Tallinna Ülikool soovib olla kasulik ning vahendada oma teadmust ühiskonnale ja partneritele erasektoris, avalikus sektoris ja mittetulundussektoris.

Ülikool pakub oma tuge viies fookusvaldkonnas: haridusuuendus, digi- ja meediakultuur, kultuurilised kompetentsid, terve ja jätkusuutlik eluviis ning ühiskond ja avatud valitsemine.

Koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega pakume ettevõtetele võimalust teha koostööd ja tellida teenuseid innovatsiooniosaku ja arendusosaku toetuse raames.

Koostöös Sihtasutusega Archimedese pakume võimalust teha koostööd ja tellida nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondadega seotud rakendusuuringuid.

Innovatsiooni- ja arendusosakud:

Innovatsiooniosaku abil saab väikese või keskmise suurusega ettevõtja (VKE) koostöös ülikooli ekspertidega leida innovaatilised lahendused arengutakistustele.

Toetatavad tegevused:

 • Toote- ja teenusearenduse alane nõustamine;
 • Tootmise- ja tehnoloogiaalane nõustamine;
 • Tootekatsetuste ja tööstuslike eksperimentide korraldamine;
 • Teostatavus- ja tasuvusuuringute korraldamine;
 • Patendi-, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse alane õiguskaitse nõustamine, uuringud ja registreerimine;
 • Metroloogia, standardiseerimise ja sertifitseerimise alane nõustamine;
 • Tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamine ning nende juurutamine.
 • Meetme raames ei toetata tasemeõpet või täienduskoolitusi; ärimudeli loomist, muutmist või täiendamist

Toetuse summa: Innovatsiooniosaku puhul kuni 4000 eurot (omafin. 20%), arendusosaku puhul kuni 20 000 eurot (omafin. 30%)

 

Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringud:

Archimedes ja Eesti Teadusagentuur annavad ettevõtjatele toetust rakendusuuringute või tootearenduse tellimiseks Eesti teadusasutustelt.

Toetatavad tegevused:

 • Toetatakse ettevõtteid nende huvides kasvuvaldkondades läbiviidavate rakendusuuringute läbiviimise rahastamisel. Toetatakse ettevõtteid nende huvides tootearenduse läbiviimise rahastamisel.
 • Toetatakse ainult nende rakendusuuringute ja tootearenduste läbiviimise rahastamist, kus taotleja osaleb omapoolse rahalise panusega.
 • Rakendusuuringuid või tootearendust ei rahastata nendes avalikes TA asutustes, kellel on toetust taotlevas äriühingus või tema partneris osalus, asutaja- või liikmeõigused või kelle rahastajaks ta olulisel määral on.
 • Toetust ei anta projektile, mille raames on punktis 1 või 2 nimetatud tegevused alustatud enne taotluse esitamist.
 • Kui toetust antakse vähese tähtsusega abina, siis taotluse esitamise nõue enne tegevustega alustamist ei kohaldu.

Toetuse summa: Taotletava toetuse maksimaalne summa on 2 miljonit eurot ja minimaalne summa 20 000 eurot ühe projekti kohta.

Võta ühendust: Ingrid Hindrikson või avatudakadeemia@tlu.ee