Bänner

Nii nagu on erinevaid õpetajaks kujunemise teid, on ka õpetaja kutseni jõudmiseks erinevaid võimalusi. Need võimalused sõltuvad sellest, milline on Sinu praegune haridus, aga ka sellest, millise aine õpetajaks sa tahad saada või millises vanuses õpilastega töötada. 

Tallinna Ülikoolis saab õppida lasteaia- ehk alushariduse õpetajaks, klassiõpetajaks, põhikooli ja gümnaasiumi aineõpetajaks ning kutseõpetajaks. Õpetajatööga lähedalt seotud on ka eripedagoogika, sotsiaalpedagoogika või psühholoogia õppekavad. 

Siit leiad kõik Tallinna Ülikooli haridusvaldkonna bakalaureuseõppe õppekavad ning  magistriõppe õppekavad

Kui Sa soovid saada õpetajaks, kuid ei tea veel, millist õppekava valida, siis aitab alljärgnev Sul leida õige tee.

Osale ettevalmistuskursusel 

Kuula kuidas läheb Tallinna Ülikooli õpetajakoolitusel

 

Sinu varasemast haridusest lähtuv õpitee

Õpetajaks saamise võimalused on erinevad ning sõltuvad sellest, milline on sinu praegune haridus. Järgnev joonis aitab sul leida sinu haridusele vastava õpitee Tallinna Ülikoolis. 

Valikuid analüüsides pea silmas, et lasteaiaõpetajaks (alushariduse pedagoog) saamiseks on Sul vaja bakalaureusekraadi, klassiõpetajaks ning põhikooli ja gümnaasiumi aineõpetajaks saamiseks on Sul vaja magistrikraadi. Tallinna Ülikooli õpetajahariduse õppekavade lõpetajad saavad ka kutse. 

Kui Sa endiselt ei oska sobivat õpiteed valida, siis uuri lähemalt erinevaid õppekavasid ja võta ühendust vastava eriala õppenõustajaga või küsi lisa vastuvõtt@tlu.ee.

Karjääripöörajatele

Üldhariduskoolis õpetajana tööle asumiseks on vajalik magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, ainealane ja pedagoogiline ettevalmistus ning õpetaja kutse (vt kvalifikatsiooninõuded):

  • Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon - kui see Sul puudub, siis tuleb Sul astuda tasemeõppesse.
  • Pedagoogiline ettevalmistus - kui see Sul puudub, siis saad pedagoogilised kompetentsid omandada kas tasemeõppes õppides (saad õpetaja kutse lõpetades) või läbides täienduskoolituskursuseid, näiteks Pedagoogika I ja II (saad kutset taotleda Eesti Õpetajate Liidu kaudu).
  • Ainealane ettevalmistus - enamus õpetajakoolituse magistriõppekavasid eeldavad sisseastumisel ainealast ettevalmistust, tutvu vastava õppekava vastuvõtutingimustega. Kui Sul puudub või on vähene ainealane ettevalmistus aine(te)s, mida soovid koolis õpetada, siis on Sul võimalus neid läbida (a) magistriõppes nö eelaastal (nt matemaatikaõpetaja, eesti keele ja kirjanduse õpetaja, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, mitme aine õpetaja õppekavad); (b) bakalaureuseõppes; (c) üksikute ainete kaupa avatud akadeemias või ümberõppekursustel. Ülikool on juurde loomas paindlikke võimalusi aineõpinguteks..

Õpetajakutse saadakse ülikoolis pärast õpetajakoolituse õppekava läbimist või juhul kui sul on juba magistrikraad, siis Eesti Õpetajate Liidu juures pärast õpetaja kutsestandardis (tase 7) kirjeldatud kompetentside tõendamist. 

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise võimalused (VÕTA)

VÕTA ehk varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine on Sulle oluline juhul kui

(a) soovid ülikoolis tasemeõppes (magistri- või bakalaureuseõppes) õppima asuda ning Sul on vaja tõendada sisseastumiseks vajalikke nõuete täitmist osaliselt avatud või erialapõhistel õppekavadel; 
(b) õppides soovid arvestada õppekavas olevate ainete läbimist varasemalt omandatu kaudu, et mitte korrata seda, mis on juba kord õpitud. VÕTA võimaldab õpingud kiiremini lõpetada.

Videost saad teada:

1) Mis on VÕTA ning mida on võimalik arvestada.
2) Kuidas kõrvutada varasemalt õpitut ja õppekava. Lisaks on siin osas ka näidatud, kuidas Tallinna Ülikooli õppeinfosüsteemist endale huvipakkuv õppekava üles leida ja seda lugeda.
3) Mida mõelda selle all, et VÕTA on võimalus.

Lisainfot VÕTA kohta saad lugeda: www.tlu.ee/vota

Õppekavad leiad õppeinfosüsteemist: ois2.tlu.ee > õppekavad > magister (või muu Sind huvitav tase) ning seejärel vali juba sobiv instituut ja õppekava. 

Algavad kursused

Töötad õpetajana, kuid Sul puudub õpetaja tööks nõutav kvalifikatsioon? Ülikooli astumine tundub keeruline ja hirmuäratav? Su ülikooliõpingud on pooleli jäänud ja tundub võimatu neid jätkata? 

