. juulil ja koosneb kolmest osast. Eksamile tulles peab kandidaat võtma kaasa isikut tõendava dokumendi ja kirjutusvahendi.
Esimese kirjaliku osana sooritatakse akadeemiline test, millega hinnatakse üliõpilaskandidaadi võimekust õppida ülikoolis. Akadeemiline test koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded. Akadeemiline test sooritatakse 6. juulil kell 9.00 ruumis A-002. Akadeemiline test kestab umbes ühe tunni.
Teises kirjalikus osas kontrollitakse oskusi ja teadmisi eesti keele alal (kirjutusoskus, sõnavara ja grammatika tundmine jms). Teine eksamiosa toimub 6. juulil kell 11.00 ruumis M-225.
Suuline osa toimub 6. juulil ruumis M-225, täpne algusaeg antakse teada kirjaliku eksami järel. Eksamipäeva pikkus sõltub kandidaatide hulgast.
Suuline vestlus koosneb kahest osast.
1. Sisseastuja valib enne eksamile tulekut ühe teadusajakirjas ilmunud artikli. Vestlusel tuleb põhjendada valikut ja tutvustada artikli põhilisi seisukohti ning avastusi. Valitav ajakiri võib olla eesti- või võõrkeelne väljaanne, mis keskendub esimese ja/või teise keele õppimisele või haridusele ja õppimisprotsessile laiemalt (näiteks EHA, ERÜ aastaraamat, L1 Studies, TESOL ajakirjad vms).
2. Vestluse teise poole keskmes on neli teemaderingi:
sisseastuja huvi eriala vastu ja selle omandamise motiivid;
magistritööga seotud esialgsed plaanid ja mõtted;
üliõpilase positsioon ja tööprotsess akadeemilises ruumis;
keele- ja kultuurialased teadmised laiemalt.

Eesti uuringud

Vastuvõtueksam koosneb kirjalikus ja suulisest osast. Eksamile tulles peab kandidaat võtma kaasa isikut tõendava dokumendi.
Kirjalikult esitatakse SAISis motivatsioonikiri ja võimalikud uurimisteemad. Suuline osa on vestlus, mis toimub läbi SAISi kandideerijatele 9. juulil ruumis S-415. Eksami kellaaeg teatatakse kandidaadile enne eksamit e-posti teel.
Üliõpilaskandidaadid, kes soovivad spetsialiseeruda eesti kirjanduse tõlkimise erialale, peavad esitama lisaks eelnevale ka tõlkekatkendi eesti keelest oma emakeelde koos eestikeelse originaaliga (2 lk).

Erialale kandideerimiseks on nõutud inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Keeleoskuse tõend tuleb lisada SAISis avaldusele. Vaata siit, millega on võimalik keelt tõendada.

