Õppekohtade arv ja täitmine

Doktoriõppekohtade arvu iga õppekava jaoks on kehtestanud ülikooli senat. Vastuvõtuks avatud õppekavad on välja toodud  õppekavade veebilehel. Doktoriõppekohtade täitmine toimub vastuvõtueksami tulemuste põhjal moodustatud pingerea alusel. Tutvu kandideerimise ajakava ja protseduuriga.

Õppelepingu sõlmimine

Leping sõlmitakse kõigi doktorantidega nende esimesel õppeaastal hiljemalt immatrikuleerimisele järgneva teise kuu lõpuks. Lepingus sätestatakse doktorandi, juhendaja ja akadeemilise üksuse vastastikused õigused ja kohustused, mida ei ole sätestatud TLÜ doktoriõpingute ja doktoritööde kaitsmise eeskirja või muude regulatsioonidega. Tutvu doktoriõppe lepingu näidisega.

Täis- ja osakoormusega õppimine

Täiskoormusega doktoriõppes õppimine – vähemalt 75 % ulatuses õppekava täitmine. Täiskoormusega õppiv doktorant peab iga õppeaasta lõpuks õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppe- ja teadustöö mahust täitma kumulatiivselt mitte vähem kui 75 % (22,5 EAP) iga õppetööst osavõetud semestri kohta, mida hinnatakse atesteerimisel.

Osakoormusega doktoriõppes õppimine – 50-75 % ulatuses õppekava täitmine. Osakoormusega õppiv doktorant peab koguma iga õppeaasta lõpuks õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppe mahust kumulatiivselt mitte vähem kui 50 % (15 EAP) iga õppetööst osavõetud semestri kohta, mida hinnatakse atesteerimisel.

Doktoriõppesse toimub vastuvõtt täiskoormusega õppekohtadele. Doktorandil on õigus kohe pärast immatrikuleerimist avaldada soovi osakoormusega õppimiseks. Iga õppeaasta lõpus toimub atesteerimine, kus lähtuvalt aasta jooksul läbitud õppe- ja teadustöö mahust määratakse doktorandi staatus (täis- või osakoormusega õppimine) järgmiseks õppeaastaks. Osakoormuse nõudeid mittetäitnud doktorant eksmatrikuleeritakse ning ta võib õpinguid jätkata ja doktoritöö kaitsta eksternina. Eksterni ei immatrikuleerita ja tal ei ole üliõpilase staatust.

Eksternina õppimine

Doktoriõppekava on võimalik läbida ka eksternina. Eksterni õppelepingu sõlmimist on võimalik taotleda kandidaatidel, kes on kas jooksval aastal või varasemalt saanud TLÜ vastuvõtueksamil lävendit ületava tulemuse (vähemalt 75 palli 100'st). Eksterni õppeleping ei anna üliõpilase staatust, kuid võimaldab sooritada õppekavasse kuuluvaid õppeaineid. Doktoriõppe eksternidelt ei nõuta õppekulude hüvitamist. Eksterni õppelepingu sõlmimine ei takista kandideerimist doktoriõppe kohale järgmistel vastuvõtuperioodidel. Täiendavat infot eksternõppe võimaluste kohta leiate siit.

Doktoranditoetus ja -stipendium

Doktoranditoetust saab 2019. aastal vastu võetud doktorant kui ta on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel ja ei ole ületanud õppekava nominaalkestust. Doktorantidele makstakse doktoranditoetust alates esimesest õppeaastast kuni nominaalaja lõpuni, kuid mitte rohkem kui 48 kuud. Osakoormusega õppivale doktorandile makstakse 50% doktoranditoetusest. Doktoranditoetuse määr kehtestatakse igal kalendriaastal riigieelarvega. Doktoranditoetuse suurus on 660 EUR kuus. Doktoriõpingute ajal töötamine ei mõjuta doktorandi õigust saada doktoranditoetust.

Alates 2019/2020 immatrikuleeritud doktorandil, kes õpib täiskoormusel ja nominaalsel õppeajal, on õigus lisaks doktoranditoetusele taotleda TLÜ  doktorandistipendiumit kui ta vastab stipendiumi saamise nõuete. TLÜ doktorandistipendiumi suuruseks on 500 EUR kuus. Vt TLÜ doktorandistipendiumi taotlemise tingimusi täpsemalt siit.

Õppeteenustasud

Seadusest lähuvalt on õppimine eestikeelsel õppekaval täismahtu täitvatele üiõpilastele s.h doktorantidele tasuta. Muukeelsetele õppekavadel õppivatele või eestikeelsetel õppekavadel täismahtu mitte täitvatele ja osakoormuses õppivatele üliõpilastele ning eksternidele on ülikoolil õigus kehtestada õppeteenustasud. TLÜ ei ole 2021/2022 õppeaastaks doktoriõppes õppivatele üliõpilastele kehtestanud õppeteenustasusid st õppimine doktoriõppes on tasuta.

Doktoriõppe regulatsioon

Doktoriõppe korraldamise alused ning osapoolte õigused ja kohustused on sätestatud Tallinna Ülikooli doktoriõpingute ja doktoritööde kaitsmise eeskirjas, mis on kättesaadav ülikooli kodulehel; üldisemad õppekorralduse põhimõtted sätestab TLÜ õppekorralduse eeskiri ning igaks aastaks kehtestatav akadeemiline kalender.

Kokkuvõte

Teemad
Täiskoormus (75-100%)
Osakoormus (50-75%)
Ekstern
Õppeteenustasu 2021/2022 õppeaastal Ei Ei (ülikoolil õigus kehtestada) Ei (ülikoolil õigus kehtestada)
Doktoranditoetus Jah Jah * Ei
Doktoriõppe leping Jah Jah Ei (eelkaitsmiseks ja kaitsmiseks õppeleping)
Kinnitatud individuaalne õppeplaan Jah Jah Jah
Teemad
Täiskoormus (75-100%) või osakoormus (50-75%)
Ekstern
Atesteerimine Iga õppeaasta lõpus (atesteerimiskriteeriumid on kinnitatud doktorinõukogude poolt ühtsetena kõigi vastava valdkonna doktoriõppekavade jaoks.) Jah
Töötamine TLÜ-s, sh nooremteadurina Ei ole piiranguid Ei ole piiranguid
Töötamine mujal Ei ole piiranguid Ei ole piiranguid

* kehtib alates 2012. aastal sisseastunud doktorantidele