ÜLIÕPILASED (andmed 01.11.2018 seisuga)

Tasemeõppe välisüliõpilased 74 riigist

Välisüliõpilaste osakaal kõigist üliõpilastest 11%

 
Üliõpilaste arv 7130
sh rakenduskõrgharidusõpe 417
sh bakalaureuseõpe 3718
sh magistriõpe (sh INT) 2666
sh doktoriõpe 329
Immatrikuleeritute arv 2358
Lõpetajate arv 1557
Välisüliõpilaste arv 786
Väliskülalisüliõpilaste arv 391
27 riigist
Välisriigis õppinud või praktikal osalenud
üliõpilaste arv
203

 

Kõik järgnevad andmed 31.12 2018 seisuga

ÕPPEKAVAD

Õppekavade arv 120
sh ingliskeelsete õppekavade arv 22
sh rakenduskõrgharidusõpe 6
sh bakalaureuseõpe 38
sh magistriõpe 61
sh doktoriõpe 15
Ühisõppekavade arv 8

TÄIENDUSÕPE

Täiendusõppes õppijate arv 12 226
sh tasemeõppes täiendusõppena õppijate arv 1106
sh täienduskoolitustel õppijate arv 11 120

TEADUSTEGEVUS

TAL rahastuse maht 14,3 mln eurot
Interdistsiplinaarsete teadusprojektide
rahastuse maht
8,9 mln eurot
Rahvusvaheliste teadusprojektide rahastuse maht 3,4 mln eurot
Juhtpartner EL raamprogrammide
projektides
4
Kolme aasta (2016-2018) keskmine
kõrgetasemeliste teaduspublikatsioonide arv
470
Kõrgetasemeliste teaduspublikatsioonide
arv akadeemilise töötaja kohta aastal 2018
0,99
Kaitstud doktoritööde arv 22

PERSONAL 

Töötajate üldarv: 956 töötajat, sh 499 akadeemilist töötajat

Välismaa kodakondsusega: 60 akadeemilist töötajat 19 riigist

12% akadeemilisest personalist välisõppejõud ja -teadustöötajad

 
Töötajate arv (täistööaja arvestuses - FTE)  815
sh akadeemiliste töötajate arv, FTE 394
sh mitteakadeemiliste töötajate arv, FTE 421
Akadeemiliste töötajate keskmine vanus 48
Naistöötajate osakaal akadeemilises personalis 59%
Välisõppejõudude ja –teadustöötajate arv 60 töötajat
Doktorikraadi või vastava kvalifikatsiooniga töötajate osakaal akadeemilises personalis 61%
Professorite arv  65 töötajat

RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ

Osalus rahvusvahelistes võrgustikes 6
Partnerülikoolide arv 42
21 riigist
Erasmus+ lepingud 576
Erasmus+ üleilmse õpirände partnerite arv 16
Rahvusvahelises suvekoolis (Tallinn Summer School) osalejate arv 342
59 riigist
Rahvusvahelises talvekoolis (Tallinn Winter School) osalejate arv 87
30 riigist

ÜKSUSED

Akadeemiliste üksuste arv 8
sh instituudid 6
sh kolledžid 2
Tugiüksuste arv 15
Asutus (Akadeemiline Raamatukogu) 1

FINANTSID

Bilansimaht 53,55 mln eurot
Tegevustulud 41,05 mln eurot
Tegevuskulud 40,87 mln eurot
Aruandeaasta tulem 181 tuh eurot
Eelarve maht 44,45 mln eurot