Keeleteadus ja keeletoimetamine Vastuvõtueksam toimub 9. juulil kell 10.00 ruumis M-218 ja koosneb kahest osast. Vastuvõtueksamile tulles peab kandidaat võtma kaasa isikut tõendava dokumendi ja kirjutusvahendi.
Esimeses osas kirjutab kandidaat kohapeal umbes 1,5 lehekülje pikkuse motivatsioonikirja, mille teema sõltub valitud suunast (keeleteadus või keeletoimetamine). Täpsem teema antakse vastuvõtueksamil. Motivatsioonikirja kirjutamiseks on aega 40 minutit.
Teises osas vestlevad keeleteaduse suuna valinud kandidaadid eksamikomisjoniga valitud suuna teemadel. Keeletoimetaja suuna valinud kandidaadid teevad kirjaliku sõnavara- ja õigekeelsusülesande (umbes 40 minutit).
Kirjalik tõlge Vastuvõtueksam toimub 7. või 8. juulil ruumis S-415, täpse kuupäeva ja kellaaja saab kandidaat teada avalduse esitamisel SAISis. Palume tulla kohale 30 minutit enne vastuvõtueksami aega, et valmistada ette tõlge ja tõlke analüüs. Vastuvõtueksami käigus hinnatakse kandidaadi eesti keele oskust (emakeelena või vähemalt C1 tasemel), analüüsioskust, loogilist mõtlemist, üldteadmisi ja motivatsiooni. Eelnevat tõlkekogemust ega -oskust ei eeldata. Samas eeldame head inglise keele oskust (vähemalt B2 tasemel), kuna osa kursusi toimub inglise keele baasil.
Eksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast:
Kirjalik osa:
• Tõlkimine. Lühikese (1-2 lauset) tekstiosa tõlkimine eesti keelde.
• Tõlkeanalüüs. Eesti keelde tõlgitud teksti (1-2 lauset, mille juurde on lisatud lähtetekst) analüüsimine.
Tõlkimiseks ja analüüsiks saab kandidaat valida kas tarbe- või ilukirjandusliku teksti. Tarbeteksti lähtekeeleks on inglise keel. Ilukirjandusliku teksti lähtekeeleks valib kandidaat inglise, itaalia, prantsuse, hispaania või saksa keele. Tõlke ja tõlkeanalüüsi ettevalmistuseks on antud umbes 20 minutit ning sõnastike kasutamine on lubatud.
Suuline osa ehk vestlus toimub kohe pärast tõlkeülesande ja tõlgitud teksti analüüsi ettevalmistamist. Kuulatakse ära kandidaadi tõlkeanalüüs ja vaadatakse ühiselt üle tehtud tõlge. Lisaks palub eksamikomisjon kandidaadil lühidalt põhjendada, miks teda huvitab kirjaliku tõlke magistriõpe. Kasuks tuleb ka see, kui kandidaat teab, mis teemal ta soovib oma magistritöö kirjutada.
Vastuvõtueksamile tulles peab kandidaat võtma kaasa isikut tõendava dokumendi ja kirjutusvahendi.
Kirjandusteadus Vastuvõtueksam toimub 13. juulil ruumis S-415 ning koosneb kirjalikust osast ja vestlusest. Vastuvõtueksamile tulles peab kandidaat võtma kaasa isikut tõendava dokumendi.
Kandidaat peab saatma hiljemalt 1. juuliks aadressile piret.viires@tlu.ee kirjaliku teksti, kus ta põhjendab erialavalikut ja kirjutab esialgse visiooni oma magistritöö teemast (1-2 lk). Vastuvõtueksamil toimub vestlus, mille jooksul arutletakse erinevate kirjandusküsimuste üle ja vesteldakse plaanitava magistritöö teemal. Vestluse kellaaja saab kandidaat avalduse esitamisel SAISis.
Kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria (ühisõppekava Eesti Kunstiakadeemiaga)

Vastuvõtueksam koosneb kirjalikus ja suulisest osast. Kirjalikult lisatakse SAISis avaldusele kandidaadi koostatud vähemalt 10-leheküljeline ingliskeelne uurimistöö (nt väljavõte bakalaureusetööst või akadeemiline essee) ja võimalikud uurimisteemad. Suuline osa on vestlus. Vestlus toimub läbi SAISi kandideerinutele 9. juulil ruumis M-135. Täpne kellaag teatatakse kandidaadile e-posti teel. Vastuvõtueksamile tulles peab kandidaat võtma kaasa isikut tõendava dokumendi.

Erialale kandideerimiseks on nõutud inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Keeleoskuse tõend tuleb lisada SAISis avaldusele. Vaata siit, millega on võimalik keelt tõendada.

