Tallinna Ülikooli eesmärgid aastateks 2020-2022 on kirjeldatud arengukavas,  mille kohaselt on meie strateegiliseks eesmärgiks ressursse ja tegevusi koondades arendada välja viis interdistsiplinaarset teaduspõhist fookusvaldkonda. Arengukava rakendusplaanis on määratletud alaeesmärgid, tegevused ja vastutajad strateegilise eesmärgi saavutamiseks ja tegevuspõhimõtete rakendamiseks.

Tallinna Ülikooli struktuuri kuulub 6 instituutikolledž, 5 tippkeskust, 9 instituudi keskust ja 15 tugiüksust. Täpsemalt vaata struktuurijooniselt. 

Tallinna Ülikooli tegevus on reguleeritud Tallinna Ülikooli seaduse, ülikooli põhikirja, akadeemilise harta, majanduseeskirja, töösuhete eeskirja, töötasustamise eeskirja, õppekorralduse eeskirja ning teadus- ja arendustegevuse eeskirjaga. Tallinna Ülikooli dokumendiregistri avaliku vaate kaudu on Teil võimalik tutvuda elektrooniliste dokumentidega, mida ei ole tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks.