Külalisüliõpilane on mõnda teise kõrgkooli immatrikuleeritud üliõpilane, kes on vormistatud Tallinna ülikooli külalisüliõpilaseks ja saanud seeläbi õiguse õppida Tallinna ülikoolis. Või Tallinna ülikooli üliõpilane, kes on saanud õiguse õppida teises avalik-õiguslikus ülikoolis. Külalisüliõpilasena õppimine on mõeldud eelkõige selleks, et täiendada end erialaselt sama õppetaseme ainetega, mida koduülikoolis ei õpetata. Üliõpilastel on võimalik Eesti avalik-õiguslike ülikoolidevahelise lepingu alusel külalisüliõpilasena õppida Tartu ülikoolis, Tallinna Tehnikaülikoolis, Tallinna ülikoolis, Eesti Kunstiakadeemias, Eesti Maaülikoolis ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. 

Külalisüliõpilasel on:

  • õigus osaleda õppetöös võrdväärselt vastuvõtva kõrgkooli üliõpilastega;
  • õigus kasutada raamatukogu;
  • õigus elada vabade kohtade olemasolul ühiselamus;
  • kohustus täita vastuvõtva kõrgkooli õppetegevuse korralduse ja sisekorra eeskirju.

Ülikoolil on:

  • õigus piiratud osavõtjate arvu puhul eelistada oma üliõpilasi;
  • õigus katkestada külalisüliõpilase õpe, kui külalisüliõpilane ei ole täitnud õppekorralduse ja sisekorra eeskirju;
  • kohustus luua külalisüliõpilasele tingimused ainete õppimiseks, mille osas on avaldus rahuldatud;
  • õigus loobuda külalisüliõpilase vastuvõtust, kes on käitunud ebaväärkalt.

Palume võimaluse korral esitada tõend digiallkirjastatult (digiallkirjastatud kõikide osapoolte poolt).

Õppida on võimalik ainult enda õppetaseme aineid. Bakalaureuse ained algavad numbriga 6, magistritaseme ained numbriga 7.

Tallinna Ülikoolis ei ole võimalik külalisüliõpilasena õppida eesti keelt ja võõrkeeli (välja arvatud türgi keel). Erandiks on Eesti Muusika ja Teatriakadeemia ning Kunstiakadeemia, kellega on sõlmitud leping võõrkeelte õpetamise osas. Kui keeleõppe grupis on vabu kohti, on teise ülikooli üliõpilasel võimalik seal osaleda läbi avatud akadeemia, tasudes ainepunktitasu alusel. NB! Hiina keelt on võimalik õppida ainult EKA ja EMTA üliõpilastel. Kõigil külalisüliõpilastel on võimalik korea keelt õppida tasuliselt.

Tallinna Ülikooli üliõpilasele

1. Üliõpilane täidab külalisüliõpilase suunamislehe, kuhu märgib partnerülikooli õppeained, mida ta soovib õppekava täitmisel sooritada. NB! Avaldus on PDF-formaadis ja digitaalselt täidetav.

2. Suunamisleht tuleb kooskõlastada (allkirjastada) õppenõustaja ja õppekava kuraatoriga.

3. Suunamisleht tuleb esitada registreerimiseks ja allkirjastamiseks õppeosakonda (oppeosakond@tlu.ee).

4. Suunamisleht tuleb esitada vastuvõtvasse kõrgkooli ja registreerida end õppetööle vastavalt vastuvõtva kõrgkooli korrale.

5. Pärast õppeaine sooritamist peab küsima vastuvõtvast kõrgkoolist tõendi eksami/arvestuse sooritamise kohta.

6. Üliõpilane esitab ÕISis VÕTA avalduse ja märgib peale, et aine on sooritatud külalisüliõpilasena Eesti kõrgkoolis.

NB! Õppides teises kõrgkoolis külalisüliõpilasena peab üliõpilane järgima teise kõrgkooli õppekorraldust, mis võib erineda Tallinna Ülikooli omast.

Vaata ka jooniselt, kuidas protsess käib.

Teise kõrgkooli üliõpilasele

1. Teise kõrgkooli üliõpilane saadab koduülikooli poolt (digi)allkirjastatud suunamislehe/avaldusega õppeosakonda (oppeosakond@tlu.ee) akadeemilises kalendris määratud kuupäevaks, kus kontrollitakse ülikoolide vahelise lepingu ja üliõpilase koduülikooli nõusoleku olemasolu ning sisestatakse külalisüliõpilase andmed õppeinfosüsteemi  (ÕISi). Avalduse mitterahuldamisest teavitatakse üliõpilast 2 päeva jooksul e-kirja teel.

NB! 2024/25. õppeaasta sügissemestril toimub avalduste vastuvõtt 19.08.2024 - 2.09.2024. Hilinenud avaldusi vastu ei võeta! Palume võimaluse korral kasutada digiallkirjastatud avaldust.

2. Pärast andmete sisestamist on külalisüliõpilasel võimalik õppeinfosüsteemi ID-kaardiga sisse logida (konto tuleb endale ise luua lehel passwd.tlu.ee ja aktiveerub loomise päeval kell 12.00 või 17.00). Andmed sisestatakse süsteemi paari tööpäeva jooksul. Kasutajakonto loomise probleemide korral pöörduda IT osakonda.

3. Külalisüliõpilane saab tunniplaaniga tutvuda ASIO tunniplaanisüsteemis, vajadusel saab ta abi küsida akadeemilise üksuse õppenõustajalt.  

4. Õppeainete kuulajaks registreerumine (õpingukava koostamine) toimub akadeemilises kalendris kehtestatud tähtajaks vastavalt TLÜs kehtivale korrale. Tähtajaks esitatud õpingukava on õppetöös osalemise eeldus. ÕISi kasutusjuhendid leiab siit. Õpingukava koostamine toimub 26.08.2024 - 9.09.2024.

Üliõpilane, kes osaleb ainult ELU aines, ei registreeri end ÕISis ainesse, vaid loob kasutajakonto ning registreerib ELU veebilehel sobivasse gruppi. Aine kantakse üliõpilasele õpingukavasse hiljem.

5. Pärast eksami(te)/arvestus(t)e sooritamist võtab külalisüliõpilane ÕISist digitempliga tõendi (Minu õppeinfo - Õppetulemused) ning esitab selle oma koduülikooli. Tõendit on võimalik ise ÕISist võtta semestri lõpuni, sealt edasi tuleb seda küsida oppeosakond@tlu.ee.

NB! Ainetesse üliõpilaste aktsepteerimisel/mitteaktsepteerimisel eelistatakse piiratud kohtadega ainetes TLÜ üliõpilasi. Õppides Tallinna Ülikoolis, peab külalisüliõpilane lähtuma Tallinna ülikooli õppekorralduse eeskirjast.

Vaata ka joonist, kuidas protsess käib.