Tänane Tallinna Ülikool (TLÜ) on kujunenud enam kui kümne varem eraldi tegutsenud akadeemilise asutuse liitumise teel. EV Riigikogu otsusega 18. märtsist 2005 kannab ülikool Tallinna Ülikooli nime.

Ülikooli loomisele järgnenud perioodi olulisimad tegevused on olnud ühtse Tallinna Ülikooli identiteedi kujundamine, akadeemilise kvaliteedi tõstmine läbi süveneva rahvusvahelise koostöö, ressursside koondamine tegevuste fokuseerimiseks ning seeläbi Tallinna Ülikooli tugev positsioneerimine Eesti kõrgharidusmaastikul.

Intervjuu TLÜ kolme rektoriga

Ülikooli lähiaastate eesmärgid on kirjeldatud arengukavas aastateks 2020 – 2022. Ülikooli strateegiline eesmärk on jätkata eelmise arengukava perioodi oluliste eesmärkide täitmist ja interdistsiplinaarsetee teaduspõhiste fookusvaldkondade arendamist kujundatud tegevuspõhimõtete kaudu.

Arengukava 2023-2027

Tallinna Ülikooli struktuuri kuulub 6 instituuti koos nende koosseisus olevate teadus- ja arenduskeskustega, kolledž, 18 tugiüksust ja Akadeemiline Raamatukogu.
 
Struktuur

Ülikooli juhivad nõukogu, senat ja rektor lähtudes Tallinna Ülikooli seadusest, ülikooli põhikirjast ja teistest ülikooli tegevusi reguleerivatest dokumentidest.

Juhtimine

Ülikooli tegevuse tulemuslikkuse ja kõrge kvaliteedi tagavad sisemine kvaliteedikindlustamine ja välishindamine. Tallinna Ülikool kuulub maailma ülikoolide edetabelites 1001 -1200 parima ülikooli hulka ning on kõrgel kohal kunstide ja humanitaaria, sotsioloogia, hariduse ja sotsiaalteaduste ainevaldkondade pingeridades.

Välishindamine

TLÜ maailma ülikoolide edetabelites

Ülikool lähtub oma tegevuses akadeemilisele organisatsioonile omastest põhiväärtustest ja headest tavadest, mis on sõnastatud ülikooli arengukavas, akadeemilises hartas ja valdkondlikes dokumentides. 

Eetika ja head tavad