Kursuse eesmärgiks on anda algteadmised hiina keele grammatikast, hääldusest ja kirjasüsteemist ning tänapäeva Hiina kultuurist. Kursuse käigus kujuneb valmidus hiina keeles lihtsamatel teemadel vestlemiseks, mis aitab õppijatel hakkama saada reaalsetes igapäeva olukordades, nagu näiteks tervitada ja ennast tutvustada, suhelda poes ja restoranis jne. Kursus tutvustab ka tänapäeva Hiina kultuuri ja hiinlaste kombeid, pannes aluse hiina keele edasisteks õpinguteks. Kursuse käigus õpitakse ligi 150 hiina kirjamärki ja umbes 300 uut sõna.

Õppeaine nimetus inglise k

Practical Chinese Language I

Õppeaine maht EAP

6.0

Orienteeruv kontakttundide maht

56

Õpetamise semester

sügis-kevad

Kontrollivorm

arvestus

Iseseisev töö

Iseseisva töö maht on 7 tundi nädalas, või 1 tund päevas. Semestris kokku 100 tundi. Õppija peab omandama uued sõnad ja tegema kõik antud kodutööd. Lisaks valmistab õppija ette 10 lühikest presentatsiooni õppejõu välja pakutud teemadel. Juhul kui õppijal on raskusi teatud hiina pinyini hääldamisega, harjutab ta iseseisvalt lisaks antud materjali põhjal. Hiina kirjamärkide õppimiseks tuleb neid kirjutada kodus mitmeid kordi harjutusvihikusse.

Õppeaine õpiväljundid

Kursuse edukalt läbinud õppija 
• saab aru ja oskab moodustada lihtsaid lauseid õpitud sõnavara ja grammatika ulatuses nii kõnes kui kirjas 
• suudab lugeda lühikesi tekste, kasutada kõnes tervitusi ja muid viisakusväljendeid ning oskab ennast tutvustada 
• saab aru lihtsamatest juhistest ja oskab paluda abi, tellida toitu ning suhelda lihtsamatel teemadel teenindajate ja ametnikega 
• omab mõningaid teadmisi hiina keelest ja kultuurist ning oskab neid lihtsates ja õppijale tuttavates olukordades rakendada.

Hindamismeetodid

Õppijalt eeldatakse kõigis tundides aktiivset osalemist. 
Semestri lõpus toimub kirjalik (75%) ja suuline test (25%).

Kohustuslik kirjandus

Jiang, Liping. Expereincing Chinese(1). Higher Education Press. 2014 
Jaotusmaterjalid klassis ja lisalugemine. 
Handouts in classes and home reading assignments.

Lisainfo

Ainekursus on mõeldud algajatele
Kursus sisaldab järgmiseid teemasid: 
Hääldamine ja rääkimine: 
1. Normatiivse hiina keele hääldussüsteem: hiina silbi struktuur, neli tooni, aspireeritud kaashäälikud, sandhi ehk häälikute ja toonide muutumine kõnes teiste häälikute ja toonide mõjul. 
2. Viisakusväljendid: tervitus, hüvastijätt, vabandamine, tänamine, jne. 
3. Enesetutvustus: nimi, vanus, rahvus, haridus, elukutse, kontaktandmed, kodu ja perekond, meelistegevused, sõbrad, jne. 
4. Objektide asukoha määramine: siin, seal, üleval, all, sees, väljas, ees, taga, jne. 
5. Orienteerumine ajas: enne, pärast, praegu, aastaajad, kuud, kuupäevad, päevaosad, kellaajad. 
6. Ostmine: raha, erinevad valuutad, arvsõnade kasutamine rahasumma määramisel, poes arveldamine, tingimine. 
7. Rääkimine lihtsamatel teemadel: söök, tähtpäevad, reisimine, jne. 
8. Objektide kirjeldamine: suurus, värv, kuju, jne. 
Grammatika: 
1. Sõnaliigid ja lauseliikmed. 
2. Lihtlausete moodustamine: jaatus ja eitus, omadussõnalise öeldisega laused. 
3. Küsilausete moodustamine (küsipartiklite, küsiasesõnade, jaatus-eituse abil). 
4. Strukturaalpartikkel de ja selle kasutamine lauses. 
5. Arvsõnade kasutamine (rahasummad, suured arvud). 
6. Loendsõnade kasutamine nimisõnafraaside osana. 
7. Osutavad asesõnad, isikulised asesõnad. 
Sõnavara, lugemine ja kirjutamine: 
Kursuse käigus õpitakse ligi 150 hiina kirjamärki ja umbes 300 uut sõna. Õpilane tunneb tekstis ära õpitud märgid ja oskab kirjutada õpitud sõnu ning moodustada nendest lihtlauseid.