Oled külll tutvunud õppimisvõimalustega, kuid ei tea endiselt mis on Sulle sobiv ja kas õpingud on jõukohased? 

Ka sel kevadel kutsume kõiki tegevõpetajaid, kel ühel või teisel põhjusel puudub õpetajatööks vajalik kvalifikatsioon, eelkõige magistrikraad, lühikesele ettevalmistuskursusele. Kursuse jooksul on võimalus saada vastused õpinguid puudutavatele küsimustele ning peletada kõhklusi seoses ülikoolis õppimisega. Kursus toimub Zoomi vahendusel ja on tasuta. Registreerida saab siin kuni 01.02.2022

Avaseminar
10. veebruar (15.15-16.15).  Õpetajakoolitus TLÜ-s, paindlikud võimalused, õppekavad ja täienduskoolitusvõimalused. Küsimused, mille vastuseid Sa Õpi Õpetajaks lehelt ei leidnud. Koolituskursuse tutvustus ning sihtrühma täpsustus.

Kursus
17. veebruar (15.15-17.30) Õpetaja roll ja kutsepädevused. Arusaam heast õpetamisest. Õpetajakoolituse õppekavad.
3. märts (15.15-17.30) Mina õppijana, tõhus õppimine, õpistrateegiad, tähelepanu. 
17.märts (15.15-17.30) Võimalused varasemate õpingute ja töökogemuse (VÕTA) arevstamiseks, ülikooli õppekorraldus.
31. märts (15.15-17.30) Refleksioon õpetaja kutsepädevuste arengu toetajana. Videoga toetatud refleksiooni olulisus ja kasutamine oma kutsepädevuste analüüsiks
14. aprill (15.15-17.30) Mina õpetajana. Õpetaja roll ja võimalused õpilaste õppimisalaste teadmiste ja oskuste arengu toetamisel. 
28.aprill (15.15-17.30) Lõpuseminar. Minu kutsepädevuste analüüs ning edasised sammud.  Õpetajakoolituse õppekavade sisseastumiskatsete tutvustus.

Võimalik on registreeruda kogu kursusele või ainult avaseminarile. Ettevalmistuskursusele on eelkõige oodatud magistriõppekavale kvalifitseeruvad töötavad õpetajad. Kursusel täies mahus osalejale väljastatakse Tallinna Ülikooli täiendusõppe tõend. Vaata õppekava siit.

Küsimuste puhul võib julgelt pöörduda Tiina Anspal tiina.anspal@tlu.ee 

Korduma kippuvad küsimused

Siit leiate mõned õpetajakoolitust puudutavad küsimused ja vastused

Küsimus Vastus
1. Kust ma saan teada kellega ma peaksin ühendust võtma kui mul on konkreetse õppekava kohta täpsustavaid küsimusi? 1.Õppekava õppenõustajate nimed leiate siit.
2. Kas ma pean õppima asudes iga päev kohal käima? Mida tähendab päevaõpe ja sessioonõpe? 2.Magistriõppekavad on enamus kõik sessioonõppe vormis ja õpe toimub nädalalõppudel. Bakalaureuseastme õppekavadest suur osa päevaõppes, st õpe toimub E-R. Loe lisa siit.
3.Kas õpetajaks õppimine on tasuline? 3.Tallinna Ülikoolis õpivad tasuta kõik magistriastme õpetajakoolituse õppekavade üliõpilased, kes omandavad lõpetamisel põhikooli ja/või gümnaasiumi aineõpetaja kvalifikatsiooni. 
Kuigi kõrgharidusseaduse kohaselt ei saa samal kõrgharidusastmel õppida tasuta üliõpilased, kes on juba samal astmel tasuta õppinud, siis õpetajakoolituse ja hariduse valdkonna õppekavadele tehakse siinkohal erand ning juba õpetajana töötavatel üliõpilastel lubatakse õpinguid alustada tasuta õppekohalt. Sellisel juhul tuleb siiski arvestada, et liiga väikse õppemahu puhul tuleb õpingute eest siiski tasuma hakata. Loe lähemalt.
4. Milline peab olema minu keeletase? 4.Õppima asumisel peab arvestama, et paljud õppematerjalid on ingliskeelsed. Õpingute lõpuks peab olema omandatud vähemalt tase C1. 
5. Olen küll Õpi Õpetajaks lehega tutvunud, kuid ei tea ikka veel mis tee mulle sobib, kas õpetajaamet on mulle, kas ma saan ülikoolis hakkama. Mida teha? 5.  Kui teie eelnev haridus võimaldab astuda magistriõppesse, siis liituge ettevalmistuskursusega. Kui tahaksid saada rohkem kindlust selles osas kas õpetajaamet ikka sobib teile, siis on võid uurida erinevates programmides alustamise võimalusi siit. Vaata ka erinevaid inspiratsioonikoolitusi, mida pakub HARNO Lisaks võite pöörduda ka karjäärinõustaja poole. Head võimalused ülikooliõpingute nö katsetamiseks on ka avatud tasemeõpe.