Kultuuriteooria ja filosoofia Vastuvõtueksam toimub 8. juulil ruumis M-328 ning koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Vastuvõtueksamile tulles peab kandidaat võtma kaasa isikut tõendava dokumendi. Kirjalik osa on magistritöö esialgne kava (2−3 lehekülge), mis tuleb lisada SAISis avaldusele. Magistritöö esialgne kava peab olema PDF-formaadis ja faili nimi on kandidaadi nimi. Suulises osas toimub vestlus vastuvõtukomisjoniga. Vestlusel tutvustab kandidaat oma magistritöö kavandit, lisaks hinnatakse tema huvi eriala vastu. Vestluse kellaaja saab kandidaat teada avalduse esitamisel.
Slaavi keeled ja kultuurid Vastuvõtueksam toimub 7. juulil kell 10.00 ruumis S-335. Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust esseest (kirjutatakse kohapeal vene keeles, 200 sõna) ja vestlusest, mille alguskellaaeg määratakse pärast essee kirjutamist. Vastuvõtueksamile tulles peab kandidaat võtma kaasa isikut tõendava dokumendi ja kirjutusvahendi.
Suuline tõlge Suuline vastuvõtueksam toimub 13. või 14. juulil ruumis S-529. Eksam algab lühikese vestlusega, kus kandidaadil palutakse end tutvustada. Seejärel testitakse kandidaadi keele- ja analüüsioskust tõlkeharjutustega: kandidaadile esitatakse ükshaaval umbes kolmeminutilised kõned tema motivatsioonikirjas väljatoodud keeltes. Sel ajal kandidaat märkmeid teha ei saa. Seejärel palutakse tal kõne kas oma emakeelde või tugevaimasse võõrkeelde ümber panna. Näide: Eksamile tuleb kandidaat C1 tasemel inglise ja B2 tasemel saksa keele oskusega. Talle tehakse ingliskeelne kõne, mille ta tõlgib eesti keelde, siis eestikeelne kõne, mille ta tõlgib inglise keelde ning lõpuks saksakeelne kõne, mille ta tõlgib eesti keelde. Pärast tõlkeharjutusi vesteldakse päevakajalistel teemadel, osa küsimusi esitatakse võõrkeeles, millega kandidaat on eksamile tulnud. Eksami täpne kuupäev ja kellaaeg teatatakse kandidaadile enne eksamit e-posti teel.
Vene keele ja kirjanduse õpetaja Vastuvõtueksam toimub 6. juulil. Vastuvõtueksamile tulles peab kandidaat võtma kaasa isikut tõendava dokumendi ja kirjutusvahendi.
Vastuvõtueksam koosneb kolmest osast.
Esimese kirjaliku osana sooritatakse akadeemiline test, millega hinnatakse üliõpilaskandidaadi võimekust õppida ülikoolis. Akadeemiline test koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded. Akadeemiline test sooritatakse 6. juulil kell 9.00 ruumis A-002. Akadeemiline test kestab umbes ühe tunni.
Teises kirjalikus osas kirjutatakse essee. Teine kirjalik osa toimub 6. juulil kell 11.00 ruumis S-335.
Seejärel toimub kandidaadiga vestlus, kus keskendutakse eelkõige õpetajaametile ja -karjäärile suunatud küsimustele. Suuline osa toimub kohe pärast kirjalikku.
Võõrkeeleõpetaja (inglise (ja teise keele), prantsuse (ja teise keele), soome (ja teise keele) ja saksa (ja teise keele) õpetaja) Vastuvõtueksam toimub 6. juulil ning koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Vastuvõtueksamile tulles peab kandidaat võtma kaasa isikut tõendava dokumendi ja kirjutusvahendi.
Kirjaliku osana lisavad kandidaadid SAISis avaldusele motivatsioonikirja. Motivatsioonikirja faili nimi peab olema kandidaadi nimi motivatsioonikiri peab olema valitud peaeriala keeles.
Vastuvõtueksami käigus sooritatakse akadeemiline test, millega hinnatakse üliõpilaskandidaadi võimekust õppida ülikoolis. Akadeemiline test koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded. Akadeemiline test sooritatakse 6. juulil kell 09.00 ruumis A-002. Akadeemiline test kestab umbes ühe tunni.
Suuline osa keskendub kandidaadi keelelisele pädevusele ja kutsesobivusele. Juhul kui kandidaadil ei ole keeletaset tõendavat dokumenti, kontrollitakse vajaliku keeletaseme olemasolu vastuvõtueksami käigus. Suuline osa toimub 6. juulil vastavalt kandidaadi peaeriala(de) valikule:
inglise keele õpetaja kell 11.00 ruumis S-428,
saksa keele õpetaja kell 13.00 ruumis S-416,
prantsuse keele õpetaja kell 14.00 ruumis S-415,
soome keele õpetaja kell 15.00 ruumis S-428.
Kui lisaks põhierialale soovitakse saada eesti keele kui teise keele või vene keele õpetajaks, siis neile kandidaatidele toimub vastuvõtueksam kell 16.00 ruumis S-416.

 

Loodus- ja terviseteaduste instituut

Eriala Aeg, koht, lühikirjeldus
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja  (bioloogia-, füüsika-, geograafia- ja keemiaõpetaja suunad) Vastuvõtueksam toimub 3. juulil kell 9.00 ruumis A-507 ning koosneb akadeemilisest testist ja vestlusest.
Akadeemilise testiga hinnatakse üliõpilaskandidaadi võimekust õppida ülikoolis. Akadeemiline test koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded.
Pärast akadeemilist testi toimub vestlus komisjoniga. Vestluste ajakava määratakse vahetult enne akadeemilise võimekuse testi. Igale kandidaadile arvestatakse 10 minutit. Palume vastuvõtueksamile kindlasti kaasa võtta eelnevate õpingute akadeemilised õiendid.
Avaldusele tuleb SAISis lisada motivatsioonikiri, mis on sisendiks vestlusele.
Heaolu ja tervisekäitumine

Vastuvõtueksam toimub 13. juulil kell 11.00 ruumis A-507. Vastuvõtueksam koosneb vestlusest, kus hinnatakse ka esitatud CVd ja motivatsioonikirja, mille osana soovime ülevaadet varasema uurimistöö läbiviimise kogemusest ning magistritöö esmane kavand või teema lühikirjeldus. Sisseastujate inglise keele tase peab olema vähemalt B2. Vestluse aja saab kandidaat teada SAISis pärast avalduse esitamist, kandidaadile arvestatakse 30 minutit.

