Erasmus+ mobiilsusprogramm

ERASMUS+ on Euroopa Liidu kõrgharidusalane programm, mille eesmärk on parandada kõrghariduse kvaliteeti ja kõrgkoolide rahvusvahelist koostööd, võimaldada üliõpilaste ja õppejõudude vaba liikumist riikide ja ülikoolide vahel ning edendada õpingute ja kvalifikatsioonide tunnustamist kogu Euroopa ulatuses.

Tallinna Ülikooli Erasmus harta number on 68286-EPP-1-2014-1-EPPKA3-ECHE.
Tallinna Ülikooli Erasmus kood on EE TALLINN05.

Erasmus+ programmi raames välisülikooli õppima minemine
Erasmus+ programmi raames välismaal praktika sooritamine
Erasmus õppejõu- ja töötajavahetuse info on leitav Tallinna Ülikooli siseveebist. 

Erasmus+ üleilmne õpiränne toetab mobiilsusvõimalusi ka teiste väljaspool Euroopa Liidu riike asuvate rahvusvaheliste partneritega.
Tallinna Ülikooli Erasmus+ üleilmse õpirände partnerid

Dora+ mobiilsusprogramm

„Dora Pluss“ üldiseks eesmärgiks on muuta Eesti õppimise ja teadustöö tegemise kohana tuntumaks ja atraktiivsemaks ning kõrgkoolide poolt pakutav haridus rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisemaks. Tegevuse alaeesmärkideks on:

 • parandada noorteadlaste1 ja magistrantide teadlikkust erinevatest õppe- ja teaduspraktikatest ning nende osalemist rahvusvahelistes koostööprojektides (tegevus 1);
 • suurendada välismagistrantide ja –doktorantide osakaalu Eesti kõrgkoolides (tegevus 2 ja 4);
 • tõsta doktoriõppe efektiivsust (tegevused 1 ja 2);
 • parandada kõrgkoolide võimekust kaasata välisõppureid (tegevused 2, 3 ja 4);
 • tõsta nõudlust välisüliõpilaste järele Eesti tööturul ja toetada seeläbi kõrghariduse ja majanduse arengut (tegevus 4); 
 • tugevdada Eesti ülikoolides pakutava doktoriõppe vastavust innovaatilise doktoriõppe printsiipidele (tegevused 1, 2, 3 ja 4).

Dora Plussil on neli alategevust:

 • Tegevus 1: Noorteadlaste ja magistrantide osalemine rahvusvahelises teadmisteringluses.
  • Tegevuse raames toetatakse noorteadlaste ja magistrantide õppe- või teadustööga seotud lühiajalist õpirännet välisriikidesse ning doktorantide õpirännet välisriiki 1-10 kuu jooksul. Eesti kõrgkoolide noorteadlastel ja magistrantidel võimaldatakse toetuse abil osaleda välismaal toimuval erialasel konverentsil, seminaril, kursusel või muus erialases tegevuses.
   • Tegevus 1.1 raames toetatakse noorteadlaste ja magistrantide õppe- või teadustööga seotud lühiajalist (kuni 30 päeva) õpirännet välisriikidesse
   • Tegevus 1.2 raames toetatakse  doktorantide õpirännet (1-10 kuud) välisriiki. 
 • Tegevus 2: Välismagistrantide ja -doktorantide kaasamine.
  • Tegevuse raames toetatakse Eesti kõrgkoolides täiskoormusega õppivaid välismagistrante ja –doktorante ning Eestis lühiajaliselt viibivaid külalisdoktorante.
 • Tegevus 3: Suve– ja talvekoolide korraldamine.
  • Tegevuse raames korraldatakse eelkõige välisüliõpilastele suunatud erialaseid lühiajalisi ja intensiivkursusi Eesti kõrgkoolide juures.
 • Tegevus 4: Eestis õppimise ja töötamise võimaluste tutvustamine. 
  • Tegevuse raames viiakse ellu tegevusi, mis on seotud Eestis õppimise ja töötamise võimaluste välismaal tutvustamisega ning info vahendamisega Eestis õppivatele välisüliõpilastele.

Loe enam Dora Pluss toetuste kohta doktorantidele ja magistrantidele siit

Ülikooli kahepoolsed koostöölepingud

Tallinna Ülikoolil on kahepoolsed koostöölepingud sõlmitud peamiselt partneritega väljaspool Euroopa Liitu. Bilateraalsed lepingud pakuvad tudengitele võimalust minna õppima partnerülikooli semestriks või akadeemiliseks aastaks. Vastavalt kokkuleppele ei tasu Tallinna Ülikooli tudengid sel perioodil vastuvõtvas ülikoolis õppemaksu. Välisülikoolis vahetusõpingute sooritamine annab võimaluse võtta aineid, mida Eestis koduülikool ei paku, panna ennast proovile elades ja õppides teistsuguses kultuurikeskkonnas, arendada oma keeleoskust ning luua endale konkurentsieelis tööturul.

Tallinna Ülikooli partnerülikoolide nimekiri

Vahetusõpinguid partnerülikoolis toetab Tallinna Ülikooli rahvusvahelistumise fond ja Tallinna Ülikooli stipendiumifond. Rahvusvahelistumise fondist toetatakse iga-aastaselt vahetusõpinguid kuni 5000 euroga, mis jagatakse stipendiumi saajate vahel. 

Rohkem infot partnerülikoolides õppimise kohta:

Laura Roop
Rahvusvahelise koostöö juht
Strateegiabüroo
laura.roop@tlu.ee

Last updated 10.06.2022 kell 16.22