Teadus

Ilmunud on käsiraamat kogemusõppe teemadel

Eesti Teadusagentuuri toetusel on ilmunud käsiraamat, mis käsitleb kogemusõpet läbi erinevate aspektide.

Kogemusõpe

Raamat „Kogemusõpe avatud õppekeskkonnas“ keskendub õppimise iseloomulikele tunnustele ja õppimise juhtimise võtetele avatud õppekeskkondades, näiteks, nagu muuseumid, raamatukogud, teadushariduskeskused ning ka huvikoolid ja -ringid, kus inforikkas keskkonnas vahendatakse uusi teadmisi ning kogemusi eri vanuses õppijaile.

Käsiraamatu toimetaja on Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi alushariduse ja algõpetuse didaktika dotsent Inge Timoštšuk, kaasautorid on lisaks Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi nooremteadurid Helene Uppin ning Anne-Mai Näkk.

Väärt nõu ja abi leiavad raamatust ka lapsevanemad ja üldhariduskoolide õpetajad, kes soovivad rohkem teada saada, mis toimub muudes õppekeskkondades ja kuidas enda tegevust nendes kohtades korraldatavaga parimal moel siduda.

Lugemise hõlbustamiseks on kõigi peatükkide alguses lühikokkuvõte juhtmõttest. Suurema praktilise hoiakuga peatükkides on toodud teemakohaseid elulisi näiteid. Lisaks on neis peatükkides harjutused, mis on enamasti sõnastatud mõtlemisülesandena ning  vastus peitub vahetult eelnenud tekstis ja vastava peatüki juhtmõttes.

See raamat on mõeldud peamiselt neile inimestele, kes töötavad muuseumites ja teadushariduse keskustes ning loovad ja viivad läbi haridusprogramme. Enamasti on tegemist väga mitmekesiste ja põnevate keskkondadega, milles õppimist peab oskuslikult toetama.

Raamatus on autorid välja toonud põhjendused ja selgitused, miks keerukas keskkonnas on mõni õpetamise võte edukas ja teine mitte. Lisaks leiab sealt näiteid ja soovitusi, kuidas õppijate tähelepanu haarata, tegevusi juhtida ja tagasisidet anda.

Raamatust on abi ka üldhariduskoolide õpetajatele, kes plaanivad õppekäike muuseumitesse ja teaduskeskustesse – käsiraamatu tekstist leiab juhiseid erinevate asutuste koostööks ning õppekäikude kavandamiseks ja läbiviimiseks.

Käsiraamatu kaudne eesmärk on aidata vähendada ja tulevikus vältida meie kooliõpilaste kogemustelõhe tekkimist. Hea juurdepääs erinevatele õppekeskkondadele ja väga heal tasemel teaduskeskustes toimuv õpe ning muusemiõpe aitab inimestel mitmekesiseid karjäärivalikuid teha ja toetab jätkuvalt väga heade õpitulemuste saavutamist.

Tutvu raamatuga