Erialale kandideerimiseks on nõutud inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Keeleoskuse tõend tuleb lisada SAISis avaldusele. Vaata siit, millega on võimalik keelt tõendada.

NB! Õppetöö algab veebruaris 2021.

Kehakultuuri õpetaja 9. juulil kell 10.00 ruumis Rä-406 (Räägu 49)
Sisseastumiseksam koosneb kahest osast. Akadeemilisest testist ja motivatsioonitestist.
Akadeemilise testiga hinnatakse üliõpilaskandidaadi võimekust õppida ülikoolis. Akadeemiline test koosneb kolmest osast: lingvistilased ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded.
Motivatsioonitesti küsimused on suunatud erialasele tööle (ehk soovile/motivatsioonile teha erialast tööd) ja saavutusmotivatsioonile.
Keskkonnakorraldus Vastuvõtueksam toimub motivatsioonikirja põhjal. Keskkonnakorralduse õppekava motivatsioonikirja eesmärk on hinnata kandidaadi sobivust ja motivatsiooni alustatud õpingute lõpetamiseks. Üldised nõuded: vormistus akadeemilises stiilis, kandidaadi nimi faili alguses ja faili nimes. Motivatsioonikirja sisuosas ootame vastuseid järgmistele küsimustele:
- olles tutvunud õppekava ja õppeainetega, miks soovite asuda õppima keskkonnakorralduse magistriõppekavale Tallinna Ülikoolis (kuni 100 sõna);
- mis on teie eesmärk (sh karjäärieesmärk) õppima asumisel; (kuni 100 sõna)
- kuidas toetab teie varasem haridus, töö- ja elukogemus magistriõppekaval hakkama saamist; (kuni 150 sõna)
- olles tutvunud erialase teaduskirjandusega, millised on tuleviku suurimad väljakutsed keskkonnakorralduse eriala valdkonnas teie arvates; (kuni 300 sõna)
- millised on teie valdkondlikud erihuvid? Millise probleemi lahendamisesse soovite tulevikus panustada ja miks; (kuni 150 sõna)
- meie õppekava koondab erineva tausta ja kogemustepagasiga õppijaid, kes aitavad luua väärtuslikku kontaktvõrgustikku, mille abil saame õpet mitmekesistada (nt projektid, ekskursioonid, töötoad). Mida saaksite omalt poolt õppekavale pakkuda? (kuni 100 sõna)
Motivatsioonikirja juures hinnatakse kandideerimise põhjuseid/eesmärki, varasemaid teadmisi ja kogemusi, intellektuaalset küpsust, laia silmaringi, keele- ja väljendusoskust, analüüsi-, argumenteerimis- ja sünteesivõimet ning valmisolekut pühenduda õppetööle. Motivatsioonikiri tuleb lisada SAISis avaldusele. Komisjon kinnitab tulemused hiljemalt 9. juulil. Täpsem info kodulehelt.
Kunstiteraapiad Vastuvõtt toimub visuaalkunstiteraapia ning tantsu- ja liikumisteraapia spetsialiseerumissuunale.
Vastuvõtueksamid toimuvad 7.-8. juulil kell 10.00-18.00 Räägu 49 ruumides 310, 311 ja 317.
Kui sisseastujal on bakalaureusekraad kunstiteraapiate eriala vastaval spetsialiseerumissuunal, tuleb sooritada kutsesobivuseksam. Kutsesobivuseksam jaguneb kahele päevale ning koosneb loomingulisest tööst (kaasa võtta ka oma loomingulise tegevuse portfoolio), rühmatööst ja vestlusest. Vestluse läbiviimiseks esitab kandidaat SAISis magistritöö kavandi (3-5 lk), CV ning oma teraapia- või nõustamistööd (või selle puudumisel rühmadega töötamine, loominguliste tegevuste juhendamine) tõendava materjali (näiteks juhtumianalüüs, töökirjeldus vms).
Kui sisseastujal on muu eriala bakalaureusekraad (soovitavalt tervisevaldkonnas, psühholoogias, sotsiaalpedagoogikas, eripedagoogikas, noorsootöös või loomingulisel erialal) ning inimestega töötamise kogemus, tuleb lisaks kutsesobivuseksami sooritamisele esitada SAISis ka eelduspädevuste omandamist tõendav dokumentatsioon. Tasandusainete (sooritamata eeldusainete) maht ei tohi ületada 16 EAP.
Visuaalkunstiteraapia spetsialiseerumissuunale on eelistatud kandidaadid, kes soovivad peale lõpetamist töötada kunstiterapeudina haridussektoris.
