Tallinna Ülikooli arengukava 2023–2027 seab eesmärgiks, et Tallinna Ülikool on tark ja väärtustatud organisatsioon, kuhu tahetakse tulla õppima ja töötama. Ülikooli arendamisel keskendume süsteemsele ja potentsiaali kasutavale töökorraldusele ning oluline alustala sellise organisatsiooni loomisel on teadlikkus mitmekesisusest ning kõigi ülikooli liikmete võrdne kohtlemine.

 Igal ülikooli töötajal ja üliõpilasel on õigus turvalisele keskkonnale, mis toetab nende töö- ja õpiedu. Ülikoolina väärtustame oma liikmete õigusi ja edendame võrdset kohtlemist, tagades kõigile võrdsed võimalused töötamiseks ja hariduse omandamiseks. Igal ülikooli liikmel on kohustus austada oma kaastöötajate ja kaasõppijate õigusi ning käituda töö- ja õpikeskkonnas vastavalt üldtunnustatud käitumisnormidele.

Ülikoolina oleme võtnud endale kohustuse edendada võrdset kohtlemist ning ära hoida ebavõrdset kohtlemist. Alates 2022. aasta septembrist on Tallinna Ülikoolil au kanda "Austame erinevusi" märgist, oleme koostanud soolise võrdõiguslikkuse kava ning meil on tööl võrdse kohtlemise volinik, kelle roll on nii nõustada ja abistada kõiki ülikooli liikmeid, kes tunnevad, et neid on diskrimineeritud, kui ka tegeleda võrdse kohtlemise alase teavitustööga ülikoolis.

 

TLÜ Soolise võrdõiguslikkuse kava

Võrdse kohtlemise volinik

Võrdse kohtlemise voliniku roll on nõustada ja abistada kõiki ülikooli liikmeid, kes tunnevad, et neid on kiusatud või diskrimineeritud.  Kui kahtlustad, et sind on tööl või õppimisel diskrimineeritud soo, vanuse, rahvuse, nahavärvuse, usundi, veendumuste, puude, seksuaalse sättumuse, lapsevanemaks olemise, perekondlike kohustuste või ametiühingusse kuulumise tõttu, võta julgelt ühendust ja küsi nõu.

Võrdse kohtlemise voliniku poole võib pöörduda ka anonüümselt ja see võimaldab koos volinikuga anda olukorrale hinnang ja otsustada edasiste sammude üle. Kaebuse või kahtluse esitamisel lähtume konfidentsiaalsusest.