Akadeemilise karjäärimudeli keskmes on tenuurisüsteem püsiva töökohakindlusega professori ametikohtadega. Tenuurisüsteemi professori karjääriastmed on kaasprofessor, professor ja juhtivprofessor. Tenuurisüsteemi loomise keskseks strateegiliseks eesmärgiks on kõrge akadeemilise võimekuse tagamine ülikooli fookusvaldkondades. Tenuuriprofessori oluliseks rolliks on olla vastava õppe- ja teadusvaldkonna akadeemiliseks eestvedajaks ülikoolis. Tenuurisüsteemi ametikohtade rahastamiseks on ülikoolis loodud tenuurifond.  

Professori ametikohad moodustab ja likvideerib senat, kes otsustas uuele karjäärimudelile üleminekuperioodil (01.09.2019-31.08.2024) moodustada 45-55 tenuurisüsteemi ametikohta. Sellest lähtuvalt pidas rektor instituutide nõukogudega läbirääkimisi tenuurisüsteemi ametikohtade moodustamiseks, määratledes ametikohtade arvu akadeemilistes suundades ning tehes soovitusi tenuuriprofiilide moodustamiseks. 

Selle protsessi tulemusena esitasid instituutide nõukogud ettepanekud tenuurisüsteemi ametikohtade moodustamiseks koos ametikoha kirjelduste ehk profiilidega. Strateegilise vaate ja ühtlase kvaliteedi tagamiseks hindas esitatud profiile tenuurikomisjon, andes instituutidele tagasisidet profiilide täiendamiseks ja vajadusel ka ümber suunitlemiseks. 

Tenuurikomisjoni lõpphinnangust lähtuvalt esitas rektor senatile põhjendatud ettepaneku 55 tenuurisüsteemi ametikoha moodustamiseks. Senati 27. jaanuari ja 15. juuni 2020. a otsustega moodustati 55 tenuurisüsteemi ametikohta, mis täidetakse Tallinna ülikoolis 31. augustini 2024 kestva uuele karjäärimudeli üleminekuperioodi jooksul. Neist 29 professori ametikohta täidetakse avaliku konkursiga ning 26 olemasolevate professorite atesteerimise kaudu.

Enam kui poolte tenuurisüsteemi ametikohtade täitmine avaliku konkursiga loob võimaluse tenuurisüsteemi siseneda edukatel noortel teadlastel nii Eestist kui välismaalt. Avaliku konkursiga täidetavale tenuurisüsteemi professori ametikohale kandideerija peab vastama vähemalt ametikoha I karjääriastme (kaasprofessor) nõuetele. Eesmärgiga toetada vastava teadus- ja õppevaldkonna eestvedajaks kujunemist Tallinna Ülikoolis alustab valituks osutunud professor töötamist ametikoha I karjääriastmel, ning liigub ametikoha II karjääriastmele läbi atesteerimise.

Tallinna ülikoolis enne 1. septembrit 2019 sõlmitud tähtajatu töölepinguga professorid liiguvad nende profiiliga vastavusse seatud tenuurisüsteemi ametikohtadele atesteerimise kaudu. Paralleelselt moodustatakse olemasolevate professuuride baasil ka teeneka professori ametikohti. Väljaspool tenuurisüsteemi on uues karjäärimudelis professori ametikohale võimalik tõusta neil akadeemilistel töötajatel, kes vastavad professori ametikoha nõuetele ning on edukad sihtrahastuse (nt teadusgrantide) taotlemisel.

2020. aastal avaliku konkursiga täidetud tenuurisüsteemi ametikohad

Instituut Ametikoht
Haridusteaduste instituut Kaasava hariduse ja eripedagoogika professor
Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut Osaluskultuuri professor
Digitehnoloogiate instituut Rakendusmatemaatika professor
Humanitaarteaduste instituut Hiina uuringute professor
Humanitaarteaduste instituut Vene uuringute professor
Humanitaarteaduste instituut Võrdleva kirjandusteaduse professor
Loodus- ja terviseteaduste instituut Biopolümeeride keemia professor
Loodus- ja terviseteaduste instituut Ökohüdroloogia professor

2021. aastal avaliku konkursiga täidetavad tenuurisüsteemi ametikohad

Instituut Ametikoht
Haridusteaduste instituut Algõpetuse professor
Haridusteaduste instituut Täiskasvanuhariduse ja mitteformaalõppe professor
Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut Dokumentaalfilmi professor
Digitehnoloogiate instituut Haridustehnoloogia professor
Digitehnoloogiate instituut Matemaatika ja informaatika didaktika professor
Humanitaarteaduste instituut Anglistika professor (alustab 01.01.2022)
Humanitaarteaduste instituut Linnauuringute professor
Loodus- ja terviseteaduste instituut Keskkonnakorralduse ja jätkusuutliku arengu professor
Ühiskonnateaduste instituut Rahvusvahelise õiguse ja julgeoleku professor
Ühiskonnateaduste instituut Sotsiaal-  ja rahvastikupoliitika professor
Ühiskonnateaduste instituut Töö- ja haridussotsioloogia professor

2022. aastal avaliku konkursiga täidetavad tenuurisüsteemi ametikohad

Instituut Ametikoht
Haridusteaduste instituut Didaktika professor: haridusuuendus õpetamises ja õppimises
Haridusteaduste instituut Hariduspsühholoogia professor
Haridusteaduste instituut Võrdleva haridusteooria professor
Humanitaarteaduste instituut Keeledidaktika professor
Loodus- ja terviseteaduste instituut Kinesioloogia professor

2023. aastal avaliku konkursiga täidetavad tenuurisüsteemi ametikohad

Instituut Ametikoht
Digitehnoloogiate instituut Info- ja andmeteaduse professor 
Loodus- ja terviseteaduste instituut Loodusteaduste didaktika professor
Loodus- ja terviseteaduste instituut Süsteemibioloogia professor

 

Täidetavate ametikohtade loetelus ja täitmise ajakavas võib tulla muudatusi, kui senatis tehakse vastavad otsused.

Info tenuurisüsteemi ametikohtade avaliku konkursiga täitmise kohta on leitav aadressilt www.tlu.ee/konkurss