Erandkorras on võimalik kandideerida ka neil huvilistel, kellel on visuaalkunstiteraapia algkursus läbimata, kuid on lugenud erialakirjandust, osalenud (erinevatel) TLÜ poolt korraldatud visuaalkunstiteraapia lühikursus(t)el ning omavad nõustamistöö kogemust.
Eelduspädevused kunstiteraapia magistriõppesse täpsemalt kodulehelt.
Linnakorraldus Vastuvõtt toimub motivatsioonikirja alusel. Linnakorralduse õppekava motivatsioonikirja eesmärk on hinnata kandidaadi sobivust ja motivatsiooni alustatud õpingute lõpetamiseks. Üldised nõuded: vormistus akadeemilises stiilis, kandidaadi nimi faili alguses ja faili nimes.
Motivatsioonikirja sisuosas ootame vastuseid järgmistele küsimustele:
- olles tutvunud õppekava ja õppeainetega, miks soovite asuda õppima antud magistriõppekavale Tallinna Ülikoolis; (kuni 100 sõna)
- mis on teie eesmärk (sh karjäärieesmärk) õppima asumisel; (kuni 100 sõna)
- kuidas toetab teie varasem haridus, töö- ja elukogemus antud magistriõppekaval hakkama saamist; (kuni 150 sõna)
- olles tutvunud erialase teaduskirjandusega, millised on tuleviku suurimad väljakutsed linnakorralduse eriala valdkonnas teie arvates; (kuni 300 sõna)
- millised on teie valdkondlikud erihuvid? Millise probleemi lahendamisesse soovite tulevikus panustada ja miks; (kuni 150 sõna)
- meie õppekava koondab erineva tausta ja kogemustepagasiga õppijaid, kes aitavad luua väärtuslikku kontaktivõrgustikku, mille abil saame õpet mitmekesistada (nt projektid, ekskursioonid, töötoad). Mida saaksite omalt poolt õppekavale pakkuda? (kuni 100 sõna)
Motivatsioonikirja juures hinnatakse kandideerimise põhjuseid/eesmärki, varasemaid teadmisi ja kogemusi, intellektuaalset küpsust, laia silmaringi, keele- ja väljendusoskust, analüüsi-, argumenteerimis- ja sünteesivõimet ning valmisolekut pühenduda õppetööle. Motivatsioonikiri tuleb lisada SAISis avaldusele. Komisjon kinnitab tulemused 9. juulil. Täpsem info kodulehelt.
Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia Vastuvõtueksam toimub 3. juulil kell 10.00 ruumis A-509. Täpse vestluse aja saab teada SAISis pärast avalduse esitamist, kandidaadile arvestatakse 20 minutit. Eksam toimub vestlusvormis, kus hinnatakse kandidaadi motivatsiooni, õpingute alustamise suuremat eesmärki. Kaardistatakse spetsiifilisi valdkondlikke huvisid, eelnevalt omandatud eksperimentaalseid ja analüütilisi võtteid. Oluline on üliõpilase valmidus töötada ingliskeelsete materjalidega. Erialaained toimuvad neljapäev - reede. Kandideerimisel tuleb SAISi lisada eelmise kõrgharidusastme akadeemiline õiend. Vestluse sisu:
kaitstud lõputöö pealkiri ja juhendaja;
loetlege, milliste laboriseadmete ja analüüsimeetoditega olete kokku puutunud;
millised uurimisvaldkonnad pakuvad teile enim huvi? Millisel teemal sooviksite kirjutada magistritöö;
milliste teemade puhul tunnete, et peate tegema tavapärasest rohkem tööd nende paremaks mõistmiseks;
miks soovite õppima asuda just antud erialale? Kust saite infot selle eriala kohta;
hinnake inglise keele oskust skaalal A1, A2, B1, B2, C1, C2.
Organisatsioonikäitumine (üldsuund, spetsialiseerumine tervishoiuorganisatsioonidele, spetsialiseerumine militaarsetele ja paramilitaarsetele organisatsioonidele) Vastuvõtueksam koosneb kahest osast:
4. juulil kell 14.00 ruumides M-218 (üldsuund) ja M-225 (spetsialiseerumisega militaarsetele ja paramilitaarsetele või tervishoiuorganisatsioonidele).
Kirjaliku ülesande sisuks on eksamil etteantud organisatsioonikäitumise teemal uurimisprojekti koostamine (näitab oskust koostada uurimistöö projekti).
6.-7. juulil vestlused. Ajakava avalikustatakse enne kirjalikku testi siin. Nimekiri koostatakse tähestikulist järjekorda ja valitud spetsialiseerumise suunda arvestades.
Vestlusel arutletakse magistritööga seotud plaanide üle ja hinnatakse kandi­daadi motivatsiooni.
Mõlema osa tulemus peab olema vähemalt 51%.
Psühholoogia

