Teade

Doktoritöö tuvastas, et visuaalne objektituvastus on keelelise mõtlemisega oluliselt lähemalt seotud, kui arvatakse

Loodus- ja terviseteaduste instituudi doktorant Valdar Tammik kaitseb doktoritööd „Seos juhtiva mõistete struktuuri ja visuaalse objektituvastuse vahel“.

Valdar Tammik

Küsimus keele rolli kohta psüühikas on pika ajalooga, kuid uurijate seisukohad on endiselt äärmuslikult erinevad: alates sellest, et keelel pole mingit erilist rolli, kuni selleni, et keele omandamine muudab psüühikat kardinaalselt. Esimeste meelest on tegemist lihtsalt ühe meediumiga paljudest info edastamiseks ja töötlemiseks; teiste meelest on keeleline mõtlemine fundamentaalselt erinev mittekeelelisest ja aluseks inimesele ainuomase psüühika kujunemisele. Vastavalt on küsitav ka keele roll visuaalse taju puhul, mida paljude psühholoogia teooriate järgi käsitletakse keelelisest mõtlemisest suhteliselt eraldiseisvalt. 

Doktoritöö keskenduski keele rollile psüühikas laiemalt, ning keele ja visuaalse taju suhtele spetsiifilisemalt. Täpsemalt uuriti, kuidas seostub prevaleeriv keelelise mõtlemise tüüp – see, millise ülesehitusega keelelised mõisted mõtlemises domineerivad – võimega tuvastada visuaalseid kujundeid keerulises kontekstis, nn peitepiltidelt. Hüpoteesiks oli, et visuaalne töötlus on antud juhul oluliselt „keelelisem“ kui võiks arvata. Selleks esitati enam kui 500 erineva haridustausta ja elukäiguga inimesele vanusevahemikus 17 kuni 97 aastat keelelise mõtlemise test ning (kliinilisest praktikast pärit) „peitepilte“, ülesandega tuvastada suuremalt pildilt etteantud väiksem figuur. 

Töö peamine järeldus on, et visuaalne objektituvastus on keelelise mõtlemisega oluliselt lähemalt seotud kui enamasti arvatakse, sh levinud psühholoogia teooriate põhjal. Lisaks jõutakse teoreetilise analüüsi käigus järeldusele, et pealtnäha erinevad seisukohad antud teemal on sageli pigem komplementaarsed kui vastandlikud, kuid teoreetiliselt integreerimata. Suur osa viimasest võib olla tingitud koordineeriva raamistiku puudumisest ja üldisest tendentsist psühholoogiateaduses keskenduda liigselt statistiliste seaduspärade avastamisele ja klassifitseerimisele alusteooriate loomise asemel.

Doktorant Valdar Tammik peab töö tähtsuseks panust pikalt kestnud ja hiljuti taas elavnenud diskussioonis, millist rolli mängib keel mõtlemises, spetsiifilisemalt visuaalses tajus. „Kaudsemalt on propageeritud teoorial mitmeid implikatsioone nii inimese arengu mõistmise kui toetamise (s.t hariduse) kontekstis omades seega nii praktilist väljundit kui pakkudes teoreetilist huvi psühholoogiateadusest väljaspool,“ lisas Tammik.

Valdar Tammiku doktoritöö „Seos juhtiva mõistete struktuuri ja visuaalse objektituvastuse vahel“ ("Relationships between dominant structure of word meanings and visual figure discrimination") kaitsmine toimub 20. jaanuaril 2021. aastal algusega kell 15.00 Tallinna Ülikooli saalis M648.

Laiem auditoorium saab kaitsmist kuulata ning kraaditaotlejale küsimusi esitada Zoomi keskkonnas

Doktoritöö juhendaja on Tallinna Ülikooli professor Aaro Toomela. Oponendid on Tartu Ülikooli vanemteadur Andero Uusberg ning Aalborgi Ülikooli professor Brady Wagoner.

Doktoritöö on kättesaadav TLÜ Akadeemilise Raamatukogu keskkonnas ETERA