Doktorikool

Doktoriõppesse vastu võetud doktorandid koonduvad haridus- ja kasvatusteaduste doktorikooli. Doktorikooli (KDK) eesmärk on tagada Eesti Vabariigis kehtestatud kvaliteedinõuetele vastav doktoriõpe ja doktoritööde valmimine, et toetada Eesti haridusvajadustele vastavat haridusteaduste järjepidevat arengut. Doktorikool:

  • korraldab doktoriõppe õppetööd;
  • nõustab ja teavitab doktorante;
  • pakub ja vahendab koolitusvõimalusi;
  • koostab infomaterjale;
  • korraldab doktorantide atesteerimist ja doktoritööde eelretsenseerimist,
  • korraldab doktoriväitekirjade eelkaitsmisi ja kaitsmisi.

Doktorikooli ülesanded on:

  • ühtsetel põhimõtetel rajaneva kasvatusteaduste doktoriõppe korraldamine;
  • doktoriõppe tasemel toimuva uurimistöö koordineerimine;
  • tegutsemine doktoriõppe info- ja nõustamiskeskusena;
  • koostöö koordineerimine Eesti ja teiste maade ülikoolide ja teadusasutustega.

Doktorikooli koduleht

Kõik valdkonna doktorandid saavad avalduse alusel doktorikooliga liituda alates oktoobrist 2016. Liitunud doktorandid saavad osaleda doktorikooli fookusvaldkondadega seotud seminaridel, koolitustel, suve- ja talvekoolides. Doktorante kaasatakse ka õppekava arendusse. Individuaalseid stipendiumeid või mobiilsusvõimalusi doktorantidele ei võimaldata.


Haridus- ja kasvatusteaduste doktorikooli projekti viiakse läbi koostöös Tartu Ülikooli ja Helsingi Ülikooliga perioodil 2016-2021 ning seda toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondist.

TLÜ TEE ehk Tallinna Ülikool kui targa eluviisi eestvedaja tegevus 38 "Haridus-ja kasvatusteaduste doktorikool"

Euroopa Regionaalarengu Fond_horisontaalne.jpg

Doktorikooli fookusvaldkonnad

1. Õppevaldkonna-spetsiifilise koostöö arendamine

Näiteks erialased ühisseminarid, intensiivkursused, talve- ja suvekoolid, doktorantide konverentsid. Eesmärk on kaasa aidata doktorantide rahvusvaheliste ja interdistsiplinaarsete suhtevõrgustike loomisele; arendada avaliku esinemise oskusi, interdistsiplinaarse koostöö oskust ja teisi ülekantavaid pädevusi ning aidata orienteeruda teadusmaastikul laiemalt.

2. Erialase ja erialade vahelise teaduskommunikatsioonioskuse arendamine

Näiteks erialase eneseväljenduse oskuse arendamine, akadeemilise kirjutamise ning eesti keeles populaarteadusliku kirjutamise arendamine, doktorantide teadmiste laiendamine autoriõigustest ja IO kaitsest; teadmussiirdest. Tegevusi kavandatakse doktorikoolide koostöös.

3. Doktoriõppe ja tööturu vastastikuste seoste laiendamine

Tegevused, mis toetavad koostööd tulevaste tööandjatega – avaliku sektori ja ettevõtlusega. Näiteks doktorantide projektid ettevõtetes, infopäevad, uurimisteemade “talgud” ettevõtetega, aga ka era- ja avaliku sektori (nii kodumaise kui ka välismaise) kaasjuhendajate ja konsultantide kaasamine (sh tasu maksmine).

4. Tegevused õpetamis- ja juhendamisalase pädevuse tõstmiseks doktoriõppes

Näiteks: koolitused, aruteluseminarid, hea praktika vahetamine jms. Tegevusi kavandatakse doktorikoolide koostöös nii mõistlikuma korralduse (rohkem osalejaid) kui ka interdistsiplinaarsuse väärtustamise eesmärgil.  

5. Teaduse ja doktoriõppe populariseerimisega seotud tegevused

Tegevused, mis on suunatud nii doktoriõppe ja teadustöö populariseerimisele võimalike tulevaste doktorantide leidmiseks kui ka laiemalt teadlikkuse suurendamiseks era- ja avalikus sektoris, näiteks magistrantide kaasamine doktorikoolide tegevustesse (suve- ja talvekoolidesse).