3. juulil kell 9.00 ruumis S-219 kirjalik osa. Kui bakalaureuseeksam on tehtud 2015. aastal või hiljem, siis arvestatakse nii Tallinna kui ka Tartu Ülikooli lõpetanute eksamitulemust. Varem lõpetanutel tuleb eksam teha uuesti.
3. juulil kell 9.00 ruumis S-232 vestlused. Avaldusele tuleb SAISis lisada CV ja magistritöö projekt. Kaasa palume võtta viimane kaitstud bakalaureuse- või seminaritöö. Vestluse ajakava avalikustatakse siin. Nimekiri koostatakse tähestikulist järjekorda arvestades.

Ühiskonnateaduste instituut

Eriala Aeg, koht, lühikirjeldus
Inimõigused digitaalses ühiskonnas

9. juulil kell 10.00 ruumis A-354. Sisseastumiseksam koosneb kirjalikust ülesandest ja vestlusest vastuvõtukomisjoniga. Suulisele vestlusele kutsutakse kirjaliku osa positiivselt läbinud kandidaadid. Kirjalik ülesanne tuleb lisada SAISis avaldusele. Vestluse aja saab teada SAISis pärast avalduse esitamist, kandidaadile arvestatakse 15 min.
Maksimumpunktid on 100 punkti (50% kirjalik ülesanne, 50% vestlus).
Kirjalik ülesanne on inglisekeelne motivatsioonikiri (umbes 1200 sõna), milles tuleb vastata muuhulgas ka järgnevatele küsimustele:
1. The choice of the study programme: Why Tallinn University? Why this programme? What courses of the programme are you most interested in?
2. Previous experience and studies: What is your first degree in? Why did you choose field of study? How does it relate to our MA programme?
3. Your plans after MA studies: Where do you see yourself in three years? How will the MA studies help your career?
4. Knowledge of the field: Briefly discuss one issue regarding human rights and digitalization.
5. How do you plan to finance your studies?

Erialale kandideerimiseks on nõutud inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Keeleoskuse tõend tuleb lisada SAISis avaldusele. Vaata siit, millega on võimalik keelt tõendada.

Politoloogia 8. juulil kell 10.00 ruumis A-354. Sisseastumiseksam koosneb kirjalikust vormist ning vestlusest.
Kirjalikus vormis on palutud tudengikandidaadil vastata küsimustele oma õpimotivatsiooni, erialavaliku ning võimaliku lõputöö teema kohta, millele õpingute käigus spetsialiseeruda võiks. Kui aga erialavalikuga haakuvat meelisteemat veel pole, võib vormis esitada ka ca 1 lk akadeemilise arutluse ühel etteantud teemadest.
Vestlus põhineb kirjalikul vormil, samuti on kandidaatidel palutud kaasa võtta oma bakalaureuse lõputöö või mõni muu põhjalikum analüüs (näiteks juhul, kui lõpetatud õppekaval lõputööd ei nõutud).
Sotsioloogia

6. juulil kell 10.00 ruumis M-659
Sisseastumiseksam koosneb kahest osast: motivatsioonikiri (40%) ja vestlus (60%). Motivatsioonikiri lisatakse SAISis avaldusele.
Motivatsioonikirjas oodatakse üliõpilaskandidaadilt lühikest enesetutvustust (sh erialaga seotud varasemad tegevused/huvialad, kui on), erialavaliku põhjendust, infot võimaliku lõputöö teema kohta või kui see ei ole veel selge, siis üldisemalt selle kohta, millised teemad/probleemid huvitavad.
Vestlus põhineb motivatsioonikirjal. Tudengikandidaat võib vestlusele kaasa tuua bakalaureusetöö või mõne muu varasema uurimuslik-analüütilise kirjatöö(d). Vestluse pikkus on u 15 minutit., täpse aja saab teada SAISis pärast avalduse esitamist.

Rahvusvahelised suhted

8. juulil kell 10.00 ruumis M-133. Vastuvõtueksam on vestlus, täpse aja saab teada SAISis avalduse esitamisel, arvestatakse 20 minutit kahe inimese kohta. Avaldusele tuleb SAISis lisada motivatsioonikiri (min 1000 sõna), kus vastata järgnevatele küsimustele:
1. The choice of the programme: Why Tallinn University? Why IR programme? What courses and moduls interest you the most? What do you plan to write in your MA thesis?
2. Previous studies and work experience: What were your BA studies about? Comment on your academic writing skills and give an overview of your BA thesis. Describe your work experience if you have it.
3. Your plans after MA studies: What do you plan to do after the graduation? What is your dream job? How will the MA studies help to achieve your goals? What competences do you hope to get from the programme?
4. Knowledge of the field: What are the basic problems in the field of IR that you would like to solve? Give your solutions.
5. How do you plan to finance your studies?
NB! Vestlusele palume kaasa võtta bakalaureuseastme akadeemiline õiend ja kaitstud bakalaureusetöö ja retsensioon(id).

