Esimene Eesti humanitaarteaduste aastakonverents ootab paneelide ja töötubade ettepanekuid

Tänavu 3. mail anti allkirjad raamlepingule Eesti humanitaarteaduste aastakonverentside korraldamiseks. Lepingule kirjutasid alla kõik humanitaarteaduste valdkonnas positiivselt evalveeritud Eesti ülikoolid ning teadus- ja arendusasutused, kokku üheksa: Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, Eesti Keele Instituut, Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahva Muuseum ning Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus.

konverentsi bänner

Eesti humanitaaridel on seni ühiseks aruteluks ja kriitiliseks enesevaatluseks foorum puudunud. Ometi on eestikeelne humanitaarteaduslik arutelu väga oluline, seda nii teadlaskonnale endale kui ka kogu ühiskonnale, sest kutsumuselt on humanitaaria ennekõike tagasisideteadus, mille üks missioone on tagada kultuurile enesemõistmise võime.

Esimene Eesti humanitaarteaduste aastakonverents toimub Tallinna Ülikoolis 10.–12. aprillil 2024. Konverentsi teema on „Tulevikuhumanitaaria: kuidas humanitaarteadused kujundavad ühiskonda pöördeliste muutuste ajastul“. Teema on valitud teadlikult avarana, nii et see lubaks ühelt poolt arutleda humanitaarteaduste uute suundade, värskete tööviljade ja tulevaste võimaluste üle, teiselt poolt aga mõtestada konkreetsemalt tulevikukujutelmade rolli kultuuris ja ühiskonnas. Ühtlasi viitab aastakonverentsi pealkiri korraldajate veendumusele, et humanitaaria on üks tähtsamaid tulevikuteadusi, mis seoses suurte muutustega looduskeskkonnas ja tehnoloogias on omandamas üha suuremat kaalu inimühiskonna tuleviku mõtestamisel ja kujundamisel. Samas seavad needsamad suured muutused aina enam küsimuse alla tavapärase inimkeskse maailmapildi, mis sunnib humanitaariat kriitiliselt ümber mõtlema enda rolli inimteadusena.

Eesti humanitaarteaduste esimene aastakonverents kutsub üles kõiki Eesti humanitaarteadlasi jagama oma mõtteid ja uurimustöö tulemusi inimteaduste ja inimühiskonna tulevikust. 

Konverentsi korraldajad on välja pakkunud loetelu võimalikest aruteluteemadest, ent see on mõeldud vaid esialgse orientiirina, mitte suletud nimekirjana:

 • Humanitaarteaduste uued suunad
 • Tulevikukujutelmad ja -stsenaariumid
 • Mineviku, oleviku ja tuleviku vahekorrad
 • Utoopiad ja düstoopiad
 • Ökoloogilised kujutlusilmad
 • Tuleviku ajalood ja arheoloogiad
 • Tulevikupärand
 • Tehnotulevikud
 • Tuleviku jumalad
 • Keel ja tehnoloogia
 • Inimesed ja mitteinimesed
 • Kultuur ja loodus, looduskultuur
 • Kriisid ja humanitaarteadus
 • Humanitaarteadused ja tulevikutehnoloogiad
 • Integratiivsed humanitaarteadused
 • Digihumanitaaria
 • Geohumanitaaria
 • Keskkonnahumanitaaria
 • Kognitiivne humanitaaria
 • Linnahumanitaaria
 • Meditsiinihumanitaaria
 • Posthumanism ja posthumanitaaria
 • Humanitaarteaduste metodoloogia ja epistemoloogia
 • Loovuurimus ja humanitaarteadused
 • Kunstid ja visuaalkultuur
 • Rakenduslik humanitaarteadus

Konverentsi plenaaresinejad on Tiit Hennoste (Tartu Ülikool), Liisi Keedus (Tallinna Ülikool) ja Tanel Tammet (Tallinna Tehnikaülikool).

Selleks, et tagada konverentsi sidusam programm ja selgem fokuseeritus, toimub osalemisettepanekute esitamine kahes etapis.

Kuni 1. novembrini 2023 saab esitada ettepanekuid ettekandepaneelide ja töötubade korraldamiseks. Ettepanek peab sisaldama paneeli või töötoa nimetust, sisulist tutvustust (u 2000 tähemärki) ja korraldaja(te) andmeid. Konverentsi korralduskomitee teeb hiljemalt 15. novembriks teatavaks väljavalitud paneelide ja töötubade teemad.

Seejärel saavad kõik huvilised esitada kuni 15. detsembrini 2023 ettepanekuid ettekande pidamiseks konkreetses paneelis; ettepanek peab sisaldama ettekande kokkuvõtet (u 1000 tähemärki) ja esineja(te) kontaktandmeid. Korralduskomitee teeb väljavalitud ettekanded teatavaks hiljemalt 31. jaanuariks 2024. Ühes paneelis on neli ettekannet, ent kui heakskiidetuid ettepanekuid on enam, siis saab pidada mitu selleteemalist paneeli.

Posterettekanneteks saab ettepanekuid esitada 1. veebruarini 2024; otsused avalikustatakse 15. veebruariks.

Osalemisettepanekute tegemine käib konverentsi kodulehel. Konverentsi kodulehelt leiab konverentsi kohta täpsemat informatsiooni. 

Konverentsi koduleht

Konverentsi töökeel on eesti keel, ent soovi korral on võimalik pidada ettekanne ka inglise keeles.

Konverentsil osalemiseks on vajalik tasuda osalustasu:
Varane registreeruja (kuni 1. märts 2024): 50 eurot
Hiline registreeruja (kuni 1. aprill 2024): 60 eurot
Üliõpilastele (sh doktorantidele) on konverents tasuta.
Osalustasu sisaldab kohvipause, lõunasööke ja vastuvõtte.

Konverentsi korralduskomitee Tallinna Ülikoolis:
Marek Tamm (juht)
Eneken Laanes
Oliver Laas
Merit Rickberg
Tauri Tuvikene

Kontakt: ehak@ehak.ee