Tutvustus

Tiina Rüütmaa (PhD) on teadustöös keskendunud keelte kõrvutamisele (tõlkepõhine kontrastiivlingvistika), õpetab eesti keele kui teise keele õpetamisega seotud aineid, aga ka eesti keele leksikoloogia ja süntaksi erialaaineid ning tõlke toimetamist, juhendanud on (tõlke) toimetamise, terminoloogia- ja kontrastiivlingvistika-, aga ka eesti keele kui teise keele teemalisi üliõpilastöid.

Põhitööülesanded

Õppetöö: eesti keel kui L2, eesti keele süntaks

Tõlketekstide toimetamine

Uurimisvaldkonnad

Kontrastiivlingvistika, eesti keel teise keelena