ÜLIÕPILASED

Andmed 01.11.2019 seisuga.

Tasemeõppe välisüliõpilased 80-st riigist

Välisüliõpilaste osakaal kõigist üliõpilastest 13%

 
Üliõpilaste arv 6997
sh rakenduskõrgharidusõpe 381
sh bakalaureuseõpe 3661
sh magistriõpe (sh INT) 2647
sh doktoriõpe 308
Immatrikuleeritute arv 2352
Lõpetajate arv 1620
Välisüliõpilaste arv 916
Väliskülalisüliõpilaste arv 343
34 riigist
Välisriigis õppinud või praktikal osalenud
üliõpilaste arv
208

ÕPPEKAVAD

Andmed 31.12.2019 seisuga.

Õppekavade arv 116
sh ingliskeelsete õppekavade arv 20
sh rakenduskõrgharidusõpe 5
sh bakalaureuseõpe 38
sh magistriõpe 59
sh doktoriõpe 14
Ühisõppekavade arv 7

TÄIENDUSÕPE

 

Andmed 31.12.2019 seisuga.

Täiendusõppes õppijate arv 12 244
sh tasemeõppes täiendusõppena õppijate arv 1228
sh täienduskoolitustel õppijate arv 11 016

TEADUSTEGEVUS

 

Andmed 31.12.2019 seisuga

TAL rahastuse maht 15,53 mln eurot
Interdistsiplinaarsete teadusprojektide
rahastuse maht
10,5 mln eurot
Rahvusvaheliste teadusprojektide rahastuse maht 2,86 mln eurot
Juhtpartner EL raamprogrammide
projektides
7
Kolme aasta (2017-2019) keskmine
kõrgetasemeliste teaduspublikatsioonide arv
453
Kõrgetasemeliste teaduspublikatsioonide
arv akadeemilise töötaja kohta aastal 2019
1,18
Kaitstud doktoritööde arv 20

PERSONAL 

Andmed 31.12.2019 seisuga.

Töötajate üldarv: 968 töötajat, sh 502 akadeemilist töötajat

Välismaa kodakondsusega: 66 akadeemilist töötajat 28 riigist

13% akadeemilisest personalist välisõppejõud ja -teadustöötajad

 
Töötajate arv (täistööaja arvestuses - FTE)  815
sh akadeemiliste töötajate arv, FTE 392
sh mitteakadeemiliste töötajate arv, FTE 423
Akadeemiliste töötajate keskmine vanus 47
Naistöötajate osakaal akadeemilises personalis 59%
Välisõppejõudude ja –teadustöötajate arv 66 töötajat
Doktorikraadi või vastava kvalifikatsiooniga töötajate osakaal akadeemilises personalis 59%
Professorite arv  56 töötajat

RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ

Andmed 31.12.2019 seisuga.

Osalus rahvusvahelistes võrgustikes 6
Partnerülikoolide arv 44
21 riigist
Erasmus+ lepingud 419
Erasmus+ üleilmse õpirände partnerite arv 26
Rahvusvahelises suvekoolis (Tallinn Summer School) osalejate arv 430
57 riigist
Rahvusvahelises talvekoolis (Tallinn Winter School) osalejate arv 133
33 riigist

ÜKSUSED

 

Andmed 31.12.2019 seisuga.

Akadeemiliste üksuste arv 7
sh instituudid 6
sh kolledžid 1
Tugiüksuste arv 15
Asutus (Akadeemiline Raamatukogu) 1

FINANTSID

 

Andmed 31.12.2019 seisuga

Bilansimaht 58,78 mln eurot
Tegevustulud 42,53 mln eurot
Tegevuskulud 41,92 mln eurot
Aruandeaasta tulem 608,32 tuh eurot
Eelarve maht 41,88 mln eurot