Erialale kandideerimiseks on nõutud inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Keeleoskuse tõend tuleb lisada SAISis avaldusele. Vaata siit, millega on võimalik keelt tõendada.

Riigiteadused 8. juulil kell 10.00 ruumis M-214. Sisseastumiseksam koosneb kirjalikust osast ning vestlusest.
Kirjalikus vormis on palutud tudengikandidaadil vastata küsimustele oma õpimotivatsiooni, erialavaliku ning võimaliku lõputöö teema kohta, millele õpingute käigus spetsialiseeruda võiks. Kui aga erialavalikuga haakuvat meelisteemat veel pole, võib vormis esitada ka ca 1 lk akadeemilise arutluse ühel etteantud teemadest. Kirjalik ülesanne tuleb lisada SAISis avaldusele.
Vestlus põhineb kirjalikul osal, samuti on kandidaatidel palutud kaasa võtta oma bakalaureuse lõputöö või mõni muu põhjalikum analüüs (näiteks juhul, kui lõpetatud õppekaval lõputööd ei nõutud). Arvestatakse 15 minutit kahe inimese kohta.
Sotsiaalne ettevõtlus

7. juulil kell 10.00 ruumis M-136. Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ülesandest ja vestlusest. Kirjalik ülesanne tuleb lisada SAISis avaldusele.
Maksimumpunktid on 100 punkti (50% kirjalik ülesanne, 50% vestlus). Kandidaadid, kes saavad kirjaliku osa eest vähemalt 35 punkti, kutsutakse vestlusele. Kaasa tuleb võtta bakalaureuse lõputöö ja retsensioon(id).
Kirjalik ülesanne on inglisekeelne motivatsioonikiri (min 1000 sõna), milles tuleb vastata muuhulgas ka järgnevatele küsimustele:
1. The choice of the programme: Why Tallinn University? Why Social Entrepreneurship programme? What courses and moduls interest you the most? What do you plan to write in your MA thesis?
2. Previous studies and work experience: What were your BA studies about? Comment on your academic writing skills and give an overview of your BA thesis. Describe your work experience if you have it.
3. Your plans after MA studies: What do you plan to do after the graduation? What is your dream job? How will the MA studies help to achieve your goals? What competences do you hope to get from the programme?
4. Knowledge of the field: What are the basic problems in the field of Social Entrepreneurship that you would like to solve? Give your solutions.
5. How do you plan to finance your studies?
Kandideerimisel tuleb kasuks varasem kokkupuude sotsiaalse ettevõtluse valdkonnaga.

Erialale kandideerimiseks on nõutud inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Keeleoskuse tõend tuleb lisada SAISis avaldusele. Vaata siit, millega on võimalik keelt tõendada.

Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse 8.-10 juulil kell 10.00 ruumis A-346. Sisseastujatega vesteldakse kahekaupa, igale paarile on ette nähtud 15 min. Täpse vestluse aja saab teada SAISis pärast avalduse esitamist.
Intervjuu käigus selgub kandidaadi teadlikkus sotsiaalprobleemidest, ühiskonna, kultuuri- ja erialastest teemadest. CVs (sisaldab muuhulgas lühiülevaadet haridusest, töökogemusest, inglise keele oskusest) ja motivatsioonikirjas (1 lk, Times New Roman, font 12) peab leiduma mõjuvaid põhjendusi erialavalikuks. Senine erialane töökogemus annab mõningase eelise juhul, kui kandidaat suudab vestluse käigus õpimotivatsiooni presenteerida varasema elukogemuse kontekstis. Kõik kandidaadid peavad läbima intervjuu (osakaal 50% sisseastumiseksamist), kuhu tuleb paberkandjal kaasa võtta CV ja motivatsioonikiri.
Vastuvõtul annab eelise: varasem erialane haridus; erialane töökogemus; erialane vabatahtlik töö; eriala tundmine – tudengikandidaat peab teadma, millega tegeleb lastekaitsja ning sotsiaalpedagoog; võõrkeelte oskus (kohustuslik on inglise keel vähemalt vestlustasemel – seda kontrollitakse vastuvõtuintervjuul); motivatsioon õppida just seda eriala – st visioon omandatud hariduse kasutamiseks edaspidises töös; magistritöö/uurimisteema piiritletus ning selgus – st magistrant peaks teadma juba ette, mida kavatseb uurima hakata.
Sotsiaaltöö

10. juulil kell 10.00 ruumis A-447 ja 11. juulil kell 10.00 ruumis A-346. Sisseastujatega vesteldakse kahekaupa, igale paarile on ette nähtud 15 min. Täpse vestluse ajab saab teada SAISis pärast avalduse esitamist. Kõik kandidaadid peavad osalema vastuvõtueksamil, milleks on vestlus komisjoniga, kuhu tuleb paberkandjal kaasa võtta CV ja motivatsioonikiri.
Vastuvõtuvestlusel komisjoniga on oluline näidata oma motivatsiooni, analüüsioskust, esinemisoskust, adekvaatset arusaamist sotsiaaltöö erialast kui sellisest ja varasemaid kokkupuuteid erialaga, kui need on olemas, samuti asjatundlikkust maailma laiematest protsessidest ja sotsiaalprobleemidest ühiskonnas, oskust lahendada erinevaid olukordi, eetilisi väärtusi, mis on sobilikud sotsiaaltöö valdkonna professionaalile jm.  
CV maht on 1-2 lehekülge, font Times New Roman, kirjasuurus 12. CVs tuleb anda lühiülevaade:
haridusteest, sh ERASMUS programmi üliõpilasvahetuses osalemisest (kui on see kogemus);
sotsiaaltöö erialaga seonduvatest täiendkoolitustest;
töökogemusest;
projektitööst ja/või vabatahtlikust tegevusest sotsiaalhoolekande valdkonnas;
keelteoskusest (Euroopa keelemapi alusel).   

Motivatsioonikirja mahuks on üks lehekülg, font Times New Roman, kirjasuurus 12. Motivatsioonikiri peaks kajastama põhjendust, mis motiveerib sotsiaaltöö erialale õppima tulemist, varasemat kokkupuudet sotsiaaltöö erialaga ja uurimistöö läbiviimise kogemust ning teemat, milles plaanitakse kirjutada magistritöö, samuti magistriõpingute seost praeguse tööga, kui see on olemas.   
NB! Õppekava sisaldab kohustuslikke ingliskeelseid aineid ja õpiväljundite omandamiseks - õppimiseks on vajalik inglise keele oskus.

Õigusteadus 10. juulil kell 9.00 kirjalik osa ruumis A-222. Intervjuud algusega kell 11.00 ruumides M-133, M-136, M-226. Intervjuude ajakava antakse teada pärast kirjalikku eksamit.
Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust testist ja vestlusest. Kirjalik valikvastustega test koosneb küsimustest, mis põhinevad TLÜ õigusteaduse bakalaureuse õppekava kohustuslike ainete baasteadmistel. Vestluse aluseks on magistritöö kava, mis tuleb esitada koos avaldusega SAISis. Vestlus toimub pärast kirjaliku eksamitöö esitamist.

 

 

  • Vastuvõtulävend kõrghariduse II astmel on 70 punkti.
  • Magistriõppe eestikeelsele kavale kandideerides peab sul olema inglise keel vähemalt A2 tasemel. Avalduse esitamisega kinnitad, et sul on see tase olemas.
  • Ingliskeelsele õppekavale kandideerimiseks peab olema inglise keele tase B2. Vaata siit, millega on võimalik keeletaset tõendada. Test toimub 6. juulil kell 11.00 ruumis A-002.
  • Eelneva haridustaseme tingimusi vaata eriala lehelt.
  • Vastuvõtueksamile võta kindlasti kaasa kirjutusvahend ja isikut tõendav dokument.
  • SAISis avalduse esitamiseks on vajalik kehtiv ID-kaart ja lugeja või mobiili ID. Kontrolli järele, et su ID-kaart või sertifikaadid ei oleks aegunud ja et sa tead, mis su PIN 1 on. Pangad enam uusi paroole ei väljasta.
  • Kui sul on meditsiiniline seisund, mis seab piiranguid sisseastumiseksamite sooritamisele, ning sul on vaja kohandusi, siis palun kirjuta maarja.jogioja@tlu.ee.
  • Välismaalastel ja Eesti kodanikel, kes on keskhariduse omandanud välismaal ning kandideerivad eestikeelsele õppekavale, on kohustus sooritada eesti keel B1 test. Test toimub 6. juulil kell 8.00 ruumis M-225. Vaata täpsemalt siit, kuidas eesti keele oskust tõendada ning kes peavad testil osalema.
 
 
Lisainfo

Telefon: 640 9135
Telefon (inglise keeles): 640 9234
E-post: vastuvott@tlu.ee

Infotelefonid on avatud tööpäeviti kell 9.00-15.00.
Tutvu ülikooli kampusega ja vaata hoonete asukohti